Schrif­te­lijke vragen betref­fende de verkoop van jonge dieren op kinder­boer­de­rijen en het in stand willen houden van oude land­bouw­rassen


Indiendatum: 13 aug. 2020

Geacht college,

Op kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg in Groningen, worden overtollige (mannelijke) dieren op Marktplaats aangeboden. *

Eind 2016 stelde de Partij voor de Dieren aan het toenmalige college schriftelijke vragen over het fokbeleid op de Groningse kinderboerderijen.** Het college gaf toen aan achter dit beleid te staan omdat zo oude rassen in stand gehouden konden worden. Het fokken van dieren zou selectief gebeuren met oog voor dierenwelzijn, om een natuurlijke populatie in stand te houden en niet gericht zijn op het trekken van meer bezoekers door de aanwezigheid van jonge dieren.

Voorts gaf u aan dat de grotere Groninger kinderboerderijen een keurmerk dragen dat is ontwikkeld door de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) en dat u zich voor een groot deel kunt vinden in de richtlijnen van het kinderboerderijbesluit uit 2016***. Ten aanzien van 'fokken en opvang' kon u zich niet vinden in het nieuwe Kinderboerderijenbesluit omdat de gemeente geen voorstander is van een fokverbod. Van het kinderboederderijbesluit vond het toenmalige college dan ook dat het te veel gericht is op dierenwelzijn, terwijl er in Groningen een balans gezocht zou moeten worden tussen enerzijds educatie, recreatie en dagbesteding en anderzijds dierenwelzijn.

Graag stellen wij opnieuw een aantal vragen over kinderboerderijen.

  1. Hebben de berichten over het verkopen van geiten en schapen door de Beestenborg op Marktplaats u ook bereikt? Wat is uw mening hierover? Is dit ook op de andere kinderboerderijen een normale gang van zaken?
  2. Vindt u deze handelswijze passend bij een selectief fokbeleid waarbij het streven is dieren een permanent verblijf te bieden?
  3. Wordt er gecontroleerd of de dieren daadwerkelijk een goed nieuw thuis krijgen? Worden er eisen gesteld aan toekomstige eigenaren? Worden de dieren na een poosje bezocht, om te kijken hoe het ze vergaat?
  4. Sinds wanneer is het bijdragen aan het in stand houden van zeldzame oude landbouwrassen een officieel beleidspunt van de gemeente?
  5. U heeft ervoor gekozen oude landbouwrassen in stand te willen houden middels het fokken hiervan op kinderboerderijen. Maar is dit de meest efficiënte wijze om dit te doen? Bestaat er gegronde reden om aan te nemen dat kinderboerderijen kunnen bijdragen aan het in stand houden van deze oude rassen? Zijn er cijfers bekend over de bijdrage die Groninger kinderboerderijen leveren bij het in standhouden van zeldzame rassen? In hoeverre is dit succesvol te noemen? Welke doelen zijn er ooit gesteld? Graag een helder antwoord op deze vragen.
  6. De laatste jaren neemt de aandacht voor dierenrechten en -welzijn toe. Hoe denkt u nu over de “balans tussen enerzijds dierenwelzijn en anderzijds educatie, recreatie en dagbesteding”? Is het huidige college van mening dat dierenwelzijn voorop staat en bent u daarom nu bereid met Groninger kinderboerderijen in gesprek te gaan om alsnog te voldoen aan de richtlijnen van het kinderboerderijenbesluit? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u de volgende “kinderboerderijwaarden” die u noemt, in volgorde van wat u belangrijk vindt, plaatsen; dierenwelzijn; educatie; recreatie; dagbesteding en tot slot instandhouding zeldzame landbouwrassen?
  8. In 2016 vond het college het goed dat dieren een ongewisse toekomst tegemoet gingen, vanwege het doel dat men hiermee dacht te dienen, instandhouding van zeldzame dierrassen. U stelt hiermee (agro)biodiversiteit boven het belang van het individuele dier. Als we naar de wereld van vandaag kijken, heeft het misschien weinig effect gehad, maar een bekende Duitse filosoof stelde ooit dat de mens nooit als middel gebruikt zou mogen worden. In hoeverre vindt u het acceptabel dat dieren als middel gebruikt worden?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

*https://www.marktplaats.nl/a/dieren-en-toebehoren/schapen-geiten-en-varkens/m1577070179-ouessant-rammetje.html?c=08c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr

** https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-het-fokbeleid-van-kinderboerderijen-groningen?pk_vid=1595840247b530f8

*** https://www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl/waarom-een-kinderboerderijenbesluit

Indiendatum: 13 aug. 2020
Antwoorddatum: 2 sep. 2020

Lees de beantwoording hier! Beantwoording vragen Pvd D ex art 38 Rv O over de verkoop van jonge dieren op kinderboerderijen 1

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende het recente advies van de Gezondheidsraad inzake landbouwgiffen

Lees verder

Schriftelijke vragen over hulpbehoevenden zoals dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek op en rond het Overwinningsplein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer