Schrif­te­lijke vragen over uitwis­seling gegevens Omge­vings­dienst


Indiendatum: 7 apr. 2021

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO: “Een onzichtbaar probleem”, uitwisseling gegevens Omgevingsdienst

Groningen, 7 april 2021

Geacht college,

Recentelijk is het rapport `Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer verschenen.[1] Dit rapport concludeert een gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen waarbij eveneens een drietal omgevingsdiensten, die BRZO bedrijven (vernoemd naar het Besluit Risico’s Zware Ongevallen) controleren, nog niet zijn aangesloten op InspectieView.

Het is sinds enkele jaren een wettelijke verplichting dat de betrokken toezichthouders (omgevingsdiensten, rijksinspecties) hun gegevens met elkaar delen (Wabo, artikel 5.8, lid 1). De wet vermeldt niet hoe de diensten dit precies moeten doen, maar wel dat aansluiting op InspectieView een manier is om aan deze wettelijke plicht te voldoen. Het is nu niet duidelijk hoe de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit moment aan hun wettelijke plicht voldoen. Eén van de acht omgevingsdiensten, die nog niet is aangesloten op InspectieView, is de Omgevingsdienst Groningen.

De rechtsvorm van de Omgevingsdienst Groningen is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Groningen samen met de provincie en de overige Groninger gemeenten aan deelneemt. De opdrachtgever voor het controleren van de BRZO bedrijven is de provincie Groningen.

Voor het waarborgen van een goede controle en handhaving op milieudelicten binnen onze gemeente bij risicodragende ondernemingen stellen wij U als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling graag de volgende vragen.

  • Bent u bekend met het verschijnen van het Rekenkamer rapport `Een onzichtbaar probleem`?
  • Kan het college een indicatie geven hoeveel BRZO’s zich binnen de gemeentegrenzen bevinden?
  • Wat is het oordeel van het college op de bevinding dat de Omgevingsdienst Groningen nog niet is aangesloten op InspectieView?
  • Bent u van oordeel dat de Omgevingsdienst Groningen op afdoende wijze haar gegevens volgens de wet Wabo (Artikel 5.8 lid 1)[2] met derden heeft gedeeld, zodat VTH op een juiste wijze kunnen plaatsvinden?
  • Het rapport van de rekenkamer doet de aanbeveling aan de minister de overige omgevingsdiensten zo spoedig mogelijk aan te sluiten op InspectieView. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de aansluiting per januari 2022 geregeld zal zijn voor alle diensten. In de tussentijd zal ze de situatie monitoren.[3] Dat laat volgens de rekenkamer de vraag onbeantwoord of de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit moment voldoen aan hun wettelijke plicht, die sinds invoering van de wet VTH in 2016 geldt.[4] Is het college van oordeel dat de dienst op dit moment aan deze wettelijke verplichting voldoet?
  • Bent u voornemens via uw positie in de gemeenschappelijk regeling deze situatie aan te kaarten, omdat een goede kwalitatieve uitwisseling van gegevens vereist is voor de handhaving van de veiligheid binnen onze gemeente?
  • Voorziet u een veiligheidsrisico bij de controle op BRZO bedrijven binnen de gemeente indien blijkt dat een accurate handhaving wegens het niet afdoende delen van kwalitatieve informatie ontoereikend is gebleven? En zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

Hoogachtend,

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren


[1] https://www.rekenkamer.nl/publ...

[2] Artikel 5.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[3] https://www.rekenkamer.nl/publ...

[4] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/01/20/een-onzichtbaar-probleem, p 23

Indiendatum: 7 apr. 2021
Antwoorddatum: 28 apr. 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer van Zoelen van

de Partij voor de Dieren gestelde vragen over “Een onzichtbaar probleem”,

uitwisseling gegevens Omgevingsdienst zoals daar in een rapport van de

Algemene Rekenkamer een verslag over is uitgebracht. De brief van de

vragensteller treft u als bijlage aan.


1. Bent u bekend met het verschijnen van het Rekenkamer rapport `Een

onzichtbaar probleem`

Ja, wij zijn bekend met het rapport. Het rapport is geagendeerd geweest in

de vergadering van het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst

Groningen (ODG).

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de

effectiviteit van de aanpak van milieuovertredingen en - criminaliteit en heeft

daarbij gekeken naar twee datasystemen die toezichthouders en handhavers

gebruiken. Onderzocht is in hoeverre toezichthouders met de informatie in de

informatiesystemen vast kunnen stellen bij welke bedrijven er risico's zijn ten

aanzien van de naleving. En of zij kunnen constateren of de handhavers

optreden volgens de landelijke handhavingsstrategie. De twee systemen die

daarbij zijn onderzocht zijn 'Inspectieview' en 'Justitieel

Documentatiesysteem'. Omgevingsdiensten hebben alleen te maken met

'Inspectieview'. Omgevingsdiensten zijn verplicht daarop aan te sluiten,

omdat dit het enige systeem is waarmee de wettelijke gegevensuitwisseling

van milieugegevens plaatsvindt.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wordt gepubliceerd in twee

delen. Het rapport ‘Een onzichtbaar probleem’ is het eerste deel en gaat over

de datakwaliteit in informatiesystemen over milieucriminaliteit en -
overtredingen. De Algemene Rekenkamer publiceert medio dit jaar een
onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van milieucriminaliteit en -
overtredingen, gebaseerd op data over milieu-inspecties en
milieuovertredingen.
In het bijzonder is gekeken naar de Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware
ongevallen) en de bedrijven die net onder de drempelwaarden van gevaarlijke
stoffen vallen.

2. Kan het college een indicatie geven hoeveel BRZO’s zich binnen de
gemeentegrenzen bevinden?
Binnen de gemeentegrenzen zijn twee Brzo-bedrijven gevestigd. Deze
vallen onder het bevoegd gezag van de provincie.

3. Wat is het oordeel van het college op de bevinding dat de
Omgevingsdienst Groningen nog niet is aangesloten op InspectieView?

De vastgelegde gegevens in beide systemen zijn van slechte kwaliteit en
daardoor lastig te gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Geconstateerd
is dat deze problematiek al jaren speelt. Inspectieview werkt nog niet zoals
het zou moeten, dit is een breed gedragen beeld onder de gebruikers.
De ODG heeft meegewerkt aan het onderzoek van de Algemene Rekenkamer
en gegevens over milieu inspecties bij provinciale (Brzo-) bedrijven
beschikbaar gesteld. Voor wat betreft Brzo-bedrijven worden deze gegevens
al jaren door de ODG vastgelegd in een online inspectiedatabase; het GIR
(Gemeenschappelijke Inspectieruimte).De ODG heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de
datakwaliteit van haar gegevens. Alle inrichtingen zijn in beeld en de juiste
data is toegevoegd. Tevens zijn met alle betrokken partijen, de minimale
vereisten bepaald voor het vastleggen van gegevens om zo waardevolle
informatie te verkrijgen over de naleving in onze regio. Er zijn ook
koppelingen gerealiseerd met de basisregistraties, zodat deze gegevens altijd
actueel zijn.Bovengenoemde stappen waren voor de ODG een belangrijke voorwaarde om
aan te sluiten op Inspectieview. De ODG gaat data leveren als deze van goede
kwaliteit zijn en ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. In 2019 is de
koppeling met Inspectieview technisch gerealiseerd. In 2021 wordt
daadwerkelijk aangesloten.

4. Bent u van oordeel dat de Omgevingsdienst Groningen op afdoende
wijze haar gegevens volgens de wet Wabo (Artikel 5.8 lid 1) met
derden heeft gedeeld, zodat VTH op een juiste wijze kunnen
plaatsvinden?

Ja, door het registreren van data in het GIR is het delen van data voldoende
mogelijk gemaakt (zie het antwoord op vraag 3).

5. Het rapport van de rekenkamer doet de aanbeveling aan de minister de
overige omgevingsdiensten zo spoedig mogelijk aan te sluiten op
InspectieView. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de aansluiting
per januari 2022 geregeld zal zijn voor alle diensten. In de tussentijd
zal ze de situatie monitoren. Dat laat volgens de rekenkamer de vraag
onbeantwoord of de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit
moment voldoen aan hun wettelijke plicht, die sinds invoering van de
wet VTH in 2016 geldt. Is het college van oordeel dat de dienst op dit
moment aan deze wettelijke verplichting voldoet?

Ja, de ODG sluit naar verwachting dit jaar aan op de Inspectieview (zie het
antwoord op vraag 3).

6. Bent u voornemens via uw positie in de gemeenschappelijk regeling
deze situatie aan te kaarten, omdat een goede kwalitatieve uitwisseling
van gegevens vereist is voor de handhaving van de veiligheid binnen
onze gemeente?

We zijn als deelnemer vertegenwoordigd in het bestuur van de ODG.
Gezamenlijk wordt met alle andere deelnemers de werkwijze besproken en
vastgesteld.

7. Voorziet u een veiligheidsrisico bij de controle op BRZO bedrijven
binnen de gemeente indien blijkt dat een accurate handhaving wegens
het niet afdoende delen van kwalitatieve informatie ontoereikend is
gebleven? En zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

Nee, we voorzien geen veiligheidsrisico. Gegevens zijn uitgewisseld
middels het GIR en in 2021 wordt aangesloten op Inspectieview.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geїnformeerd.

Interessant voor jou

Mondelinge vervolgvragen over bomenkap Groningerweg

Lees verder

Schriftelijke vragen over stand van zaken motie 'nationaliteit onbekend'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer