Schrif­te­lijke Vragen Toegan­ke­lijkheid bij Bouw­werk­zaam­heden


Indiendatum: mrt. 2019

Geacht college,

Op vrijdag 2 november waren veel raadsfracties vertegenwoordigd bij de Let’s Gro bijeenkomst “TOEGANKELIJK GRONINGEN: Even een sprintje trekken!” in het Stadhuis. Hier werden door vijf mensen voorstellen gepresenteerd om onze gemeente toegankelijker te maken voor respectievelijk mensen met een visuele handicap, de dovengemeenschap, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een fysieke handicap, en mensen met een psychische handicap. Aanwezige raadsleden en woordvoerders konden zich vervolgens committeren aan één of meerdere voorstellen, om de uitwerking hiervan in samenwerking met de initiatiefnemer op zich te nemen.

Ondergetekenden hebben toen met dhr. Jan van Slochteren van de Werkgroep Toegankelijk Groningen afgesproken dat wij ons samen voor de fysieke toegankelijkheid in zouden gaan zetten. Alhoewel het voorstel van dhr. van Slochteren voornamelijk ging over “de weg naar werk” voor mensen met een fysieke handicap, kwam recentelijk ook de fysieke toegankelijkheid rondom bouwplaatsen ter sprake. Bij veel bouwwerkzaamheden wordt lukraak een bouwschutting of bouwhek op de trottoirband geplaatst, met aan de kopse kant de aanwijzing “Voetgangers oversteken”. Helaas gaat dit meestal niet gepaard met oversteekmogelijkheden voor mensen die gebruik maken van een rolstoel, rollator, of zelfs een kinderwagen. Daarnaast is een toegankelijke alternatieve route vaak een eind terug of om. Regelmatig bereiken ons signalen van mensen met een rollator of rolstoel die moeite hebben met navigeren rondom bouw- of wegwerkzaamheden. Ditzelfde geldt overigens ook voor mensen met een visuele beperking. Recente voorbeelden waren de situaties bij de Brugstraat en het gezondheidscentrum Hoendiep. Er werd toen geen rekening gehouden met de fysieke of visuele toegankelijkheid bij bouwwerkzaamheden, wat op de volgende foto’s zichtbaar is:

Bij antwoord op onze technische vragen bleek dat over het gebruik van de openbare weg voor bouwwerkzaamheden het een en ander staat vermeld in Artikel 2.6 van de APVG, maar dat hierin niets is opgenomen over toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of visuele beperking. Buiten de APVG om worden vaak afspraken gemaakt met aannemers, maar ook hier worden zaken als hellingbanen voor rolstoelgebruikers of geleidelijnen vaak niet meegenomen. Dit is naar onze mening een gemiste kans. De gemeente Groningen is door de VNG een koplopergemeente genoemd op het gebied van toegankelijkheid en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. In een gemeente waar zoveel gebouwd wordt als momenteel in Groningen gebeurt, dient ons inziens daarom extra rekening gehouden te worden met toegankelijkheid.

Hierover stellen wij het college graag de volgende vragen.

  1. Herkent het college de signalen dat gebieden rondom bouw- of wegwerkzaamheden vaak slecht toegankelijk zijn, in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking, met een rolstoel of rollator?
  2. Is het college van mening dat een aannemer, eventueel samen met de gemeente, er voor zou moeten zorgen dat gebieden rondom bouw- of wegwerkzaamheden goed toegankelijk en veilig zijn voor iedereen?
  3. Twee jaar geleden is het breed gedragen initiatiefvoorstel “Toegankelijkheid Under Construction” aangenomen met een aantal actiepunten voor de gemeente, waaronder actieve communicatie en een toetsing van het beleid op toegankelijkheid. Is het college met ons van mening dat in het kader van dit initiatiefvoorstel betere afspraken gemaakt zouden moeten worden met aannemers? Dit zou bijvoorbeeld het plaatsen van hellingbanen (op- en afritjes) voor rolstoelgebruikers kunnen inhouden, een tijdelijke geleidelijn voor mensen met een visuele beperking, of het tijdig aangeven van een alternatieve toegankelijke route.
  4. Is het college bereid om in de nieuwe APVG voor de nieuwe gemeente Groningen hierover regels op te nemen? Bijvoorbeeld in overleg met de Werkgroep Toegankelijk Groningen?

Met vriendelijke groeten,

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Marjet Woldhuis, 100% Groningen

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 24 apr. 2019

Collegebrief aan de raad

Voorafgaande aan de beantwoording willen wij u mededelen dat we zeer zorgvuldig omgaan met het verstrekken van vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte.

1. Herkent het college de signalen dat gebieden rondom bouw- of wegwerkzaamheden vaak slecht toegankelijk zijn, in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking, met een rolstoel of rollator?

Ja, ondanks het zorgvuldig verstrekken van vergunningen herkennen wij in voorkomende gevallen een slechte toegankelijkheid en onveilige situaties.

2. Is het college van mening dat een aannemer, eventueel samen met de gemeente, ervoor zou moeten zorgen dat gebieden rondom bouw- of wegwerkzaamheden goed toegankelijk en veilig zijn voor iedereen?

Ja, wij willen een toegankelijke gemeente die voor iedereen goed toegankelijk en veilig is.

3. Twee jaar geleden is het breed gedragen initiatiefvoorstel

“Toegankelijkheid Under Construction” aangenomen met een aantal

actiepunten voor de gemeente, waaronder actieve communicatie en

een toetsing van het beleid op toegankelijkheid. Is het college met

ons van mening dat in het kader van dit initiatiefvoorstel betere

afspraken gemaakt zouden moeten worden met aannemers? Dit zou

bijvoorbeeld het plaatsen van hellingbanen (op- en afritjes) voor

rolstoelgebruikers kunnen inhouden, een tijdelijke geleidelijn voor

mensen met een visuele beperking, of het tijdig aangeven van een

alternatieve toegankelijke route.

Ja, en niet alleen op basis van het genoemde initiatiefvoorstel maar

ook op basis van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met

een handicap.

4. Is het college bereid om in de nieuwe APVG voor de nieuwe gemeente

Groningen hierover regels op te nemen? Bijvoorbeeld in overleg met

de Werkgroep Toegankelijk Groningen?


Ja, we gaan onderzoeken welke regels we kunnen opnemen om de

toegankelijkheid te verhogen c.q. te borgen. Wij werken nauw samen

met de Werkgroep Toegankelijk Groningen die gevraagd en vooral

ongevraagd advies geeft in het tot stand komen van een toegankelijke

stad. In de totstandkoming van de nieuwe APVG willen wij dan ook

tijdig de Werkgroep input laten geven. De ingangsdatum van de

nieuwe APVG is gepland op 1 januari 2020.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over een inclusief Sinterklaasfeest

Lees verder

Schriftelijke vragen over de achteruitgang van vlinders en insecten en het belang van “liefdevolle waardelozing” bij groenbeheer

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer