Woord­voe­ringen commissies, 01-09-2021


1 september 2021

16.30 - 17.40 Sociaal Perspectiefplan Corona (Door Wesley Pechler)


Dank voorzitter, en dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie plan voor sociaal perspectief na corona dat voor ons ligt. In hoofdlijnen kan mijn fractie zich er goed in vinden. Een flinke inzet om ervoor te zorgen dat mensen weer in hun oude ritme van gezonder leven en meer bewegen komen, daar mag wel het nodige geld voor uitgetrokken worden nu nog maar 1 op de 5 kinderen de beweegnorm haalt. Een mooi voorbeeld van een bewonersinitiatief hierover is natuurlijk de geslaagde Sportdag in De Wijert afgelopen zaterdag.
Ervoor proberen te zorgen dat mooie organisaties en initiatieven van voorheen nu niet omvallen doordat de vrijwilligers en deelnemers wegblijven, en onderzoek naar een Volwassenenfonds Sport en Cultuur: allemaal erg belangrijke zaken. Maar ook de meer concrete maatregelen die genoemd staan, zoals de ruimere openingstijden van Jimmy’s en de extra inzet van jongerencoaches, zijn erg waardevol voor onze jongeren, de doelgroep die momenteel het ongelukkigst in het leven staat.
Wel heeft mijn fractie enkele vragen. Dit stuk stamt van voor het reces, en toch staat er al dat de lage vaccinatiebereidheid van bepaalde wijken een groot probleem is dat om extra aandacht vraagt. Die extra aandacht was er tot voor kort, met prikbussen die de wijken in gingen, maar nu konden we net gisteren in het nieuws lezen dat de prikbussen grotendeels uit veiligheidsoverwegingen niet meer de wijken ingaan. Het kan toch niet waar zijn dat een kleine groep intimiderende, militante inwoners die zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk op deze manier hun zin krijgen? Is het college al met de GGD in overleg over een mogelijke hervatting van de prikbussen, desnoods met beveiliging? Of wordt er over andere plannen nagedacht om de vaccinatiebereidheid te verhogen?
Want voorzitter, zoals het er nu voorstaat, met 650 COVID-patiënten in het ziekenhuis terwijl we nog in de zomer zitten en het seizoenseffect nog komt, kunnen we echt elke gezette vaccinatie goed gebruiken. Het toekomstbeeld blijft hoogst onzeker. Wat dat betreft is het ook goed dat de concretisering van de aanpak voor het vierde kwartaal en volgend jaar pas later wordt bepaald en dat het een levend document is, maar wordt hierin wel rekening gehouden met een mogelijke vierde golf en nieuwe maatregelen dit najaar? Daar kon ik in de stukken niets over vinden.
Interruptie PVV, geparafraseerd: Maar wat wil de Partij voor de Dieren dan doen om de vaccinatiebereidheid te verhogen?
Reactie, geparafraseerd: Een van de belangrijkste dingen die we moeten doen is het voorkomen van de verspreiding van misinformatie, waar de afgelopen anderhalf jaar uw partij een van de grote veroorzakers van is geweest.
Ook heeft het demissionaire kabinet natuurlijk net bekend gemaakt dat de steunpakketten na september stoppen. Heeft het college er zicht op hoeveel extra mensen daardoor hun werk of inkomen zullen verliezen, en wat voor klap we als gemeente nog gaan krijgen? De Partij voor de Dieren kan zich voorstellen dat er vanaf oktober nog een veel groter beroep wordt gedaan op de voedselbank en het maatwerkbudget. Daarbij laat ik het, dankuwel.
Interruptie VVD, geparafraseerd: Veel mooie woorden over de gemeente, maar is de veerkracht van bewoners niet ook belangrijk, wat ze zelf kunnen?
Reactie, geparafraseerd: Jazeker, de heer de Haan noemde het net ook al, dat de afgelopen anderhalf jaar de veerkracht hebben laten zien, niet alleen van individuele inwoners maar ook van veel bedrijven en organisaties die zijn opgestaan en mooie dingen hebben opgezet. Maar we bespreken hier de collegebrief en de inzet van de gemeente, dus daar ging mijn woordvoering ook over.

Wethouder: Prikbussen – wij staan voor de veiligheid van de medewerkers. Zijn samen met de GGD en Veiligheidsregio aan het kijken hoe we mensen toch kunnen stimuleren het vaccin te nemen.
Over mogelijke vierde golf: gemeente en GGD staan klaar voor wat er gaat komen.
Stoppen met steunpakketten: staan al heel lang klaar met man en macht, regelingen, loketten om zsm bijv. schuldhulpverleningsvragen van mensen af te handelen. Tot nu toe zijn er bijv. minder faillissementen, onderbuikgevoel: dat kan haast niet waar zijn. Vroegsignalering, meld je bij de gemeente als je financiele problemen verwacht, staan klaar.

17.50 - 19.00 Alternatief Vervoer Binnenstad (Door Wesley Pechler)


Dank voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Het is, hoe zal ik het noemen, een beetje vreemd hoe dit dossier tot nu toe is gegaan. De partijen die voor het weghalen van de buslijnen van de Grote Markt en A-Kerkhof waren, waaronder de Partij voor de Dieren, stemden daarmee in onder voorwaarde van een volwaardig alternatief voor mensen die minder mobiel zijn. Dus kwam er een pilot met een pendelbusje. Deze pilot heeft drie varianten gekend in twee jaar tijd. Steeds werd de opzet weer veranderd. Dit terwijl voor nieuwe OV-verbindingen in het algemeen gesteld kan worden dat iets 2 jaar moet bestaan voordat de optie optimaal bekend en vertrouwd is en de maximale reizigersaantallen zijn bereikt. In juni 2018 zei ik toen we de nieuwe opzet van de pendelbus bespraken al het volgende:
“Vervolgens is het plan om na zes maanden het hele nieuwe systeem op de schop te gooien. Wij verwachten dat alle bereikte groei hiermee verloren gaat, dat mensen het product niet meer zullen kennen, het niet meer betrouwbaar vinden, en dat we zo het mogelijke succes van het alternatieve vervoer zelf om zeep helpen.”
Einde citaat. En zo geschiedde. Het feit dat de prijs ondertussen werd verhoogd en dat betalen met de OV-chipkaart niet mogelijk was heeft ongetwijfeld ook niet geholpen en bijgedragen aan het beperkte gebruik. Er zijn dus allerhande redenen aan te wijzen waarom de reizigersaantallen tegenvielen, en toch vormen die aantallen de basis voor een doorrekening die concludeert dat de kosten van een pendelbusje niet opwegen tegen de baten. Dat wordt nota bene in het stuk zelf erkend, ik citeer: “We moeten echter ook erkennen dat we niet precies weten waarom de doelgroep zo weinig gebruik maakte van de pendelbus. Daardoor kan doorrekenen met de gebruikscijfers risicovol zijn.”
In de tussentijd zijn we als raad ook nog op werkbezoek in Gent gezien, en zagen we daar juist het grote succes van een elektrisch pendelbusje dat mensen die slecht ter been waren gratis door de stad reed. Maar dat is helaas niet de variant waar dit college op af stevent.
Maargoed, als we als Partij voor de Dieren dan lezen dat de Werkgroep Toegankelijk Groningen zich wel kan vinden in deze collegebrief, goed is meegenomen, en al een mooi idee heeft voor fietstaxi’s met een ontwerpwedstrijd en sponsors, dan zien wij daar ook een kans van slagen in. Dankuwel.

Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt (Collegebrief 7-7-2021)(Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter en dank college voor de voortgangsrapportage

Groen, natuur en bomen zijn ongelooflijk belangrijk. Zij zijn het wapen tegen de klimaatverandering. Bomen zorgen voor een gezond leefklimaat voor mens en dier. Zij leveren een woongebied voor vogels en insecten, regelen verkoeling en zijn belangrijk voor afwatering en onze stedelijke ecologie in zijn geheel. Wij staan voor een grote opgave, er moeten veel meer bomen bij.

We zijn content met het feit dat naar aanleiding van de motie Transparant Kapbeleid en het rekenkamerrapport stappen zijn genomen het kapbeleid transparanter te maken en dat de gemeente heeft uitgesproken dat bomen waardevol zijn en kap moet worden tegengegaan.

De informatie op de gemeentelijke website is verbeterd. Er zijn twee kaarten verschenen. Een met daarop het gemeentelijke bomenbestand, de voorgenomen kap- en herplant en een andere kaart met boomwaarden zoals kroonvolumes en hitteplekken. We zien wel dat informatie versnippert wordt aangeleverd. Twee kaarten en een derde bij overheid.nl om de kapvergunningen in te zien. Had deze informatie niet op een centraal punt gebundeld kunnen worden? Bijvoorbeeld op een kaart?

Verder zijn we blij met een extra laag monumentale bomen. Dat geeft ons een klein beetje inzicht in ook het particuliere bomenbestand. Wij zouden het college willen vragen of ook met grote private instellingen als de RUG en het UMCG of ProRail aan een beleid te werken is die in samenhang met ons eigen beheer van bomen de ecologie verder versterkt. Graag een reactie hierop.

Het overzicht van omgevingsvergunningen blijft een probleem. Op de kaart van bekendmakingen is zo blijkt vaak niet up-to-date en het zoekformulier voor veel mensen best ingewikkeld. Wij zouden graag de koppeling die gemaakt is in de omgevingsalert app ook geïntegreerd zien op de gemeentelijke website. Dit moet niet ingewikkeld zijn want de data is voor iedereen door overheid.nl via dataservices beschikbaar gesteld.

Dan komen we ook bij onze motie Inzage BEA’s. Ik kan nergens een lijst met deze BEA’s vinden. We hadden gevraagd om een toegankelijke lijst die makkelijk raadpleegbaar is voor zowel burgers als raadsleden en belangengroepen. Waarom is data die openbaar kan worden aangeleverd niet op een overzichtelijke manier toegankelijk gemaakt? Wij zien deze motie dan ook niet als afgehandeld. Zou het college hier alsnog werk van willen maken?

Het is goed te lezen dat er aan beter overleg wordt gewerkt met de provincie. Vaak is niet duidelijk wie een vergunning afgeeft. Bij kap binnen de bebouwdekom geeft volgens de wet natuurbescherming de gemeente de vergunning af. Het is niet goed overzichtelijk hoe deze grenzen lopen. De provincie Drenthe heeft de bebouwde grenzen digitaal aangeleverd aan overheid.nl. Dan kan je snel zien waar je voor navraag of bezwaar moet zijn. Is het mogelijk dat de gemeente in overleg met de provincie deze grenzen ook digitaal intekent? Ik heb dit nagevraagd bij koopservices en zij hebben daarvoor een tool beschikbaar om dit te doen. Graag een reactie.


Het overleg met belangenorganisaties moet verbeterd worden. De gemeente heeft bij de gemeenten Arnhem en Nijmegen gekeken en daar lering op gedaan. Wij hopen een spoedige terugkoppeling hoe Groningen ook tot een goed adviesorgaan komt. Dan is vervolgens belangrijk dat deze adviezen ook gewicht hebben. Bij het Suiker Unie terrein zien we dat de gemeente en provincie wederom alle belangenorganisaties zich tegen het harnas heeft ingejaagd over voorgenomen bomenkap waarvan zo blijkt maar 6% gecompenseerd wordt. Nog steeds wordt er veel te veel gekapt.

Dan komen we bij compensatie. De bomenbalans is mooi maar nog verre van compleet. De bomenridders zien graag meer onderbouwing in deze gegevens. Kan het college in overleg treden om de ontbrekende informatie toe te voegen? Wij zouden ook graag een beter overzicht krijgen van het compensatiefonds. Hier hebben wij van wethouder de Rook bij voor de opzet van de begroting nieuwe stijl een toezegging op gekregen, maar we missen daarvan enige onderbouwing in de voortgangsrapportage. Hoe kunnen we zien dat het geld voor compensatie daar terecht komt waar het terecht moet komen? Ook in de vergunningverlening ontbreekt informatie voor hoeveel gecompenseerd wordt. Dat moet je herleiden aan de hand van regels uit de AVG maar je weet nooit op welke wijze deze regels toegepast zijn.

Tot slow zijn we blij met het onderzoek naar de i-Tree tool. Het lijkt alleen dat het college slechts geïnteresseerd is naar de financiële mogelijkheden van dit systeem. I- Tree leent zich juist voornamelijk goed in het in samenhang brengen van ecologische structuren. Welke soorten werken goed samen en hoe verstrekt nieuwe aanplant straks de ecologische structuur. Is het college voornemens verder te kijken dan alleen deze tool te gaan gebruiken als boekhoudpakket?

- Hoe zit het met de objectiviteit als de gemeente haar eigen kapaanvragen beoordeelt?

17.50 - 19.00 Alternatief Vervoer Binnenstad (COMMISSIE AFGEBLAZEN, DIT ZOU DE WOORDVOERING ZIJN, DOOR TERENCE VAN ZOELEN).

Dank voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Het is, hoe zal ik het noemen, een beetje vreemd hoe dit dossier tot nu toe is gegaan. De partijen die voor het weghalen van de buslijnen van de Grote Markt en A-Kerkhof waren, waaronder de Partij voor de Dieren, stemden daarmee in onder voorwaarde van een volwaardig alternatief voor mensen die minder mobiel zijn. Dus kwam er een pilot met een pendelbusje. Deze pilot heeft drie varianten gekend in twee jaar tijd. Steeds werd de opzet weer veranderd. Dit terwijl voor nieuwe OV-verbindingen in het algemeen gesteld kan worden dat iets 2 jaar moet bestaan voordat de optie optimaal bekend en vertrouwd is en de maximale reizigersaantallen zijn bereikt. In juni 2018 zei ik toen we de nieuwe opzet van de pendelbus bespraken al het volgende:

Vervolgens is het plan om na zes maanden het hele nieuwe systeem op de schop te gooien. Wij verwachten dat alle bereikte groei hiermee verloren gaat, dat mensen het product niet meer zullen kennen, het niet meer betrouwbaar vinden, en dat we zo het mogelijke succes van het alternatieve vervoer zelf om zeep helpen.

Einde citaat. En zo geschiedde. Het feit dat de prijs ondertussen werd verhoogd en dat betalen met de OV-chipkaart niet mogelijk was heeft ongetwijfeld ook niet geholpen en bijgedragen aan het beperkte gebruik. Er zijn dus allerhande redenen aan te wijzen waarom de reizigersaantallen tegenvielen, en toch vormen die aantallen de basis voor een doorrekening die concludeert dat de kosten van een pendelbusje niet opwegen tegen de baten. Dat wordt nota bene in het stuk zelf erkend, ik citeer: “We moeten echter ook erkennen dat we niet precies weten waarom de doelgroep zo weinig gebruik maakte van de pendelbus. Daardoor kan doorrekenen met de gebruikscijfers risicovol zijn.”

In de tussentijd zijn we als raad ook nog op werkbezoek in Gent gezien, en zagen we daar juist het grote succes van een elektrisch pendelbusje dat mensen die slecht ter been waren gratis door de stad reed. Maar dat is niet de variant waar dit college op af stevent.

Maargoed, als we als Partij voor de Dieren dan lezen dat de Werkgroep Toegankelijk Groningen zich wel kan vinden in deze collegebrief, goed is meegenomen, en al een mooi idee heeft voor fietstaxi’s met een ontwerpwedstrijd en sponsors, dan zien wij daar ook een kans van slagen in. Dankuwel.

Verstedelijking & Mobiliteit (collegebrief 7-7-2021) (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Fijn om al deze overleggen met het Rijk eens op een rijtje gepresenteerd te krijgen. Wat betreft woningbouw en de energietransitie heeft de gemeentelijke lobby ons bepaald geen windeieren gelegd, met miljoenen aan subsidies die al zijn toegekend. Maar, en dat is in deze raad al vaker gezegd door verschillende fracties, als het gaat om mobiliteit boeken we nog niet zulke mooie resultaten. Of het nou om vervanging van de bruggen over de Vaarweg Lemmer - Delfzijl gaat of over de noodzakelijke investeringen in het spoornetwerk van het noorden, met als belangrijkste voorbeelden natuurlijk de Lelylijn, Wunderline en Nedersaksenlijn, de resultaten laten nog op zich wachten.

Het bevreemdt mijn fractie dan ook dat in de collegebrief staat dat het MIRT minder geschikt is voor nieuwe projecten, omdat deze tot 2032 is belegd. Wil het college hiermee zeggen dat hun toekomstversie niet verder gaat dan 11 jaar? Het Deltaplan voor het Noorden gaat om een periode tot 2040, die gemeentelijke stip op de horizon kan echt een stuk verder. 11 jaar lijkt ver, maar dat zijn natuurlijk nog geen drie collegeperiodes, en we hebben genoeg raadsleden gehad die zoveel dienstjaren onder hun riem hebben zitten. Het lijkt mijn fractie juist een bijzonder goed idee om nu al te beginnen met het vormen van een strategie voor het MIRT van na 2032, en wat ons betreft volledig op het OV. Eindelijk dat station voor Hoogkerk, of heropening van het station Tynaarlo-Zuidlaren.

Interruptie Van Niejenhuis, PvdA, geparafraseerd: Het is toch niet zo dat de gemeente geen visie heeft van verder dan 2032 over mobiliteit?

Reactie, geparafraseerd: Nou, in deze collegebrief is het MIRT het enige overleg waar geen specifieke inzet genoemd staat, en er staat dus ook expliciet bij dat het geen geschikte plek is voor nieuwe plannen omdat het tot 2032 vol zit. Dus we zien dat hier in ieder geval niet terug.

Dan over de gemeentelijke inzet aan de verschillende overlegtafels. Bij NOVI gaat het onder andere over natuurinclusieve landbouw. Hoe mooi zou het zijn als we met dat geld traditionele veehouders kunnen stimuleren om over te schakelen op de productie van plantaardige eiwitten?

Wat betreft de woningbouwopgave heeft mijn fractie de laatste tijd al vaker de opmerking geplaatst dat we tegen de grenzen van inbreiding oplopen. Als we dan bij het Just Transition overleg lezen dat het omlaag brengen van de CO2 uitstoot door het verduurzamen van bedrijfsprocessen een van de grootste doelen is, zouden we daar mooi twee vliegen in één klap kunnen slaan. Het uitkopen van vervuilende veehouders in de Regio Groningen-Assen nabij bestaande woonkernen, de mensen die daar werkzaam zijn herscholen, en de grond die daarmee vrijkomt ontwikkelen tot voedselbossen, natuur en duurzame woningen.

Interruptie dhr. Rustebiel, D66, geparafraseerd: Weet de heer Pechler hoeveel intensieve veehouders we in die regio hebben?

Reactie: Die aantallen heb ik niet paraat, maar het gaat niet noodzakelijk alleen om intensieve veehouderij, maar om veehouderijen in de buurt van natuurgebieden in het algemeen, en die hebben we natuurlijk veel hier in de omgeving, met het Zuidlaardermeergebied en bijvoorbeeld het Roegwold.