Schrif­te­lijke Vragen Extra Groen­aan­tasting Zuide­lijke Ringweg


Indiendatum: jul. 2018

Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over: Groenaantasting Ring Zuid

Groningen, 28 juli 2018

Geacht college,

Op 26 juli publiceerde het Dagblad van het Noorden een artikel waarin werd vermeld dat er voor de aanleg van de Zuidelijke Ringweg binnenkort nog een hectare groen wordt verwijderd. Voor ons als Partij voor de Dieren, maar ook zeker voor de omwonenden, is dit een zure appel in een reeks van forse tegenslagen rondom Ring Zuid. De hoeveelheid gekapte bomen, het verdwenen groen, de nadelige invloed op het dierenleven, en de negatieve effecten op de omwonenden: de bouwfase is een aanslag op het zuidelijke deel van Groningen. Met de vertraging die nu is opgelopen tot drie jaar wordt dit alleen maar langduriger en ernstiger, en het verwijderen van een extra hectare groen is hier nog een schep bovenop. Vandaar deze volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het Dagblad van het Noorden van gisteren, getiteld “Nog 1 hectare groen extra weg langs ringweg Groningen”? Zo nee, wil het college dit doen?

2. Kan het college de juistheid van de informatie uit het nieuwsbericht, waaronder het feit dat er geen bomen zullen worden gekapt, bevestigen?

3. Kan het college aangeven hoeveel groen/houtopstand er zal verdwijnen met deze nieuwe plannen?

4. Is deze groenaantasting nog te voorkomen? Zo nee, kan het college aangeven waarom de noodzaak van deze extra groenaantasting nu pas aan het licht komt?

5. Kan het college aangeven hoe deze groenaantasting gecompenseerd gaat worden?

6. Wat vindt het college van het verdwijnen van een extra hectare groen in onze stad, zeker in het kader van de klimaatbestendige stad, waarvoor veel groen zo onmisbaar is?

7. Kan het college aangeven welke negatieve impact zij verwacht dat deze groenaantasting, met name het gedeelte bij het Stadspark, zal hebben op het dierenleven? Is hier onderzoek naar gedaan?

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

http://www.dvhn.nl/groningen/Nog-1-hectare-groen-extra-weg-langs-ringweg-Groningen-23406392.html?

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 5 sep. 2018

Geachte heer, mevrouw.

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G.J. Kelder

gestelde schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO over de groenaantasting Ring

Zuid. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in het Dagblad van het

Noorden van gisteren, getiteld "Nog 1 hectare groen extra weg langs

ringweg Groningen"?' Zo nee, wil het college dit doen?

Ja, het college heeft kennisgenomen van het genoemde artikel.

2. Kan het college de juistheid van de informatie uit het nieuwsbericht,

waaronder het feit dat er geen bomen zullen worden gekapt, bevestigen?

Ja, dat kunnen wij bevestigen; er worden geen bomen gekapt. De

genoemde aantallen te verplanten bomen in het nieuwsbericht kloppen,

de suggestie dat er extra groen zou verdwijnen klopt niet.

3. Kan hel college aangeven hoeveel groen/houtopstand er zal verdwijnen

met deze nieuwe plannen?

Deze plannen zijn niet nieuw. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart

2018 hebben wij u per brief (kenmerk: 6788450, d.d. 21 februari 201 8)

geïnformeerd over "Boom Effect Analyse (BEA) Optimalisaties en

Kansen Aanpak Ring Zuid Groningen". In totaal moeten er 40 bomen

worden verplant en 17.818 m2 houtopstand worden verwijderd, waarvan

377 m2 als monumentaal is aangemerkt (Stadspark).


4. Is deze groenaantasting nog te voorkomen? Zo nee, kan het college

aangeven waarom de noodzaak van deze extra grocnaantasting nu pas

aan het licht komt?

Nee. Zoals vermeld is dit geen nieuw feit. Het verwijderen van deze

houtopstanden is nodig voor de aanleg van de volledige aansluiting bij

het Europaplein en het aanpassen van de vormgeving van vijf viaducten

over de Concourslaan, het Noord-Willemskanaal, de Brailleweg, de

Paterswoldseweg en het Europaplein. Doordat de viaducten een hogere

doorrijhoogte krijgen is er in sommige gevallen meer ruimte nodig,

bijvoorbeeld door een gewijzigd talud, waardoor een aantal extra

houtopstanden moeten worden gekapt. Ook voor het verleggen van

kabels en leidingen bij de op-/afrit Van Ketwich Verschuurlaan - A28 en

bij de Osloweg moet een aantal bomen worden verplant en

houtopstanden gekapt.

5. Kan het college aangeven hoe deze groenaantasting gecompenseerd gaal

worden?

Alle houtopstanden die worden verwijderd, worden gecompenseerd. De

40 te verplanten bomen zijn lindes, die goed verplantbaar zijn en een

nieuwe plek krijgen binnen het plangebied.

6. Wat vindt het college van het verdwijnen van een extra hectare groen in

onze stad, zeker in het kader van de klimaatbestendige stad, waarvoor

veel groen zo onmisbaar is?

Er verdwijnt geen extra groen. Zoals gesteld bij het antwoord onder

vraag 5 worden bomen verplant en alle houtopstand wordt

gecompenseerd.

7. Kan het college aangeven welke negatieve impact zij verwacht dat deze

groenaantasting, met name het gedeelte bij het Stadspark, zal hebben op

het dierenleven? Is hier onderzoek naar gedaan?

Het college verwacht geen negatieve impact op het dierenleven. Bij het

vaststellen van het Tracébesluit 2014 (TB20I4) en het Tracébesluit

wijziging 2017 (TB wijziging 2017, o.a. vanwege aanleg volledige

aansluiting Europaplein) is onderzoek gedaan naar de milieueffecten van

de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Op 30 juli 2018 is de omgevingsvergunning voor het vellen van de

houtopstand onherroepelijk geworden. In deze vergunning is expliciet de

eis opgenomen dat Combinatie Herepoort zich bij de uitvoering van de

werkzaamheden moet houden aan de Wet Natuurbescherming.


De effecten op natuur zijn beschreven in het MER-rapport behorend bij het

TB2014 en in het TB wijziging 2017. Op basis van deze onderzoeken is er

geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester.

Peter den Oudsten

de secretaris,

Peter Teesink

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Sluiting Testlab Noord-Nederland

Lees verder

Schriftelijke Vragen Over Enkele Kwesties in Lewenborg

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer