Schrif­te­lijke vragen over bestrij­dings­promo paar­den­bloem


Indiendatum: 28 okt. 2021

Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende een persbericht over “duurzame onkruidbestrijding”

Geacht college,

Op 14 oktober publiceerde de gemeente, namens het college van burgemeester en wethouders, een persbericht over een nieuwe, zogenaamd duurzame manier van onkruid bestrijden. Het ging om het gebruik van kokend water. Een en ander zou duurzaam zijn, want het water is verhit met warmte afkomstig van een biomassacentrale. Of dit nu gelijk duurzaam is, is wat de Partij voor de Dieren betreft maar de vraag, want het hangt er natuurlijk vanaf wat de grondstof is van die biomassacentrale. Snoeiafval? Bomen? Maar daar gaat het ons nu even niet om.

Het gaat ons hier namelijk om het gieten van kokend water, dat in de plaats is gekomen van de bezemwagen, en een tip die de projectmedewerker nog weet te geven: zelfs paardenbloemen kun je er een tijdje mee wegkrijgen. Graag stellen wij u hier de volgende vragen over.

  1. De Partij voor de Dieren is van mening dat een trottoir vanwege de begaanbaarheid en toegankelijkheid inderdaad (grotendeels) “onkruidvrij” gemaakt moet worden. Gezien de staat van de biodiversiteit in dit land, moet het groen, en dan zeker dat wat vaak als “onkruid” wordt beschouwd, zoveel mogelijk met rust worden gelaten, omdat het belangrijk is voor insecten en vlinders. Kunt u daarom aangeven op welke lokaties sprake is van onkruidbestrijding? Wat zijn de instructies hierin voor de medewerkers?
  2. U noemt deze nieuwe wijze duurzaam, vanwege de manier waarop de benodigde energie is opgewekt. Voor ons geldt echter dat het ook en misschien wel juist vooral gaat om de gevolgen voor het dierenleven of iets al dan niet duurzaam genoemd kan worden. Kunt u toelichten wat de gevolgen voor het bodenleven zijn, dus voor de bijen, de wormen, de mieren en de andere dieren, van de eerdere manier van onkruidbestrijding en van de nieuwe?
  3. U heeft het over onkruidbestrijding. Heeft u een lijst gemaakt van bepaalde bloemen en planten die volgens u onder “onkruid” vallen? Zo ja, zijn de medewerkers hiervan op de hoogte en werken ze hiermee? Of mag alles weggekookt worden? Welke bloemen staan er op die lijst? De paardenbloem ook?
  4. In de afgelopen raadsperiode is meermaals gesproken over het belang van het vergroenen van de stad, vanwege de opwarming van de aarde, maar ook voor insecten en andere dieren. Hierbij is ook benoemd dat de versteende tuintjes van particulieren een probleem vormen, dat echter niet zo makkelijk op te lossen is, omdat dat voor een gemeente niet makkelijk te beïnvloeden is. Mensen denken nog steeds dat een nette tuin goed is, terwijl omwille van voornoemde redenen, een tuin juist rommelig moet zijn. Bent u het met ons eens dat triomfantelijke persberichten vanuit het gemeentelijk bestuur over “duurzame onkruidbestrijding” niet bijdragen aan de noodzakelijke mentaliteitsverandering en daarom beter achterwege gelaten kunnen worden?
  5. Er bestaan nog steeds vele soorten paardenbloemen in ons land. Dit, terwijl al 80% van de oorspronkelijke soorten is uitgestorven. Dat is ernstig, want de bloem is belangrijk voor vele dieren, waaronder weidevogels. De paardenbloem is namelijk een vroege bloeier, die ervoor zorgt dat insecten in het voorjaar voedsel hebben en dat is weer heel belangrijk voor weidevogelkuikens . [1] Hoe is het mogelijk dat dit “groene college” een effectieve wijze voor bestrijding van de paardenbloem aanprijst, alsof de paardenbloem schadelijk zou zijn, in plaats van een in ecologisch opzicht zeer waardevolle bloem? Bent u het met ons eens dat dat niet bepaald duurzaam is?
  6. Bent u op de hoogte van het feit dat er tegenwoordig ook een jaarlijkse dag van de paardenbloem is, die dit jaar 25 april werd gehouden? Bent u bereid om op uw sociale media aandacht te geven aan de #dagvandepaardenbloem2022 ?
  7. Het bericht heeft in de Gezinsbode gestaan en op gic.nl en zal dus bij veel mensen zaadjes hebben gelegd die ontkiemen als gedachten waarin groen er is om te bestrijden en paardenbloemen moeten worden weggekookt. Bent u het met ons eens dat er tenminste een rectificatie moet komen, waarin u ingaat op niet alleen de schoonheid, maar ook het ecologische belang van de paardenbloem?
  8. Bent u het met ons eens dat als het mogelijk is om berichten te versturen over “duurzame onkruidbestrijding” het ook mogelijk is om berichten te publiceren over de wenselijkheid van rommelige tuinen en het behoud van blaadjes voor egels en insecten? Bent u hiertoe bereid?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.naturetoday.com/in...

Indiendatum: 28 okt. 2021
Antwoorddatum: 17 nov. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van

mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren over een persbericht over

duurzame onkruidbestrijding. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

De vragen worden gesteld naar aanleiding van een item in de Gezinsbode waarin

uitleg wordt geven over de onkruidbestrijding op verharding met heet water.

Bij het beheer van de openbare ruimte zetten we in op behoud en versterken van

biodiversiteit. Onkruidbestrijding voeren we zo goed mogelijk uit met minimale

milieubelasting. We zijn 25 jaar geleden al gestopt met het gebruik van chemische

middelen en volgen ontwikkelingen op het gebied van duurzame

bestrijdingsmethodes.

1. De Partij voor de Dieren is van mening dat een trottoir vanwege de

begaanbaarheid en toegankelijkheid inderdaad (grotendeels) “onkruidvrij” gemaakt

moet worden. Gezien de staat van de biodiversiteit in dit land, moet het groen, en dan

zeker dat wat vaak als “onkruid” wordt beschouwd, zoveel mogelijk met rust worden

gelaten, omdat het belangrijk is voor insecten en vlinders. Kunt u daarom aangeven

op welke lokaties sprake is van onkruidbestrijding? Wat zijn de instructies hierin voor

de medewerkers?

Onkruid wordt bestreden op alle verharding, waaronder trottoirs. De intensiteit van

bestrijding hangt af van de afgesproken beeldkwaliteit (BORG). Medewerkers krijgen

de instructie alleen de begroeiing die op verharding zit, weg te halen.

In groengebieden, onverharde gebieden, zetten wij in op het behoud en versterken van

de biodiversiteit. Een recent voorbeeld hiervan is het aanpassen van het maaibeheer

zodat er meer kruiden (waaronder ook de paardenbloem) tot bloei kunnen komen

tussen het gras.

2. U noemt deze nieuwe wijze duurzaam, vanwege de manier waarop de
benodigde energie is opgewekt. Voor ons geldt echter dat het ook en misschien wel
juist vooral gaat om de gevolgen voor het dierenleven of iets al dan niet duurzaam
genoemd kan worden. Kunt u toelichten wat de gevolgen voor het bodemleven zijn,
dus voor de bijen, de wormen, de mieren en de andere dieren, van de eerdere manier
van onkruidbestrijding en van de nieuwe?

De gangbare bestrijdingsmethodes zijn borstelen en branden. Beide hebben net als
heet water een kortstondig negatief effect op het leven dat zich op dat moment nabij
het onkruid bevindt. Een langetermijneffect zoals bij azijn, chemische middelen,
chloor of zout is niet aan de orde.

3. U heeft het over onkruidbestrijding. Heeft u een lijst gemaakt van bepaalde
bloemen en planten die volgens u onder “onkruid” vallen? Zo ja, zijn de medewerkers
hiervan op de hoogte en werken ze hiermee? Of mag alles weggekookt worden? Welke
bloemen staan er op die lijst? De paardenbloem ook?

Met onkruid worden geen specifieke soorten bedoeld. Het gaat erom of kruiden
groeien op een plaats waar dat vanwege het door de raad vastgestelde
beeldkwaliteitsniveau ongewenst is. Dit kunnen ook paardenbloemen zijn.

4. In de afgelopen raadsperiode is meermaals gesproken over het belang van het
vergroenen van de stad, vanwege de opwarming van de aarde, maar ook voor insecten
en andere dieren. Hierbij is ook benoemd dat de versteende tuintjes van particulieren
een probleem vormen, dat echter niet zo makkelijk op te lossen is, omdat dat voor een
gemeente niet makkelijk te beïnvloeden is. Mensen denken nog steeds dat een nette
tuin goed is, terwijl omwille van voornoemde redenen, een tuin juist rommelig moet
zijn. Bent u het met ons eens dat triomfantelijke persberichten vanuit het gemeentelijk
bestuur over “duurzame onkruidbestrijding” niet bijdragen aan de noodzakelijke
mentaliteitsverandering en daarom beter achterwege gelaten kunnen worden?

Nee, wij zijn het niet met u eens. Een dergelijk persbericht laat zien dat de gemeente
bewust bezig is met onkruidbestrijding en daarvoor het liefst een duurzame methode
hanteert. Het inspireert bovendien bewoners om ook heet water te gebruiken in plaats
van chemicaliën, azijn, chloor of zout.

5. Er bestaan nog steeds vele soorten paardenbloemen in ons land. Dit, terwijl al
80% van de oorspronkelijke soorten is uitgestorven. Dat is ernstig, want de bloem is
belangrijk voor vele dieren, waaronder weidevogels. De paardenbloem is namelijk
een vroege bloeier, die ervoor zorgt dat insecten in het voorjaar voedsel hebben en dat
is weer heel belangrijk voor weidevogelkuikens . Hoe is het mogelijk dat dit “groene
college” een effectieve wijze voor bestrijding van de paardenbloem aanprijst, alsof de
paardenbloem schadelijk zou zijn, in plaats van een in ecologisch opzicht zeer
waardevolle bloem? Bent u het met ons eens dat dat niet bepaald duurzaam is?

Er is geen enkele sprake van het bestrijden van de paardenbloem. Het gaat erom dat de verharding toegankelijk is en vrij gemaakt wordt van obstakels, en dat het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsniveau behaald wordt.

6. Bent u op de hoogte van het feit dat er tegenwoordig ook een jaarlijkse dag
van de paardenbloem is, die dit jaar 25 april werd gehouden? Bent u bereid om op
uw sociale media aandacht te geven aan de #dagvandepaardenbloem2022 ?

Wij waren niet op de hoogte van deze jaarlijkse dag van de paardenbloem maar staan
hier wel positief tegenover. Veel bewoners zien de paardenbloem nog als onkruid in
een gazon, terwijl deze plant waardevol is voor het insectenleven. Wij zien echter onvoldoende meerwaarde om dergelijke ‘dagen van’ zelf actief te
promoten. Wij kiezen er voor om onze inwoners breed te informeren, bijvoorbeeld
over ons maaibeleid en het belang van bladafval. Zie ook het antwoord op vraag 8.

7. Het bericht heeft in de Gezinsbode gestaan en op gic.nl en zal dus bij veel
mensen zaadjes hebben gelegd die ontkiemen als gedachten waarin groen er is om te
bestrijden en paardenbloemen moeten worden weggekookt. Bent u het met ons eens
dat er tenminste een rectificatie moet komen, waarin u ingaat op niet alleen de
schoonheid, maar ook het ecologische belang van de paardenbloem?

Wij staan nog steeds volledig achter onze boodschap. Rectificatie is daarom niet aan
de orde. Het bericht in de gezinsbode gaat over een bestrijdingsmethode voor onkruid
op trottoirs, en niet over de bestrijding van welke plantensoort dan ook.

8. Bent u het met ons eens dat als het mogelijk is om berichten te versturen over
“duurzame onkruidbestrijding” het ook mogelijk is om berichten te publiceren over de
wenselijkheid van rommelige tuinen en het behoud van blaadjes voor egels en
insecten? Bent u hiertoe bereid?

Ja, wij zijn hiertoe bereid. Binnenkort wordt bijvoorbeeld een item opgenomen over
bladeren waarin ook het ecologisch belang van bladafval wordt benoemd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het evenement op de Grote Markt op 15 en 16 oktober

Lees verder

Schriftelijke vragen over afsluiting Ring Zuid

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer