Monde­linge vervolg­vragen over bomenkap Gronin­gerweg


Indiendatum: apr. 2021

Mondelinge vervolgvragen tav bomenkap Groningerweg Partij voor de Dieren

Politiek vragenuurtje, 7 april 2021

De Partij voor de Dieren heeft u, deels samen met de SP, een aantal vragen gesteld over de bomenkap aan de Groningerweg die op 24 maart zijn beantwoord.

Graag stellen wij u naar aanleiding van de beantwoording nog enkele vragen.

1. U stelt dat geen sprake was van vergunningsplichtige kap door de provincie, het betrof onderhoud. Echter, wij hebben foto’s van omwonenden waaruit bleek dat de stam op grondhoogte bijna 40 cm dik was; bij een stamdikte van 20 op 1.30 m hoogte, is kap vergunningsplichtig. Bent u het met ons eens dat het onwaarschijnlijk is dat deze stam op een hoogte van 1.30 m plots een stamdikte zou hebben van 19 cm of minder? Op welke wijze is door de gemeente hier geconcludeerd dat de kap niet vergunningsplichtig was?

2. Daar bomen meestal op de grond worden afgezaagd, of gekapt, is het sowieso lastig achteraf te controleren of een boom vergunningsplichtig is. Wat is de reguliere werkwijze hiervoor?

3.a. In antwoord op onze eerdere vragen (dd. 24-3-2021) gaf u het volgende aan: “Er is geen vergunning aangevraagd omdat het om regulier onderhoud gaat, waarvoor geen kapvergunning nodig is.” Kunt u aangeven wat u verstaat onder ‘regulier onderhoud’? Valt het vellen van een boom ook onder regulier onderhoud?

3b. Ook bij het ‘fors snoeien’ van bomen is een vergunning voor het vellen van een houtopstand nodig, lezen we op uw website. Kunt u een definitie geven van ‘fors snoeien’?

3.c. Bent u het met ons eens dat er in het geval van de kap- en snoeiwerkzaamheden bij de Groningerweg sprake is geweest van kap dan wel van ‘fors snoeien’? Zo ja, kunt u daar dan de conclusie aan verbinden dat zowel de provincie als de gemeente in gebreke zijn geweest, omdat de provincie geen vergunning heeft aangevraagd, en omdat de gemeentelijk inspecteur heeft verzuimd een overtreding te constateren?

4. Wij vroegen u ook hoe burgers op de hoogte kunnen zijn van kappen in het buitengebied, daar hier alleen een meldingsplicht voor bestaat en zowel melding als provinciaal besluit (voor bomen in het buitengebied geeft de gemeente geen omgevingsvergunning, maar is het de provincie die controleert op herplantplicht) niet gepubliceerd worden. Hier legt u de werkwijze vrij duidelijk uit, maar het blijkt wel een feit dat inwoners niet op de hoogte kunnen zijn van kap in het buitengebied. U zegt eerder in de beantwoording: “Op ambtelijk niveau hebben gesprekken plaatsgevonden hoe de afstemming ten aanzien van de Wet Natuurbescherming verloopt en hoe de provincie omgaat met het informeren van de omgeving bij kapwerkzaamheden. Dit wordt binnenkort ook bestuurlijk afgestemd.” Wat zal uw insteek zijn bij deze bestuurlijke afstemming? Bent u het met ons eens dat de provincie omwonenden op enigerlei wijze moet informeren bij aanstaande kap?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede Wim Koks

Partij voor de Dieren SP