Schrif­te­lijke vragen over blad­blazers


Indiendatum: 18 nov. 2021

Ingediend samen met GroenLinks

Geacht college,

We zitten in het seizoen dat de blaadjes van de boom waaien. Met de val van de bladeren komt ook de bladblazer in het straatbeeld. Veel inwoners ervaren overlast van het gebruik van fossiele bladblazers door het lawaai en de stank ervan. Bladeren zijn een belangrijke voedingsstof voor het groen in de stad. Bladeren verwijderen om te voorkomen dat wegen en trottoirs glad worden is uit te leggen maar het verwijderen van bladeren in de groenzone niet. Afgevallen bladeren hebben een belangrijke functie voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.1

Daarom stellen de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Wat is het beleid ten aanzien van het verwijderen van bladeren in de groenzone?

2. Is het college bereid om te onderzoeken of op meer plekken bladeren in het groen kunnen blijven liggen?

In het verleden zijn er vaker vragen gesteld over het gebruik van fossiele bladblazers.234 Bij de behandeling ervan erkende het college de negatieve kanten van fossiele bladblazers en gaf aan waar mogelijk over te willen stappen op elektrische bladblazers.

3. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat meer criteria dan de blaaskwaliteit van de bladblazers als inkoopcriterium zouden moeten gelden (denk aan CO2 en fijnstof uitstoot en geluid)?

4. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat elektrische bladblazers passen in een beleid van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen?

Recent heeft het college van B&W van Utrecht besloten om per 1 februari te stoppen met fossiele bladblazers en op zoek te gaan naar alternatieven.5

5. Is het college bereid om te stoppen met fossiele bladblazers?

6. Is het college bereid om kennis te nemen van de alternatieven die Utrecht uitprobeert en die ervaringen te delen met de raad?

1 https://www.vogelbescherming.n...

2 https://gemeenteraad.groningen...

3 https://gemeenteraad.groningen...

4 https://gemeenteraad.groningen...

5 https://www.duic.nl/algemeen/u...


Indiendatum: 18 nov. 2021
Antwoorddatum: 15 dec. 2021

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van

mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren en de heer M. van der Glas van

GroenLinks over bladblazers. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.


1. Wat is het beleid ten aanzien van het verwijderen van bladeren in de groenzone?


Ons beleid is ‘laten liggen waar het kan’. Dit houdt in dat we alleen verharding en

gazons vrijhouden van bladeren. In plantvakken en bosplantsoen laten we blad liggen;

langs de randen wordt het blad weg of ‘naar binnen’ geblazen om te voorkomen dat

het zich verspreidt over de aangrenzende verharding. In plantvakken waar zoveel blad

ligt dat het de planten kan verstikken wordt een deel van het blad weggeblazen.

De plantvakken in gebieden met beeldkwaliteitsniveau A volgens de vastgestelde

BORG systematiek moeten vrij gemaakt worden van bladeren om aan het

onderhoudsniveau te voldoen. Dit botst met ons beleid ‘laten liggen waar het kan’ en

wordt (afhankelijk van locatie en beplanting) dan ook niet op alle A locaties toegepast.


2. Is het college bereid om te onderzoeken of op meer plekken bladeren in het groen

kunnen blijven liggen?


We laten bladeren al op veel plekken liggen, zie ook vraag 1. We gaan onderzoeken

waar we nog meer blad kunnen laten liggen of op een andere wijze lokaal kunnen

verwerken. Zie ook vraag 6.


3. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat meer criteria

dan de blaaskwaliteit van de bladblazers als inkoopcriterium zouden moeten gelden

(denk aan CO2 en fijnstof uitstoot en geluid)?


Ja, wij zijn het met u eens. Bij de aanschaf van materieel wegen wij ook factoren als CO2 en fijnstof uitstoot, gewicht, geluid, levensduur, ergonomie, veiligheid,
onderhoudvriendelijkheid en gebruiksduur & oplaadsnelheid (van accu’s) mee.

4. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat elektrische
bladblazers passen in een beleid van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen?

Ja, wij zijn het met u eens. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen hebben wij
doorvertaald in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij we ons onder andere
richten op sociale aspecten en duurzaamheid. Bij de vervanging van materieel kiezen
we in het kader van duurzaamheid waar mogelijk voor elektrische apparaten.

5. Is het college bereid om te stoppen met fossiele bladblazers?

Ja, we gaan de mogelijkheid om volledig te stoppen met benzine bladblazers
onderzoeken. Op dit moment hebben we 196 bladblazers in ons bezit, waarvan 47
accu machines zijn. Waar mogelijk zetten we accu machines in. Bij grote oppervlaktes
en onder natte weersomstandigheden is de ervaring dat het blad met accu machines
lastig weg te krijgen is. Benzine blazers hebben meer vermogen. Wij volgen de
ontwikkelingen op het gebied van bladblazers en kiezen bij vervanging zo veel
mogelijk voor accu machines.

6. Is het college bereid om kennis te nemen van de alternatieven die Utrecht
uitprobeert en die ervaringen te delen met de raad?

De twee alternatieven die Utrecht uitprobeert zijn als eerste bladeren laten liggen, en
ten tweede bladeren mulchen. Met mulchen wordt hier bedoeld het versnipperen van
blad en vervolgens laten liggen. Bladeren laten liggen doen wij al op veel locaties.
Bladeren die we wel afvoeren worden door het verwerkingsbedrijf gebruikt voor
bokashi. Boskashi houdt in dat het blad vermalen en gefermenteerd wordt doormiddel
van het toevoegen van micro organismen. Bokashi kan daarna als bodemverbeteraar
toegepast worden. Een van de voordelen van mulchen is het beperken van transport van bladeren. De
mogelijkheid om blad te mulchen gaan we dan ook onderzoeken. Hiertoe nemen we
contact op met de gemeenten die hiermee ervaring hebben opgedaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over een verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtovereenkomsten

Lees verder

Schriftelijke vragen over planvorming Suikerzijde en uitspraak voorzieningenrechter

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer