Schrif­te­lijke vragen over bomenkap talud viaduct Gronin­gerweg


Indiendatum: 22 feb. 2021

Groningen, 22-2-2021

Geacht college,

Vorige week namen omwonenden uit Noorderhoogebrug contact met ons op over de kap van een tiental bomen in een bomenwal direct naast hun huis. De kap vond plaats op het talud van het viaduct over de Groningerweg, waar de provinciale N370 is gesitueerd. Afbeelding 1 toont de locatie en de situatie voor de kap. De omwonenden gaven aan niet op de hoogte te zijn gebracht van de kap en stonden voor een onwelkome verrassing toen met grof geschut de bomenwal te grazen werd genomen.

De bomenwal fungeerde voor de kap volgens de omwonende als natuurlijke geluidswal tussen de N370 en de naastgelegen woningen. Nu de bomenwal flink is uitgedund zal de geluiddempende werking van de bomenwal ook zijn afgenomen. Ook is een gezonde en mooie hazelaar, die gedeeltelijk over het erf van de bewoner groeit, flink en zonder goed beleid gesnoeid. De bewoner gaf aan dat de uitvoerders dit deden om het talud begaanbaar te maken voor de machines, zie daarvoor de tweede foto.

De Partij voor de Dieren stelt vraagtekens bij de vergunningenprocedure en de uitvoer van deze kap. De bomen lijken niet te zijn geregistreerd in het gemeentelijk beheerssysteem[1] en uit ambtelijke navraag van onze fractie blijkt dat de gemeente niet op de hoogte was van de kap. Dat is niet voor de eerste keer, vorig jaar werd Groningen nog opgeschrikt door de kap van honderden meters kwetsbaar en beschermd groen langs het spoor bij Station Noord, waarvan de kap later onrechtmatig bleek. Naast onze zorgen over de procedures maakt de Partij voor de Dieren zich vooral ook zorgen om de dieren die in de bomenwal leven.

De Partij voor de Dieren stelt het college daarom graag de volgende vragen:

1. Is voor deze bomenkap een vergunning voor het vellen van een houtopstand aangevraagd en verleend? Zo ja, door wie en met welke redenen? Waarom was de gemeente niet op de hoogte van deze kap binnen de gemeentegrenzen?

2. Klopt het dat als er geen vergunning verleend is, de kap een overtreding van de Wet natuurbescherming betekent? Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor de opdrachtgever en de uitvoerder van de kap?

3. Is voor de kap een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de (beschermde) dieren die zich in de bomenwal op het talud bevinden?

4. Waarom zijn omwonenden niet op de hoogte gesteld van de kap? Is het college voornemens om alsnog met omwonenden in gesprek te gaan over de kap en de nu verdwenen geluiddempende werking van de bomenwal?

5. Wat is het college voornemens om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen? Graag een toelichting op de vergunningenprocedure en de communicatie naar omwonenden.

6. Naast de ecologische waarde hebben bomen en groen ook een emotionele waarde voor veel omwonenden. Vaak hebben burgers geen idee waarom bomen in hun directe omgeving gekapt worden en zijn er weinig tot geen mogelijkheden om ten eerste de kap te voorkomen en ten tweede in gesprek te gaan over het verlies van groen in hun directe omgeving. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de huidige vergunningen- en inspraakprocedures met betrekking tot bomen en groen niet meer passen bij een tijd waarin door de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis steeds meer mensen het besef hebben hoe belangrijk bomen en groen zijn voor een fijne en gezonde leefomgeving?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

[1] https://groningen.maps.arcgis....


Indiendatum: 22 feb. 2021
Antwoorddatum: 24 mrt. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen ex artikel 38 RvO van mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren over de bomenkap aan de Groningerweg. Op 25 februari 2021 zijn door de heer W. Koks van de SP en mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren aanvullende vragen gesteld en op 26 februari 2021 zijn door mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het kappen in het buitengebied. In verschillende media is aandacht geweest voor de bomenkap. Omwonenden zijn verontwaardigd dat de bomen langs het talud zijn gekapt van de Groningerweg en dat zij hiervan niet op de hoogte waren. De brieven van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

In de beplantingsstrook op het talud aan de Groningerweg is door de provincie onderhoud uitgevoerd. Daarbij hebben zij beplanting en bomen verwijderd die van een dermate verminderde vitaliteit waren dat de levensvatbaarheid minimaal was. Daarmee wordt aan de omliggende opgaande beplanting meer ruimte gegeven zodat deze vitaliteit verbeterd kan worden. Zonder onderhoud zet de achteruitgang bij de beplantingsstrook door en wordt het risico gelopen dat de gehele houtopstand op den duur moet worden verwijderd in verband met de veiligheid.

Na meldingen van burgers waarbij werd gedacht dat bomen werden verwijderd zonder een kapvergunning, heeft de gemeentelijke inspecteur ter plaatse gekeken. De gemeentelijke inspecteur heeft geconstateerd dat er geen vergunning voor nodig was. Het betreft onderhoud en de verwijderde bomen
hadden geen diameter van meer dan 20 cm op een hoogte van 1.30 meter.
Beantwoording schriftelijke vragen d.d. 23 februari 2021:

1. Is voor deze bomenkap een vergunning voor het vellen van een
houtopstand aangevraagd en verleend? Zo ja, door wie en met welke
redenen? Waarom was de gemeente niet op de hoogte van deze kap
binnen de gemeentegrenzen?

Er is geen vergunning aangevraagd omdat het om regulier onderhoud
gaat, waarvoor geen kapvergunning nodig is. De eigenaar van het
perceel: de provincie, waar het onderhoud plaatsvond, heeft zich
gehouden aan de regelgeving en hoeft ons niet te informeren over
onderhoudswerkzaamheden.

2. Klopt het dat als er geen vergunning verleend is, de kap een
overtreding van de Wet natuurbescherming betekent? Zo ja, wat zijn
dan de consequenties voor de opdrachtgever en de uitvoerder van de
kap?

Er is geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming
(Wnb). Aangezien de Groningerweg binnen de bebouwde kom ligt,
geldt de gemeentelijke regelgeving. Zoals aangegeven waren de
werkzaamheden niet vergunningplichtig.
Door de provincie (opdrachtgever) is voorafgaand aan het onderhoud
een Quick Scan uitgevoerd en hieruit is gebleken dat er geen
beschermde flora en fauna aanwezig is.

3. Is voor de kap een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de(beschermde) dieren die zich in de bomenwal op het talud bevinden?

Zie antwoord op vraag 2.

4. Waarom zijn omwonenden niet op de hoogte gesteld van de kap? Is
het college voornemens om alsnog met omwonenden in gesprek te
gaan over de kap en de nu verdwenen geluiddempende werking van de
bomenwal?

Het is in dit geval niet aan de gemeente om met de bewoners in
gesprek te gaan. Er was geen vergunning nodig voor de
werkzaamheden. De overweging om bij onderhoud de omgeving al
dan niet te informeren is aan de eigenaar/opdrachtgever. Wij
verwijzen hiervoor ook naar het antwoord op vraag 7.

5. Wat is het college voornemens om dergelijke voorvallen in de
toekomst te voorkomen? Graag een toelichting op de
vergunningenprocedure en de communicatie naar omwonenden.

Omdat hier geen sprake is van een vergunningplicht maar het om
onderhoudswerkzaamheden gaat, kunnen wij dergelijke vragen niet
voorkomen. Wij kunnen de eigenaar er alleen op wijzen dat wanneer
onderhoudswerkzaamheden gevoelig zouden kunnen liggen, dat hij
over deze werkzaamheden naar de omwonenden communiceert.

6. Naast de ecologische waarde hebben bomen en groen ook een
emotionele waarde voor veel omwonenden. Vaak hebben burgers geen
idee waarom bomen in hun directe omgeving gekapt worden en zijn er
weinig tot geen mogelijkheden om ten eerste de kap te voorkomen en
ten tweede in gesprek te gaan over het verlies van groen in hun
directe omgeving. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens
dat de huidige vergunningen- en inspraakprocedures met betrekking
tot bomen en groen niet meer passen bij een tijd waarin door de
wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis steeds meer mensen het
besef hebben hoe belangrijk bomen en groen zijn voor een fijne en
gezonde leefomgeving?

Wij zijn het niet eens met de stelling dat de huidige vergunning- en
inspraakprocedure niet meer passen in een tijd waar steeds meer
mensen het besef hebben hoe belangrijk bomen en groen zijn. Wij zijn
het er wel mee eens dat bomen en groen belangrijk zijn voor de
burger, en voor het klimaat. Wij hebben daarom in ons beleid
vastgelegd hoe belangrijk wij bomen en groen vinden. In onze
beleidsregels hebben we vastgelegd dat elke vergunningplichtige kap
leidt tot een herplantplicht danwel een compensatieplicht.