Schrif­te­lijke vragen betref­fende het houden van roof­vo­gel­shows


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden van 5 juni stond een artikel over Zomerfolk, het jaarlijkse festival van Rapalje, dat dit jaar plaats vindt op 15 en 16 juni in het Stadspark. Het festival presenteert zich als een gemoedelijk evenement, gericht op families. De hond is ook welkom. Dit jaar zou er voor het eerst een roofvogelshow bij zijn.

Er zullen vijf roofvogeldemonstraties worden gegeven.[1] Roofvogelshows worden door de Vogelbescherming als een probleem gezien. De hoge handelswaarde van veel van deze roofvogels leidt ertoe dat roofvogels uit de vrije natuur gehaald worden en (illegaal) verhandeld. Roofvogels en uilen zijn wilde dieren, die niet in een hok thuis horen. [2]

In de natuur zijn uilen en roofvogels bang voor mensen. De nabijheid van (veel) mensen leidt tot veel stress bij de dieren. Roofvogel- en uilenhouders houden hun vogels vaak hongerig, zo hoopt men de vogel te lokken op de handschoen. Ook het feit dat uilen, die nachtdieren zijn, overdag kunstjes moeten vertonen, is tegennatuurlijk.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

1. Bent u door de organisatie van Zomerfolk op de hoogte gebracht van de vijf roofvogeldemonstraties op 15 en 16 juni?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat roofvogelshows dierenleed met zich meebrengen?

Andere gemeenten zijn al een stap verder met regelgeving rondom evenementen met dieren en roofvogelshows. In de gemeente Bergen voert men een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van roofvogelshows en in Amsterdam is het verplicht om over een vergunning te beschikken bij evenementen met dieren.[3]

3. Uitgaande van het feit dat het vorige college heeft aangegeven te willen onderzoeken of het mogelijk is het evenementenbeleid en de APVG aan te passen zodat voor elk evenement met dieren een evenementenvergunning verplicht wordt: hoever is het huidige college met dit onderzoek?

4. Bent u bereid om in de APVG op te nemen dat een evenement wordt ontmoedigd als er dieren bij betrokken zijn? Zo nee, waarom niet?

5. U kunt als college vergunningen weigeren op grond van Openbare Orde en Veiligheid, Volksgezondheid en Milieu. In 2016 golden (landelijke) beperkingen voor roofvogelshows in het kader van de vogelgriep. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen: bent u bereid om te onderzoeken of dit een grond voor het weigeren van een vergunning zou kunnen zijn? Graag een toelichting.

6. Bent u bereid om aan subsidies voor festivals de voorwaarde te verbinden dat er geen roofvogelshows worden gehouden? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u van plan contact op te nemen met de organisatie van Zomerfolk om de roofvogelshow te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.dvhn.nl/cultuur/Op-Zomerfolk-van-Rapalje-staan-zelfs-drinkbakken-voor-honden-klaar-We-hoeven-er-niet-aan-te-verdienen-24520396.html

[2] https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows

[3] https://www.parool.nl/nieuws/voortaan-vergunning-nodig-voor-evenement-met-dieren~bd5789ab/

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 11 jul. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van mevrouw K. de Wrede van de Partij voor de Dieren betreffende het houden van roofvogelshows. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

1. Bent u door de organisatie van Zomerfolk op de hoogte gebracht van de vijf roofvogeldemonstraties op 15 en 16 juni?

Nee. Wij zijn door de organisatie van Zomerfolk in eerste instantie niet op de hoogte gebracht van de roofvogeldemonstraties. Nadat duidelijk werd dat er een roofvogelshow aan het programma zou worden toegevoegd hebben wij direct contact opgenomen met de organisatie van Zomerfolk. Direct daarna heeft de organisator alsnog een aanvullende aanvraag voor de roofvogelshow gedaan. Omdat deze te laat is binnengekomen om te beoordelen, is voor dit onderdeel geen vergunning verleend. De roofvogelshow heeft uiteindelijk op het festival niet plaatsgevonden.

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat roofvogelshows dierenleed met zich meebrengen?

Wij vertrouwen op de toets van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) als bevoegd toezichthouder op het naleven van de regels door de organisatoren van dierenshows bij dergelijke aanvragen.

3. Uitgaande van het feit dat het vorige college heeft aangegeven te

willen onderzoeken of het mogelijk is het evenementenbeleid en de

APVG aan te passen zodat voor elk evenement met dieren een

evenementenvergunning verplicht wordt: hoever is het huidige college

met dit onderzoek?

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de evaluatie van het

strategisch evenementenbeleid. Deze evaluatie verwachten wij dit

najaar met u te kunnen bespreken.

4. Bent u bereid om in de APVG op te nemen dat een evenement wordt

ontmoedigd als er dieren bij betrokken zijn? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment zien we geen aanleiding voor een structurele

ontmoediging. Er wordt nu al getoetst of het evenement voldoet aan

de voorschriften voor dierenwelzijn aan de Wet natuurbescherming.

Daarnaast treedt de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA)

op als bevoegd toezichthouder op het naleven van de regels door de

organisatoren van dierenshows.

5. U kunt als college vergunningen weigeren op grond van Openbare

Orde en Veiligheid, Volksgezondheid en Milieu. In 2016 golden

(landelijke) beperkingen voor roofvogelshows in het kader van de

vogelgriep. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen: bent u bereid

om te onderzoeken of dit een grond voor het weigeren van een

vergunning zou kunnen zijn? Graag een toelichting.

Het lokaal verbieden van dierenshows is niet mogelijk, dit is een

bevoegdheid van het Rijk. Per geval wordt gekeken of de aanvrager

toestemming krijgt voor een roofvogelshow.

6. Bent u bereid om aan subsidies voor festivals de voorwaarde te

verbinden dat er geen roofvogelshows worden gehouden? Zo nee,

waarom niet?

Nee, juridisch gezien is er geen grond om deze voorwaarde aan de

subsidie te verbinden.

7. Bent u van plan contact op te nemen met de organisatie van

Zomerfolk om de roofvogelshow te ontmoedigen? Zo nee, waarom

niet?

Zie beantwoording op vraag 1.