Schrif­te­lijke vragen over het evenement op de Grote Markt op 15 en 16 oktober


Indiendatum: 18 okt. 2021

Vragen ingediend samen met GroenLinks.


Groningen, 18 oktober 2021

Geacht college,

Afgelopen vrijdag en zaterdag organiseerde de stichting Oktoberfest op de Grote Markt in een

grote tent, een afgesloten feest. De vragenstellende partijen zetten vraagtekens bij meerdere

aspecten van dit feest. Volgens het locatieprofiel Grote Markt, zoals hoort bij het

evenementenbeleid is de Grote Markt een plek voor ‘evenementen die “het merk Groningen”

versterken. Dat zijn typisch Groningse, veel al terugkerende evenementen; volksfeesten die

bewoners van de stad verbinden of speciale incidentele evenementen van nationale of

internationale uitstraling. Verder omschrijft het beleid de Grote Markt als een ‘huiskamer van de

stad met eeuwenoude marktfunctie.

Graag stellen de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren onderstaande vragen:

1. Is het college van mening dat het Oktoberfest voldeed aan de drie in het locatieprofiel

omschreven soort evenementen? Zo ja, welke dan? Kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom

niet?

2. Kan het college de culturele meerwaarde schetsen van dit evenement, waarbij het er alle

schijn van heeft dat vooral de consumptie van alcohol centraal staat?

3. Is het college van mening dat met een toegangsprijs van €20 op de Grote Markt -de toplocatie

voor evenementen in Groningen - de toegankelijkheid voor alle Groningers gewaarborgd was?

De Grote Markt kent een viertal marktdagen. Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Conform

het locatieprofiel betekent dat, dat de opbouw van evenementen op alle dagen kan beginnen

vanaf 19:30 uur, behalve op donderdag, als dat om 21:30 kan beginnen. Op zondag is er rekening

te houden met de ‘snackstraat’.Het locatieprofiel omschrijft de redenen waaronder de warenmarkt verplaatst kan worden: ‘Als er

sprake is van een topevenement op de Grote Markt is het in uitzonderlijke gevallen en in overleg

beperkt mogelijk om de warenmarkt te verplaatsen. Verplaatsing van de waren- markt heeft

invloed op de verkeerssituatie, veiligheidsaspecten en calamiteitenroutes.’

4. Wanneer begon de opbouw van dit evenement? Wanneer was de Grote Markt weer vrij voor

andere en gebruikelijke doeleinden?

5. Is het college van mening dat het dit ‘Oktoberfest’ voldeed aan het criterium ‘topevenement’

en was er sprake van een uitzonderlijk geval?

6. Welke gevolgen had het vergunnen van dit evenement voor de marktkooplieden en vaste
standhouders?

Het leeuwendeel van de Grote Markt was dagenlang door hekken met zwart plastic afgesloten
voor het publiek. De ‘bankeilanden’ (bankjes annex plantenbakken) die na aandringen van de
gemeenteraad geplaatst werden ter vervanging van de openbare zitgelegenheid op het
voormalige Informatiecentrum Grote Markt werden al meer dan een week voor het evenement
verwijderd.

7. Werden de bankeilanden ter voorbereiding op dit evenement verplaatst? Of was daar een
andere reden voor? Wanneer worden of werden de bankeilanden weer teruggeplaatst?
Een goede reden om evenementen in Groningen toe te laten is dat het naast vermaak en vertier
voor inwoners van Groningen of mensen van buiten de gemeente biedt, is dat het van
meerwaarde kan zijn voor de lokale ondernemers, zowel middenstand, horeca of
evenementenbranche.

8. Kan het college een inschatting geven van de meerwaarde die dit evenement heeft gegeven
voor de lokale middenstand, horeca of evenementenbranche?

9. Klopt het dat de organisator, de stichting Oktoberfest, niet in Groningen gevestigd is en niet of
nauwelijks lokale bedrijven of personeel heeft geëngageerd voor het organiseren en
opbouwen en afbreken van dit evenement?

10. Kan het college een inschatting geven wat de economische toegevoegde waarde van dit
evenement is geworden voor de lokale economie?

11. Kan het college vertellen hoeveel het gebruik van de ‘huiskamer van de stad’, zoals de Grote
Markt vaak omschreven wordt, aan leges of andere inkomsten dit evenement de gemeente
Groningen heeft opgeleverd?

12. Kan het college een ruwe schatting geven van de door de gemeente Groningen gemaakte
kosten voor dit evenement? Te denken valt aan verschillende vormen toezicht,
vergunningverlening, handhaving van de vergunning, verplaatsing van elementen op de Grote
Markt.

Als gevolg van de door de Rijksoverheid ingestelde coronaregelgeving zijn horecagelegenheden
en evenementen verplicht de coronacheck app te gebruiken en moeten ze de deuren sluiten om
twaalf uur ‘s nachts. Sinds invoering van die regel is het in de Groninger binnenstad op en rond de
Grote Markt rond twaalf uur ’s nachts extreem druk. Iedereen kan zien waarom we in Groningen
blij zijn dat er normaal gesproken geen sluitingstijden in de horeca bestaan. Het is inmiddels zo
druk dat bussen rond middernacht niet meer over de Grote Markt rijden. Deze drukte kan ook
leiden tot problemen op het gebied van de openbare orde.

13. Heeft het college zicht op de mate waarin bij het evenement alle daar voor geldende
coronamaatregelen goed zijn uitgevoerd? Is daar toezicht op geweest vanuit de gemeente
Groningen?

14. Heeft het college bij het verlenen van de vergunning overwogen dat een extra evenement dat
nog meer bezoekers naar de binnenstad in de omgeving van de Grote Markt trekken
onwenselijk zou kunnen zijn gezien de nu al extreme drukte op die plek bij het ingaan van de
sluitingstijd als gevolg van de coronamaatregelen? Zo ja, hoe heeft het college die afweging
gedaan? Kan het college die afweging toelichten?

15. Heeft de aanwezigheid van dit evenement op de Grote Markt nog veel invloed gehad op de
grote drukte rond sluitingstijd ter plekke? Heeft het geleid tot extra inzet van toezicht, politie?

16. Is het college ervan op de hoogte dat op zondagochtend de lucht van schraal bier en urine
opsteeg van de Grote Markt en dat er grote hoeveelheden plastic rondslingerden om de evenementenlocatie? Heeft de evenementenorganisator zelf de Grote Markt gereinigd of heeft een derde of de gemeente dat op kosten van de organisator schoongemaakt?

17. Is het college van mening dat de meerwaarde van het evenement opwoog tegen de nadelen
van een voor het publiek dagenlang vrijwel geheel ontoegankelijke Grote Markt? Zo ja, kan het
college die meerwaarde omschrijven? Kan het college de nadelen omschrijven?

18. Heeft het college overwogen dit evenement naar een andere locatie in de gemeente
Groningen te verplaatsen?

19. Is het college het eens met de vragenstellers dat hij gezien de regelgeving voldoende
aanknopingspunten zou hebben gehad om een vergunning voor dit evenement te weigeren?
Heeft het college overwogen de vergunning te weigeren?

20. Kan het college gezien bovenstaande vragen en toelichting uitleggen waarom hij van mening
was dat het verlenen van een vergunning voor dit evenement van meerwaarde was van
Groningen of in elk geval de voordelen opwogen tegen de nadelen?

Indiendatum: 18 okt. 2021
Antwoorddatum: 10 nov. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de vragen ex art.

38 RvO van de heer B. Leemhuis van GroenLinks en de heer T. van Zoelen van

de Partij voor de Dieren over het evenement op de Grote Markt op 15 en 16

oktober. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

Aanleiding tot het stellen van vragen is de vergunningverlening, inrichting en

het verloop van het evenement Oktoberfest op de Grote Markt dat georganiseerd

werd door de stichting Oktoberfest. De vragen richten zich op de regelgeving,

vergunningsvoorwaarden en de locatie.

Vooruitlopend op de beantwoording van de gestelde vragen delen we een aantal

opmerkingen, context en toezeggingen in algemene zin. Allereerst, gelet op het

gesloten karakter van de tent in combinatie met de beperkte toegevoegde

waarde op deze locatie zullen toekomstige edities van dit evenement niet in

deze vorm terugkomen op de heringerichte Grote Markt.

De aanvraag is getoetst aan bestaand beleid en voorwaarden. Onderdeel van het

evenementenbeleid is dat evenementen van en voor iedereen zijn en dat we een

divers aanbod van evenementen in onze gemeente willen.

Vanwege het coronavirus was het anderhalf jaar niet of nauwelijks mogelijk

evenementen te organiseren. Het Oktoberfest stond geprogrammeerd voor

oktober 2020 en kon toen niet doorgaan. Een jaar later in 2021 kon het wel

doorgang vinden.

In de voorbereiding van het evenement waren in verband met corona extra

veiligheidsmaatregelen nodig op het gebied van communicatie en het creëren

van ruimte. Na afloop van het evenement op zaterdag is vanwege de grote

drukte in de binnenstad extra politie ingezet om het uitgangspubliek te geleiden.

Volgend jaar gaat de binnenstad op de schop. Het locatieprofiel Grote Markt, waarin de kaders voor het gebruik van deze locatie staan vermeld, wordt dan
herijkt en toegespitst op de nieuwe inrichting en het nieuwe uiterlijk van de
Grote Markt.

Hieronder volgt de beantwoording van de vragen.
Beantwoording vragen

1. Is het college van mening dat het Oktoberfest voldeed aan de drie in het
locatieprofiel omschreven soorten evenementen? Zo ja, welke dan? Kunt u dat
toelichten? Zo nee, waarom niet?

Voor de programmering in de ‘huiskamer’ van de stad geven wij voorrang aan
evenementen die het merk Groningen ondersteunen. Onder het merk Groningen
verstaan we typisch Groningse evenementen, volksfeesten of evenementen met
een nationale of internationale uitstraling. Daarnaast vinden wij het belangrijk
dat het aanbod gevarieerd en divers is. Dit betekent dat de programmering
iedereen iets te bieden moet hebben: van klassiek tot pop, van huldigingen tot
theater, van jong tot oud en van student tot stadjer. Het Oktoberfest past in een
gevarieerde programmering. Er waren geen concurrerende aanvragen voor de
Grote Markt op deze dagen.

2. Kan het college de culturele meerwaarde schetsen van dit evenement, waarbij
het er alle schijn van heeft dat vooral de consumptie van alcohol centraal staat?

Oktoberfeesten hebben hun oorsprong in München waar dit soort volksfeesten
groots worden gevierd. Ook in Nederland worden steeds meer Oktoberfeesten
georganiseerd, waar mensen elkaar ontmoeten en samen feest vieren.

3. Is het college van mening dat met een toegangsprijs van € 20,00 op de Grote
Markt – de toplocatie voor evenementen in Groningen – de toegankelijkheid
voor alle Groningers gewaarborgd was?

Nee. Dit evenement had een toegangsprijs die niet voor elke portemonnee te
bereiken is. Op de zaterdagmiddag is het wel mogelijk gemaakt om bij
vertoning van de stadjerspas tegen een gereduceerd tarief het evenement te
bezoeken.

4. Wanneer begon de opbouw van dit evenement? Wanneer was de Grote Markt
weer vrij voor andere en gebruikelijke doeleinden?

De opbouw is gestart op maandag 11 oktober. De Grote Markt was vanaf 19
oktober weer beschikbaar voor de warenmarkt en andere doeleinden.

5. Is het college van mening dat dit ‘Oktoberfest’ voldeed aan het criterium
‘topevenement’ en was er sprake van een uitzonderlijk geval?

Nee, de situatie was wel uitzonderlijk gezien de coronacrisis. Hierdoor had de
verplaatsing van de warenmarkt draagvlak bij de marktondernemers.

6. Welke gevolgen had het vergunnen van dit evenement voor de marktkooplieden
en vaste standplaatshouders?

De warenmarkt is tijdens deze week in goed overleg met de marktondernemers
verplaatst naar de Vismarkt en het A-Kerkhof. De vaste standplaats
(poffertjeskraam) kon blijven staan.

7. Werden de bankeilanden ter voorbereiding op dit evenement verplaatst? Of was
daar een andere reden voor? Wanneer worden of werden de bankeilanden weer
teruggeplaatst?

De bankeilanden zijn verplaatst om meer ruimte te creëren voor het evenement
waardoor vluchtroutes vrijgehouden konden worden. De bankeilanden zijn op
19 oktober teruggeplaatst.

8. Kan het college een inschatting geven van de meerwaarde die dit evenement
heeft gegeven voor de lokale middenstand, horeca of evenementenbranche?

Een inschatting in bedragen kunnen we niet geven. Er hebben in totaal 6000
bezoekers, zowel van binnen de gemeente als vanuit de provincie, het
evenement en daarmee de binnenstad van Groningen bezocht. Het idee was dat
bezoekers na afloop ook de horeca zouden bezoeken. Door de
coronamaatregelen en de sluitingstijd om 24.00 uur van de horeca is dit niet
helemaal uit de verf gekomen. Vanuit de evenementenbranche in Groningen
zijn een producent en een deel van de beveiligers en horecamedewerkers
ingezet.

9. Klopt het dat de organisator, de stichting Oktoberfest, niet in Groningen
gevestigd is en niet of nauwelijks lokale bedrijven of personeel heeft
geëngageerd voor het organiseren en opbouwen en afbreken van dit
evenement?

De stichting Oktoberfest is niet in Groningen gevestigd. De evenementensector
bestaat voor een groot deel uit zelfstandigen, die landelijk opereren. De
producent en een deel van de beveiligers en het horecapersoneel waren
afkomstig uit Groningen.

10. Kan het college een inschatting geven wat de economische toegevoegde waarde
van dit evenement is geworden voor de lokale economie?
Zie antwoord onder vraag 8.

11. Kan het college vertellen hoeveel het gebruik van de ‘huiskamer van de stad’,
zoals de Grote Markt vaak omschreven wordt, aan leges of andere inkomsten
dit evenement de gemeente Groningen heeft opgeleverd?

Er zijn geen (leges)inkomsten. Als onderdeel van de lokale coronomaatregelen
hebben we alle evenementen die een vergunningsaanvraag hebben ingediend
vrijgesteld van het betalen van leges.

2. Kan het college een ruwe schatting geven van de door de gemeente Groningen

gemaakte kosten voor dit evenement? Te denken valt aan verschillende vormen
toezicht, vergunningverlening, handhaving van de vergunning, verplaatsing van
elementen op de Grote Markt.

Nee, die kosten zijn moeilijk uit te splitsen of toe te rekenen. De kosten van de
schoonmaak van het evenemententerrein zijn in rekening gebracht bij de
organisator.

13. Heeft het college zicht op de mate waarin bij het evenement alle daarvoor
geldende coronamaatregelen goed zijn uitgevoerd? Is daar toezicht op geweest
vanuit de gemeente Groningen?

De coronamaatregelen zijn conform de landelijke eisen uitgevoerd en daar
hebben we toezicht op gehouden. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd
bij de controle van het coronatoegangsbewijs.

14. Heeft het college bij het verlenen van de vergunning overwogen dat een extra
evenement dat nog meer bezoekers naar de binnenstad in de omgeving van de
Grote Markt trekken onwenselijk zou kunnen zijn gezien de nu al extreme drukte
op die plek bij het ingaan van de sluitingstijd als gevolg van de
coronamaatregelen? Zo ja, hoe heeft het college die afweging gedaan? Kan het
college die afweging toelichten?

Ja, we hebben daarin een afweging gemaakt en maatregelen met onze partners
getroffen. Er was – zo blijkt ook uit het advies van de politie – geen reden om
op basis van openbare orde en veiligheid te overwegen de vergunning te
weigeren dan wel de sluitingstijden te vervroegen of aan te passen.

15. Heeft de aanwezigheid van dit evenement op de Grote Markt nog veel invloed
gehad op de grote drukte rond sluitingstijd ter plekke? Heeft het geleid tot extra
inzet van toezicht, politie?

De uitstroom van bezoekers van het evenement heeft in combinatie met de
gelijktijdige sluiting om 24.00 uur van de horeca invloed gehad op de drukte in
de Poelestraat. Mede door extra inzet van de politie is het gelukt de
publiekstroom in de Poelestraat te kanaliseren.

16. Is het college ervan op de hoogte dat op zondagochtend de lucht van schraal
bier en urine opsteeg van de Grote Markt en dat er grote hoeveelheden plastic
rondslingerden om de evenementenlocatie? Heeft de evenementenorganisator
zelf de Grote Markt gereinigd of heeft een derde of de gemeente dat op kosten
van de organisator schoongemaakt?

De gemeente heeft de Grote Markt, zoals afgesproken, op kosten van de
organisator op maandag 18 oktober direct na afbouw van het evenement
schoongemaakt.

17. Is het college van mening dat de meerwaarde van het evenement opwoog tegen
de nadelen van een voor het publiek dagenlang vrijwel geheel ontoegankelijke
Grote Markt? Zo ja, kan het college die meerwaarde omschrijven? Kan het
college de nadelen omschrijven?

Wij realiseren ons dat het tweedaagse evenement inclusief opbouw en afbouw

een aantal dagen de toegankelijkheid van de Grote Markt heeft beperkt. Na
evaluatie van het evenement stellen we vast dat de meerwaarde van dit
evenement met een gesloten karakter op deze locatie gering is geweest.
Toekomstige edities zullen niet in deze vorm terugkomen op de heringerichte
Grote Markt.

18. Heeft het college overwogen dit evenement naar een andere locatie in de
gemeente Groningen te verplaatsen?

De organisator heeft een aanvraag ingediend voor het houden van dit evenement
op een locatie in het centrum van Groningen. Er is vervolgens nog wel
onderzoek gedaan naar andere geschikte locaties. Het aantal locaties dat voor dit
evenement in aanmerking zou kunnen komen is beperkt. Ook was een aantal
locaties niet beschikbaar.

19. Is het college het eens met de vragenstellers dat hij gezien de regelgeving
voldoende aanknopingspunten zou hebben gehad om een vergunning voor dit
evenement te weigeren? Heeft het college overwogen de vergunning te
weigeren?

Nee, gezien de huidige regelgeving en het huidige beleid was er geen grond om
het evenement te weigeren.

20. Kan het college gezien bovenstaande vragen en toelichting uitleggen waarom
hij van mening was dat het verlenen van een vergunning voor dit evenement van
meerwaarde was voor Groningen of in elk geval de voordelen opwogen tegen
de nadelen?

De vergunningverlening vond plaats op basis van het huidige beleid. Er was
geen weigeringsgrond (zie ook ons antwoord op vraag 17).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over viswedstrijd

Lees verder

Schriftelijke vragen over bestrijdingspromo paardenbloem

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer