Schrif­te­lijke vragen over Bamboe Verkeers­borden en Geluids­schermen


Indiendatum: mrt. 2019

Geacht college,

In steeds meer gemeenten wordt gekozen voor verkeers- en plaatsnaamborden van bamboe. Sinds 2017 zijn bamboe verkeersborden onder andere geïntroduceerd in Den Bosch, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht en Rotterdam (1). Bamboeborden bieden meerdere voordelen ten opzichte van de traditionele verkeersborden: bamboe buigt niet, scheurt niet, er ontstaan minder snel krassen op, en het kan goed tegen hitte en koude. Metalen verkeersborden kunnen daarentegen wel scheuren en buigen en zijn niet krasvast.
​Ook gaat de productie van metalen verkeersborden met een hoge CO2-uitstoot gepaard. Bij de productie van staal komt er per kubieke meter bouwmateriaal 15.857 kg CO2 equivalent in de atmosfeer, terwijl een kubieke meter bamboe bouwmateriaal CO2-neutraal is (2) omdat de plant tijdens de groeiperiode veel CO2 opneemt uit de atmosfeer. Bamboe is dus veel klimaatvriendelijker, zeker als het duurzaam geteeld wordt. Dit kan door slechts een gedeelte van de stammen te oogsten en de rest te laten staan. Tevens kan een bamboebord aan het einde van de levensduur worden hergebruikt of gerecycled. Daarnaast helpt het inzetten van bamboeborden bij het zichtbaar maken van de verduurzaming van onze gemeente.
​Bamboe verkeersborden zijn duurder, maar de producent van de bamboeborden die momenteel worden ingezet in andere gemeenten biedt 20 jaar garantie op een bord (1). Gangbare garantietermijnen voor metalen verkeersborden zijn 10-12 jaar (3). De verwachting is dus dat bamboeborden een langere levensduur hebben. Als fractie zijn wij dan ook enthousiast over de vervaardiging van verkeersborden, straatnaamborden en plaatsnaamborden uit duurzaam geteelde bamboe.

Graag stellen wij het college de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat bamboeborden van duurzaam geteelde bamboe meerdere voordelen bieden boven de traditionele metalen verkeersborden, en daarmee een wenselijk alternatief zijn?

2. Is het college bereid om een pilot te starten waarbij metalen verkeersborden die aan vervanging toe zijn worden vervangen door verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe? Zo niet, waarom niet?

3. Is het college bereid om, mocht de pilot succesvol zijn, voortaan duurzaam geteelde bamboe te gebruiken voor verkeersborden, straatnaamborden en plaatsnaamborden als de metalen borden aan vervanging toe zijn? Zo niet, waarom niet?

Momenteel experimenteert de provincie Noord-Holland met levend bamboe als geluidsscherm, naar aanleiding van een motie die de fractie van de Partij voor de Dieren in 2015 in de Provinciale Staten heeft ingediend. De N245, op de grens van Langedijk en Schagen, is de pilotlocatie hiervoor (4). Medio 2019 loopt de pilot volgens de berichtgeving af en worden de resultaten geëvalueerd (5). Voordelen van een geluidsscherm van bamboe zijn de lagere kosten (factor 1,5 tot 2 goedkoper) en de absorptie van geluid, in tegenstelling tot reguliere geluidsschermen, die geluid weerkaatsen.

5. Is het college bekend met deze pilot? Indien ja, wat vindt u van het idee om levend bamboe te gebruiken als geluidsscherm?

6. Is het college bereid om akte te nemen van de bevindingen van de pilot? Zo ja, is het college dan bereid om bij een positieve eindevaluatie geluidsschermen van levend bamboe in te zetten daar waar mogelijk, op plekken waar wet- en regelgeving geluidswerende maatregelen van de gemeente vereisen?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler

Partij voor de Dieren

(1) https://www.ad.nl/binnenland/duurzaam-verkeersbord-van-bamboe-rukt-op~a7adf20b/(2) https://www.hrgroep.nl/Expertises/Bamboe_verkeersborden.html(3) https://www.agmi.nl/nl/algemene-voorwaarden/(4) https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Mei_2018/Metingen_bamboegeluidsscherm_langs_N245_Langedijk(5) http://www.bamboegeluidsscherm.nl/

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 3 apr. 2019

1. Bamboeborden van duurzaam geteelde bamboe hebben inderdaad enkele
voordelen ten opzichte van de aluminium borden die wij gebruiken.
Wat betreft de levensduur, gekoppeld aan de garantietermijn, is een nuance
op zijn plaats. De garantietermijn die de leverancier van de bamboeborden
geeft, heeft geen betrekking op het materiaal van de borden, maar op de
aangebrachte folie. De bamboeborden zijn voorzien van zogenaamde
ultimate signing folie. Op deze folie zit een garantietermijn van 20 jaar.
Ook aluminiumborden met dezelfde folie hebben deze garantietermijn.
Ultimate signing folie is krasbestendiger en is makkelijker schoon te
maken dan de standaard folie.
Wij maken voor straatnaamborden, betaald-parkeren-borden en
onderborden al gebruik van ultimate signing folie. Overige borden in de
gemeente hebben de standaard folie met een garantietermijn van 12 jaar.
Borden hoeven pas te worden vervangen wanneer de reflectiewaarde van
de folie niet meer voldoet aan de minimum eisen. Dit is vaak jaren na het
verstrijken van de garantietermijn. Aluminiumborden die uiteindelijk aan
vervanging toe zijn, worden gerecycled.
Mogelijk zijn bamboeborden wel beter bestand tegen vandalisme en
hebben ze daardoor een langere levensduur. Ervaringen uit de praktijk
zullen dit moeten uitwijzen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zouden
bamboeborden een wenselijk alternatief kunnen zijn.

2. Er is al een aantal gemeenten dat een pilot heeft lopen met bamboeborden.
Investeren in een extra pilot binnen de gemeente Groningen vinden wij
niet wenselijk omdat er al bruikbare pilots lopen. De testomstandigheden
zijn hier niet wezenlijk anders zijn dan in de pilot gemeenten. We wachten
de resultaten van de lopende pilots af.

3. Een positief resultaat van de pilots, betekent nog niet meteen dat wij op het
gebruik van bamboeborden overgaan. Er zijn meerdere aspecten die
bepalen of het haalbaar en wenselijk is. Zo zijn bamboeborden 30 tot 35%
duurder (bron: HR-groep) dan aluminiumborden met dezelfde ultimate
signing folie en ongeveer 140% duurder dan aluminiumborden met de
standaard folie.
Het ligt vooralsnog niet in de rede over te gaan op bamboeborden.
Mogelijk is een heroverweging van de materiaalkeuze in de toekomst wel
aan de orde. In dat geval worden zowel de resultaten uit de pilots als de
componenten kosten, gewicht en de aspecten zoals benoemd onder vraag 1
meegewogen.

4. Wij waren tot dusver niet bekend met deze pilot. Na bestudering van dit
initiatief uit Noord-Holland, komen we tot de conclusie dat we een
geluidsscherm van levend bamboe binnen de gemeente Groningen niet
passend vinden. Daarbij is het zo dat de meeste geluidsschermen langs
bijvoorbeeld de ringweg en de A7 in het beheer zijn van de provincie
Groningen en Rijkswaterstaat.
Bamboe is een uitheemse soort met een zeer lage bijdrage aan de
biodiversiteit. Bamboe levert geen bloesem, voedsel of nestgelegenheid
voor dieren. Er zijn groene alternatieven die een veel hogere ecologische
waarde hebben, zoals de greenwall die nabij de Mesdagkliniek is geplaatst.
Deze bestaat uit kokos begroeid met klimop.
Wanneer wij in de toekomst geluidsschermen aan moeten brengen, zal als
alternatief voor reguliere schermen overwogen worden of een dergelijke
greenwall mogelijk is, in plaats van levend bamboe.

5. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de uitkomsten van de pilot in NoordHolland en blijven de deze volgen. Het ligt echter niet in de lijn der
verwachting dat we overgaan op het gebruik van bamboe
geluidsschermen.Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Stop op Geitenhouderijen

Lees verder

Schriftelijke vragen over Aanvraag Omgevingsvergunning Uitbreiding Pluimveebedrijf

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer