Schrif­te­lijke vragen over gender­di­ver­siteit en de non-binaire gemeen­schap in Groningen


Indiendatum: 31 mrt. 2021

Geacht college,

De gemeente Groningen zoals wij die voor ogen hebben, is een gemeente waar een ieder

zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt en vanuit die gelijkwaardigheid mee kan doen in de

samenleving. Dat zal iedereen met ons eens zijn. Toch vragen we uw aandacht voor

genderdiversiteit en de non-binaire gemeenschap, waaronder de trans-gemeenschap.

Dagelijks krijgen mensen die afwijken van de gendernorm te maken met uitsluiting,

discriminatie en geweld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat trans mensen zeven keer

vaker mishandeld of bedreigd worden dan cisgender personen, oftewel personen waarbij de

genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. (1) Daarnaast zijn transgender en

non-binaire personen veelal een onzichtbare bevolkingsgroep in de maatschappij. Deze

onzichtbaarheid (immers, onbekend maakt onbemind) en de discriminatie waar de

transgendergemeenschap mee te maken heeft, zorgen ervoor dat trans personen vaker te

maken hebben met mentale gezondheidsklachten zoals depressie en zelfs 5 tot 10x vaker

een zelfmoordpoging doen. (2) Internationaal is er een trend gaande om de rechten en

kansen van trans personen te beperken, met recente voorbeelden in het Verenigd Koninkrijk

en de Verenigde Staten. (3) Wij vinden het belangrijk om een inclusief tegengeluid te laten

horen.

Wij zijn erg verheugd met de landelijke Alliantie Gelijkspelen 4.0 in de gemeente Groningen.

Een prachtige stap in het streven naar een inclusieve sportcultuur waarbij discriminatie of

uitsluiting op basis van geaardheid en genderidentiteit geen rol meer speelt. Wij zouden

echter ook op andere plekken in deze gemeente graag meer zichtbare en expliciete

aandacht willen vragen voor deze groep. Hierover hebben wij namens onze fracties een

aantal vragen aan het college.

Diversiteit op de werkvloer

Gelet op het bovenstaande vinden wij het belangrijk dat een grote en belangrijke werkgever

als de gemeente een grotendeels onzichtbare groep als deze een gezicht geeft en de

voorzieningen treft die nodig zijn.

1. De gemeente Groningen heeft momenteel als werkgever geen specifiek beleid voor

werknemers die onderdeel zijn van de non-binaire en transgemeenschap. Is het

college het met ons eens dat zij als werkgever hier specifiek beleid op zouden

moeten maken binnen hun diversiteitsbeleid? Zoals bijvoorbeeld verankering van het

transitieverlof in het personeelsbeleid. Zo ja, hoe gaat dat er uit zien en zo nee,

waarom niet?

2. Wil het college overgaan tot het tekenen van “De Verklaring van Dordrecht” om

zodoende bij te kunnen dragen aan een transgendervriendelijke arbeidsmarkt? (4) En

waarom wel of niet?

Zichtbaarheid en discriminatie

Wat ons betreft is er voor deze groep mensen expliciete en zichtbare steun nodig vanuit de

politiek en de maatschappij.

3. Is het college dit met ons eens? Waarom wel of niet?

Op 31 maart is het de internationale Transgender Zichtbaarheidsdag. Dit is de dag waarop de

zichtbaarheid van trans personen centraal staat. Juist in een maatschappij waarin het nog

altijd als normaal wordt gezien dat er slechts mannen en vrouwen bestaan en dat deze

genderidentiteit bij de geboorte vaststaat, is zichtbaarheid van mensen die afwijken van

deze norm essentieel voor het doorbreken van die norm. Transgender en non binaire

mensen bestaan en hun bestaan verdient het om genormaliseerd te worden.

4. Wil het college jaarlijks op deze dag de transgender vlag hijsen ter ondersteuning van

deze groep? En zo nee, kan het college dat onderbouwen?

De aangiftebereidheid voor discriminatie is laag bij trans personen, slechts 15%. Dit is

gedeeltelijk te verklaren doordat politiemensen weinig weten over de problemen en

discriminatie waar de transgemeenschap mee kampt, en hierdoor niet altijd sensitief

reageert. (5) Sensitiviteitstraining en een leerlijn over de transgender gemeenschap om dit

soort onbedoelde maar toch pijnlijke micro-agressies te voorkomen kan dit verhelpen. (6)

5. Heeft het college zicht op de aangiftebereidheid bij trans en non-binaire personen in

de gemeente Groningen? Krijgen Groningse politiemensen training over seksuele en

genderdiversiteit en hoe daar sensitief mee om te gaan? Zo nee, is het college met

ons van mening dat dit wenselijk zou zijn en is het college bereid dit aan te kaarten

bij de politie?

Hulp, ondersteuning en toegankelijkheid

Wanneer mensen in onze gemeente vragen hebben over hun genderidentiteit zou dat in

onze ogen direct en laagdrempelig toegankelijk moeten zijn. Ook ouders, gezinsleden en

vrienden kunnen vragen hebben over hoe zij hun naasten kunnen steunen in hun transitie of

de ontdekking van hun genderidentiteit.

6. Wil het college, en zo ja hoe kan het college, bijdragen aan een laagdrempelige

mogelijkheid tot vragen stellen en het beschikbaar maken van informatie?

Bijvoorbeeld door een inventarisatie te maken van de verschillende hulp- en

ondersteuningspunten voor deze groep en deze te bundelen in een laagdrempelig en

toegankelijk ‘digitaal loket’.

Trans personen die in transitie gaan hebben vaak te kampen met enorme wachtlijsten. Soms

wel twee jaar. Dat is iets waar het college weinig invloed op heeft, toch zijn er wellicht

manieren waarbij de gemeente kan ondersteunen.

7. Is het college bereid, en zo ja welke mogelijkheden ziet het college, om bij te dragen

aan een laagdrempelige tussentijdse ondersteuning in onze gemeente? Zo nee,

waarom niet.

Genderdiversiteit is, zoals gezegd, nog weinig bekend in onze samenleving. Een non-binaire

aanspreekvorm is in de communicatie en dienstverlening van de gemeente nog niet

vanzelfsprekend.

8. Is het college het met ons eens dat een non-binaire aanspreekvorm gewenst is? En is

het college bereid daar actie voor te ondernemen? Bijvoorbeeld door haar

communicatie non-binair en inclusief in te richten en haar baliemedewerkers hierop

op trainen? Of bijvoorbeeld een programma op te stellen, vergelijkbaar met het

programma van de Alliantie Gelijkspelen 4.0?

Zo nee, waarom niet?


Els van der Weele, PvdA

Wesley Pechler, PvdD

Jeffry van Hoorn, GroenLinks

Yaneth Palacio, 100% Groningen

(1) https://www.transgendernetwerk...

(2) https://www.113.nl/i/transgend...

(3) https://foreignpolicy.com/2020/12/15/uk-transphobia-transgender-court-rulingpuberty-blockers/

(4) https://www.transgendernetwerk...

(5) https://www.transgendernetwerk...

(6) https://www.ravilok.nl/blog/di...

Indiendatum: 31 mrt. 2021
Antwoorddatum: 23 apr. 2021

1. De gemeente Groningen heeft momenteel als werkgever geen specifiek beleid voor werknemers die onderdeel zijn van de non-binaire en transgemeenschap. Is het college het met ons eens dat zij als werkgever hier specifiek beleid op zouden moeten maken binnen hun diversiteitsbeleid? Zoals bijvoorbeeld verankering van het transitieverlof in het personeelsbeleid. Zo ja, hoe gaat dat er uit zien en zo nee, waarom niet?

In de brief aan uw raad van 28-10-2020 met kenmerk 493274-2020, geven wij aan grote waarde te hechten aan het versterken van diversiteit en inclusiviteit in onze eigen gemeentelijke organisatie. Het gaat dan om diversiteit in de volle breedte, te weten gender, beperking, seksuele gerichtheid, leeftijd en etniciteit. In de brief gaven wij aan nu eerst de prioriteit te leggen bij leeftijd en afkomst. Op mogelijke maatregelen ten aanzien van andere groepen waaronder trans en non-binaire personen komen wij volgens planning in de eerste helft van volgend jaar terug. Het transitieverlof is al inclusief en valt onder het reguliere ziekteverlof. Hiervoor zijn dus geen aanvullende maateregelen nodig.


2. Wil het college overgaan tot het tekenen van “De Verklaring van
Dordrecht” om zodoende bij te kunnen dragen aan een
transgendervriendelijke arbeidsmarkt? En waarom wel of niet?


Nog voor de zomervakantie ondertekenen wij het Charter voor
Diversiteit. Hiermee committeren wij ons aan zelf opgestelde doelen
om diversiteit en inclusie op de gemeentelijke werkvloer te
bevorderen. Wij ondertekenen het Charter omdat wij willen dat de
gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk een afspiegeling van onze
samenleving vormt en wij de verschillen tussen mensen willen
benutten. Het Charter biedt ons de mogelijkheid om doelen op te
nemen ten aanzien van inclusiviteit in de volle breedte, dus ook van
trans en non-binaire personen. Wij nemen ook het voortouw om het Charter bij andere publieke en
private organisaties in Groningen onder de aandacht te brengen en hen
te bewegen om het Charter te ondertekenen en de komende jaren te
werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie op de
werkvloer. Wij verwachten dat het Charter een positief effect heeft op
onder meer de toegankelijkheid, verjonging, verschillende afkomst en
gendergelijkheid bij alle organisaties die het Charter ondertekenen. Op
termijn willen wij ook een convenant sluiten met de organisaties die
het Charter hebben ondertekend en die in de eigen organisatie al aan
de slag zijn gegaan met de uitwerking ervan, om tot gezamenlijke
afspraken te komen voor een meer diverse en inclusieve samenleving.
Wij staan in principe positief tegenover het tekenen van ‘De
Verklaring van Dordrecht’. De uitwerking van de tien speerpunten van
deze verklaring vergt eerst meer onderzoek en voorbereiding,
vanwege de impact ervan op onder meer ons personeelsbeleid. Wij
komen hier in het eerste kwartaal van volgend jaar bij uw raad op
terug.

3. Wat ons betreft is er voor deze groep mensen expliciete en zichtbare
steun nodig vanuit de politiek en de maatschappij. Is het college dit
met ons eens? Waarom wel of niet?


Ja, dat zijn wij met u eens. Wij willen dat iedereen zich in Groningen
thuis voelt en dat iedereen gebruik kan maken van onze algemene
voorzieningen, ongeacht etniciteit, seksuele gerichtheid, leeftijd,
gender of beperking. Daarnaast subsidiëren wij een tweetal specifieke voorzieningen om de
steun aan transgender en non-binaire inwoners ook daadwerkelijk te
realiseren. Het gaat hierbij om de Stichting Transgendergroep
Groningen en het COC Groningen en Drenthe. Ook andere maatschappelijke organisaties in de stad dragen bij aan de
zichtbaarheid van trans en non-binaire inwoners. Zo hebben de
Vereniging Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt
Groningen onlangs het boekje ‘Verhalen van Nu’ uitgebracht, waarin
ook aandacht is voor inwoners met een transgender achtergrond.
Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van transgenders en nonbinaire
personen in uitingen en beeld op bijvoorbeeld websites of in
PR-campagnes, zonder dat daarbij hun trans of non-binaire
achtergrond de aanleiding vormt, het beste werkt om de zichtbaarheid
en sociale acceptatie en daarmee het normaliseren ervan te vergroten.

4. Wil het college jaarlijks op deze dag de transgender vlag hijsen ter
ondersteuning van deze groep? En zo nee, kan het college dat
onderbouwen?

Wij staan positief tegenover uw vraag om jaarlijks op 31 maart tijdens
de Internationale Transgender Zichtbaarheidsdag de transgendervlag
uit te hangen vanaf de Martinitoren. Dit past in ons streven om op
verschillende vaste momenten in het jaar gericht aandacht te besteden
aan diversiteit en de thema’s die daar bij horen. Wij onderzoeken de
(financiële) mogelijkheden om dit te realiseren en komen hier bij uw
raad op terug bij het bespreken van de Diversiteitsagenda 2.0, die in
voorbereiding is.

5. Heeft het college zicht op de aangiftebereidheid bij trans en nonbinaire
personen in de gemeente Groningen? Krijgen Groningse
politiemensen training over seksuele en genderdiversiteit en hoe daar
sensitief mee om te gaan? Zo nee, is het college met ons van mening
dat dit wenselijk zou zijn en is het college bereid dit aan te kaarten bij
de politie?


In opdracht van de gemeente heeft Bureau EEVAA in 2017
onderzocht hoe het was gesteld met de aangiftebereidheid onder de
lhbti-inwoners in Groningen. Deze bleek erg laag te zijn. Op basis
hiervan hebben wij samen met de politie Noord Nederland, het COC
Groningen en Drenthe en het Discriminatie Meldpunt Groningen een
protocol discriminatie en geweld tegen lhbti-inwoners ontwikkeld,
met daarbij een voorlichtingsfolder en animatiefilmpje om lhbtiinwoners
die te maken krijgen met geweld en discriminatie aan te
sporen hiervan altijd melding te doen bij het Discriminatie Meldpunt
Groningen.
Het Discriminatie Meldpunt Groningen heeft in het verleden
trainingen gegeven aan politiepersoneel over bijvoorbeeld de impact
van microagressie. Het laat zien welk effect een grapje of opmerking
die ‘niet zo bedoeld’ is, heeft op de ander. De training is ook breder inzetbaar voor de omgang met andere personen buiten de trans en
non-binaire gemeenschap om. Wij wijzen de politie op de
mogelijkheden van deze training.
Bij het Discriminatie Meldpunt Groningen kwamen in 2020 twaalf
meldingen binnen over discriminatie op het gebied van lhbti in de
gemeente Groningen, waarvan vijf specifiek over transgender en nonbinaire
personen. Dit is lager dan in andere jaren, het vermoeden is dat
de Covid-19 pandemie hierin een rol speelt,

6. Wil het college, en zo ja hoe kan het college, bijdragen aan een
laagdrempelige mogelijkheid tot vragen stellen en het beschikbaar
maken van informatie? Bijvoorbeeld door een inventarisatie te maken
van de verschillende hulp- en ondersteuningspunten voor deze groep
en deze te bundelen in een laagdrempelig en toegankelijk ‘digitaal
loket’.


Vanuit de landelijke alliantie van regenboogsteden hebben Movisie,
COC Nederland, Stichting 113 en het ministerie van VWS een digitaal
loket gerealiseerd in de vorm van de website
https://iedereenisanders.nl. Deze website richt zich op iedereen met
vragen over gender en is ook bedoeld voor professionals en
ouders/verzorgers. In Groningen verwijzen onder meer Jimmy’s en
het COC Groningen en Drenthe naar deze website.

7. Is het college bereid, en zo ja welke mogelijkheden ziet het college,
om bij te dragen aan een laagdrempelige tussentijdse ondersteuning
in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?


Er zijn diverse landelijke en lokale organisaties die trans personen
ondersteunen in (afwachting van) hun transitieperiode. Bijvoorbeeld
het landelijk opererende Transvisie en Genderhome en de
Transgendergroep Groningen. COC Groningen en Drenthe verwijst
vaak naar deze organisaties door.
Ook onze reguliere hulpverlening via bijvoorbeeld WIJ Groningen is
beschikbaar voor algemene ondersteuning van trans personen. WIJ
Groningen begeleidt bijvoorbeeld trans personen bij het vertellen aan
het eigen netwerk, verwijst voor behandelingen door naar de GGZ en
in het specifieke geval van transjongeren naar onder meer Jimmy’s
voor gesprekken met lotgenoten.
Voor trans personen in dienst van de gemeente onderzoeken wij op
termijn de mogelijkheid om transitieverlof op te nemen in ons
personeelsbeleid. Zie ook ons antwoord bij vraag 1.

8. Is het college het met ons eens dat een non-binaire aanspreekvorm
gewenst is? En is het college bereid daar actie voor te ondernemen?
Bijvoorbeeld door haar communicatie non-binair en inclusief in te
richten en haar baliemedewerkers hierop op trainen? Of bijvoorbeeld
een programma op te stellen, vergelijkbaar met het programma van
de Alliantie Gelijkspelen 4.0? Zo nee, waarom niet?


In 2017 hebben wij onderzocht wat er nodig was om als gemeente
genderneutraal te registreren en te communiceren. Vanwege de hoge
kosten voor onder meer het aanpassen van formulieren, software en
websites is dit toen niet gerealiseerd. Voor eventuele aanpassingen aan
systemen zullen wij daarom moeten zoeken naar een logisch en
natuurlijk moment; dat is op dit moment nog niet in beeld.
Wel willen wij de komende tijd bekijken wat er intern mogelijk is wat
betreft (training ten aanzien van) bejegening en communicatie met
onze inwoners.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende kappen in het buitengebied

Lees verder

Schriftelijke vragen over nachtelijke kap door Aanpak Ring Zuid

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer