Schrif­te­lijke vragen over gender­di­ver­siteit en de non-binaire gemeen­schap in Groningen


Indiendatum: 31 mrt. 2021

Geacht college,

De gemeente Groningen zoals wij die voor ogen hebben, is een gemeente waar een ieder

zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt en vanuit die gelijkwaardigheid mee kan doen in de

samenleving. Dat zal iedereen met ons eens zijn. Toch vragen we uw aandacht voor

genderdiversiteit en de non-binaire gemeenschap, waaronder de trans-gemeenschap.

Dagelijks krijgen mensen die afwijken van de gendernorm te maken met uitsluiting,

discriminatie en geweld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat trans mensen zeven keer

vaker mishandeld of bedreigd worden dan cisgender personen, oftewel personen waarbij de

genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. (1) Daarnaast zijn transgender en

non-binaire personen veelal een onzichtbare bevolkingsgroep in de maatschappij. Deze

onzichtbaarheid (immers, onbekend maakt onbemind) en de discriminatie waar de

transgendergemeenschap mee te maken heeft, zorgen ervoor dat trans personen vaker te

maken hebben met mentale gezondheidsklachten zoals depressie en zelfs 5 tot 10x vaker

een zelfmoordpoging doen. (2) Internationaal is er een trend gaande om de rechten en

kansen van trans personen te beperken, met recente voorbeelden in het Verenigd Koninkrijk

en de Verenigde Staten. (3) Wij vinden het belangrijk om een inclusief tegengeluid te laten

horen.

Wij zijn erg verheugd met de landelijke Alliantie Gelijkspelen 4.0 in de gemeente Groningen.

Een prachtige stap in het streven naar een inclusieve sportcultuur waarbij discriminatie of

uitsluiting op basis van geaardheid en genderidentiteit geen rol meer speelt. Wij zouden

echter ook op andere plekken in deze gemeente graag meer zichtbare en expliciete

aandacht willen vragen voor deze groep. Hierover hebben wij namens onze fracties een

aantal vragen aan het college.

Diversiteit op de werkvloer

Gelet op het bovenstaande vinden wij het belangrijk dat een grote en belangrijke werkgever

als de gemeente een grotendeels onzichtbare groep als deze een gezicht geeft en de

voorzieningen treft die nodig zijn.

1. De gemeente Groningen heeft momenteel als werkgever geen specifiek beleid voor

werknemers die onderdeel zijn van de non-binaire en transgemeenschap. Is het

college het met ons eens dat zij als werkgever hier specifiek beleid op zouden

moeten maken binnen hun diversiteitsbeleid? Zoals bijvoorbeeld verankering van het

transitieverlof in het personeelsbeleid. Zo ja, hoe gaat dat er uit zien en zo nee,

waarom niet?

2. Wil het college overgaan tot het tekenen van “De Verklaring van Dordrecht” om

zodoende bij te kunnen dragen aan een transgendervriendelijke arbeidsmarkt? (4) En

waarom wel of niet?

Zichtbaarheid en discriminatie

Wat ons betreft is er voor deze groep mensen expliciete en zichtbare steun nodig vanuit de

politiek en de maatschappij.

3. Is het college dit met ons eens? Waarom wel of niet?

Op 31 maart is het de internationale Transgender Zichtbaarheidsdag. Dit is de dag waarop de

zichtbaarheid van trans personen centraal staat. Juist in een maatschappij waarin het nog

altijd als normaal wordt gezien dat er slechts mannen en vrouwen bestaan en dat deze

genderidentiteit bij de geboorte vaststaat, is zichtbaarheid van mensen die afwijken van

deze norm essentieel voor het doorbreken van die norm. Transgender en non binaire

mensen bestaan en hun bestaan verdient het om genormaliseerd te worden.

4. Wil het college jaarlijks op deze dag de transgender vlag hijsen ter ondersteuning van

deze groep? En zo nee, kan het college dat onderbouwen?

De aangiftebereidheid voor discriminatie is laag bij trans personen, slechts 15%. Dit is

gedeeltelijk te verklaren doordat politiemensen weinig weten over de problemen en

discriminatie waar de transgemeenschap mee kampt, en hierdoor niet altijd sensitief

reageert. (5) Sensitiviteitstraining en een leerlijn over de transgender gemeenschap om dit

soort onbedoelde maar toch pijnlijke micro-agressies te voorkomen kan dit verhelpen. (6)

5. Heeft het college zicht op de aangiftebereidheid bij trans en non-binaire personen in

de gemeente Groningen? Krijgen Groningse politiemensen training over seksuele en

genderdiversiteit en hoe daar sensitief mee om te gaan? Zo nee, is het college met

ons van mening dat dit wenselijk zou zijn en is het college bereid dit aan te kaarten

bij de politie?

Hulp, ondersteuning en toegankelijkheid

Wanneer mensen in onze gemeente vragen hebben over hun genderidentiteit zou dat in

onze ogen direct en laagdrempelig toegankelijk moeten zijn. Ook ouders, gezinsleden en

vrienden kunnen vragen hebben over hoe zij hun naasten kunnen steunen in hun transitie of

de ontdekking van hun genderidentiteit.

6. Wil het college, en zo ja hoe kan het college, bijdragen aan een laagdrempelige

mogelijkheid tot vragen stellen en het beschikbaar maken van informatie?

Bijvoorbeeld door een inventarisatie te maken van de verschillende hulp- en

ondersteuningspunten voor deze groep en deze te bundelen in een laagdrempelig en

toegankelijk ‘digitaal loket’.

Trans personen die in transitie gaan hebben vaak te kampen met enorme wachtlijsten. Soms

wel twee jaar. Dat is iets waar het college weinig invloed op heeft, toch zijn er wellicht

manieren waarbij de gemeente kan ondersteunen.

7. Is het college bereid, en zo ja welke mogelijkheden ziet het college, om bij te dragen

aan een laagdrempelige tussentijdse ondersteuning in onze gemeente? Zo nee,

waarom niet.

Genderdiversiteit is, zoals gezegd, nog weinig bekend in onze samenleving. Een non-binaire

aanspreekvorm is in de communicatie en dienstverlening van de gemeente nog niet

vanzelfsprekend.

8. Is het college het met ons eens dat een non-binaire aanspreekvorm gewenst is? En is

het college bereid daar actie voor te ondernemen? Bijvoorbeeld door haar

communicatie non-binair en inclusief in te richten en haar baliemedewerkers hierop

op trainen? Of bijvoorbeeld een programma op te stellen, vergelijkbaar met het

programma van de Alliantie Gelijkspelen 4.0?

Zo nee, waarom niet?


Els van der Weele, PvdA

Wesley Pechler, PvdD

Jeffry van Hoorn, GroenLinks

Yaneth Palacio, 100% Groningen

(1) https://www.transgendernetwerk...

(2) https://www.113.nl/i/transgend...

(3) https://foreignpolicy.com/2020/12/15/uk-transphobia-transgender-court-rulingpuberty-blockers/

(4) https://www.transgendernetwerk...

(5) https://www.transgendernetwerk...

(6) https://www.ravilok.nl/blog/di...