Schrif­te­lijke vragen betref­fende het verlenen van een omge­vings­ver­gunning voor een nieuwe biomas­sa­cen­trale in Haren, nabij Beatrixoord


Geacht college,

De Partij voor de Dieren heeft al geruime tijd verscheidene technische vragen bij uw apparaat uitstaan ten aanzien van het controleren van de uitstoot van de in de stad aanwezige biomassacentrales. Wij vertrouwen erop die antwoorden te krijgen.

Desondanks willen wij u het volgende op deze wijze voorleggen. Onlangs heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor een biomassacentrale in Haren, bij de Hub in wat ooit een zusterflat was van revalidatiecentrum Beatrixoord. Dit is 29 januari online gepubliceerd.[1]In deze Hub leven nu statushouders, jongeren en zitten bedrijfjes.

Over biomassa is nogal wat te doen in de samenleving en de politiek. Dat geldt ook voor de uitstoot daarvan en voor de uitstoot van houtstook. In Winschoten is onlangs een biomassacentrale gesloten, toen bleek dat de uitstoot ver boven de norm was en misschien zelfs tot risico’s voor de gezondheid zou kunnen leiden. In Beatrixoord revalideren onder andere longpatiënten. De Partij voor de Dieren wil daarom graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat heeft u doen besluiten een omgevingsvergunning te verlenen voor deze biomassacentrale?
  2. Is er van tevoren overleg geweest met de bewoners en omwonenden? Hierbij denken wij in ieder geval aan de in Beatrixoord revaliderende longpatiënten en hun artsen.
  3. Wat gaat er verstookt worden in deze centrale?
  4. Kunt u ons en de omwonenden beloven dat u de uitstoot gaat meten, niet op grond van de vermeende input van de centrale en hierop volgende berekeningen, maar daadwerkelijk door meters te plaatsen?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-23300.html

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer