Woord­voering:Drugs­ge­bruik en crimi­na­liteit


18 januari 2023

Dank, Voorzitter. Ook dank aan het CDA voor het

maken van het initiatiefvoorstel. Daar zit altijd veel werk in en veel onderzoekswerk en

daarom dat we dit ook weer bespreken. Uit het initiatiefvoorstel blijkt ook het standpunt

van het CDA wat niet geheel ons standpunt is, als het gaat om drugsgebruik. Wij kunnen ons

ook vinden in wat de PvdA hierover gezegd heeft, dat niet iedere drugsgebruiker een

crimineel is. Sommige drugsgebruikers gebruiken het recreatief en dan geeft het geen

problemen, maar aan de andere kant zijn er ook velen zorgen over drugsgebruik. Verslaving,

waarbij het uit de hand loopt en ook de criminele factor erachter of de illegale handel. Daar

gaat het initiatiefvoorstel ook op in. Het is ook goed dat dit aan de orde wordt gesteld.


De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Als ik inga op de eervolle uitweg. Dat vinden wij

op zich een goede inzet, een sympathiek idee. We kunnen ons ook goed vinden in wat het

preadvies daarover heeft gezegd, dat we op dit punt al veel doen. Er zijn nu twee

straatcoaches ingezet en we kunnen kijken hoe dit verder wordt uitgewerkt. Daarnaast

vinden wij een goede integrale aanpak met meerdere instanties belangrijk, zoals ook bij

problematische jeugdgroepen gebeurt. Echter, wat ook belangrijk is als je inzet is dat je

moet inzetten op velerlei gebieden, familie, school, werk, zingeving, maatschappelijke

status. Als je dan zorg geeft op dat aspect, is het ook belangrijk dat je er rekening mee houdt

dat je die hulp kunt bieden. We horen ook veel dat er lange wachtlijsten zijn, dus de vraag is

ook: kunnen wij het aan qua capaciteit en wachtlijsten? We vinden ook belangrijk, als er nu

al op wordt ingezet, wat er precies gebeurt bij de aanpak van de criminele jeugdgroepen en

welke lering trekken we daaruit? Om welke doelgroepen gaat het en waar kunnen we verder

versterken?


De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dan wordt er ingegaan op het uitwijkbeleid van

de coffeeshops. Er is al redelijk veel over gezegd. Het coffeeshopbeleid is ook aan de orde

geweest. Er komt een experiment. Onlangs is in het nieuws ook een schrijnend geval naar

voren gekomen dat een coffeeshophouder geïntimideerd werd. Daar spelen dus zeker

criminelen aspecten. Ik denk dat het experiment daar misschien een oplossing voor kan

bieden. Echter, wat het initiatiefvoorstel zegt over het uitwijkbeleid naar andere gebieden,

denk ik dat de coffeeshops nu al zo verankerd zijn op de plekken waar ze zijn, dat we dat

eerst zo kunnen laten. Wat ik ook eerder heb ingebracht in de commissie, bijvoorbeeld 100

meter van een school, dat is praktisch op een schoolplein. Als er ooit nog verschuiving daarin

is, dan kunnen ons er wel in vinden dat je daarnaar kijkt.


De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Tot slot een punt, waar wij totaal anders kijken

dan het CDA. Ik geloof dat de heer De Haan dat ook goed begrijpt. Het initiatiefvoorstel

heeft ons dan ook verrast en er is ook een evenement Tomorrowland, waar dat inmiddels al

gebeurt. Wij denken dat wij moeten gaan kijken hoe wij binnen de gemeente Groningen

kunnen voorkomen dat dieren daarvoor worden ingezet bij evenementen. We hebben al

ingezet op dat dieren niet voor vermaak worden ingezet en we moeten ook echt zorgen dat

we dieren niet gaan inzetten voor menselijke problemen, als het gaat om drugs. Die honden

zitten daar in een stressvolle omgeving en er is veel geluid. Ze zijn natuurlijk misschien wel

getraind, maar dat is niet een natuurlijke omgeving voor een dier en dat moeten wij zien te

voorkomen. De vraag is ook hoe wij kunnen zorgen, dat de politie – want het blijft een

politiebevoegdheid – dieren daar niet voor inzet, want daar zijn ze niet voor bedoeld. Hierbij

wilde ik het laten voor de eerste termijn.


Voorzitter: U bent ook door de tijd heen en u heeft een vraag, een korte vraag, van mevrouw

Akkerman van de VVD.


Mevrouw Akkerman (VVD): Dank u wel, Voorzitter. Ik had dit standpunt van de Partij voor de

Dieren verwacht. Ik ben wel benieuwd wat zij van het standpunt vindt, als het niet met

dieren zou gaan? Stel, je zou dat met robots kunnen doen, wat zouden ze er dan van

vinden?


De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Volgens mij komt er dan een heel ethisch

vraagstuk uit voort, waar we misschien samen met D66 allemaal onderzoeksvragen over

gaan stellen.