Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 18-11-2020


18 november 2020

Debat aanpak Ring Zuid (Door Kirsten de Wrede)

Een paar weken geleden zei ik in een commissie bij weer zo’n bloedeloze viermaanden informatiebrief: waarom horen wij deze wethouder nooit over de ringweg? Ik kan niet zeggen dat ik op dat moment bijval kreeg, integendeel. Gelukkig is dat nu anders. Het kan dan wel zo zijn dat wij officieel niet financieel aansprakelijk zijn, maar wij zitten natuurlijk wel samen met RWS en de provincie in de stuurgroep ARZ.

De ring wordt betaald uit de rsp pot, gekregen voor het niet doorgaan van de zuiderzeelijn en is dus eigenlijk al een troostprijs, op poten gezet door de Crisis en Herstelwet, die destijds met niet al te veel gezeur grote infrastructurele projecten op gang moest krijgen, ten faveure van de economie en de werkgelegenheid.
Als de provincie daadwerkelijk moet opdraaien voor meerkosten die honderden miljoenen bedragen, dus beduidend meer dan er in de stroppenpot zit, dan is dat een drama. Ook voor ons. Provincie en Stad zijn geen gescheiden werelden, mensen reizen op en neer voor school en werk, maken gebruik van diensten waarvoor soms provincie, soms Stad verantwoordelijk is. Wij zijn de provincie en provincie is Stad. Vandaar onze motie Samen Sterk, die wij nu met heel veel andere partijen wo SP en GL indienen. Het wordt tijd om ons in de openbaarheid solidair te verklaren met de provincie. Het rijk is opdrachtgever voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, maar wil geen bijdrage leveren aan de meerkosten. Ook de opstelling tov de Gerrit Krol brug, waar de belangen van het scheepvaartverkeer boven die van de Groningers lijken te gaan, lijkt op deze lijn te zitten. Bij het Zuidasproject in Amsterdam was dat heel anders.
Het zeer in de provincie is groot. Wéér gaat er veel geld vanuit de provincie naar een project voor de stad. Gedeputeerde Graper heeft niet voor niets gezegd: rws moet meedoen, het rijk moet bijbetalen. Maar is dit wel een project voor de stad? Het rijk is officieel opdrachtgever, directievoerder, want: rws zou beter de techniek voor zo’n weg beheersen dan de provincie. Daar ligt de oorsprong van een bestuursopzet die van geen kanten deugt: rws bepaalt, maar provincie betaalt. Dat een dergelijke opzet, noch afgezien van de technische aspecten van de ring, ook voor de stad niet goed uitpakt, lijkt plausibel. Hoe is het mogelijk dat de raad hiermee akkoord is gegaan?

Terug naar de vraag: is dit een project voor de stad. Uit een recent nrc artikel: Het Rijk vindt verkeerslichten op de snelweg A7 maar niks en wil daarom kruispunt Julianaplein met fly-overs ongelijkvloers maken.. Want het verkeer vanuit de randstad naar Duitsland en Denemarken moet wat sneller kunnen. En dus krijgen wij bijna een snelweg dwars door onze stad. Nee, dit is in essentie een project voor het Rijk, waarvan de Stad het slachtoffer is en waar deze zich in heeft laten rommelen. Ook dit vind ik onderzoekswaardig, maar valt buiten de scope van onze motie. Het toont wel aan, dat het niet meer dan fair is dat het Rijk mee gaat betalen.

Het is altijd het Rijk geweest, liever rws, dat de technische kant op zich nam bij de ring. Vragen die wij onderzocht zouden willen zien, zijn: in hoeverre heeft rws de juiste info verstrekt aan aanbestedende partijen omtrent de complexiteit van de grondlagen bij de ring? In welke mate heeft RWS ervoor gezorgd dat er steeds voldoende technische kennis op het project aanwezig is? In hoeverre is RWS als technische directieleiding, zelf verantwoordelijk voor de vertraging en meerkosten? In hoeverre kan rws verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de raad akkoord is gegaan met een plan onder het voorwendsel van een park bovenop de ringdeksels, terwijl die deksels maar een meter dik zijn en ze ver boven het grondwaterpeil liggen, dus dat wordt lastig met dat park. Voorzitter, hier wilde ik het maar bij laten.

Omrin (Door Kirsten de Wrede)

Omrin heeft een groen imago dat volgens ons onterecht is. Die prijs voor duurzaamste bedrijf was voor Omrin, maar dan gerekend zonder REC. Zonder de verbrandingsoven dus. Omrin incl REC is ook moeilijk duurzaam te noemen; waar Attero 40% recyclet, recyclet Omrin 33%. Waar deze gemeente heel veel moeite doet om gescheiden afvalinzameling hoger op de agenda te krijgen, dreigt zij nu te kiezen voor een club die nog niks kan met gft afval. Dat moet nog ontwikkeld worden.
Attero heeft in de afgelopen tijd ook duidelijk laten merken dat dat goedkoper kan. In dit raadsvoorstel krijgt Attero niet de kans om dit te laten zien, noch andere afvalverwerkers. Wij vinden het een rare handelwijze van dit college, om plots, zonder aanbestedingstraject, in zee te willen met Omrin, veelbesproken, al dan niet terecht. Daarom willen wij graag steun voor de motie die wij samen met de VVD indienen, de A van aanbesteden komt voor de I van inbesteden, waarvoor alle eer naar de heer Boter. Deze dienen wij ook in met 100% Groningen en met de PVV.

met inbesteden wordt de gemeente Groningen deelgenoot aan een instelling die gebaat is bij de aanvoer van zoveel mogelijk afval. Dat zal overal worden weggesleept. Hoe groter Omrin, hoe meer andere bedrijven in de verdrukking komen. En, zoals diverse afvalverwerkers in hun brief deze week overtuigend naar voren brachten; om innovatief te zijn, om echt stappen te maken in het recyclen van afval, is diversiteit noodzakelijk. Omrin wordt een moloch, die alles opslokt. Dat kan leiden tot de perverse prikkel om grondstoffen niet zoveel mogelijk te behouden en druist door de dreigende monopolypositie van Omrin in het Noorden in tegen de wens van een circulaire economie waarin ook innovatieve kleine start ups en ondernemers deel van uitmaken.

(Nu gaat het niet zozeer om dat overal wegslepen. Want de transportemissies schijnen in het niet te vallen vergeleken met de uitstoot van de verbranding. )
De Pvdd maakt zich tevens zorgen om de financiële gevolgen. Immers, bij de vuilverbanding in A’dam was de gemeente ook niet verplicht om met meer geld over de brug te komen. En bij Eelde waren wij dat ook niet. Ik zie de fantastische raadsvoorstellen, waarin Omrin wordt bewierookt als een op iets langere termijn zeer winstgevend en duurzaam afvalverwerker, maar nu nog op korte termijn, een tikje financieel afhankelijk en vragend om een miljoeneninvestering van verschillende aandeelhouders, alweer in het verschiet. Wij willen tov Omrin duidelijk maken, mocht onze motie de A van aanbesteden niet worden aangenomen, dat we niets meer willen betalen dan het aankoopbedrag van die aandelen. En wij willen dat de gemeente dit ook met zichzelf afspreekt.
Het is een perverse prikkel om deelgenoot te worden van een bedrijf dat gebaat is bij het verbranden van grote hoeveelheden afval terwijl het streven van deze gemeente en natuurlijk ook landelijke regels en ihkv Good Old Duurzaamheid het streven naar circulariteit is en zoveel mogelijk recyclen. Dit college steunt hiermee het voortbestaan van een grote verbrandingsoven met alle emissies van dien, ook al blijft dat binnen een bepaalde norm, die voor een groot deel zullen neerdalen in onze Wadden, een natuurgebied dat voor veel diersoorten essentieel is voor hun voortbestaan.

5a. Nieuw muziekcentrum (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, ondanks dat we geen voorstander zijn van een nieuw muziekcentrum zullen wij dit raadsvoorstel wel steunen omdat met de verdere planvorming ook een nulscenario voor behoud op de huidige locatie wordt uitgewerkt.

6a. Cultuurnota (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. De cultuurnota is al uitgebreid besproken dus ik beperk me tot de moties, allereerst het amendement over GRID dat wij samen met de Stadspartij, SP en 100% Groningen hebben ingediend. GRID had 130.000 euro aangevraagd, en in de eerste instantie 50.000 euro toegekend gekregen. Later is dit bedrag gelukkig nog met 13.500 euro verhoogd, maar GRID heeft aangegeven dat hiermee het risico op omvallen de komende jaren alsnog groot is, en dan zitten we straks zonder grafisch museum in de stad. Dat lijkt ons niet wenselijk.

De wethouder had tijdens de meningsvormende vergadering aangegeven dat de lasten van GRID flink zijn gestegen met de verhuizing naar het centrum, maar aangezien het bezoekersaantal hiermee ook is verdrievoudigd lijkt ons dat een goede investering geweest. Een bezoek aan GRID is zo laagdrempeliger geworden en met meer bezoekers neemt het inverdienvermogen ook toe. Daarnaast krijgt GRID verreweg het laagste subsidiebedrag per bezoeker van onze museums, het aanstaande Museum aan de A krijgt het dubbele en het Groninger Museum het viervoudige. Wij stellen daarom samen met de Stadspartij en de SP en 100% Groningen voor om de subsidietoekenning van Forum Groningen met slechts 0,28% te verlagen om GRID uit de brand te helpen.

Ik zal dit moment ook gelijk gebruiken om op de andere moties in te gaan. Wij dienen de PvdA-motie over de mentale drempels voor cultuurdeelname mede in. Alhoewel er al veel gebeurt op dit vlak blijft die barrièrewerking bestaan, en is er meer inzet mogelijk. De ChristenUnie motie over academische muurschilderingen zullen we steunen, wel met de kanttekening dat we hopen dat de meerderheid niet in het centrum komt, waar al veel kunst in de openbare ruimte is, maar juist in wijken waar minder kunst in de openbare ruimte is. De PVV motie zullen we niet steunen omdat een subsidie van 100.000 euro nog niet betekent dat zo’n instelling voldoende in de slappe was zit om de indexering van subsidie te kunnen missen terwijl de kosten wel stijgen. Dank.

6b. Winkeltijdenverordening (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, zoals in de vergadering van conformstukken al door onze woordvoerder de heer Hekkema is aangegeven zijn wij als Partij voor de Dieren tegen de 24-uurseconomie en de focus op consumentisme en economische groei, en wij zullen dan ook tegen zowel het amendement alsmede het voorstel stemmen.

7. Motie Vreemd (Door Wesley Pechler)

Ja voorzitter dank, mooie motie van de SP en Stadspartij, we zullen hem steunen.