Schrif­te­lijke vragen betref­fende het verlenen van een omge­vings­ver­gunning voor een nieuwe biomas­sa­cen­trale in Haren, nabij Beatrixoord


Indiendatum: feb. 2020

Geacht college,

De Partij voor de Dieren heeft al geruime tijd verscheidene technische vragen bij uw apparaat uitstaan ten aanzien van het controleren van de uitstoot van de in de stad aanwezige biomassacentrales. Wij vertrouwen erop die antwoorden te krijgen.

Desondanks willen wij u het volgende op deze wijze voorleggen. Onlangs heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor een biomassacentrale in Haren, bij de Hub in wat ooit een zusterflat was van revalidatiecentrum Beatrixoord. Dit is 29 januari online gepubliceerd.[1]In deze Hub leven nu statushouders, jongeren en zitten bedrijfjes.

Over biomassa is nogal wat te doen in de samenleving en de politiek. Dat geldt ook voor de uitstoot daarvan en voor de uitstoot van houtstook. In Winschoten is onlangs een biomassacentrale gesloten, toen bleek dat de uitstoot ver boven de norm was en misschien zelfs tot risico’s voor de gezondheid zou kunnen leiden. In Beatrixoord revalideren onder andere longpatiënten. De Partij voor de Dieren wil daarom graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat heeft u doen besluiten een omgevingsvergunning te verlenen voor deze biomassacentrale?
  2. Is er van tevoren overleg geweest met de bewoners en omwonenden? Hierbij denken wij in ieder geval aan de in Beatrixoord revaliderende longpatiënten en hun artsen.
  3. Wat gaat er verstookt worden in deze centrale?
  4. Kunt u ons en de omwonenden beloven dat u de uitstoot gaat meten, niet op grond van de vermeende input van de centrale en hierop volgende berekeningen, maar daadwerkelijk door meters te plaatsen?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-23300.html

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 11 mrt. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door mevrouw K. de Wrede van de fractie Partij voor de Dieren gestelde vragen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor een nieuwe biomassacentrale in Haren, nabij Beatrixoord. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

De gemeentelijke inspecteur heeft in september 2019 geconstateerd dat een container met een biomassa installatie was geplaatst aan de Dilgtweg in Haren. Hiervoor was geen vergunning verleend. We hebben de initiatiefnemer erop gewezen dat de biomassa installatie met container illegaal was geplaatst en in werking was. Op 2 oktober 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een biomassa installatie en de daarvoor brandveilige voorzieningen. De biomassa installatie staat in een container op het achtererf en zal voor de duur van 10 jaar op het terrein worden geplaatst. De aanvraag past in de ter plaatse geldende beheersverordening, voldoet aan redelijke eisen van welstand en aan het Bouwbesluit. Op 22 januari 2020 hebben wij de vergunning verleend.

Op 2 oktober 2019 is door initiatiefnemer een melding Activiteitenbesluit gedaan voorhet plaatsen van deze biomassa installatie. Deze melding is door de Omgevingsdienst Groningen beoordeeld en op 14 november 2019 is per brief aan de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat de biomassa installatie naast het gebouw op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt gekarakteriseerd als een type A inrichting. Voor type A inrichtingen (zie artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer) geldt geen verplichting om een melding te doen op grond van artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer. Wel zijn de artikelen van paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Regeling rechtstreeks geldend voor deze activiteit.

Er zijn vijf bezwaarschriften ingediend tegen de verleende vergunning. De bezwaren worden behandeld door de adviescommissie bezwaarschriften.

1. Wat heeft u doen besluiten een omgevingsvergunning te verlenen voor deze biomassacentrale?

Ten eerste willen wij opmerken dat de term centrale de suggestie wekt dat het om een groot bouwwerk gaat waar energie/warmte wordt opgewekt. Dat is dus niet het geval. Het vermogen van deze ketel staat ook in schril contrast met het vermogen van een biomassacentrale. Een redelijk grote biomassacentrale of installatie heeft een vermogen dat begint bij 1 megawatt. Het vermogen van deze installatie is maximaal 195 kilowatt (1 megawatt is 1000 kilowatt). Hier betreft het dus een gering bouwwerk in het achtererfgebied om het gebouw van het gas af te kunnen halen. De installatie wordt gebruikt om het gebouw te kunnen verwarmen. In deze vergunning is verder voor de bouwactiviteit vooral gefocust op de schoorsteen en de brandveiligheidsvoorzieningen. Zoals eerder is aangegeven, hadden wij geen gronden om de aanvraag te weigeren. Wij stimuleren dat nagedacht wordt over het gebruik van alternatieve duurzame energiebronnen. Ons inziens is deze biomassa installatie een duurzame oplossing voor het verwarmen van het gebouw.

2. Is er van tevoren overleg geweest met de bewoners en omwonenden? Hierbij denken wij in ieder geval aan de in Beatrixoord revaliderende longpatiënten en hun artsen.

Nee, niet door het bevoegd gezag. De omvang van het bouwplan of activiteit is niet zodanig dat we een participatietraject hebben opgestart en de aanvrager hiertoe ook niet verplicht hebben.

3. Wat gaat er verstookt worden in deze centrale?

De ketel wordt gestookt met versnipperd snoeihout (houtsnippers). Deze houtsnippers komen vrij uit de omgeving om ze zoveel mogelijk ter plaatse te benutten voor het op een duurzame wijze produceren van warmte.

4. Kunt u ons en de omwonenden beloven dat u de uitstoot gaat meten, niet op grond van de vermeende input van de centrale en hierop volgende berekeningen, maar daadwerkelijk door meters te plaatsen?

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling gaat in op het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie (zoals bijvoorbeeld een biomassa installatie), gestookt op een standaard brandstof. Op basis van dit Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling dient iedere 2 jaar de ketel en installatie door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf geïnspecteerd te worden. Tevens vindt dan ook een rookgasmeting plaats met betrekking tot het rendement en de emissie. Op 3 september 2019 heeft de tweejaarlijkse inspectie plaatsgevonden en is een certificaat van goedkeuring afgegeven. De eerstvolgende inspectie dient uitgevoerd te worden voor 3 september 2021. Hiermee is het aannemelijk dat de installatie goed functioneert en dat de emissie binnen de normen valt. Er wordt op dit moment voldaan aan de geldende milieu wet- en regelgeving. Wij plaatsen dan ook geen meters of gaan extra metingen uitvoeren. Mochten buurtbewoners in de toekomst hinder ondervinden van de stookinstallatie, dan adviseren wij om de klachten kenbaar te maken bij de GGD.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende het schijnbaar belemmeren van de rechtsgang bij de bomenkap bij de Der Aa-kerk

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende de ontheffing voor het doden van dieren op Groningen Airport Eelde

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer