Schrif­te­lijke Vragen Toegan­ke­lijkheid Wester­haven


Indiendatum: okt. 2018

Geacht college,

De afgelopen periode zijn o.a. de Westerhaven en de Astraat heringericht. Toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking was een belangrijk onderdeel in de besluitvorming door de gemeenteraad. Zie daarvoor de collegebrieven “Definitief Ontwerp Astraat” en Definitief Ontwerp Bussen over West””. De werkgroep Toegankelijkheid is diverse malen betrokken geweest in beide ontwerpprocessen.

Maandagmiddag, op de Dag van de Witte Stok, hebben vertegenwoordigers van onderstaande fracties vanuit de invalshoek van mensen met een visuele handicap ervaren hoe de herinrichting heeft uitgepakt op de oversteek Astraat- Westerhavenstraat en de verdere geleiding door de Astraat. Naar aanleiding van die ervaringen hebben wij de volgende vragen waarop wij graag voor 2 november 29018 een antwoord ontvangen ivm de Let’Gro bijeenkomst over Toegankelijkheid:

 1. a. De zebramarkering bij de genoemde oversteek is verdwenen. Auto’s, fietsers en voetgangers moeten op deze drukke plek onderling uitmaken wie wanneer mag over steken c.q. doorrijden. Door mensen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking wordt deze “gelijkwaardige” situatie als gevaarlijk ervaren. Zij worden niet beschermd door de voorrangsbepaling die voortvloeit uit zebra markering.
  a. In het DO Westerhaven staat dat dat de oversteekplaatsen naar de busperrons geen zebramarkering krijgen omdat dat daar leidt tot schijnzekerheid: Met dit zelfde argument “schijnzekerheid” komen vaker zebra’s te vervallen (bijv. de Griffeweg). Waarom wordt in de ene situatie een zebra als veiligheidsbevorderend beoordeeld en in een andere situatie niet? In hoeverre speelt beleving van overstekende mensen een rol bij die beoordeling?
  b. Het laten vervallen van de zebra is naar zeggen van de werkgroep Toegankelijkheid niet in het overleg aan de orde geweest. Kunt u dit bevestigen en zo ja, wat is daarvan de reden? In het inrichtingsplan Bussen over West staat op bladzijde 35 een streep wat naar onze mening duidt op een zebra. Op bladzijde 43, 44, 45, 46 en 47 staat een foto van een zebrapad. Mede op grond hiervan heeft de raad ingestemd met het DO. Waar is het zebrapad gesneuveld?
  c. Kunt u zich met ons voorstellen dat de oversteek door mensen met een visuele en/of mobiliteitsbeperking als zeer gevaarlijk wordt ervaren? Zo nee, waarom niet, Zo ja wat gaat u doen om de beleving weg te nemen?
 2. a. In het DO Astraat staat dat er natuurstenen gevelstoepen van maximaal 80 cm. breed komen en een geleidelijn zodat mensen met een visuele beperking hun weg kunnen vinden.
  a. De geleidelijn loopt aan de noordkant van de A straat tot de A-brug doch is op twee plekken fors onderbroken . Wat is de reden van deze onderbreking? Erkent u dat daarmee voor deze mensen het niet mogelijk is zich te oriënteren: de geveloriëntatie vervalt immers vanwege de stoep functie? Zo nee waarom niet en zo ja wat gaat u doen om hen een leidraad te bieden van Westerhaven tot de Abrug?
  b. De stoepmarkering ontbreekt en deze wordt bij diverse gevels (ruim) overschreden door reclameborden of terrassen. Daarmee worden het obstakels en niet alleen voor mensen met een beperking maar ook voor “gewone” voetgangers die minder loopruimte ter beschikking hebben.. Bent u het eens met bovenstaande constatering? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat gaat u doen om deze barrières weg te nemen?
  c. Tussen loopruimte en rijloper worden massaal fietsen gestald. Bent u het met ons eens dat dit nog meer voetgangersbreedte wegneemt en zo ja wat gaat u doen om dit op te lossen?

SP D’66 Groen Links CDA

Wim Koks Wieke Paulusma Benni Leemhuis Rene Bolle

Stad en Ommeland Christen Unie Partij voor de Dieren 100% Groningen

Amrut Sijbolts Inge Jongman Gerjan Kelder Marjet Wolthuis

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Over Enkele Kwesties in Lewenborg

Lees verder

Schriftelijke Vragen Hondenshows in Groningen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer