Schrif­te­lijke vragen over de verant­woor­de­lijk­heden van een “dier­vrien­delijk college”


Indiendatum: mei 2019

Geachte college,

In uw coalitieakkoord schreef u eerder: “We hebben oog voor de dieren in onze gemeente, of het nu gaat om huisdieren, dieren in het wild of om dieren die voor consumptie worden gehouden en verhandeld” (pag. 28). Daarnaast staat in de nieuwe begroting te lezen (op pag. 217) dat u diervriendelijk handelen wilt stimuleren.

In de eerste plaats is er de kwestie van het oplaten van duiven op Bevrijdingsdag in het Bevrijdingsbos. [1] In de tweede plaats leek wethouder Jongman reclame te maken voor het verplaatsen van steenmarters tijdens de commissie Beheer en Verkeer jl. om 16:30.

Wij zouden u hier graag enkele vragen over willen stellen.

  1. Kunt u bevestigen dat de duiven die u hebt opgelaten, witte postduiven waren?
  1. Bij duivensport sterven veel duiven rond of tijdens een wedstrijd als gevolg van uitputting. Ook heeft de Dierenbescherming zich in het verleden tegen duivensport uitgesproken. [2] Bent u bekend met de problematiek rondom de duivensport? Bent u het met ons eens dat de duivensport niet diervriendelijk is?
  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van duiven door overheden bij feestdagen het veelal wrede karakter van de duivensport onterecht legitimeert?
  1. Veel stadsduiven zijn verdwaalde wedstrijdduiven en hun nazaten. [3] In hoeverre heeft u zich ervan vergewist dat alle duiven die u losliet, bij hun eigenaar en verzorger thuis zijn gekomen?
  1. In 2010 heeft het college van de toenmalige stadsgemeente Groningen vele duiven laten doden. Er bestaat een kans dat de duiven die u op bevrijdingsdag los liet, straks deel uitmaken van onze stadsduivenpopulatie. Wat is uw visie op onze stadsduiven?
  1. Bent u bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met het gebruik van duiven om heuglijke gebeurtenissen luister bij te zetten?

Tijdens de commissie Beheer en Verkeer van woensdag jl. sprak wethouder Jongman over steenmarters in de volgende bewoordingen:

“Het cda heeft op 17 oktober vragen gesteld over de overlast door steenmarters en in de beantwoording van 21 november is aangegeven dat we zouden gaan onderzoeken of het mogelijk is om een beheerplan daarvoor op te stellen. Over dat eerste: het steenmarterbeheerplan. Er is een voorbeeld van een gemeente, Deventer, die dat gedaan heeft maar in dit geval is het zo dat de provincie Groningen dat al heeft vastgelegd in een soort verordening natuurbescherming Groningen. En dat is het punt waarop iemand ontheffing kan aanvragen voor de bestrijding van overlast door de steenmarter en er daarmee voor te zorgen dat die verplaatst wordt want het is een beschermde diersoort. Afgelopen kalenderjaar is daar slechts eenmaal gebruik van gemaakt om een provinciale vrijstelling om een steenmarter te verplaatsen dus de overlast is in die zin redelijk beperkt. Maar misschien wisten mensen ook nog niet dat het kon dus bij deze wil ik er graag op wijzen dat deze mogelijkheid bestaat. En als tweede, op de website is een korte tekst over die steenmarter toegevoegd aan de website van de milieudienst. Op de pagina ‘tips tegen plaagdieren’. Daar wordt puntsgewijs benoemd wat de problematiek is, wat men zelf kan doen en dat men eventueel een inspecteur plaagdierbeheersing kan inschakelen. Dat was het voor dit moment, voorzitter.”

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de zinsnede ‘… dus bij deze wil ik er graag op wijzen dat deze mogelijkheid bestaat..”, voorafgegaan door het wijzen op de mogelijkheid voor ontheffing voor verplaatsing van het dier, klinkt als reclame voor het aanvragen van een dergelijke ontheffing?
  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze vorm van informatieverschaffing omtrent steenmarters een verkeerd beeld geeft, omdat bekend is dat de plek van een verplaatste steenmarter heel snel wordt ingenomen door een nieuwe? [4] Zo ja, wat gaat u doen om uw inwoners alsnog juiste informatie omtrent steenmarters te verschaffen? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u het met ons eens dat het niet diervriendelijk is de aandacht te vestigen op de mogelijkheid tot het verplaatsen van steenmarters, omdat het vangen, verplaatsen in gevangenschap en loslaten in een vreemde omgeving veel stress voor het dier met zich meebrengt?
  1. Bent u het met ons eens dat u als college een voortrekkersrol zou dienen te spelen inzake het vinden van diervriendelijke oplossingen bij conflicten tussen mens en dier? Bent u het met ons eens dat een zeer zorgvuldige wijze van formuleren hierbij essentieel is?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.gic.nl/nieuws/groningen-viert-de-vrijheid-in-het-bevrijdingsbos-op-zondag-5-mei-2019

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/stop-de-eenhoksraces-voor-duiven~bd3dba2e/

[3] http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=642197

[4] https://www.dvhn.nl/drenthe/Steenmarter-vangen-of-bejagen-Het-heeft-geen-enkele-zin-23357044.html

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 6 jun. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren over de verantwoordelijkheden van een “diervriendelijk college”. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

In de beantwoording van vragen van de fractie van het CDA d.d. 17-10-2018 met betrekking tot overlast door steenmarters is toegezegd om de mogelijkheden voor het opstellen van een steenmarterbeheersplan voor de gemeente Groningen te onderzoeken. Wethouder Jongman heeft de uitkomst van dit onderzoek tijdens de commissie Beheer en Verkeer jl. toegelicht. De vragen van de fractie van de PvdD hebben betrekking op deze toelichting. Daarnaast worden vragen gesteld over het oplaten van duiven tijdens Bevrijdingsdag.

In uw coalitieakkoord schreef u eerder :“We hebben oog voor de dieren in onze gemeente, of het nu gaat om huisdieren, dieren in het wild of om dieren die voor consumptie worden gehouden en verhandeld” (pag. 28). Daarnaast staat in de nieuwe begroting te lezen (op pag. 217) dat u diervriendelijk handelen wilt stimuleren.

In de eerste plaats is er de kwestie van het oplaten van duiven op Bevrijdingsdag in het Bevrijdingsbos. In de tweede plaats leek wethouder Jongman reclame te maken voor het verplaatsen van steenmarters tijdens de commissie Beheer en Verkeer jl. om 16:30 uur.

Wij zouden u hier graag enkele vragen over willen stellen.


1. Kunt u bevestigen dat de duiven die u hebt opgelaten, witte postduiven

waren?

Wij hebben geen duiven opgelaten. De duiven die de organisator heeft

losgelaten, betroffen dertig postduiven. Deze waren niet wit.


2. Bij duivensport sterven veel duiven rond of tijdens een wedstrijd als

gevolg van uitputting. Ook heeft de Dierenbescherming zich in het

verleden tegen duivensport uitgesproken. Bent u bekend met de

problematiek rondom de duivensport? Bent u het met ons eens dat de

duivensport niet diervriendelijk is?

Ons is bekend dat duiven bij wedstrijden soms niet terugkeren van een

wedstrijd. Dit heeft verschillende oorzaken. Ondanks dat er gevallen

zullen zijn waarbij dieren overlijden aan de gevolgen van de sport,

vinden wij duivensport in het algemeen niet per definitie

dieronvriendelijk. De Nederlandse duivenorganisaties dienen zich,

zoals elke houder van dieren, te houden aan de van toepassing zijnde

algemene welzijnsvoorschriften van de Wet dieren en het Besluit

houders van dieren. Daarnaast is er diergezondheidsregelgeving

vastgesteld met betrekking tot diergezondheid, in de Regeling

preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en

zoönosen en TSE’s. De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

heeft ook eigen reglementen opgesteld met daarin

dierenwelzijnsvoorschriften. Aan deze reglementen zijn de

verenigingen die wedstrijden organiseren onder de auspiciën van de

NPO, gehouden.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van

duiven door overheden bij feestdagen het veelal wrede karakter van

de duivensport onterecht legitimeert?

Wij zijn van mening dat het loslaten van duiven op de wijze zoals bij

Bevrijdingsdag gebruikelijk is, van een heel andere aard is dan die van

de duivensport. De dertig duiven komen vlak voor het loslaten aan

vanuit Ruischerbrug en vliegen per tien weer terug. Het vervoer op de

heenreis is evenals de terugvlucht dus maar van zeer korte duur. Van

legitimatie van het in uw opinie wrede karakter van de duivensport is

naar onze mening geen sprake.

4. Veel stadsduiven zijn verdwaalde wedstrijdduiven en hun nazaten. In

hoeverre heeft u zich ervan vergewist dat alle duiven die u losliet, bij

hun eigenaar en verzorger thuis zijn gekomen?

De duivenhouder van de duiven bij het Bevrijdingsbos laat hier al 23

jaar duiven los en geeft aan dat ze al die jaren allemaal zijn

teruggekomen.


5. In 2010 heeft het college van de toenmalige stadsgemeente Groningen

vele duiven laten doden. Er bestaat een kans dat de duiven die u op

Bevrijdingsdag los liet, straks deel uitmaken van onze

stadsduivenpopulatie. Wat is uw visie op onze stadsduiven?

Zoals onder 4 vermeld, zijn in de afgelopen 23 jaar alle duiven

teruggekeerd en maken deze duiven geen deel uit van de

stadsduivenpopulatie. Het huidige beleid ten aanzien van stadsduiven

is dat deze niet worden gedood. Om overlast te verminderen is in de

APV opgenomen dat duiven, evenals meeuwen, niet mogen worden

gevoerd.

6. Bent u bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met

het gebruik van duiven om heuglijke gebeurtenissen luister bij te

zetten?

Wij zijn van mening dat het loslaten van duiven goed mogelijk is op

een diervriendelijke manier. Wij zien geen aanleiding te stoppen met

het loslaten van duiven tijdens heugelijke gebeurtenissen.

7. Tijdens de commissie Beheer en Verkeer van woensdag jl. sprak

wethouder Jongman over steenmarters. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de zinsnede ‘…dus

bij deze wil ik er graag op wijzen dat deze mogelijkheid bestaat..’,

voorafgegaan door het wijzen op de mogelijkheid voor ontheffing

voor verplaatsing van het dier, klinkt als reclame voor het aanvragen

van een dergelijke ontheffing?

Wij verwerpen de suggestie dat sprake is van het maken van reclame.

De oorspronkelijke vragensteller had zorgen over de overlast die

steenmarters veroorzaken en daar is op gereageerd. In de huidige

situatie is het al mogelijk om via de vrijstelling van de provincie

steenmarters weg te vangen in geval van overlast. Het aanvragen van

een ontheffing is daarom niet nodig; de mogelijkheid bestaat al.

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze vorm van

informatieverschaffing omtrent steenmarters een verkeerd beeld geeft,

omdat bekend is dat de plek van een verplaatste steenmarter heel snel

wordt ingenomen door een nieuwe? Zo ja, wat gaat u doen om uw

inwoners alsnog juiste informatie omtrent steemarters te verschaffen?

Zo nee, waarom niet?

Wij zijn geen groot voorstander van het wegvangen van steenmarters.

Bewoners die overlast melden, worden in eerste instantie telefonisch

geïnformeerd over de steenmarter. Daarbij wordt uitgelegd wat de

(on)mogelijkheden zijn ten aanzien van steenmarter en de bestrijding.

Vaak is dit al voldoende. Wanneer bewoners hulp van de gemeente willen bij het verhelpen van

hun overlast, kan daarvoor, tegen betaling, een inspecteur

plaagdierbeheersing worden ingeschakeld. Deze bekijkt met de

bewoners wat er aan maatregelen kan worden gedaan om de

steenmarter uit woning of auto te weren.

Vaak blijkt bij een huisbezoek regelmatig dat een ander dier, en niet

de steenmarter, de overlast veroorzaakt. Doordat onze medewerkers

kritisch zijn en het belang van de steenmarter serieus nemen, wordt

alleen in het uiterste geval overgegaan tot het wegvangen van

steenmarters. Hierdoor heeft dat slechts eenmaal plaats gevonden in

het afgelopen kalenderjaar.

Het wegvangen in het kader van de vrijstelling mag overigens alleen

onder voorwaarden en enkel door een ter zake kundige in opdracht of

in dienst van de gemeente gebeuren.

9. Bent u het met ons eens dat het niet diervriendelijk is de aandacht te

vestigen op de mogelijkheid tot het verplaatsen van steenmarter,

omdat het vangen, verplaatsen in gevangenschap en loslaten in een

vreemde omgeving veel stress voor het dier met zich meebrengt?

De bedoeling van de toelichting over steenmarters was uit te leggen

waarom het naar onze mening geen meerwaarde heeft om een

beheerplan voor steenmarters op te stellen. Het beheerplan van de

gemeente Deventer is een document dat geschreven is om een

ontheffing te kunnen aanvragen voor het behandelen van overlast en

schade, veroorzaakt door steenmarters. Een ontheffing voor

behandelen van deze overlast is in de provincie Groningen niet nodig

omdat er, in tegenstelling tot in Overijssel, een vrijstelling geldt. Zoals

onder 8 vermeld, zijn wij geen voorstander van het wegvangen van

steenmarters en maken wij enkel in het uiterste geval gebruik van de

vrijstelling.

10. Bent u het met ons eens dat u als college een voortrekkersrol zou

dienen te spelen inzake het vinden van diervriendelijke oplossingen bij

conflicten tussen mens en dier? Bent u het met ons eens dat een zeer

zorgvuldige wijze van formuleren hierbij essentieel is??

Wij zijn met u van mening dat een diervriendelijke oplossing bij

conflicten tussen mens en dier belangrijk is. Daarbij is ook

zorgvuldige formulering van belang.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.