Schrif­te­lijke vragen betref­fende kappen in het buiten­gebied


Indiendatum: 26 feb. 2021

Geacht college,

Op 24 februari heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap aan de Groningerweg, onder andere over de vraag waarom bewoners niet geïnformeerd zijn, enkele dagen later hebben wij samen met de SP nog twee vervolgvragen gesteld over de mate waarin provincie en gemeente zaken betreffende de wet Natuurbescherming met elkaar afstemmen.

Ondertussen heeft de Partij voor de Dieren meer informatie over de casus Groningerweg verkregen, die ons tot het stellen van nieuwe vragen noopt. Wat ons betreft kunnen deze vragen én de vragen die wij met SP stelden, samen met de eerste schriftelijke vragen betreffende de kap aan de Groningerweg beantwoord worden.

Wij willen graag nog het volgende aan u vragen.

1. In hoeverre is het correct dat de provincie GEEN publicatieplicht heeft voor de kapvergunningen die zij uitgeven? Kan hiermee gesteld worden dat bomen buiten de bebouwde kom zelden de inzet zijn van bezwaarprocedures van burgers, domweg omdat die niet weten dat de bomen op de nominatie staan om te sneuvelen?

2. In hoeverre is het correct dat kappen in het buitengebied pas melding plichtig is bij bomenrijen van meer dan 20 bomen en in bosjes van 10 are? Bent u het met ons eens dat “losse bomen” in het buitengebied dus in wezen vogelvrij zijn, omdat er noch meldingsplicht, noch publicatieplicht bestaat?

3. Op welke wijze wordt bij kap door de provincie in het gemeentelijk buitengebied zorg gedragen voor compensatie? Is het correct dat herplantplicht niet hoeft indien “natuurlijke verjonging” kan optreden? En wie maakt ten aanzien van dat laatste de afweging of dat zo is? Hoe wordt überhaupt bijgehouden of er bomen verdwijnen in het buitengebied van onze gemeente, omdat er immers niet eens meldingplicht lijkt te bestaan indien het om minder dan 20 bomen gaat of geen bosje van minstens 10 are betreft?

4. Uit informatie die wij van een burger hebben gekregen, die deze bij de provincie had opgevraagd, komt naar voren dat ten aanzien van de kap aan de Groningerweg, de provincie de opdrachtgever was, maar de gemeente het bevoegd gezag. Betekent dit dat de provincie bij de gemeente een kapvergunning had moeten aanvragen?

5. Bent u het met ons eens dat in deze tijden van klimaat- en biodiversiteitscrises, een tijd bovendien waarin mensen een steeds sterkere band lijken te krijgen met het groen om hen heen, de huidige procedures op het gebied van boomkapperij niet langer toereikend zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

6. Niet alleen de provincie was deze week aan het kappen op ons grondgebied, ook het waterschap Hunze en Aa’s was bezig. In het kader van Kadeverbetering Drentsche Aa zijn ter hoogte van de Oosterbroekweg bij de brug over de Aa en langs de Punterweg richting de Punt een flink aantal grote bomen gekapt. Was u hiervan op de hoogte gebracht? Hoe zit het met de meldingsplicht van het waterschap ten aanzien van kappen? Staat u achter deze vorm van dijkverbetering? Wordt de kap gecompenseerd?


Indiendatum: 26 feb. 2021
Antwoorddatum: 24 mrt. 2021


Beantwoording vragen betreffende het kappen in het buitengebied

d.d. 26 februari 2021:

1. In hoeverre is het correct dat de provincie GEEN publicatieplicht
heeft voor de kapvergunningen die zij uitgeven? Kan hiermee gesteld
worden dat bomen buiten de bebouwde kom zelden de inzet zijn van
bezwaarprocedures van burgers, domweg omdat die niet weten dat de
bomen op de nominatie staan om te sneuvelen?

De provincie Groningen geeft geen kapvergunningen uit, dit kan
alleen een gemeente doen. Vanuit de Wnb bestaat de verplichting om
een kapmelding te doen bij het bevoegd gezag wanneer er een
houtopstand volgens de Wnb wordt geveld. Dit betreft een
meldingsplicht en geen vergunningsplicht. Deze kapmeldingen
worden niet gepubliceerd en hierop wordt ook geen besluit genomen dat wordt gepubliceerd. De kapmelding wordt beoordeeld door de
provincie en als het mogelijk is, wordt een herplantplicht opgelegd. Er
is dus geen vergunning nodig, maar er moet wel worden voldaan aan
verplichtingen die door de provincie zijn opgelegd.

2. In hoeverre is het correct dat kappen in het buitengebied pas melding
plichtig is bij bomenrijen van meer dan 20 bomen en in bosjes van 10
are? Bent u het met ons eens dat “losse bomen” in het buitengebied
dus in wezen vogelvrij zijn, omdat er noch meldingsplicht, noch
publicatieplicht bestaat?

Vanuit de Wnb worden de houtopstanden beschermd zoals genoemd
in art. 1.1 van de Wnb. Hierbij gaat het om een zelfstandige eenheid
van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een
oppervlakte grond beslaat van tien are of meer of bestaat uit een
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het
totaal aantal rijen. Ook wanneer men één boom of meerdere bomen uit
de 10 are of 20 bomen in een rij kapt, geldt voor die boom/bomen een
meldingsplicht.

3. Op welke wijze wordt bij kap door de provincie in het gemeentelijk
buitengebied zorggedragen voor compensatie? Is het correct dat
herplantplicht niet hoeft indien “natuurlijke verjonging” kan
optreden? En wie maakt ten aanzien van dat laatste de afweging of
dat zo is? Hoe wordt überhaupt bijgehouden of er bomen verdwijnen
in het buitengebied van onze gemeente, omdat er immers niet eens
meldingplicht lijkt te bestaan indien het om minder dan 20 bomen gaat
of geen bosje van minstens 10 are betreft?

Vanuit de Wnb bestaat de kapmeldingsplicht (zoals hiervoor is
omschreven). Dit is een meldingsplicht die inzicht geeft in de locatie
van de herplantingsplicht. Een ieder die een houtopstand kapt zoals
bedoeld in de Wnb, dient op een bosbouwkundige wijze de
houtopstanden te herplanten. De Wnb is een areaalwet, wat betekent
dat het bosareaal in stand moet blijven. Herbeplanting kan door
nieuwe bomen te herplanten en door natuurlijke verjonging. De
provincie Groningen (toezichthouder/BOA) controleert elke
kapmelding op de herplantingsplicht.

4. Uit informatie die wij van een burger hebben gekregen, die deze bij de
provincie had opgevraagd, komt naar voren dat ten aanzien van de
kap aan de Groningerweg, de provincie de opdrachtgever was, maar
de gemeente het bevoegd gezag. Betekent dit dat de provincie bij de
gemeente een kapvergunning had moeten aanvragen?

Zie het antwoord op vraag 1 van de vragen van 23 februari 2021. In
dit geval was er geen sprake van vergunningplichtige activiteiten en
hoefde de provincie ook geen kapvergunning aan te vragen. Als er
kapvergunningplichtige activiteiten door de provincie worden uitgevoerd en de gemeente is het bevoegd gezag, dan dient de
provincie bij de gemeente een kapvergunning aan te vragen.

5. Bent u het met ons eens dat in deze tijden van klimaat- en
biodiversiteitscrises, een tijd bovendien waarin mensen een steeds
sterkere band lijken te krijgen met het groen om hen heen, de huidige
procedures op het gebied van boomkapperij niet langer toereikend
zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Zie hiervoor ons antwoord op vraag 6 van de vragen van 23 februari
2021.

6. Niet alleen de provincie was deze week aan het kappen op ons
grondgebied, ook het waterschap Hunze en Aa’s was bezig. In het
kader van Kadeverbetering Drentsche Aa zijn ter hoogte van de
Oosterbroekweg bij de brug over de Aa en langs de Punterweg
richting de Punt een flink aantal grote bomen gekapt. Was u hiervan
op de hoogte gebracht? Hoe zit het met de meldingsplicht van het
waterschap ten aanzien van kappen? Staat u achter deze vorm van
dijkverbetering? Wordt de kap gecompenseerd?

Ja, wij waren hiervan op de hoogte. Wij hebben een
omgevingsvergunning verleend voor het kappen van de bomen die
niet onder Wnb vielen, en voor het verbeteren/ophogen van de kades.
De provincie heeft de melding behandeld voor de bomen die onder de
Wnb vallen. De provincie heeft een herplantplicht opgelegd en wij
volgen deze herplantplicht en hebben dit opgenomen in de
omgevingsvergunning. Zoals het Waterschap heeft aangegeven is kap
nodig om de kade langs de Drentsche Aa te kunnen stabiliseren en te
versterken. Deze versterking is nodig voor de waterveiligheid van de
Drentse Aa. De bomen in het talud van de kade maken de kade
zwakker. Bovendien moet de kade volgens de norm opgehoogd
worden. Voor de te kappen bomen geldt een herplantplicht en deze
worden dus gecompenseerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over afstemming tussen provincie en gemeente

Lees verder

Schriftelijke vragen over genderdiversiteit en de non-binaire gemeenschap in Groningen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer