Schrif­te­lijke vragen over afstemming tussen provincie en gemeente


Indiendatum: 25 feb. 2021

Geacht college,

Op woensdag 28 oktober 2020 hebben de SP en de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de kap van bomen op het terrein van Enexsis in Vierverlaten. De provincie had vergunning verleend zonder de omwonenden en de gemeente daar vooraf over te informeren, laat staan het voornemen voor te leggen. Citaat uit de beantwoording van het college: “… wij betreuren het wel dat dit zo gegaan is en we hadden het heel graag anders gezien. We gaan in gesprek met de provincie om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen”. Blz 11 van het verslag.

Bij recente kwesties rond ontheffingen op de wet Natuurbescherming bij het doden van zogenaamde “overlast gevende” duiven, is gebleken dat het stadse college uit het oogpunt van dierenwelzijn niet kiest voor het doden van deze dieren. De provincie doet dat echter wel. Omdat de provincie de bevoegde partij is ook op het grond gebeid van de gemeente staat deze in principe in haar recht. Uit de beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren hierover tijdens het politieke vragenuurtje, blijkt dat het college ervoor kiest om geen politieke druk op de provincie uit te oefenen, om een diervriendelijker oplossing voor deze situaties te kiezen.

Op 24 februari heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over bomenkap Groningerweg o.a. over de gang van zaken: waarom zijn bewoners niet geïnformeerd? Uit een Dagblad artikel blijkt dat de provincie ook hier bevoegd gezag is en toestemming heeft verleend voor de kap.

Aan de hand van bovenstaande voorvallen is voor ons de vraag nog steeds actueel hoe de provincie en de gemeente hun afzonderlijke verantwoordelijkheid in de wet Natuurbescherming op het grondgebied van de gemeente Groningen op elkaar afstemmen. In aanvulling op de vragen van de Partij voor de Dieren hebben wij de volgende vragen die u desgewenst in een keer kunt beantwoorden:

7. Heeft het op 28/10/20 toegezegde gesprek met de provincie reeds plaats gevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarin aan de orde geweest? Zijn er afspraken gemaakt tot afstemming van de verantwoordelijkheid van de provincie in het kader van de wet Natuurbescherming op het grond gebied van de gemeente Groningen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de inhoud van die afspraken? Nog een citaat: “Hoe gaan we daar (=grensgevallen tussen gemeente en provincie) mee om? Daar wil ik u zeker een terugkoppeling van geven…..”;

8. De gemeente plaatst vergunningsaanvragen op de app “Omgevingsallert” zodat bewoners kunnen nagaan wat er zoal op stapel staat in hun woonomgeving. Op 28/10/20 is de suggestie gedaan provinciale voornemens die betrekking hebben op het gebied van de gemeente ook op die app te plaatsen. Heeft u nog wat gedaan met deze suggestie? Zo ja, wat is de uitkomst? Zo nee, waarom niet.

Samen ingediend met Wim Koks van de SP.

Indiendatum: 25 feb. 2021
Antwoorddatum: 26 mrt. 2021


Beantwoording aanvullende vragen omtrent afstemming gemeente-provincie
d.d. 25 februari 2021:

7. Heeft het op 28/10/20 toegezegde gesprek met de provincie reeds
plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarin aan de
orde geweest? Zijn er afspraken gemaakt tot afstemming van de
verantwoordelijkheid van de provincie in het kader van de Wet
natuurbescherming op het grondgebied van de gemeente Groningen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de inhoud van die afspraken? Nog
een citaat: “Hoe gaan we daar (=grensgevallen tussen gemeente en
provincie) mee om? Daar wil ik u zeker een terugkoppeling van
geven…..”;

Op ambtelijk niveau hebben gesprekken plaatsgevonden hoe de
afstemming ten aanzien van de Wnb verloopt en hoe de provincie
omgaat met het informeren van de omgeving bij kapwerkzaamheden.
Dit wordt binnenkort ook bestuurlijk afgestemd.

8. De gemeente plaatst vergunningsaanvragen op de app
“Omgevingsalert” zodat bewoners kunnen nagaan wat er zoal op
stapel staat in hun woonomgeving. Op 28/10/20 is de suggestie
gedaan provinciale voornemens die betrekking hebben op het gebied
van de gemeente ook op die app te plaatsen. Heeft u nog wat gedaan
met deze suggestie? Zo ja, wat is de uitkomst? Zo nee, waarom niet.

Wij hebben de vergunningaanvragen ontsloten via een
publieksvriendelijke applicatie “Omgevingsalert”. Dit is geen
verplichting. De officiële publicaties moeten verplicht geplaatst
worden via het Gemeenteblad en zijn – ook van andere
overheidsinstanties - te vinden op
https://www.officielebekendmakingen.nl. Wij kunnen geen
berichtgeving namens de provincie op de applicatie plaatsen. Het is
aan de provincie zelf of zij daar ook gebruik van wil maken.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over bomenkap talud viaduct Groningerweg

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende kappen in het buitengebied

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer