Schrif­te­lijke vragen over de situatie bij jeugd­zorg­in­stelling Elker, geïni­tieerd door de SP.


Indiendatum: 10 nov. 2020

Geacht college,

Op zaterdag 7 november j.l. bericht het Dagblad over jeugdzorginstelling Elker:

 • Financiële tekort van rond 3,5 miljoen dat jl februari reeds bekend was maar verder is opgelopen
 • Verkoop van vastgoed
 • Mogelijk gedwongen ontslagen
 • Verhoging van het aantal declarabele uren
 • Verlagen ziekteverzuim.

Elker is een van de grotere jeugdzorginstellingen in het noorden en beheert o.a. het Poortje, voert ambulante hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en gezinnen uit en biedt onderdak als dit noodzakelijk is. In 2018 zijn ca. 3.800 jeugdigen en hun ouders van ondersteuning voorzien door iets meer dan 600 fte aan personeel.

In februari 2019 hebben de SP- en PvdA fractie reeds vragen gesteld over de belabberde financiële situatie bij Elker tgv. de verliezen die geleden werden door leegstand in het Poortje.

Onderstaande fracties maken zich ernstig zorgen over de continuïteit in de hulpverlening aan kwetsbare jeugdigen (o.a. in ambulante situaties, pleegzorg en behandeling) en in het bijzonder over de jongeren die onderdak vinden/vonden in ‘t Poortje. Vandaar onderstaande vragen:

 1. Was u op de hoogte van de grotere tekorten bij Elker dan in februari 2020 reeds werd geconstateerd? Zo nee waarom niet? Zo ja, zijn er gesprekken gevoerd met de RvT van Elker omtrent de oorzaken en de mogelijke oplossingen? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken?
 2. In de media meldde halverwege 2019 de toenmalige interim-bestuurder van Elker dat een uitweg in de financiële problematiek was gevonden. Een half jaar later (februari 2020) en bevestigd in het artikel van het dagblad van nu blijkt dat niet het geval te zijn. Waaruit bestond die uitweg? Kunt u aangeven wat de reden is dat die uitweg onvoldoende soelaas heeft geboden?
 3. Elker biedt een breed pakket van diensten in de jeugdhulpverlening. Kunt u aangeven in welke specifieke diensten de tekorten zijn ontstaan? Zijn de tekorten die begin 2019 aan het licht kwamen rond de leegstaande bedden in ’t Poortje ondertussen opgelost? Zo nee, waarom niet?
 4. In 2018 heeft Elker een verlies geleden van bijna een half miljoen zoals blijkt uit de verslaglegging die te vinden is op jaardocumenten zorg https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx. Helaas ontbreekt daar de jaarverantwoording van Elker over 2019. Beschikt het college over de jaarverantwoording 2019? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat is het financieel resultaat?
 5. Van groot belang is wat de effecten zijn op de dienstverlening die Elker biedt aan jeugdigen en hun gezinnen. Met name van belang is de druk (bijv. door de verkoop van vastgoed) die de tekorten oplevert voor het aantal plaatsen in de 24 uurs zorg en onderdak bij Elker. Kunt u aangegeven hoe dit aantal zich ontwikkeld heeft in de jaren 2017-2020 waarbij u verzocht wordt specifiek ook het aantal plaatsen voor gesloten behandeling zoals voorheen plaats vond in ’t Poortje aan te geven.
 6. De woordvoerder van Elker zegt in het Dagblad dat een deel van de oplossing ligt in door “meer declarabele uren jeugdzorg” te leveren. Dit kan op twee manieren uitgelegd worden: De huidige uitvoerende personeelsformatie van Elker “bedient” meer cliënten waardoor druk ontstaat op verslaglegging, scholing, collegiaal overleg en daarmee op de kwaliteit van de dienstverlening. Is de kwaliteit in gevaar? Zo nee, waarom niet? Elker gaat op zoek naar nieuwe cliënten. Deze invulling roept vragen op. Welk effect heeft dit op het toch al krappe jeugdzorg budget? Op de broodnodige samenwerking in de jeugdhulp? Op door de gemeente gewenste werkwijze in de jeugdhulp? Bent u het eens met deze uitleg? Zo nee, welke mogelijkheden zijn er nog meer?
 7. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Kun u aangegeven hoeveel fte gevaar lopen? Wordt de directe uitvoering ontzien? Zo nee, waarom niet?
 8. Elker is, ook door het beschikbaar hebben van vastgoed waarin jeugdigen wonen, een grote speler in de jeugdhulp in de gemeente en provincie Groningen. Wat gaat het college doen om hetgeen Elker te bieden heeft voor kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen te behouden eventueel los van de in problemen verkerende organisatie Elker?
 9. Tot slot: het is u bekend dat de raad zich in toenemende mate betrokken weet bij de jeugdhulp, ook naar de toekomst. Waarom is de raad niet geïnformeerd door het college over de situatie bij Elker? Bent u bereid om, in onverhoopte toekomstige situaties die de kwaliteit van de jeugdhulp kan bedreigen, de raad vroegtijdig te informeren?

Met vriendelijke groet,

Yanneth Menger, Els van der Weele, Femke Folkerts, Jasper Boter, Wesley Pechler en Wim Koks