Schrif­te­lijke vragen over hulp­be­hoe­venden zoals dak- en thuis­lozen en mensen met versla­vings­pro­ble­matiek op en rond het Over­win­nings­plein


Indiendatum: 19 aug. 2020

Geacht college,

Van diverse bewoners en ondernemers ontvangen wij berichten over een toename van overlast van bepaalde dak – en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek in Corpus den Hoorn, geconcentreerd op en rondom het Overwinningsplein. Naast deze overlast lijkt de ontstane situatie ons ook vooral onwenselijk voor de dak- en thuislozen en verslaafden zelf. Daarom stellen wij graag de volgende vragen aan de burgemeester en wethouders.

Volgens omwonenden verblijven in de bossen achter het voormalige KPN-gebouw aan de Henri Dunantlaan al enige tijd dak- en thuislozen en verslaafden die veel overlast veroorzaken. De wijkagenten zijn hiervan op de hoogte. Vorig jaar is de locatie als eens ontruimd. De wijkagenten hebben gemeld dat de hulpverlening er opnieuw mee bezig is, maar tot nu toe volgens de bewoners zonder merkbaar resultaat.

1. Is het college op de hoogte van de problemen rondom de Henri Dunantlaan? Welke maatregelen zijn er inmiddels genomen?

2. Op welke wijze verloopt de communicatie met de bewoners in deze?

De politie heeft enkele maanden geleden een oud bootje in het Noord-Willemskanaal ontruimd en tevens verwijderd. Daarmee is het probleem volgens de bewoners nog niet opgelost. De bewoner van het bootje heeft nu een tentje opgezet achter het voormalige gebouw van Seatrade op de hoek van de Laan Corpus den Hoorn / Madijk. Inmiddels staan er al twee tentjes. Hier staan ook enkele schuren van de woonbootbewoners.

3. Is het college hiervan op de hoogte en welke acties heeft het college ondernomen om deze dak- en thuislozen op te vangen en een beter alternatief te bieden?

Volgens ondernemers is er overdag en ‘s avonds rond de supermarkt op het Overwinningsplein sprake van een bepaalde groep dak- en thuislozen en verslaafden die veel overlast veroorzaken. Zo is er regelmatig sprake van alcoholgebruik, vechtpartijen en winkeldiefstallen. Het Overwinningsplein is volgens de ondernemers en bewoners het decor geworden van af- en aanrijdende brommers en auto's waar de mensen met verslavingsproblematiek belangstelling voor hebben. Met andere woorden: er zijn mogelijk dealers actief.

4. Is het college bekend met bovenstaande problematiek op het Overwinningsplein en welke acties zijn inmiddels ondernomen om deze overlast tegen te gaan? Zijn de overlastgevers bekend bij de politie en de gemeente?

5. Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente, politie en bewoners/ondernemers aan het Overwinningsplein?

Daarnaast melden bewoners dat in de avond regelmatig verslaafden rondhangen bij de banken achter de Immanuelkerk en op de banken achter het voormalige KPN-gebouw. Daarbij wordt flinke hoeveelheden alcohol genuttigd. Bewoners melden geluidsoverlast tot diep in de nacht. Deze overlast zou volgens de bewoners bij de politie gemeld zijn.

6. Is het college bekend met bovenstaande problematiek rondom de Immanuelkerk? Welke acties zijn ondernomen deze overlast tegen te gaan?

7. De situatie doet denken aan de overlast die in het verleden op de Gele Loper heeft plaatsgevonden. Heeft het college zicht op hoe lang de overlast in Corpus den Hoorn al gaande is en heeft er mogelijk een verschuiving plaatsgevonden van overlast vanuit de binnenstad? Zo ja, welke maatregelen heeft het college ondernomen dit waterbedeffect tegen te gaan?

Tot slot melden bewoners dat de kledingcontainers op de hoek van de Henri Dunantlaan met regelmaat door dak- en thuislozen en of verslaafden worden leeggehaald, waarna de inhoud op het Overwinningsplein en door de hele wijk terug te vinden is.

8. Bovenstaande meldingen geven ons de indruk dat er meer hulp en opvang nodig is voor deze dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek. Deelt het college deze indruk?

9. Er lijkt een toename van het aantal dak- en thuislozen en verslaafden dat zich concentreert in de Corpus den Hoorn. Is deze veronderstelling juist? Is er een toename van soortgelijke overlast in andere wijken binnen de gemeente waargenomen?

10. Is er voldoende opvangcapaciteit en toegang tot hulpverlening en zorg om deze dak- en thuislozen en verslaafden op te vangen en hulp te bieden?

11. Is er in de statistieken een stijging van het aantal dak- en thuislozen in Groningen waar te nemen en zo ja, wat zijn daarvan de oorzaken?

Met vriendelijke groet,

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 aug. 2020
Antwoorddatum: 16 sep. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren gestelde vragen ex art. 38 RvO over overlast aan het Overwinningsplein. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

In zijn algemeenheid willen wij stellen dat de door de bewoners en ondernemers ervaren overlast van dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek onze volle aandacht verdient. Wij vinden namelijk dat iedereen een fijne woonomgeving zou moeten hebben en vinden tevens dat dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek de ondersteuning en zorg horen te krijgen die nodig is. Het college heeft daarom direct navraag laten doen bij veel van de betrokken partijen en geconcludeerd dat de signalen van overlast en zorg door betrokken partijen goed worden opgepakt, wat overigens niet wil zeggen dat er voor alle signalen kant en klare oplossingen zijn.

Volgens omwonenden verblijven in de bossen achter het voormalige KPN-gebouw aan de Henri Dunantlaan al enige tijd dak- en thuislozen en verslaafden die veel overlast veroorzaken. De wijkagenten zijn hiervan op de hoogte. Vorig jaar is de locatie als eens ontruimd. De wijkagenten hebben gemeld dat de hulpverlening er opnieuw mee bezig is, maar tot nu toe volgens de bewoners zonder merkbaar resultaat.

1) Is het college op de hoogte van de problemen rondom de Henri Dunantlaan? Welke maatregelen zijn er inmiddels genomen?

Het college heeft hierover geen eerdere meldingen van overlast ontvangen. Begin augustus is er een melding doorgegeven waarop Stadsbeheer, Stadstoezicht en de wijkpost en WIJ Groningen zijn ingeschakeld. Het afval is weggehaald. WIJ Groningen werkt samen met het bewonersinitiatief aan een aantrekkelijker park.

2) Op welke wijze verloopt de communicatie met de bewoners in deze?

De communicatie rondom overlastsituaties loopt volgens de geëigende lijnen. Bij meldingen over overlast wordt bijvoorbeeld het betreffende WIJ-team gevraagd actie te ondernemen. Wij Groningen heeft in deze dus ook contact gezocht met bewoners, politie en ondernemer. De politie heeft enkele maanden geleden een oud bootje in het Noord-Willemskanaal ontruimd en tevens verwijderd. Daarmee is het probleem volgens de bewoners nog niet opgelost. De bewoner van het bootje heeft nu een tentje opgezet achter het voormalige gebouw van Seatrade op de hoek van de Laan Corpus den Hoorn / Madijk. Inmiddels staan er al twee tentjes. Hier staan ook enkele schuren van de woonbootbewoners.

3) Is het college hiervan op de hoogte en welke acties heeft het college ondernomen om deze dak- en thuislozen op te vangen en een beter alternatief te bieden?

Het college is hiervan op de hoogte en heeft WIJ Groningen en hulpverleningsorganisaties gevraagd hulp (op maat) te bieden. De informatie die het college heeft is dat deze hulp ook daadwerkelijk geboden wordt en dat gezamenlijk wordt toegewerkt naar een duurzame oplossing. Volgens ondernemers is er overdag en ’s avonds rond de supermarkt op het Overwinningsplein sprake van een bepaalde groep dak- en thuislozen en verslaafden die veel overlast veroorzaken. Zo is er regelmatig sprake van alcoholgebruik, vechtpartijen en winkeldiefstallen. Het Overwinningsplein is volgens de ondernemers en bewoners het decor geworden van af- en aanrijdende brommers en auto’s waar de mensen met verslavingsproblematiek belangstelling voor hebben. Met andere woorden: er zijn mogelijk dealers actief.

4) Is het college bekend met bovenstaande problematiek op het Overwinningsplein en welke acties zijn inmiddels ondernomen om deze overlast tegen te gaan? Zijn de overlastgevers bekend bij de politie en de gemeente?

Het college heeft niet eerder melding gehad van een grote mate van overlast. Wel zijn er in de maand juli bij het Meldpunt Zorg en Overlast een viertal meldingen binnen gekomen. De meldingen hebben betrekking op slechts een enkele persoon waar (hulpverlenings-)instanties bij betrokken zijn om toe te werken naar een duurzame oplossing. VNN en WIJ Groningen gaan aan de hand van de nu genoemde signalen in overleg om te bezien of en welke aanvullende actie nodig is.

5) Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente, politie en bewoners/ondernemers aan het Overwinningsplein?

Gemeente, politie en bewoners/ondernemers treffen elkaar op verschillende momenten en in verschillende settingen. De opbouwwerker van WIJ Groningen heeft nauwe contacten met ondernemers en bewoners onder andere over het aantrekkelijker maken van het park en de buurt. Daarnaast melden bewoners dat in de avond regelmatig verslaafden rondhangen bij de banken achter de Immanuelkerk en op de banken achter het voormalige KPN-gebouw. Daarbij wordt flinke hoeveelheden alcohol genuttigd. Bewoners melden geluidsoverlast tot diep in de nacht. Deze overlast zou volgens de bewoners bij de politie gemeld zijn.

6) Is het college bekend met bovenstaande problematiek rondom de

Immanuelkerk? Welke acties zijn ondernomen deze overlast tegen te gaan?

Het college is bekend met de situatie dat al sinds langere tijd van de banken achter de Immanuelkerk gebruik wordt gemaakt. De politie heeft dit in het verleden ook gemeld bij de gemeente. Gebiedsteam Zuid en WIJ Groningen hebben niet eerder signalen gehad dat dit tot ernstige overlast heeft geleid of leidt. Op basis van de signalen die half augustus aan de gemeente zijn doorgegeven is er extra aandacht vanuit de wijkpost, stadstoezicht en gaan WIJ Groningen en VNN in overleg om te bezien welke actie nodig is.

7) De situatie doet denken aan de overlast die in het verleden op de Gele Loper heeft plaatsgevonden. Heeft het college zicht op hoe lang de overlast in Corpus den Hoorn al gaande is en heeft er mogelijk een verschuiving plaatsgevonden van overlast vanuit de binnenstad? Zo ja, welke maatregelen heeft het college ondernomen dit waterbedeffect tegen te gaan?

Meldingen van overlast in Corpus den Hoorn zijn van zeer recente datum (juli en augustus 2020). Hierop is direct actie ondernomen. Betrokken partijen geven aan dat er geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van een waterbedeffect/ verschuiving van overlast vanuit de binnenstad. Tot slot melden bewoners dat de kledingcontainers op de hoek van de Henri Dunantlaan met regelmaat door dak- en thuislozen en of verslaafden worden leeggehaald, waarna de inhoud op het Overwinningsplein en door de hele wijk terug te vinden is. De kleding is door Stadsbeheer opgeruimd en Goud Goed geeft aan dat op verzoek van WIJ Groningen een derde kledingcontainer op het Overwinningsplein is geplaatst waardoor minder makkelijk kleding uit de container gehaald kan worden.

8) Bovenstaande meldingen geven ons de indruk dat er meer hulp en opvang nodig is voor deze dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek. Deelt het college deze indruk?

Het college heeft op basis van bovenstaande meldingen niet de indruk dat er meer hulp en opvang nodig is voor dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek. Wel onderkent het college dat hulp en opvang nodig is om bovengenoemde signalen op te pakken maar gaat er van uit dat deze hulp binnen de huidige mogelijkheden geboden kan worden. Wellicht overbodig te noemen maar de hulp aan dak- en thuislozen is er vaak één die een lange adem vergt. Situaties zijn helaas niet altijd binnen korte tijd op te lossen.

9) Er lijkt een toename van het aantal dak- en thuislozen en verslaafden dat zich concentreert in de Corpus den Hoorn. Is deze veronderstelling juist? Is er een toename van soortgelijke overlast in andere wijken binnen de gemeente waargenomen? Een toename van het aantal dak- en thuislozen en verslaafden in Corpus den Hoorn kunnen we op dit moment niet staven. Wel zien we jaarlijks in de zomer dat er meer overlastklachten binnen komen over dak- en thuislozen en verslaafden. Deels is dit te verklaren doordat meer mensen buiten zijn (zowel dak- en thuislozen als ook de mensen die zich hierover zorgen maken en/of overlast hierdoor ervaren).

10) Is er voldoende opvangcapaciteit en toegang tot hulpverlening en zorg om deze dak- en thuislozen en verslaafden op te vangen en hulp te bieden?

Hoewel de druk de afgelopen periode, mede vanwege de Coronamaatregelen, op de opvang en ondersteuning aan dak- en thuislozen hoog was gaat het college er van uit dat op dit moment de geboden capaciteit toereikend is.

11) Is er in de statistieken een stijging van het aantal dak- en thuislozen in Groningen waar te nemen en zo ja, wat zijn daarvan de oorzaken?

In de beantwoording van raadsvragen d.d. 19 september 2019 van de door de

heer W. Koks van de SP gestelde vragen ex art. 38 RvO over de dakloosheid

in Groningen en d.d. 3 juni 2020 op de door mevrouw L. Schoutens en de

heer N. Nieuwenhuijsen (beide GroenLinks) en mevrouw T. Moorlag

(ChristenUnie) gestelde vragen ex art. 38 RvO over economisch daklozen zijn

we uitgebreid ingegaan op de situatie in Groningen. Wij verwijzen u naar de

beantwoording hieromtrent.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende de verkoop van jonge dieren op kinderboerderijen en het in stand willen houden van oude landbouwrassen

Lees verder

Schriftelijke vragen over ecoducten oostelijke ringweg

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer