Schrif­te­lijke vragen over koele vlucht­plaatsen tijdens hitte­golven


Indiendatum: 22 jul. 2022

Geacht college,

De veelbesproken hitte van de afgelopen dagen heeft ook Groningen niet onberoerd

gelaten. Door klimaatverandering zullen dergelijke weersextremen steeds vaker

voorkomen.


Hittegolven zijn niet alleen onplezierig, ze kunnen voor sommige mensen ook

dodelijk zijn. Elk jaar opnieuw sterven er mensen aan de gevolgen van hitte.

In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van het CDA (30-05-2022) gaat het college vooral

in op klimaatadaptatie en het informeren en stimuleren van maatregelen die particulieren,

bedrijven en instellingen kunnen nemen om hittestress in gebouwen te beperken. Ook werkt

de gemeente via het Lokaal Hitteplan met zorg- en welzijnsorganisaties aan het beperken

van gezondheidsschade bij kwetsbare groepen als gevolg van hitte. Deze stappen, die vooral

onderdeel zijn van een communicatieplan, kunnen bijdragen aan de voorbereiding op een

hittegolf.

Duurzame nieuwbouw, klimaatadapatie, communicatieplannen en beïnvloeden van

bewonersgedrag kunnen echter maar tot op zekere hoogte bijdragen aan het voorkomen

van fysiek ongemak tijdens hittegolven. Groene buitenlocaties met (zwem)water zijn voor

veel mensen toegankelijk en sommige groepen kunnen terecht in geklimatiseerde

binnenruimtes, maar voor andere inwoners zijn deze niet passend, lastig te bereiken of niet

opengesteld (denk bijvoorbeeld aan de Universiteitsbibliotheek). De Partij voor de Dieren,

GroenLinks en het CDA stellen daarom graag enkele vragen over de beschikbaarheid van

koele openbare binnenruimtes tijdens hittegolven.

1. De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen heeft

in een gids voor hittegolven in steden een aantal bruikbare tips opgenomen om

‘afkoelcentra’ in te richten.

Dit kunnen geklimatiseerde openbare gebouwen (of

gebouwen die van nature of door hun bouwwijze al koeler zijn) zijn waar mensen

terecht kunnen die zelf niet over airconditioning of andere vormen van

hittebeperking beschikken. Zijn er op dit moment dergelijke openbare locaties (‘koele

vluchtplaatsen’) waar inwoners in Groningen terecht kunnen wanneer het in hun

eigen woning te warm wordt?

2. Is het college bereid om te inventariseren of er behoefte is aan dergelijke koele

binnenlocaties, die voor inwoners en hun huisdier openbaar en gemakkelijk te

bereiken zijn (ruimtelijke spreiding over de stadswijken en dorpen, gratis

toegankelijk, comfortabel en mogelijkheid om te werken/studeren dan wel te

ontspannen op de heetste momenten)? Ook in het kader van duurzaamheid heeft dit

de voorkeur omdat openbare locaties de noodzaak tot het individueel koelen van

woningen (aanschaf airconditioning, hoger energieverbruik en voor een beperkt

aantal mensen) verminderen.

3. Mocht er behoefte zijn aan dergelijke koele vluchtplaatsen, is het college dan bereid

om te werken aan een plan om dit bij toekomstige hittegolven te realiseren en

daarvoor de samenwerking te zoeken met buurtcentra, gezondheidsorganisaties,

maatschappelijke- en culturele instellingen en met de eigen gemeentelijke locaties

verspreid over de stad en dorpen?


Met vriendelijke groet,

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)

Elte Hillekens (GroenLinks)

Etkin Armut (CDA)

1

https://nos.nl/artikel/2437361...

2

https://preparecenter.org/wp-c...

Indiendatum: 22 jul. 2022
Antwoorddatum: 14 sep. 2022


1. Nee. Op dit moment heeft de gemeente Groningen nog geen strategie op openbare

‘koele vluchtplaatsen’. In het Lokaal Hitteplan zijn echter wel acties benoemd die

hierop voorsorteren. De prioriteit ligt bij kwetsbare groepen. Voor dak- en thuislozen

wordt met de aangesloten organisaties besproken om de opvanglocaties ook overdag

open te houden als koele plek. Ook een onderzoek naar meer (openbare) was- en

douchevoorzieningen tijdens hittegolven zijn hier onderdeel van.

Naast deze acties zijn verschillende onderzoeken en uitwerkingen onderdeel van het

plan. Een onderzoek naar koele openbare binnenruimtes is hiervan één.

2. Ja. In het Lokaal Hitteplan staat dit onderzoek aangekondigd. De adviezen uit de gids

van De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen

nemen wij uiteraard mee in ons onderzoek. In het kader van het Lokaal Hitteplan is

door betrokken zorg- en welzijnsorganisaties reeds aangegeven dat koele

binnenlocaties een toegevoegde waarde kunnen hebben in het tegengaan van de

negatieve gezondheidseffecten van hitte. Dit is echter wel gericht op de bestaande

opvanglocaties zodat deze doelgroep wel in beeld blijft bij de professional. Inzicht in

de behoefte bij het brede publiek bestaat op dit moment nog niet. Deze behoeftepeiling

grijpen wij ook aan om onze bewoners nader te informeren over het veranderende

klimaat. De verwachting is dat het klimaat in toenemende mate verandert. Hete en

droge zomers gaan meer dan voorheen vaker voorkomen. Dit toekomstperspectief is

nog niet algemeen bekend. De behoefte van vandaag kan daarmee anders zijn dan de

behoefte over een aantal jaar. In het najaar starten we in eerste instantie met een eerste

inventarisatie bij het Lokaal Hitteplan betrokken organisaties waarna we deze

behoeftepeiling ook voor een breder publiek doen.

Naast de behoefte bij onze inwoners zal het onderzoek zich moeten richten op de

beschikbaarheid en geschiktheid van (binnen)locaties. We richten ons daarbij in eerste

instantie op de gemeentelijke eigendommen. Dit betreft geen homogene groep panden.

Er zitten veel verschillen in gebruik, typologie, bouwjaar, verhuurstatus, beschikbare

ruimte in het pand en uiteraard de geschiktheid in relatie tot de binnentemperatuur.

Locaties moeten hiernaast ook over voldoende voorzieningen beschikken zoals

sanitair en eventueel werkplekken of ruimte voor andere zaken die bijdragen aan

ontspanning en verkoeling. Een eerste te identificeren groep zijn onze bestaande

openbare publieksruimtes. Deze hebben uiteraard al een belangrijke functie. Dit mag

niet verstoord worden door het toevoegen van een tijdelijk programma en daarmee een

extra invulling van de (beschikbare) ruimte. Vastgoed dat de gemeente verhuurt of

vastgoed in eigendom van een derde kan uiteraard niet zonder overleg met huurder of

eigenaar ingezet worden.

Een goede ruimtelijke spreiding of verdeling is in eerste instantie afhankelijk van

gebieden waar de behoefte het grootste is. Vanuit het perspectief van

klimaatverandering hebben wij in onder andere ons Groenplan Vitamine G en de

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen verschillende aandachtsgebieden

geïdentificeerd. Hierbij is gekeken naar de gevoelstemperatuuranalyses in relatie tot

een groot aandeel senioren in deze gebieden. Voorbeelden hiervan zijn Vinkhuizen en

Hoogkerk Noord. Ook dorpskernen zoals Haren en Ten Boer zijn aandachtsgebieden.

In ons onderzoek willen we ons dan ook in eerste instantie op deze wijken en dorpen

richten. Ten slotte kunnen we op basis van de behoefte en beschikbare ruimte ook

beschouwen wat de toegevoegde waarde van deze oplossing is ten aanzien van

duurzaamheid in relatie tot de individuele aanschaf van airconditioning en daarbij

horende energieverbruik.

3. In het kader van ons Lokaal Hitteplan werken we in toenemende mate nauwer samen

met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Ook de GGD en onze WIJ-teams zijn

hierbij betrokken. Ook corporaties willen we in de nabije toekomst beter laten

aansluiten.

Naast de mogelijkheden in onze gemeentelijke openbare publieksruimten kijken wij in

he onderzoek ook naar mogelijkheden in panden die wij verhuren en zoeken we naar

mogelijkheden in panden in eigendom van derden. In de wijken en dorpen zijn

panden met een reeds bestaande functie voor de wijk (denk aan wijkcentra,

sporthallen, vensterscholen) mogelijk logische locaties voor het aanbieden van koele

binnenlocaties. Bij voldoende gebleken beschikbaarheid en geschiktheid zal altijd in

overleg met de betreffende bestaande gebruiker(s) gekeken worden naar de concrete

invulling van deze koele uitwijklocaties ten tijde van hitte.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over gevolgen vertraging Stationsgebied voor vergroening Rivierenbuurt

Lees verder

Mondelinge vragen: over optreden Rammstein in relatie tot ecologie en duurzaamheid.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer