Woord­voering gecom­bi­neerde commissie F&V, B&V en R&W, 06-02-2019


7 februari 2019

Woordvoering over rapportage jaarwisseling

Dank voorzitter,

De rapportage over het verloop van de jaarwisseling opent elk jaar steevast met de mededeling dat er weinig incidenten zijn geweest. Wat vreemd is aangezien de jaarwisseling over het algemeen beschouwd, voor vele mensen en dieren een zeer onprettige en angstige ervaring is geworden. Vuurwerk wordt steeds zwaarder er wordt weinig rekening gehouden met elkaar en de omgeving. Jaarlijks zitten vele huisdieren verschrikt met grote angst in een hoekje ergens in huis onder de bank verstopt.

Wij willen heel graag dat een van de grootste verzakers van deze ellende verboden gaat worden, namelijk het particulier afsteken van vuurwerk. We willen een verbod en daarvoor in de plaats een groots georganiseerd evenement waar een centraal vuurwerk wordt afgestoken. We kijken hoopvol vooruit naar de uitkomsten van het onderzoek dat per ook door ons gesteunde motie van GL aangevraagd is.

Een veelgehoord argument tegen een verbod op vuurwerk is, dat het niet te handhaven zou zijn. Wij denken dat dit argument te veel gewicht krijgt. Het blijkt dat men zich goed aan de ingestelde vuurwerkvrije zones heeft gehouden, het gaat om een principe, als we zeggen iets per regel niet meer te doen, dan zullen veel mensen daar gehoor aan geven en zal dat de overlast per saldo behoorlijk doen afnemen. Een verbod op vuurwerk geeft ook een extra instrument aan hulpverleners om op te treden, zij hebben tijdens deze jaarwisseling verschrikkelijke momenten in o.a. de Voermanstraat moeten doormaken. Bij deze willen we ons respect en dank overbrengen aan de hulpverleners die zoveel te verduren hebben gehad en altijd toch maar weer klaarstaan. Zij verdienen het dat er een einde de vuurwerkoverlast komt. We kunnen ons verder vinden in het aandachtspunt middels een persoonlijke aanpak de overlast veroorzakers aan te pakken.

Wij zij ook blij met het aandachtspunt over carbidschieten. Hierover hebben we schriftelijke vragen gesteld en ook uit de antwoorden is het goed te vernemen dat het college de overlast ervan erkent en hiermee aan de slag gaat.

Een ondergeschoven issue bij de bespreking van de jaarwisseling is de impact van vuurwerk op het milieu. Vele plastics en fijnstoffen vliegen in een korte periode de natuur in. Er moet veel meer aandacht voor het feit komen dat de natuur heel veel tijd voor nodig heeft van deze vervuiling te hertellen. Wij willen het college oproepen zo spoedig mogelijk een einde te maken aan het particulier afsteken van vuurwerk en indien dat niet spoedig zal gebeuren, zo snel mogelijk een analyse te maken over welke impact de jaarwisseling ook heeft op het milieu.

Woordvoering aanpak Ring Zuid

Dankuwel voorzitter,

De Aanpak Ring Zuid heeft een grote impact op deze stad en heeft te kampen met vele tegenslagen waaronder drie jaar vertraging. De Partij voor de Dieren vindt daar, omdat we als volksvertegenwoordiging niet genoegen kunnen nemen met geheimhouding, immers: geheimhouding schept ook precedentwerking. Wij hebben vandaag in de Staten geleerd dat de geheimhouding van dit advies op verzoek van de combinatie Herenpoort is gebeurd, en wij willen graag van het college weten of zij zich daar ook tegen heeft verzet in de besprekingen. Er zijn geen notulen van gemaakt maar we willen toch graag een reactie van het college, wat vond u van dit verzoek?

Vandaag in het Dagblad van het Noorden stelt Hertogh zelf - heel opvallend- dat bij grote bouwprojecten sprake moet zijn van openheid. Dat zou de voortgang ten goede komen. Vraag aan het college: bent u nu niet meer geneigd om toch te pleiten binnen de Aanpak Ring Zuid om dat advies openbaar te maken? Dankuwel.

Woordvoering over Pythagorascomplex

Dank Voorzitter,

Vorige week is de PvdD samen met andere fracties op bezoek geweest bij de bewoners van het Pythagorascomplex. De appartementen op het binnenterrein van dit prachtige Pythagorascomplex, en de appartementen op het binnenterrein vallen onmiddellijk in negatieve zin op. De gedachte van ieder weldenkend mens is: dit moet niet kunnen. Gelukkig vond de Raad van State dat ook.

In de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door SP, CDA en CU heeft het college aangegeven binnen 4 weken te zullen handhaven. Die termijn is intussen verstreken. Bij ons weten is dat tot nu toe nog niet gebeurd en we willen dus graag van het college weten, wanneer gaat er gehandhaafd worden? Zo niet, waarom dan niet?