Schrif­te­lijke vragen over een verbod op het gebruik van glyfosaat in pacht­over­een­komsten


Indiendatum: 25 nov. 2021

Aan het college van B&W

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO betreffende een verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtovereenkomsten

Geacht college,

Er is steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van landbouwgif.[1][2][3][4][5] Zeer recent is het nieuws dat ook het RIVM meer aandacht wil voor de mogelijke effecten van landbouwgif op de hersenen. [6] Recent nog heeft het Drentse burgerinitiatief Meten = Weten opgeroepen tot het staken van het gebruik van door hen in natuurgebieden aangetroffen bestrijdingsmiddelen. De veertien schadelijke stoffen waren door Meten = Weten aangetroffen in en nabij Natura2000 gebieden. De kans is groot dat deze stoffen zich door verdamping en uitspoeling ook buiten akkergrenzen verspreiden en daar schade aanrichten aan dieren, natuur en milieu.

Bovendien zijn veel van deze stoffen in hogere concentraties, of wanneer deze stapeling van gifstoffen zich door de voedselketen verspreidt, schadelijk voor de menselijke gezondheid (biologische stapeling). Experts maken zich zorgen om de stapeling van deze stoffen, waarbij wordt aangenomen dat langdurige blootstelling (een leven lang en verschillende stoffen opgestapeld) schadelijk is en bijvoorbeeld de kans op Parkinson vergroot.[7] Een probleem is dat veel van de stoffen alleen apart van elkaar worden getest maar niet in samenhang.

Vorig jaar gaf het college in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren[8] aan dat het geen noodzaak zag tot verdere maatregelen op het gebied van het uitfaseren of verbieden van landbouwbestrijdingsmiddelen. Een van de argumenten voor deze visie was dat landbouwers daardoor kunnen worden geconfronteerd met inkomstenderving zonder dat er zicht is op passende alternatieven. Recent heeft de Centrale Grondkamer een uitspraak gedaan over het gebruik van bestrijdingsmiddelen op pachtgronden. De provincie Brabant mag in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant in nieuwe pachtovereenkomsten opnemen dat het gebruik van glyfosaat wordt verboden.

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen het college hierover graag enkele vragen:

1. Is het college bekend met het artikel ‘Brabant mag gebruik landbouwgif glyfosaat verbieden op eigen grond’ van 11 november j.l.?[9]

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen, zoals Glyfosaat, zo snel mogelijk moet worden uitgebannen, ook binnen onze gemeentegrenzen?

In de uitspraak van de Centrale Grondkamer staat dat er voldoende alternatieven zijn voor het gebruik van glyfosaat en dat dit dus niet leidt tot een ‘buitensporige belemmering’ van de bedrijfsvoering. Gezien dit eerder een zorg van de gemeente was en een argument om het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen niet aan banden te leggen, stellen wij deze vraag nogmaals aan het college.

3. Is het college bereid om op gronden van de gemeente (bijvoorbeeld in meerjarige pachtovereenkomsten) een beding op te nemen waarmee het gebruik van glyfosaat wordt verboden?

4. In uw beantwoording van augustus 2020 gaf u onder ander het volgende aan: “Wel gaan we intern in overleg of we pachtcontracten kunnen verduurzamen en/of meer natuur inclusief kunnen maken.” Wat is hieruit gekomen?

5. Op deze vraag, “Is het toegestaan om bij verkoop van gemeentelijke grond een clausule in het koopcontract op te nemen waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt verboden? Zo ja, bent u daartoe bereid?” gaf u het volgende antwoord: “We gaan dit juridisch onderzoeken.” Hebt u inmiddels conclusies getrokken? Zijn die in lijn met de uitspraak van de centrale grondkamer?

6. Is het college bereid om een meerjarenplan op te stellen waarin, in samenwerking met agrarische ondernemers in onze gemeente, een uitfasering van het gebruik van niet biologische (chemische) bestrijdingsmiddelen wordt nagestreefd en waarin wordt gezocht naar niet schadelijke middelen voor gewasbescherming binnen onze gemeentegrenzen, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe voedselvisie?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede Hans Sietsema

Partij voor de Dieren GroenLinks

[1] Een Franse cameraploeg kwam recent zelfs filmen in Diever omdat ze zich verbazen over de grote hoeveelheden landbouwgif die in de sierteelt worden gebruikt. De cameraploeg maakt een documentaire over het gebruik van landbouwgif. In Frankrijk wordt het debat over bestrijdingsmiddelen breder gevoerd en maakt men zich zorgen om de schadelijke gevolgen van het veelvuldig gebruik ervan. Het verhoogt bijvoorbeeld de kans op het krijgen van Parkinson.

[2] https://www.ad.nl/binnenland/n...

[3] https://www.bnnvara.nl/artikel...

[4] https://www.ad.nl/home/parkins...

[5] https://www.ad.nl/politiek/lan...

[6] https://eenvandaag.avrotros.nl...

[7] https://eenvandaag.avrotros.nl...

[8] https://groningengemeente.part...

[9] https://www.bd.nl/brabant/brab...