Woord­voe­ringen commissies, 02-12-2020


2 december 2020

Vragen van de Partij voor de Dieren over Fietstunnel Haren (Kirsten de Wrede)

Via de Facebookgroep Harense Toestanden hebben we de laatste week van meerdere inwoners van Haren signalen ontvangen dat de nieuwe fietstunnel onder het spoor ook regelmatig door auto’s wordt gebruikt. Dat lijkt ons uit oogpunt van verkeersveiligheid niet wenselijk.

Is dit signaal ook bij de gemeente en/of politie bekend? Welke verkeersmaatregelen zijn er mogelijk om dit te voorkomen, en is de gemeente ook van plan om deze maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Borden verplicht fietspad zijn verplaatst; er is een fietslogo aangebracht ter verduidelijking; het is vanuit het oosten voor auto's enigszins begrijpelijk dat ze denken dat het mag en daar is nu duidelijker signalering aangebracht dus als het niet beter wordt, kan er een paaltje geplaatst worden, maar is ook weer wat gevaarlijk voor fietsers. Als het niet overgaat gebeurt dat wel.

20.00 - 21.30 Herijking Kredieten Binnenstadsvisie en Definitief Ontwerp Bussen Over Oost (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Vanzelfsprekend wordt mijn fractie niet vrolijk van dit soort budgetoverschrijdingen, en dat er weer meer geld naar de binnenstad moet. We snappen heus dat niet alles even nauwkeurig voorspeld kan worden, maar dat inflatiekosten niet voldoende zijn meegenomen, dat kosten voor geluidswerende maatregelen bij de woonschepen onvoldoende zijn meegenomen, en dat voorbereidings- en begeleidingskosten hoger uitvallen dan begroot omdat, ik citeer, “het project in een binnenstedelijk gebied ligt”... Voorzitter, dit zijn allemaal toch geen verrassingen? Waar is het dan wel aan te wijten dat deze inschattingsfouten zijn gemaakt, slordig werk? Dat de uitvoeringskosten voor het A-Kerkhof ook nog eens hoger uitvallen dan het miljoen dat er al naartoe ging kon er ook nog wel bij, kan je nagaan hoeveel geld we als gemeente hadden bespaard als we die bomen gewoon hadden laten staan.

Maar er is één onderdeel in het bijzonder dat mij verbaast en irriteert. Ik ga terug naar mijn woordvoering van 24 januari 2018. Ik citeer: “In het raadsvoorstel staat dat alhoewel “een contrasterende kleur van de geleidestrook zelf nog een extra verbetering zou kunnen opleveren, wordt daar in het definitief ontwerp niet voor gekozen”. Dit vindt de Partij voor de Dieren tamelijk onbegrijpelijk. Hier wordt nu puur uit esthetische redenen gekozen om de geleidestrook in dezelfde gele kleur aan te leggen, in plaats van een contrasterende kleur.” Einde citaat. En wat lezen we nu in het huidige raadsvoorstel? Dat de geleidestroken in de Brugstraat, A-straat alsnog voor tienduizenden euro’s vervangen moeten worden, omdat de Werkgroep Toegankelijk Groningen terecht aan de bel heeft getrokken dat de huidige lijnen niet goed bruikbaar zijn voor blinden en slechtzienden. Dit toont wederom aan dat het niet alleen belangrijk is om mensen met een beperking vroegtijdig te betrekken, maar hun advies dan ook daadwerkelijk op te volgen.

Ondanks al dit zien we als Partij voor de Dieren ook positieve punten in deze stukken. Dat er wordt gekozen voor een hoogwaardige aanbesteding voor de Kattenbrug met een gunstig risicoprofiel, en dat niet simpelweg de goedkoopste wordt uitgezocht, stemt ons enigszins gerust. Na het hoofdpijndossier Ring Zuid weten we hoe belangrijk het is om die risico’s niet te mager in te schatten. Dat na de ervaringen bij west nu bij de bussen over oost gelijk al wordt gewerkt met trilwerende maatregelen is ook goed.

Voorzitter, tot slot nog een paar vragen aan het college. Eerder is door een aantal fracties verzocht om de hele diepenring in te richten als 30 kilometerzone. Daar werd toen afwijzend op gereageerd. In de tussentijd is er het een en ander veranderd: omwonenden geven aan dat er sinds de herinrichting structureel te hard wordt gereden, en landelijk is er een motie aangenomen om binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk uit te gaan van 30 per uur. Heeft dit de mening van het college hierover veranderd?

Ook zou ik het college willen vragen om in te gaan op de mogelijkheid voor een aantal aanpassingen die gevraagd worden door de bewonersvereniging: het terugbrengen van de detectielussen bij de verkeerslichten bij de W.A. Scholtenstraat, en het uitbreiden van het alleen-voor-bewoners parkeerregime naar aanvullende straten. Dankuwel.

Wethouder:
-Waarom inschattingsfouten, slordig werk?
Zitten dan zelf ook in een status van “Hoe kan dat nou?” Voor een groot deel
navolgbaar. Zitten ook een aantal andere zaken bij, waar we ze verkeerd hebben
ingeschat, vertragingen, juridische procedurekosten.
-30 kmpu (brede bijval van vrijwel alle partijen):
College staat dat in principe voor, we komen daar in de mobiliteitsvisie op terug, we
gaan onderzoek doen naar 30 kmpu op hele Diepenring
-Detectielussen:
VRI regime rondom de Maagdenbrug wordt aangepast. Is nu nog niet ingeregeld.
-Parkeerregime:
Gaan met die bewoners in gesprek. Worden al nieuwe parkeerplekken gerealiseerd
bij Bleekveld.

21.40 - 22.30 Evaluatie Proef met Deelscooters Groningen (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Geheel in stijl ben ik hier vanavond zelf gearriveerd op een groene scooter. Als ik vanuit mezelf redeneer, dan klopt het wat in de stukken staat: de scooter is nog niet echt een alternatief voor de auto, wel voor de fiets en het openbaar vervoer. Zelf huur ik een scooter op momenten dat ik normaliter de bus had genomen - bijvoorbeeld als ik erg zwaar bepakt ben, of als het enorm hard waait. De bus en andere vormen van openbaar vervoer vermijd ik momenteel echter zoveel mogelijk, en ik denk dat dit voor meer mensen geld. Wat dat betreft zijn de scooters in tijden van corona zeker een waardevolle toevoeging aan onze gemeente.

De overlast van de deelscooters is echter ook onze fractie niet ontgaan. En dan met name de parkeeroverlast, waar sinds de introductie van Felyx en Go Sharing in Groningen toch bijna wekelijks een grappige post over te zien is op Sikkom. Dat er meer regels worden opgesteld vinden wij in principe dan ook prima. Maar met de huidige regels die worden voorgesteld, vragen wij ons af of we de slagingskans van deze vorm van deelmobiliteit niet de das omdoen.

Er is onderzocht hoeveel van de scooterrijders een eigen scooter hebben: dat is slechts 6%. Nogal wiedes, lijkt me, als je al een scooter hebt is daarmee rijden een stuk voordeliger dan er eentje huren. Wat een veel interessantere vraag is, en een die ook pas na langere tijd beantwoord kan worden, is hoeveel mensen de aanschaf van een scooter afstellen door de aanwezigheid van de deelscooters. Heeft het college daar zicht op?

Ook is de scooter nog niet echt een alternatief voor de auto. Dat komt vast mede door de lage gemiddelde leeftijd van scooterrijders: jongeren van 25 en jonger hebben meestal geen auto. Als we echter zien dat in andere steden die gemiddelde leeftijd op 35 jaar ligt, een leeftijd waarop de meerderheid van de mensen wél een auto bezit, lijkt het ons dat met zo’n leeftijdsontwikkeling van het deelscootergebruik het aantal autoritten sterk kan afnemen.

Door het aantal scooters te maximaliseren op 200 per aanbieder, en door in woonwijken slechts in bepaalde vakken de scooters beschikbaar te stellen, schieten we waarschijnlijk de slagingskans van het experiment af nog voordat het eerste jaar voorbij is. Immers, als je eerst 5 tot 10 minuten moet lopen voordat je een scooter kan huren, is het al helemaal geen alternatief meer voor de auto, fiets en bus. Aan de andere kant zien wij dus ook dat de huidige parkeervrijheid leidt tot problemen: bestuurders aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid is blijkbaar onvoldoende.

Tot slot nog een vraag over de eis om standaard op P+R terreinen en stations scooters beschikbaar te hebben van beide vervoerders. Hoe ziet het college dit voor zich? Dat er de hele dag busjes door de stad reizen om scooters te verplaatsen als een station of P+R zonder zit? Komt dat echt de duurzame mobiliteit echt ten goede? Dankuwel.

Wethouder: Over standaard scooters op P+R en stations: dat is iets dat we wíllen, is geen harde eis. Aanschaf eigen fossiele scooter zou zomaar vertraagd of afgesteld kunnen worden door aanwezigheid deelscooters