Schrif­te­lijke vragen over nach­te­lijke kap door Aanpak Ring Zuid


Indiendatum: 2 apr. 2021

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende het nachtelijk kappen door Aanpak Ring Zuid

Geacht college,

Eergisternacht, rond het middernachtelijk uur, heeft ARZ in al haar wijsheid besloten om te gaan kappen bij de Afslag Ring Zuid. Dit gebeurde op dezelfde dag dat wethouder Chakor tegen ons zei dat er eigenlijk nooit gekapt werd in maart, dat waren incidenten, in reactie op onze motie toch zo weinig mogelijk in het broedseizoen te kappen.

Behalve voornoemde reactie van wethouder Chakor, was afgelopen woensdag ook een digitale raadsbijeenkomst betreffende de overlast die omwonenden ervaren, waarbij vooral het – soms ook nog eens onnodig – vernielen van groen en lawaaioverlast een hoofdrol speelden.

Wij willen u hier graag enkele vragen over stellen.

  1. Waarom moesten deze bomen zo nodig in de nacht gekapt worden, terwijl omwonenden al zoveel herrie ervaren van de bouwwerkzaamheden van de zuidelijke ringweg,?
  2. Hadden de kappers een ontheffing op de nachtklok gekregen?
  3. Waarom zijn deze bomen middenin het broedseizoen gekapt? Het is toch al langer bekend dat de ring verbouwd zou worden?
  4. Wij kunnen geen omgevingsvergunning vinden die is afgegeven voor de kap van deze bomen. Heeft u ARZ een vergunning voor de kap van deze bomen gegeven? En zo ja, op welke wijze is die dan toegankelijk voor raadsleden en burgers?
  5. Zijn er ecologische onderzoeken geweest om te controleren of er nesten zaten in de bomen? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen tegen ARZ? Zo ja, wilt u ons die toesturen?
  6. In een tweet heeft ARZ haar excuses aangeboden voor de nachtelijke herrie: een en ander had aangekondigd moeten worden, het was misgegaan in de interne communicatie.[1] Op welke wijze gaat u binnen ARZ aandacht vragen voor het feit dat uw inwoners zonder enige vooraankondiging ’s nachts uit hun slaap zijn gehouden?

Geacht college,

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

[1] https://twitter.com/aanpakring...

Indiendatum: 2 apr. 2021
Antwoorddatum: 28 apr. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen het antwoord op de door mevrouw K. de Wrede

van de Partij voor de Dieren gestelde vragen ex art. 38 RvO over het

nachtelijk kappen door Aanpak Ring Zuid. De brief van de vragensteller treft

u als bijlage aan.


1. Waarom moesten deze bomen zo nodig in de nacht gekapt worden,

terwijl omwonenden al zoveel herrie ervaren van de

bouwwerkzaamheden van de zuidelijke ringweg?

De houtopstanden stonden tussen de A28 en de afrit vanaf A28 naar Van

Ketwich Verschuurlaan, voor de werkzaamheden was het nodig om de

afrit af te zetten. CHP kan voor hoofdwegennet tussen 22.00 en 06.00 uur

een afzetting aanvragen. De werkzaamheden waren rond 00.30 uur

afgerond, daarna is de afzetting is opgeheven.


2. Hadden de kappers een ontheffing op de nachtklok gekregen?

Ja. De opdrachtgever (Aanpak Ring Zuid) is met CHP overeengekomen

dat voor werkzaamheden die niet overdag kunnen worden uitgevoerd een

ontheffing van de avondklok geldt.


3. Waarom zijn deze bomen middenin het broedseizoen gekapt? Het is toch

al langer bekend dat de ring verbouwd zou worden?

De werkzaamheden zouden aanvankelijk 6 weken eerder worden

uitgevoerd. Omdat een nest werd aangetroffen zijn de werkzaamheden

uitgesteld. Het nest is gemonitord door een ecoloog van CHP. Nadat de

ecoloog heeft aangegeven dat vanuit de Wet Natuurbescherming geen

bezwaren meer waren om de houtopstanden te verwijderen, zijn de

werkzaamheden opnieuw ingepland

4. Wij kunnen geen omgevingsvergunning vinden die is afgegeven voor de
kap van deze bomen. Heeft u ARZ een vergunning voor de kap van deze
bomen gegeven? En zo ja, op welke wijze is die dan toegankelijk voor
raadsleden en burgers?
Deze activiteit was niet vergunningplichtig. Het betreft houtopstanden
van minder dan 100 m2, zoals gedefinieerd in de APVG (artikel 4.8).

5. Zijn er ecologische onderzoeken geweest om te controleren of er nesten
zaten in de bomen? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen tegen ARZ?
Zo ja, wilt u ons die toesturen?
Zie antwoord bij 3. Dit is niet in een rapportage vervat.

6. In een tweet heeft ARZ haar excuses aangeboden voor de nachtelijke
herrie: een en ander had aangekondigd moeten worden, het was
misgegaan in de interne communicatie. Op welke wijze gaat u binnen
ARZ aandacht vragen voor het feit dat uw inwoners zonder enige
vooraankondiging ’s nachts uit hun slaap zijn gehouden?
Dit is inderdaad onverhoopt misgegaan en daar is excuses voor
aangeboden. Hierover is contact geweest met ARZ/CHP. Wij hebben er
op aangedrongen hier lering uit te trekken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.