Schrif­te­lijke vragen: Evene­menten met dieren


Indiendatum: 14 sep. 2022


Geacht college,

Van 26 tot en met 28 augustus vierde Groningen 350 jaar Groningens Ontzet, oftewel Bommen Berend. De Koninklijke Vereniging Voor Volksvermaken en andere organisaties pakten groots uit om deze historische gebeurtenis, die niet alleen de geschiedenis van onze stad, maar van heel Nederland heeft gevormd, te vieren. Diverse musea in de stad en regio hadden speciale tentoonstellingen, er waren historische stadswandelingen, de zomerkermis was na een paar jaar afwezigheid weer terug in het centrum, het NNO trad op op de Grote Markt, en de kampementen werden nagespeeld op het Martinikerkhof. De viering bood voor elk wat wils.

De KVVV had op zaterdag 27 augustus van 11 tot 13u ook een kinderprogramma opgetuigd op het Guyotplein. Onderdeel hiervan waren onder andere een roofvogelshow, het knuffelen van konijnen, cavia’s en kippen, een reptielenshow en ponyrijden.

In het Coalitieakkoord “Het begint in Groningen: Voor wat echt van waarde is” staat “We hanteren een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren. Voor vergunningsaanvragen voor evenementen met dieren, geldt dat we deze toetsen aan dierenwelzijnseisen”. In de Nota Dieren uit 2021 stond reeds: “We hebben de ambitie om een vergunningplicht in te voeren voor kleine evenementen met dieren die nu met een melding kunnen volstaan.”

Uit ambtelijk navragen blijkt dat de gemeente desondanks is overvallen door deze activiteiten met dieren die de KVVV heeft georganiseerd. Eerder gebeurde dit al in 2019 tijdens Zomerfolk, toen de organisator verzaakte een roofvogelshow in het draaiboek voor de vergunningsaanvraag op te nemen.

Hierover stellen de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks graag enkele vragen aan het College van B&W.

1. Is het college het met ons eens dat deze gebeurtenissen aantonen dat evenementen met dieren in onze gemeente snel vergunningsplichtig moeten worden, zodat dierenwelzijnseisen expliciet kunnen worden getoetst voordat een vergunning wordt verleend? Zo ja, wanneer verwacht het college deze maatregel te introduceren, en aan welke dierenwelzijnseisen wil het college deze evenementen dan toetsen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid de mogelijkheden te verkennen om subsidies voor evenementen en activiteiten te weigeren op basis van dierenwelzijnscriteria?

3. Waar kwamen de dieren die gebruikt werden voor deze activiteiten vandaan? In het verleden zijn dierenverhuurbedrijven meermaals op de vingers getikt vanwege niet voldoen aan transporteisen en gebrekkige huisvesting. Heeft het college er zicht op of daar bij deze bedrijven of organisaties ook sprake van was?

4. Is het college het met ons eens dat het gebruik van exotische en wilde dieren zoals roofvogels en reptielen op deze manier onwenselijk is, omdat zij niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen?

5. Cavia’s en konijnen staan erom bekend dat het angstige, schrikachtige dieren zijn. Hoe beoordeelt het college het welzijn van deze dieren op het moment dat zij door kinderen worden geaaid en geen mogelijkheid hebben om te vluchten?

6. Hoe beoordeelt het college de wenselijkheid van een roofvogelshow in tijden van heersende vogelgriep in (Noord-)Nederland?

7. Is het college van plan om contact op te nemen met de KVVV over de onwenselijkheid van soortgelijke activiteiten met dieren in de toekomst?

8. Op zaterdag 27 augustus was het met een temperatuur van rond de 20 graden niet al te warm in de stad. Op hete dagen kunnen dieren hittestress ervaren, zowel op locatie als tijdens het transport. Is de gemeente bereid om te onderzoeken of vanaf een bepaalde temperatuur een algeheel verbod op evenementen met dieren kan worden ingesteld?

9. Hoe is het college van plan het voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren uit het coalitieakkoord vorm te geven?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Femke Folkerts, GroenLinks

1.

In december 2022 wordt aan uw raad de te wijzigen APVG 2021 voorgelegd

die na vaststelling en bekendmaking in werking treedt. Daarin wordt ook, zoals

toegezegd, de vergunningplicht voor kleine evenementen met dieren die nu

met een melding kunnen volstaan opgenomen. Op die manier wordt ook voor

deze kleine evenementen inzichtelijk bij welk evenement dieren worden

betrokken. We kunnen de vergunninghouder vervolgens wijzen op het belang

om te voldoen aan de voorschriften van de landelijke regelgeving voor

dierenwelzijn.

Voor het grote evenement 350 jaar Groningens Ontzet is een

evenementenvergunning verleend. Het kinderprogramma op het Guyotplein

maakte onderdeel uit van dit evenement. In het draaiboek was echter niets

opgenomen over de inzet van dieren bij dit kinderprogramma. In onze

evaluatie bespreken wij dit met de KVvV en ingehuurde organisator.

Wij zijn als gemeente niet bevoegd te toetsen aan dierenwelzijnseisen en

hebben geen instrumenten om op grond van dierenwelzijn het gebruik van

gedomesticeerde dieren te verbieden. Dit wordt uitputtend geregeld in de Wet

dieren. Bevoegde instanties zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

(NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Als er

onregelmatigheden worden vermoed, dan kan de NVWA of LID ingeschakeld

worden om, als dat nodig is, te handhaven.


2.

Wij zijn bereid de mogelijkheden van het weigeren van subsidies voor

evenementen met dieren te verkennen en komen hierover in het derde kwartaal

van 2023 bij u terug.

3.

De gemeente was niet op de hoogte van dit onderdeel van het evenement en

wist dus ook niet waar de dieren die gebruikt werden vandaan kwamen.

Wij vinden het heel belangrijk dat dieren op een diervriendelijke wijze worden

vervoerd en gehuisvest. De gemeente heeft echter geen bevoegdheid als het

gaat om de controle van transport of huisvesting.


4. 5. 6.

In antwoord op de vragen 4, 5 en 6: Wij hechten sterk aan het welzijn en de

waardigheid van dieren. Ons voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren,

zoals in de door uw raad vastgestelde Nota Dieren staat vermeld, is

overgenomen in het coalitieakkoord. Als gemeente kunnen wij echter niet

toetsen aan dierenwelzijnscriteria die zijn opgenomen in de Wet dieren (zie

antwoord onder 1). De verantwoordelijkheid en deskundigheid in het nemen

van maatregelen ter bestrijding van de vogelgriep ligt bij de NVWA en het

RIVM.


7.

Er zijn zowel bij de vergunningaanvraag als bij de evaluatie gesprekken

gehouden met de KVvV over de inzet van dieren bij evenementen. Wij zijn

van plan hierover verder in contact te treden met de KVvV.

8.

Met de NVWA verkennen we of het mogelijk is om als voorwaarde in de

vergunning op te nemen dat vanaf een bepaalde temperatuur een verbod op

evenementen met dieren kan worden ingesteld.

9.

In de Nota Dieren hebben we afspraken vastgelegd omtrent het gebruik van

dieren bij evenementen. Zo gaan wij voorafgaand aan een evenement in

gesprek met organisatoren om het gebruik van dieren te ontmoedigen en/of om

hen bewust te maken van de mogelijke nadelige gevolgen voor dieren.

Daarnaast geven we bij de vergunningverlening extra aandachtspunten mee op

het gebied van voedsel, water, huisvesting en veiligheid.

Wij hebben tot doel dat er zo min mogelijk dieren bij evenementen worden

ingezet. Mochten er toch evenementen met gehouden dieren georganiseerd

worden, dan voegen wij aan de vergunning als voorwaarde de vijf vrijheden

van Brambell toe. Deze zijn opgenomen in de Wet dieren en houden in dat

dieren vrij zijn:

1. van honger, dorst en onjuiste voeding;

2. van fysiek en fysiologisch ongerief;

3. van pijn, verwondingen en ziekte;

4. van angst en chronische stress;

5. om natuurlijk gedrag te vertonen.

Constateringen van vermoedelijke schending van dierenwelzijn bij

evenementen zetten wij door naar de NVWA en/of LID.

Zoals in ons antwoord onder 2. vermeld onderzoeken wij de mogelijkheden ten

aanzien van het weigeren van subsidies aan evenementen met dieren.

Ten aanzien van evenementen en dierenwelzijn zijn er landelijk ontwikkelingen

waarbij mogelijk meer bevoegdheden bij gemeentes komen te liggen. Wij volgen deze

ontwikkelingen op de voet en komen hierover in het derde kwartaal van 2023 bij u

terug.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Veiligheid Diepenring

Lees verder

Schriftelijke vragen: Wespen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer