Schrif­te­lijke vragen: Veiligheid Diepenring


Indiendatum: 7 sep. 2022

Op initiatief van Student en Stad en medeondertekend door VVD, Partij voor de Dieren, CDA

Geacht college,

Vrijdag 2 september zijn vier mensen gehuldigd in het Stadhuis voor het redden van iemand die bewusteloos op de bodem van onze diepen lag.1 Hier liep het goed af, maar in dezelfde week was er ook een drenkeling voor wie hulp te laat kwam. Afgelopen kerst werd de gemeente tevens geschokt door het verdrinken van een 22-jarige student.2 Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Jaarlijks belanden er veel mensen per ongeluk in de Diepenring. Vaak levert dit een traumatische ervaring op, maar bij sommigen is deze misstap zelfs fataal. De kades zijn namelijk metershoog en de uitklimplekken gering. Toch krijgt het ‘exitprobleem’ te weinig aandacht en staan we niet genoeg stil bij de gevaren van stadsgrachten, bevestigen deskundigen en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.3 Ook al kunnen mensen zwemmen, er zijn veel andere krachten die de kans op verdrinking vergroten, zoals kou, weinig zicht, of alcohol. Hierdoor kunnen drenkelingen al binnen enkele minuten verdrinken. 4

In 2008 is er, naar aanleiding van een fataal ongeluk, voor het laatst iets gedaan aan dit probleem. Er zijn echter enkel trappetjes geplaatst bij bruggen, waardoor er nog steeds lange stukken kade zijn zonder houvast of uitweg. Ook zijn de geplaatste trappen zeer moeilijk zichtbaar – er zijn bordjes van slechts 10cm2 geplaatst – en zijn er geen aanwijzingen naar waar de dichtstbijzijnde trap zich bevindt. Daarnaast hebben de meeste schepen en woonboten die in de Diepenring liggen hoge randen en/of geen trappen, waardoor deze niet als uitklimplek of houvast gebruikt kunnen worden. De fractie van Student & Stad, die regelmatig contact heeft met mensen die een traumatische ervaring hebben opgelopen in de Diepenring, heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen:

  1. Is het college bekend met het ‘exitprobleem’, zoals professionals het noemen? Zo ja, wat is momenteel het beleid hieromtrent?
  1. Is het college het met ons eens dat het vallen in de Diepenring of andere wateren de afgelopen jaren te veel slachtoffers heeft gemaakt?
  1. Is het college het met ons eens dat, naast de paar trappetjes bij bruggen, de kades van onze Diepenring onvoldoende houvast en uitklimmogelijkheden bieden? Zo nee, waarom niet?

De gemeente hamerde vorige week met name op bewustwording, maar een fysieke aanpak van het probleem ontbreekt.5 Door de gemeente Amsterdam is wel reeds actie ondernomen om het ‘exitprobleem’ aan te pakken – er zijn om de zoveel meter grijpstenen gemetseld waaraan een drenkeling zich kan vastklampen en op hotspots in het centrum zijn touwen geplaatst langs de kademuur die leiden naar de uitklimplekken. De fractie van Student & Stad kan daarnaast nog meer oplossingen bedenken om de veiligheid van drenkelingen te waarborgen, zoals het plaatsen van verlichting, extra trappen of aanwijzingen naar uitklimplekken langs de kademuren.

  1. Ziet het college de importantie in van het vinden van een oplossing voor het ‘exitprobleem’ om fatale ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  1. Ziet het college, net als de gemeente Amsterdam, heil in (een van) de bovengenoemde oplossingen? Zo nee, waarom niet?
  1. Is het college bereidt om (opnieuw) te onderzoeken welke oplossingen het ‘exitprobleem’ in Groningen kunnen verkleinen? Zo nee, waarom niet?

In een eerdere reactie heeft het college laten weten geen verlichting te willen plaatsen omdat ‘lampjes er vroeger natuurlijk ook niet waren’.6

  1. Is het college het met ons eens dat het verhelpen van het ‘exitprobleem’ op een esthetische manier kan, zodat we de veiligheid van de Diepenring vergroten zonder de monumentale kademuren te veel aan te tasten?

Namens de fracties,

Mirte Goodijk, Student & Stad
Rik Heiner, VVD
Terence van Zoelen, Partij voor de Dieren
Etkin Armut, CDA


Indiendatum: 7 sep. 2022
Antwoorddatum: 5 okt. 2022

De beantwoording van de vragen:

1.

We zijn bekend met deze problematiek in het algemeen en zijn van mening dat elk

slachtoffer één te veel is. Juist daarom hebben we in het verleden (2008) onderzocht of

we extra maatregelen moesten nemen. Uit het onderzoek is gebleken dat er in de directe

omgeving van bruggen voldoende leuningen zijn om te voorkomen dat mensen in het

water vallen.

Toch hebben we destijds besloten om extra veiligheidsmaatregelen te nemen en hebben

we daarom 22 extra uitklimmogelijkheden bij de bruggen gerealiseerd. We zullen

onderzoeken of de toen genomen maatregelen nog steeds voldoende zijn.2.

Ja, samen met de bovengenoemde fracties vinden we het belangrijk om de veiligheid

van onze inwoners te waarborgen.

3.

Zie ons antwoord bij vraag 4.

4.

Voor iemand die in het water valt, is het belangrijk om te weten dat er

uitklimmogelijkheden zijn en waar deze precies zijn. Daarom vinden we het belangrijk

om daar goed over te communiceren. We zijn uiteraard bereid om te onderzoeken of en

zo ja welke aanvullende maatregelen nog kunnen worden genomen om de zichtbaarheid

van de huidige voorzieningen (bijv. door lichtreflectoren) te vergroten. Tevens zullen

we onderzoeken of de maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen ook

voor de Diepenring passend zijn.

5.

Bij de herinrichting houden we hier rekening mee en bezien we de mogelijkheden

voor het vergroten van de veiligheid. Tevens zullen we onderzoeken of we ook

uitklimmogelijkheden bij de woonboten kunnen realiseren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda

Interessant voor jou

Mondelinge vragen: over optreden Rammstein in relatie tot ecologie en duurzaamheid.

Lees verder

Schriftelijke vragen: Evenementen met dieren

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer