Woord­voering begro­tings­debat


11 november 2020

Beschouwing op de begroting door Kirsten de Wrede

De PvdD heeft wat een ambivalente houding jegens geld en begrotingen. Laat ik dat een beetje verduidelijken en als lijn voor mijn betoog rondom onze moties hanteren, bedacht ik me. De PvdD laat haar partijprogramma’s bijvoorbeeld nooit doorrekenen door het CPB. Daar zijn verschillende redenen voor. Niet alles van waarde kun je uitdrukken in geld. Wij willen af van wat we wel noemen, de boekhoudersmentaliteit; en toe naar eco-centraal denken. En dat is voor mensen belangrijker dan wat velen denken, want de mens staat niet buiten de natuur, maar maakt er onderdeel van uit. Op een fundamentelere manier dan dat er per mens, gemiddeld genomen twee ratten in een stad wonen.

Ik zal het proberen kort toe te lichten. Een tijdje geleden stond er een tamelijk slecht begrepen opinie over de jacht in de Trouw waarin werd gesteld dat de jacht vele slechte kanten had, , maar ook ten diepste menselijk was. Toen de mens op twee benen ging staan, overzag hij de ruimte en ging abstract denken en ontwikkelde dat volgens dit artikel met name in de jacht. Ik begin hier nu niet mee omdat ik het weer met u over de jacht wil hebben, maar omdat ik u wil laten zien dat de mens, net als andere wezens, is ontstaan in wisselwerking met zijn omgeving. De mens is niet alleen pas mens door andere mensen, hij is mens door zijn natuurlijke omgeving. En die is groen. In de westerse wereld valt die holistische visie weg; voor een maagzweer krijg je een pilletje, of een operatie, terwijl die vaak het gevolg is van spanning met je omgeving.

Om grip te krijgen op die wereld om ons heen delen we die op. Een voorbeeld van deze enerzijds doorgeschoten, anderzijds noodzakelijke fragmentatie is de manier waarop we landbouw en natuur hebben opgedeeld; onze voedselproductie gaat ten koste van de biodiversiteit. Maar als we de natuur ziek maken, gebeurt dat vice versa. Daar vinden wij natuurlijk heel veel van als PvdD, maar nu willen we die integrale visie graag geconcretiseerd zien in ons mooie Stadspark. Het is niet voor niets dat het voedselbos wel genoemd wordt als de toekomst van de voedselvoorziening. Dit is een manier waarop onze voedselproductie en biodiversiteit en weer versterking daarvan, samen kunnen gaan, vandaar onze motie plukbos.

Wat voor ons ook lastig is in een begroting, is dat we leven in een wereld die vooral wil doen, wil handelen. Er moet gebouwd, er moet beheerd. Maar niet iedere handeling is een verbetering. Wij zien, meer dan andere partijen, veel heil in dingen NiET doen. Minder energie gebruiken in plaats van velden met zonnepanelen. Geen dieren eten. Geen grootschalige N2000 gebieden willen creëren om lokaal bepaalde diersoorten te stimuleren, maar een heel andere visie op onze leefwijze, zoals die scheiding tussen voedsel en natuur opheffen. Natura 2000 is natuurlijk belangrijk, en vast ook waardevol, maar leidt op de huidige manier ook tot het vernietigen van leefgebied voor dieren, zoals het kappen van bossen die leefgebied vormen voor roofvogels. Als we dan terugkeren naar de begroting, dan vragen we ons af: wat wordt er uit gegeven aan groen en natuur en op welke wijze? Uiteraard willen we graag meer geld voor natuur, want in onze wereld wordt helaas nog alles vermarkt, zelfs frisse lucht. We hebben besloten om niet met grote voorstellen voor investeringen in groen te komen, tot we het uitvoeringsplan van Vitamine G van het college hebben gezien. De PvdD wil met name behoud van wat er is, meer dan een continue door de mens gedreven reorganisatie van alles dat leeft maar niet-menselijk is. Dat betekent in de praktijk dat wij willen dat het Driebondsbos blijft bestaan zoals het is en dat het Stadspark geen groot evenemententerrein wordt.

Waar wij ook tegenaan lopen bij een begroting, is dat die zich beperkt tot de gemeente, maar dat de gevolgen van onze consumptie zich uitstrekken tot ver over onze grenzen en vice versa. Voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk te bewegen richting een maatschappij waarin consumptie en daarmee, het exploiteren van mens, dier en wereld, wordt tegengegaan. Dat willen we in deze gemeente dan graag doen met bijvoorbeeld precariobelasting en deze verlagen voor vegetarische en veganistische restaurants, daar gaan we nog over praten en logiesbelasting differentiëren naar ecologische belasting. Komen we ook nog op terug. Een ander instrument is bijvoorbeeld sinds kort de reclamebelasting. Het college heeft ervoor gekozen om daar nog niet gelijk mee te beginnen en ook om laag in te zetten. Wij zijn het daar niet mee eens. Nu zelfs de VVD erkent dat het neoliberale beleid niet overal heeft gewerkt, wordt het tijd om de uitwassen van dit systeem zoveel mogelijk op ieder nivo te beperken. Sinds Willem Engel durven wij niet meer te zeggen dat het belangrijk is om vragen te stellen, ook al hebben we de antwoorden nog niet. We moeten maar gewoon beginnen. Reclamebelasting dus.

Want wat is reclame? Reclame beoogt mensen te kneden tot consument, tot superconsument zelfs, is de aanjager van de consumptie ten behoeve van de groei-economie. De groei van de economie, die door kapitalistisch geïnfecteerde economen als onvoorwaardelijk wordt voorgesteld, leidt uiteindelijk tot verwoesting van het aardoppervlak. De econoom Tim Jackson schreef ooit over reclame dat we worden overgehaald om met geld dat we niet hebben, dingen die we niet nodig hebben te kopen om een vluchtige indruk te maken op mensen om wie we niet geven. Vandaar ons voorstel om te bekijken of dat beoogde bedrag voor reclamebelasting in 2022 niet net zo hoog kan als dat door het rijk gesuggereerd is bij een gemeente van onze grootte.

--------------------------------------------------------------------

Een korte reflectie op de eerste termijn. Verschillende debatjes tussen voorstanders van investeringen in stenen en tegenstanders daarvan, die zeggen: stop dat geld in mensen, en niet in stenen. Wij horen bij die laatste groep. In de provincie heb ik meegemaakt dat miljoenen die in een fabriek werden gestopt voor de werkgelegenheid, resulteerden in twee jaar werk voor enkele mensen, uiteindelijk twee ton pp per jaar werk kostten terwijl de werknemers zelf daar maar een fractie van kregen. Inkomen zou onafhankelijk moeten zijn van arbeid. Hoe krom is het dat een moeder niet betaald wordt voor het opvoeden van haar eigen kinderen, maar wel voor die van een ander als zij in een kinderopvang werkt?

Tov onze moties: het amendement over kennelbelasting hebben wij nu veranderd in een motie waarvan de gevolgen pas in 2022 zouden beginnen en ook de motie reclamebelasting hebben we een beetje veranderd in de hoop op voldoende steun.

De PvdD zou het liefst alle melkveehouderijen uitkopen, maar dit laat zich helaas lastig gemeentelijk regelen. Ons huidige landbouwsysteem loopt op zijn laatste benen, niet alleen vanwege de stikstof en al die andere bekende zaken, maar natuurlijk ook vanwege de zoönosen. De nieuwe vogelgriep is niet alleen in het Hunzedal gearriveerd en binnenkort waarschijnlijk ook bij de Onlanden.

Waar wilde vogels wel eens worden aangewezen als besmettingshaard, blijkt dat een beetje anders te werken: volgens Thijs Kuiken, hoogleraar vergelijkende pathologie aan de Erasmus Universiteit, is het huidige virus, dat hier een paar jaar geleden ook tot slachtoffers leidde onder de wilde vogels, ontstaan in een grote pluimveehouderij in China.

Zoals ik geloof ik zonet ook zei: het is immoreel om winst te maken met dieren, niet alleen ten opzichte van de dieren, maar ook ten opzichte van onze volgende generaties en dat moet dan ook zoveel mogelijk worden tegengegaan. Wij willen daarom voorstellen de kennelbelasting te schrappen, vandaar onze motie, eerder een amendement. Want op dit moment hebben fokkers en handelaren een financieel voordeel terwijl andere hondeneigenaren zoals o.a. gastgezinnen voor adaptiehonden de volle pond betalen.

Met deze motie betaalt iedereen het tarief per gehouden hond mits er geen vrijstelling volgens de bestaande criteria is verleend. Dit vergroot de rechtsgelijkheid zolang deze belasting nog geheven wordt. Het was een amendement, het is nu een motie, zodat de wethouder nog de tijd heeft om de kennelhouders te informeren voordat we deze wijziging in 2022 invoeren. Zoals al eerder naar voren gebracht, eigenlijk willen wij de hele hondenbelasting afschaffen. Maar zolang dat niet is gebeurd, dan iig die korting op hondenbelasting voor mensen die fokken met honden afschaffen, de kennelbelasting dus. Winst maken met dieren mag niet langer beloond worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A7: Stedenbanden - VOOR (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, alhoewel we snappen dat het potje voor de stedenbanden evenredig wordt verdeeld, voelt dat hier toch een beetje krom, aangezien Moermansk al had aangegeven dat zij de subsidiekorting al op een andere manier hadden opgelost. Wat ook niet heel gek is, aangezien deze stedenband vooral een focus op handel heeft liggen, terwijl de projecten van San Carlos meer richting ontwikkelingssamenwerking gaan. Ondanks dat het voelt als appels en peren zullen wij voor dit amendement stemmen omdat wij wat San Carlos doet op het gebied van LHBTI rechten, sport en energie een erg warm hart toedragen.