Woord­voe­ringen commissies, 25-11-2020


27 november 2020

15.30 Vragen van de Partij voor de Dieren en VVD over Skaeve Huse (Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter, ik zal de inleiding van de vragen niet herhalen. Gisteren ontvingen we van een groep bewoners uit Harkstede ook weer een mail met een aantal zaken die niet optimaal lijken te gaan, maar ik wou me hierbij beperken tot één punt, namelijk de inloopbijeenkomst waar door bewoners nogmaals om wordt gevraagd:

Is het college bereid om alsnog een (digitale) inloopbijeenkomst te organiseren voor alle belangstellenden uit de omgeving, inclusief aankondiging in de Gezinsbode en de Wijknieuwsbrief Oost?

Reactie college: Ja. Dat gaan we regelen.

15.30 Vraag van de Partij voor de Dieren over Krakers Ulgersmaweg (Wesley Pechler)

Dank voorzitter, dan nog een vraag over de woongroep op de Ulgersmaweg. Die moeten op 1 december weg van hun huidige locatie, maar het aangedragen alternatief is nog niet woonklaar. Daarom mijn vraag:

Is het college bereid om soepel om te gaan met deze deadline van 1 december en voorlopig geen beschikking voor invordering van de dwangsom af te geven, aangezien er dan nog geen alternatieve locatie is?

Reactie college: Nee. 1 december is haalbaar, stelconplaten kunnen voor die tijd geplaatst worden.

16.30 Onderzoek Rekenkamer naar Onderhoud Vensterscholen (Wesley Pechler)

Ronde 1

Dank voorzitter, ik heb wel een vraag. In de opgenomen brief schrijft het college over aanbeveling 5, die gaat over een vaste cyclus van toezicht op de niet-gemeentelijke vensterscholen:

“Hiervoor hebben we reeds een systematiek van controle op de staat van onderhoud zoals ook genoemd onder aanbeveling 3. Deze zullen we blijven hanteren.”

De vraag is echter of deze systematiek voldoende is, daarvan is de rekenkamer van mening dat het niet zo is, maar het college blijkbaar wel. Kan de wethouder dit toelichten?

Ronde 2

Ja voorzitter, dank nog aan de rekenkamer voor dit rapport. Ik heb drie opmerkingen. Allereerst schrikt mijn fractie van de vele constateringen die zijn gemaakt op het gebied van brandveiligheid en het niet regelmatig controleren van de brandmeldinstallaties. We zijn nu 2 gymzalen in 2 jaar tijd verloren aan brand, en in 2010 natuurlijk nog een school aan een grote brand, dus dit lijkt me iets om altijd op orde te hebben. Ik zou de wethouder dan ook willen vragen om hier met de schoolbesturen over in gesprek te gaan.

Ten tweede vraag ik me af of er voor de schoolgebouwen die van de schoolbesturen zelf zijn niet ook een soort coördinerende beheerder nodig is. MJOP’s en demarcatielijsten waren nu niet altijd beschikbaar of onvolledig, er wordt niet altijd gemeentelijke toestemming gevraagd voor verhuur aan derden, luchtinstallaties worden uitgezet, mindervalide toiletten zijn niet goed toegankelijk: moeten we dan de conclusie trekken dat het de schoolbesturen zelf onvoldoende lukt om deze zaken op orde te krijgen?

En als laatste kan mijn fractie zich vinden in de aanbevelingen, behalve dan die van de uitstraling. We snappen heus dat dit belangrijk is, maar aangezien hier ook investeringen mee gepaard gaan en de investeringen in duurzaamheid nog niet goed op gang komen, heeft de uitstraling voor ons nu even geen prioriteit. Dankuwel.

Wethouder: Wij vinden die inspectieronde (eens in de vier jaar) in de gaten houden wat de technische staat van de gebouwen is, voldoende. Voor het laatst in 2008 en 2014 gedaan, kan nu mooi mee in het ritme van het IHP, wat ook per 4 jaar gaat.

We kunnen met schoolbesturen het gesprek aangaan wat betreft onze gezamenlijke doelstelling, maar ze bepalen zelf waar ze hun geld aan uitgeven. Ik vind het niet opportuun om aan schoolbesturen aan te geven dat ze niet aan de brandveiligheidseisen voldoen. Ik kan als wethouder Onderwijs niet aan schoolbesturen vertellen wat ze met hun gebouwen doen.

17.40 Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie in het Onderwijs, Onderwijsagenda (Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank aan de SP-fractie voor het agenderen van dit onderwerp. Allereerst wil ik benadrukken dat we erg blij zijn met de aandacht van dit college en de andere maatschappelijke akkoordpartners voor sociale inclusie in het onderwijs. Vlak voor de coronacrisis kregen we natuurlijk ook al een mooi voorproefje tijdens een werkbezoek in het Floreshuis. Om in te gaan op de vragen zoals gesteld door de SP: ons antwoord op vraag één is ja, die mening delen wij.

Wat betreft de concrete effecten van het akkoord: volgens mij zijn die nu nog lastig in te schatten, maar dat is in deze fase ook volstrekt logisch. De akkoordpartners zijn echt net begonnen, er lopen meerdere pilots, andere zaken moeten zelfs nog van start gaan. Het lijkt me logisch dat na een evaluatie over enkele jaren pas concrete effecten zichtbaar worden en gecommuniceerd worden, en vervolgens over meer scholen worden uitgebreid. Wel kunnen wij met enkele van de genoemde projecten zoals gezamenlijke informatievoorziening en het uniformeren van de inschrijving zeker voorstellen dat het helpt om segregatie tegen te gaan. Ook is mijn fractie erg blij met de Roots of Empathy pilot. Het werkbezoek op het Dom Helder Camara vorig jaar was overtuigend, en als Partij voor de Dieren zijn we van mening dat meer empathie hetgeen is dat de wereld het hardst nodig heeft. En dan niet alleen tegenover andere mensen, maar empathie voor alle levende wezens. Maar, terug naar het onderwijs.

We vinden het jammer dat bepaalde scholen zoals de GSV het akkoord niet hebben ondertekend. Dat is ook de school waarvan de Volkskrant 2 jaar terug nog schreef dat de ouderbijdrage varieerde van 643 tot 1162 euro per jaar. Ondanks het formeel vrijwillige karakter kan ik me goed voorstellen dat dit ouders afschrikt. Wij vragen ons af wat het college vindt van het Amsterdamse beleid, waarbij sinds dit schooljaar scholen minder of geen gemeentelijke subsidies meer ontvangen als de ouderbijdrage hoger is dan 225 euro per jaar.

Dat ouders en leerkrachten nu niet betrokken zijn geweest bij het akkoord snappen we opzich ook, aangezien het vast moeilijk genoeg was om met alle huidige partners tot zo’n akkoord te komen. Het lijkt ons wel goed om ouders en leerkrachten bij toekomstige uitvoeringsagenda’s, die jaarlijks worden vastgesteld, te betrekken, want daar zitten vast veel mensen met goede ideeën tussen.

We zijn benieuwd hoever het akkoord over het voortgezet onderwijs momenteel is, of daar ondanks corona nog iets is gebeurd. En dan nog over de onderwijsagenda: we zijn blij met het ruime tijdspad van 10 jaar dat hiervoor wordt uitgetrokken. Bij succesverhalen over voormalig sterk gesegregeerde scholen in Londense achterstandswijken die het nu beter doen dan gemiddeld, werd deze ruime tijdsspanne van 10 jaar ook als een van de succesfactoren genoemd.

Wat mijn fractie wel mist, eigenlijk zowel in de onderwijsagenda als in het maatschappelijk akkoord, is aandacht voor pesten. En dan bedoel ik pesten in de breedste zin van het woord: dus niet alleen aan je haar getrokken of uitgescholden worden, maar uitsluiting, met de nek aangekeken worden, racisme, antisemitisme, homofobie, transfobie, validisme. Is de wethouder het met ons eens dat hier ook gericht aandacht voor nodig is om tot echt inclusief onderwijs te komen? Dankuwel.

Vraag de heer Lo-A-Njoe: Kunt u toelichten wat u bedoelt met validisme?

Reactie: Dank voor deze vraag, deze term is inderdaad nog niet heel erg ingeburgerd. Validisme is het feit dat wij, relatief gezonde mensen met gezonde lichamen, de wereld door onze blik bekijken. En dat mensen die bijvoorbeeld blind zijn, of fysieke mobiliteitsproblemen hebben, of psychische problemen of mentale problemen, die niet kunnen meedoen aan de norm die wij stellen, dat de wereld op de norm van gezondheid is ingericht - dat is validisme.

Wethouder: Amsterdams systeem van grens van 225 euro zou hier slechts van toepassing zijn op één of enkele school. Dat soort bedragen komen niet voor bij de ondertekenaars van het akkoord. Wordt meegenomen in voorstel om tot normenkader voor bekostiging onderwijs te komen.

Roots of Empathy en Vreedzame School gebeurt al om pesten te bestrijden, diverse scholen hebben hier al programma’s voor, er was geen behoefte aan extra programma’s en daarom is het hierin niet opgenomen.

21.30 Co-investeringsfonds Sport Voorstellen (Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. We zijn blij dat de vervanging van de lichtmasten dankzij de boekhoudkundige blik van de heer Been nu toch niet uit het co-investeringsfonds sport hoeft te komen, en dat nu ook netjes jaarlijks wordt gespaard om op termijn de armaturen en masten weer te vervangen.

We staan positief tegenover het voorstel van de heer Bolle, zoals dat zojuist is geuit, om vanuit dit fonds bij te dragen aan (de inventaris voor) een nieuwe gymzaal voor Haren. Verder kunnen we ons aansluiten bij de zorgen van de Sportkoepel over de opdroging van het coinvesteringsfonds, en vinden wij het in die context ook wat bijzonder dat plankosten voor Kardinge hieruit moeten gaan. Ik hoor graag de visie van de wethouder daarop. Dankuwel.

Wethouder: Mensen van Sport050 stonden dezelfde dag op de stoep om zaken te regelen met de verenigingen, en gekeken naar de acties die gaande zijn. Alle begrip voor de sporters en turners. Is nog onduidelijk hoe het verzekeringstechnisch zit. Zijn verenigingen zelf verzekerd en zo niet, is de gemeente dat dan? Clubs in nood willen we altijd graag helpen. We zitten er bovenop. Ga ook navragen hoe het zit met verzekeringen bij andere clubhuizen en verenigingen.

Alles wat vandaag voorligt voldoet wat ons betreft aan dat kader van het co-investeringsfonds.

Opdrogen van de potjes is een terechte zorg die u voorlegt.