Schrif­te­lijke vragen: Wespen


Indiendatum: 16 sep. 2022

Geacht college,

Na de bekende nationale vogel-, bijen- en vlindertellingen, vond eind augustus de eerste Nationale Wespentelling plaats. Deze telling, georganiseerd door de Wespenstichting, is niet alleen bedoeld om een actueel beeld te krijgen van de stand van wespen in Nederland, maar ook bedoeld om meer bewustzijn te kweken voor het nut van wespen, als poging om ze van hun negatieve imago te verlossen.

Net als bijen zijn wespen namelijk belangrijke bestuivers van bloemen. Daarnaast vangen ze vliegen, dazen en muggen, en voorkomen ze hiermee insectenplagen. Ook ruimen ze kadavers op in de natuur.

Het agressieve beeld dat mensen vaak bij wespen hebben is een overdreven stereotype: wespen steken alleen als ze zich bedreigd voelen, bijvoorbeeld door rondzwaaiende armen van mensen die ze proberen weg te slaan. Van de 10 wespensoorten die voorkomen in Nederland zijn bovendien maar 2 soorten aangetrokken tot zoete drankjes, de zogeheten limonadewespen, en enkel gedurende de zomer.

Door dit foute beeld dat mensen hebben van wespen worden wespennesten meestal chemisch bestreden, waarbij niet alleen alle nuttige bestuivers en opruimers de dood vinden, maar ook chemische bestrijdingsmiddelen die tevens giftig zijn voor huisdieren en andere insecten worden verspreid in het milieu. Ook onze eigen Milieudienst Groningen verdelgt wespennesten met bestrijdingsmiddelen. Hierover stellen de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks graag enkele vragen aan het College van B&W.

1. De Wespenstichting probeert om dierenleed en deze milieuschade te voorkomen, door mensen te informeren over wespen, door wespennesten te verplaatsen in plaats van te verdelgen, en door mensen te trainen in diervriendelijke oplossingen voor overlast door wespen volgens een stappenplan (zie bijlage). Is het college bereid om mensen te verwijzen naar dit stappenplan en om het personeel van de Milieudienst volgens dit stappenplan te trainen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om voor de zomer van 2023 onze inwoners te informeren over het nut van wespen en de “do’s en don’ts” bij overlast door wespen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld door de informatie op de website van de Milieudienst aan te passen en een bericht op te nemen in de gemeentelijke nieuwsbrieven en socialmediapagina’s? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om de aanbieders van Natuur- en Duurzaamheidseducatie te vragen om tijdens hun lessen ook het nut van zogeheten ‘plaagdieren’ zoals wespen te benadrukken?

4. Op dit moment worden wespennesten die door de Wespenstichting worden verplaatst meestal geplaatst in de tuin van een van de bestuursleden, overigens zonder overlast voor omwonenden tot gevolg. Vanzelfsprekend is deze ruimte ontoereikend voor grote aantallen wespennesten. Is het college bereid om te onderzoeken of er binnen de gemeente locaties zijn waar wespennesten voor de volgende zomer door bevoegde instanties geplaatst zouden kunnen worden en waar er geen risico is op overlast?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler Ceciel Nieuwenhout

Partij voor de Dieren GroenLinks

Indiendatum: 16 sep. 2022
Antwoorddatum: 12 okt. 2022

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 36 RvO van de heer

W. Pechler van de Partij voor de Dieren en mevrouw C. Nieuwenhout van GroenLinks

over wespen.

De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

1. De Wespenstichting probeert om dierenleed en deze milieuschade te

voorkomen, door mensen te informeren over wespen, door wespennesten te

verplaatsen in plaats van te verdelgen, en door mensen te trainen in diervriendelijke

oplossingen voor overlast door wespen volgens een stappenplan (zie bijlage). Is het

college bereid om mensen te verwijzen naar dit stappenplan en om het personeel van

de Milieudienst volgens dit stappenplan te trainen? Zo ja, per wanneer? Zo nee,

waarom niet?

Het college maakt zich grote zorgen over het wereldwijd uitsterven van

insectensoorten en wil in het beleid vooropstellen dat insecten met grote zorg

behandeld dienen te worden, ook wanneer er overlast wordt ervaren.

Net zoals de Wespenstichting, zijn wij gericht op het voorkomen van dierenleed en

milieuschade. Daarom onderzoeken we altijd eerst de oorzaak en omvang van de

overlast en naar maatregelen om overlast te voorkomen. Daar hoort voorlichting over

het gedrag van het diersoort vanzelfsprekend bij. Dit komt overeen met het

stappenplan van de wespenstichting.

In openbaar groen worden geen nesten van wespen meer door ons bestreden. De

locaties worden in plaats daarvan gemarkeerd om voorbijgangers te attenderen op de

aanwezigheid van wespen. In een enkel geval zal verplaatsen van een nest nodig zijn.


In het voorjaar van 2022 heeft dhr. Fleurke van de Wespenstichting uitleg gegeven

over zijn werkwijze. Waar mogelijk passen we het toe. In sommige situaties is dat

echter niet mogelijk door de omvang of positie van een nest. Bijvoorbeeld als

particulieren een groot nest in een spouw, achter windveren of onder het dakbeschot

hebben.

2. Is het college bereid om voor de zomer van 2023 onze inwoners te informeren

over het nut van wespen en de “do’s en don’ts” bij overlast door wespen in de eigen

omgeving, bijvoorbeeld door de informatie op de website van de Milieudienst aan te

passen en een bericht op te nemen in de gemeentelijke nieuwsbrieven en

socialmediapagina’s? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn daartoe bereid. Wij gaan periodiek een in de gemeente voorkomende

diersoort, al dan niet met een negatief imago, op een positieve manier onder de

aandacht te brengen bij onze inwoners. Dit doen we via nieuwsbrieven en/of sociale

media. De wesp komt begin van de zomer aan de orde omdat dan het nieuwe

wespenseizoen start. De tekst op de website van de Milieudienst nemen we onder de

loep en passen we aan.

3. Is het college bereid om de aanbieders van Natuur- en Duurzaamheidseducatie

te vragen om tijdens hun lessen ook het nut van zogeheten ‘plaagdieren’ zoals wespen

te benadrukken?

Tijdens de lessen van de afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) wordt

aandacht besteed aan dieren in het algemeen en hun eigen unieke rol in de natuur. Ook

zogenaamde plaagdieren, waaronder wespen, komen daarbij als vanzelf aan de orde.

Wij kiezen er juist bewust voor om dieren niet als ‘plaagdieren’ te behandelen.

4. Op dit moment worden wespennesten die door de Wespenstichting worden

verplaatst meestal geplaatst in de tuin van een van de bestuursleden, overigens zonder

overlast voor omwonenden tot gevolg. Vanzelfsprekend is deze ruimte ontoereikend

voor grote aantallen wespennesten. Is het college bereid om te onderzoeken of er

binnen de gemeente locaties zijn waar wespennesten voor de volgende zomer door

bevoegde instanties geplaatst zouden kunnen worden en waar er geen risico is op

overlast?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat enkel de ruimte in tuinen van bestuursleden

ontoereikend is om alle te herplaatsen nesten een plek te geven. In het geval er ruimte

nodig is, kan de Wespenstichting daarom in contact treden met ons. Dan wordt samen

gezocht naar een geschikte locatie voor het betreffende nest.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda