Schrif­te­lijke vragen over stand van zaken motie 'nati­o­na­liteit onbekend'


Indiendatum: 13 apr. 2021

Aan het college van B&W van de gemeente Groningen

Schriftelijke vragen ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, D66, CDA en Partij van de

Arbeid ex art. 38 reglement van orde betreffende stand van zaken motie Nationaliteit Onbekend.

Groningen, 13 april 2021

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2019 is door de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, D66, CDA en Partij van de Arbeid de motie Nationaliteit Onbekend ingediend en unaniem aangenomen. Deze motie riep het college op om 1) ambtelijke experts van de gemeente Groningen aan te laten sluiten bij andere gemeenten in het opzetten van een onafhankelijke expertgroep die naar het lokaal uitvoeringskader kijkt en dit binnen de mogelijkheden van de wet in lijn brengt met het UNHCR handboek, 2) deze groep ook te laten kijken naar een aantal twijfelgevallen in de gemeente Groningen om ervan te kunnen leren, 3) op basis van het oordeel van de expertgroep inwoners met de status Nationaliteit Onbekend door de gemeente Groningen te laten helpen bij het verzamelen van bewijzen, om zo de bewijslast niet alleen bij de inwoner met Nationaliteit Onbekend te laten, helemaal als het kinderen betreft, en 4) in het vierde kwartaal van 2021 een evaluatie uit te voeren.

Vorige maand berichtte stadsblog Sikkom over de 22-jarige Groningse studente Marine, die al 21 jaar in Nederland woont, hier ook gewoon voor altijd mag blijven, maar met haar Nationaliteit Onbekend formeel geen Nederlandse is en daarvan op verschillende terreinen in haar leven hinder ondervindt en zich daardoor een tweederangs burger voelt. Afgelopen zaterdag stond er tevens een artikel over haar in het Dagblad van het Noorden. Daarnaast is zij één van de gezichten van de landelijke campagne van Vluchtelingenwerk Nederland waarin aandacht wordt gevraagd voor deze zogenaamde pardonners inclusief een petitie die de landelijke politiek oproept om deze groep mensen, die legaal in Nederland verblijven, een Nederlands paspoort te geven, zodat zij volwaardig deel kunnen nemen van onze samenleving3. Omdat dit vraagstuk al langer speelt en er in de landelijke politiek onvoldoende voortgang wordt geboekt hebben de bovenstaande gemeenteraadsfracties in oktober 2019 de hierboven genoemde motie ingediend. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder en wij zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken m.b.t. de uitvoering van onze motie. Daarom hebben wij de volgende vragen voor het college:

1. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de landelijke expertgroep?

2. In hoeverre is het lokale uitvoeringskader inmiddels in lijn gebracht met het UNHCR handboek?

3. Welke inzet heeft de gemeente Groningen de afgelopen periode geleverd en wat heeft die inzet tot nu toe opgeleverd voor de pardonners in de gemeente Groningen?4

a. Hoeveel inwoners met de status Nationaliteit Onbekend zijn inmiddels Staatloos geworden, waardoor ze kunnen naturaliseren en andere praktische problemen kunnen worden opgelost? Graag opgesplitst in meerder- en minderjarig.

4. Op welke manier heeft de gemeente Groningen zich tot nu toe ingezet voor deze inwoners bij het verzamelen van bewijzen? Graag ook specifiek ingaan op de situatie van kinderen.

5. Zijn er activiteiten/stappen die de gemeente Groningen de komende periode nog inzet om de positie van inwoners met een onbekende nationaliteit te verbeteren?

Namens de fracties,
Gerben Brandsema / Terence van Zoelen / Jeffry van Hoorn
ChristenUnie / Partij voor de Dieren / GroenLinks
Wim Koks / Koosje van Doesen / René Bolle
SP / D66 / CDA
Julian Bushoff, Partij van de Arbeid

1 https://www.sikkom.nl/gronings...
2 https://www.dvhn.nl/drenthe/Re...
3 https://actie.vluchtelingenwer...
4 In Groningen gaat het om 833 meerder- en 181 minderjarigen die staan ingeschreven als Nationaliteit
Onbekend (beantwoording vragen ex artikel 38 RvO van CU, GL, PvdD, CDA en PvdA over staatloosheid met de
nationaliteit onbekend, dd. 7 juli 2019).