Schrif­te­lijke vragen over uitwis­seling gegevens Omge­vings­dienst


Indiendatum: apr. 2021

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO: “Een onzichtbaar probleem”, uitwisseling gegevens Omgevingsdienst

Groningen, 7 april 2021

Geacht college,

Recentelijk is het rapport `Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer verschenen.[1] Dit rapport concludeert een gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen waarbij eveneens een drietal omgevingsdiensten, die BRZO bedrijven (vernoemd naar het Besluit Risico’s Zware Ongevallen) controleren, nog niet zijn aangesloten op InspectieView.

Het is sinds enkele jaren een wettelijke verplichting dat de betrokken toezichthouders (omgevingsdiensten, rijksinspecties) hun gegevens met elkaar delen (Wabo, artikel 5.8, lid 1). De wet vermeldt niet hoe de diensten dit precies moeten doen, maar wel dat aansluiting op InspectieView een manier is om aan deze wettelijke plicht te voldoen. Het is nu niet duidelijk hoe de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit moment aan hun wettelijke plicht voldoen. Eén van de acht omgevingsdiensten, die nog niet is aangesloten op InspectieView, is de Omgevingsdienst Groningen.

De rechtsvorm van de Omgevingsdienst Groningen is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Groningen samen met de provincie en de overige Groninger gemeenten aan deelneemt. De opdrachtgever voor het controleren van de BRZO bedrijven is de provincie Groningen.

Voor het waarborgen van een goede controle en handhaving op milieudelicten binnen onze gemeente bij risicodragende ondernemingen stellen wij U als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling graag de volgende vragen.

  • Bent u bekend met het verschijnen van het Rekenkamer rapport `Een onzichtbaar probleem`?
  • Kan het college een indicatie geven hoeveel BRZO’s zich binnen de gemeentegrenzen bevinden?
  • Wat is het oordeel van het college op de bevinding dat de Omgevingsdienst Groningen nog niet is aangesloten op InspectieView?
  • Bent u van oordeel dat de Omgevingsdienst Groningen op afdoende wijze haar gegevens volgens de wet Wabo (Artikel 5.8 lid 1)[2] met derden heeft gedeeld, zodat VTH op een juiste wijze kunnen plaatsvinden?
  • Het rapport van de rekenkamer doet de aanbeveling aan de minister de overige omgevingsdiensten zo spoedig mogelijk aan te sluiten op InspectieView. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de aansluiting per januari 2022 geregeld zal zijn voor alle diensten. In de tussentijd zal ze de situatie monitoren.[3] Dat laat volgens de rekenkamer de vraag onbeantwoord of de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit moment voldoen aan hun wettelijke plicht, die sinds invoering van de wet VTH in 2016 geldt.[4] Is het college van oordeel dat de dienst op dit moment aan deze wettelijke verplichting voldoet?
  • Bent u voornemens via uw positie in de gemeenschappelijk regeling deze situatie aan te kaarten, omdat een goede kwalitatieve uitwisseling van gegevens vereist is voor de handhaving van de veiligheid binnen onze gemeente?
  • Voorziet u een veiligheidsrisico bij de controle op BRZO bedrijven binnen de gemeente indien blijkt dat een accurate handhaving wegens het niet afdoende delen van kwalitatieve informatie ontoereikend is gebleven? En zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

Hoogachtend,

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren


[1] https://www.rekenkamer.nl/publ...

[2] Artikel 5.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[3] https://www.rekenkamer.nl/publ...

[4] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/01/20/een-onzichtbaar-probleem, p 23

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer