Schrif­te­lijke vragen over bomenkap talud viaduct Gronin­gerweg


Indiendatum: 22 feb. 2021

Groningen, 22-2-2021

Geacht college,

Vorige week namen omwonenden uit Noorderhoogebrug contact met ons op over de kap van een tiental bomen in een bomenwal direct naast hun huis. De kap vond plaats op het talud van het viaduct over de Groningerweg, waar de provinciale N370 is gesitueerd. Afbeelding 1 toont de locatie en de situatie voor de kap. De omwonenden gaven aan niet op de hoogte te zijn gebracht van de kap en stonden voor een onwelkome verrassing toen met grof geschut de bomenwal te grazen werd genomen.

De bomenwal fungeerde voor de kap volgens de omwonende als natuurlijke geluidswal tussen de N370 en de naastgelegen woningen. Nu de bomenwal flink is uitgedund zal de geluiddempende werking van de bomenwal ook zijn afgenomen. Ook is een gezonde en mooie hazelaar, die gedeeltelijk over het erf van de bewoner groeit, flink en zonder goed beleid gesnoeid. De bewoner gaf aan dat de uitvoerders dit deden om het talud begaanbaar te maken voor de machines, zie daarvoor de tweede foto.

De Partij voor de Dieren stelt vraagtekens bij de vergunningenprocedure en de uitvoer van deze kap. De bomen lijken niet te zijn geregistreerd in het gemeentelijk beheerssysteem[1] en uit ambtelijke navraag van onze fractie blijkt dat de gemeente niet op de hoogte was van de kap. Dat is niet voor de eerste keer, vorig jaar werd Groningen nog opgeschrikt door de kap van honderden meters kwetsbaar en beschermd groen langs het spoor bij Station Noord, waarvan de kap later onrechtmatig bleek. Naast onze zorgen over de procedures maakt de Partij voor de Dieren zich vooral ook zorgen om de dieren die in de bomenwal leven.

De Partij voor de Dieren stelt het college daarom graag de volgende vragen:

1. Is voor deze bomenkap een vergunning voor het vellen van een houtopstand aangevraagd en verleend? Zo ja, door wie en met welke redenen? Waarom was de gemeente niet op de hoogte van deze kap binnen de gemeentegrenzen?

2. Klopt het dat als er geen vergunning verleend is, de kap een overtreding van de Wet natuurbescherming betekent? Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor de opdrachtgever en de uitvoerder van de kap?

3. Is voor de kap een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de (beschermde) dieren die zich in de bomenwal op het talud bevinden?

4. Waarom zijn omwonenden niet op de hoogte gesteld van de kap? Is het college voornemens om alsnog met omwonenden in gesprek te gaan over de kap en de nu verdwenen geluiddempende werking van de bomenwal?

5. Wat is het college voornemens om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen? Graag een toelichting op de vergunningenprocedure en de communicatie naar omwonenden.

6. Naast de ecologische waarde hebben bomen en groen ook een emotionele waarde voor veel omwonenden. Vaak hebben burgers geen idee waarom bomen in hun directe omgeving gekapt worden en zijn er weinig tot geen mogelijkheden om ten eerste de kap te voorkomen en ten tweede in gesprek te gaan over het verlies van groen in hun directe omgeving. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de huidige vergunningen- en inspraakprocedures met betrekking tot bomen en groen niet meer passen bij een tijd waarin door de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis steeds meer mensen het besef hebben hoe belangrijk bomen en groen zijn voor een fijne en gezonde leefomgeving?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

[1] https://groningen.maps.arcgis....