Schrif­te­lijke Vragen Over Enkele Kwesties in Lewenborg


Indiendatum: okt. 2018

Groningen, 4 oktober 2018

Geacht college,

Op donderdag 18 november j.l. zijn onderstaande fracties aanwezig geweest op de maandelijkse bijeenkomst van Golvend Lewenborg.

Golvend Lewenborg is een beweging van bewoners die zich inzetten om het leefklimaat in deze grote noord oostelijke wijk te verbeteren. Op de bijeenkomsten wisselen bewoners uit hetgeen zij elk op eigen wijze ondernemen met en voor de wijkbewoners. Vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie De Scheepsraad, de Vlindertuin, de Oude Bieb, het Leroy gebied, het jongerenwerk en andere wijkbewoners nemen deel aan deze in informele sfeer verlopende, korte maar krachtige bijeenkomsten.

Onder andere onderstaande kwesties zijn aan de orde geweest waarbij wij de volgende vragen hebben:

 1. De Oude Bieb is sinds een aantal jaren een, vooral op vrijwillige inzet draaiende ontmoetingsplek in het hart van de wijk. Er worden activerende werkzaamheden ondernomen die sociaal isolement doorbreken en een steun in de rug vormen van wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Het pand is tot 1 juli 2019 ter beschikking gesteld door Lefier die daarna het terrein wil herontwikkelen.
 2. Is het college het met ons eens dat de Oude Bieb een waardevolle en onmisbare functie vervuld in het versterken van de sociale infrastructuur in Lewenborg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen in de realisatie van een nieuw onderkomen? Zijn er concrete perspectieven en zo ja welke?
 3. De Oude Bieb draait met name op vrijwillige inzet en krijgt een bijdrage in de exploitatie uit gemeentelijke middelen. Deze middelen worden telkenmale voor een korte periode beschikbaar gesteld en dat levert permanente onzekerheid op voor de stichting. Is het college bereid de exploitatiebijdrage voor een langere periode, vergelijkbaar met andere door de gemeente gefinancierde welzijnsaccommodaties en/of wijkbedrijven beschikbaar te stellen en zo ja op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Bijdragen aan het op orde houden van de openbare ruimte is een belangrijke activiteit die vanuit Golvend Lewenborg in de vorm van o.a. milieustraten wordt georganiseerd. Van “Schoon dankzij mij” krijgen bewoners te horen dat er slechts voor een milieustraat per jaar ruimte is in de planning. Bewoners willen op meerdere plekken per jaar dergelijke opruimacties organiseren. Het college heeft in de raadscommissie B&V toegezegd dat wijken onbeperkt gebruik kunnen maken van milieustraten. Hoe rijmt het college deze uitspraak met de reactie van “Schoon dankzij mij”. Is het college bereid haar toezegging op korte termijn gestand te doen?
 5. De bewonersorganisatie heeft onder bewoners de verkeersknelpunten geïnventariseerd en een top drie met oplossingen gepresenteerd op de hoorzitting van de raad van 23 mei 2017. Het zijn:
  - Drukte, hard rijden, onoverzichtelijkheid en parkeerchaos rond de drie basisscholen in de wijk;
  - Sloep voor het winkelcentrum is doodlopend, bussen en vrachtwagens nemen deze afslag en komen vervolgens vast te zitten;
  - Bij het winkelcentrum, Lijzijde, rijden auto’s en bromfietsers op deze lange straat erg hard, op het zebrapad overstekende voetgangers krijgen geen voorrang.

De knelpunten staan niet op de gemeentelijke lijst. Toen deze is vastgesteld heeft het college de toezegging gedaan dat kleinere knelpunten mogelijk uit het wijkbudget gerealiseerd worden. De bewonersorganisatie constateert dat van gemeente zijde geen actie wordt ondernomen om deze knelpunten op te lossen. Is het college bekend met deze knelpunten? Zo nee, is het college bereid samen met de bewonersorganisatie aan een oplossing te werken? Zo ja, welke en wanneer worden deze gerealiseerd.

SP D’66 Stad en Ommeland Partij voor de dieren

Wim Koks Koosje van Doessen Amrut Sijbolts Gerjan Kelder

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Extra Groenaantasting Zuidelijke Ringweg

Lees verder

Schriftelijke Vragen Toegankelijkheid Westerhaven

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer