Woord­voe­ringen commissies, 02-02-2022


2 februari 2022

17.50 Kadernota Positief Opgroeien (door Wesley Pechler)
Dank voorzitter. We hebben het al vaker over de Positief Opgroeien beweging gehad. Het zit ook al een paar jaar vervlochten in de begroting, maar het is fijn dat het nu allemaal wat verder is uitgediept en ingekaderd.

Omdat het vooral een verdere inbedding van staand beleid is heb ik ook geen lange woordvoering. Als Partij voor de Dieren kunnen we geheel achter de geformuleerde doelen, de vier klavers, staan. Natuurlijk zal het nooit lukken om daadwerkelijk voor elk kind al die doelen te verwezenlijken: een stem hebben en gezond, veilig en kansrijk zijn. Maar dat betekent niet dat je die ambitie niet alsnog moet hebben. Zeker in een jonge gemeente als de onze.

We begrijpen de keuze om vooralsnog de actieve rol van Positief Opgroeien alleen te stimuleren in de wijkvernieuwingswijken, want daar zal vast de urgentie het grootst zijn. Maar dit programma ook uitrollen over de rest van de gemeente, dat lijkt me toch wel erg wenselijk en een punt voor de coalitieonderhandelingen.

Voorzitter, er is één punt dat ik mis, en wat volgens mij een cruciale factor is in de psychische gezondheid van jongeren. De constante druk vanuit elke hoek in de samenleving om te presteren. Op school, op Instagram en TikTok, bij je vrienden, in de sport. Dat is misschien wel het probleem waar de gemeente zelf het minste invloed op kan uitoefenen, want de druk op het hebben van een perfect plaatje beperkt zich niet tot de gemeente Groningen, maar desondanks lijkt het me een erg belangrijke factor om mee te nemen in het uitvoeringsprogramma. Kan de wethouder toezeggen dat bij het uitvoeringsprogramma nadrukkelijk naar de effecten van en mogelijke acties tegen prestatiedruk op onze jongeren zal worden gekeken?

Tot slot sluit ik me aan bij de opmerkingen van SP en D66 over meer investeren in de sociale basis, de vraag van de PvdA over betrekken ouders en jongeren bij uitvoeringsprogramma, en kijken we uit naar de analyse van de effectiviteit van de ingezette middelen. Daar wou ik het bij laten.
Dank voorzitter. We hebben het al vaker over de Positief Opgroeien beweging gehad. Het zit ook al een paar jaar vervlochten in de begroting, maar het is fijn dat het nu allemaal wat verder is uitgediept en ingekaderd.

Omdat het vooral een verdere inbedding van staand beleid is heb ik ook geen lange woordvoering. Als Partij voor de Dieren kunnen we geheel achter de geformuleerde doelen, de vier klavers, staan. Natuurlijk zal het nooit lukken om daadwerkelijk voor elk kind al die doelen te verwezenlijken: een stem hebben en gezond, veilig en kansrijk zijn. Maar dat betekent niet dat je die ambitie niet alsnog moet hebben. Zeker in een jonge gemeente als de onze.

We begrijpen de keuze om vooralsnog de actieve rol van Positief Opgroeien alleen te stimuleren in de wijkvernieuwingswijken, want daar zal vast de urgentie het grootst zijn. Maar dit programma ook uitrollen over de rest van de gemeente, dat lijkt me toch wel erg wenselijk en een punt voor de coalitieonderhandelingen.

Voorzitter, er is één punt dat ik mis, en wat volgens mij een cruciale factor is in de psychische gezondheid van jongeren. De constante druk vanuit elke hoek in de samenleving om te presteren. Op school, op Instagram en TikTok, bij je vrienden, in de sport. Dat is misschien wel het probleem waar de gemeente zelf het minste invloed op kan uitoefenen, want de druk op het hebben van een perfect plaatje beperkt zich niet tot de gemeente Groningen, maar desondanks lijkt het me een erg belangrijke factor om mee te nemen in het uitvoeringsprogramma. Kan de wethouder toezeggen dat bij het uitvoeringsprogramma nadrukkelijk naar de effecten van en mogelijke acties tegen prestatiedruk op onze jongeren zal worden gekeken?

Tot slot sluit ik me aan bij de opmerkingen van SP en D66 over meer investeren in de sociale basis, de vraag van de PvdA over betrekken ouders en jongeren bij uitvoeringsprogramma, en kijken we uit naar de analyse van de effectiviteit van de ingezette middelen. Daar wou ik het bij laten.

20.00 Kredietaanvraag Peter Petersenschool

Dank voorzitter, en dank ook aan de inspreker. De projecten die worden omschreven in dit raadsvoorstel hebben al een flinke geschiedenis, van verkeersonderzoeken en een 10 jaar oud voornemen tot het inrichten van een Fietsstraat van de Harense gemeenteraad tot een discussie in de raad van de nieuwe gemeente Groningen, inmiddels ook alweer 2.5 jaar geleden. Eind 2019 heeft mijn fractie tegen deze plannen gestemd, vanwege zorgen over de verkeersveiligheid voor de kinderen. Door de uitwerking van destijds aangenomen moties zijn deze zorgen gelukkig wat verlicht. Met een eenrichtingsstraat zullen er minder gevaarlijke manoeuvres nodig zijn en met minder parkeerplekken zullen mensen die nu hun kinderen met de auto brengen zullen toch genoodzaakt zijn om toch met de fiets te komen, omdat er nou eenmaal niet meer parkeerplaatsen zijn. Dat is positief, maar er blijven een paar heikele punten.

Ingezonden brieven benoemen, ik denk ook terecht, het illegale en asociale parkeergedrag dat momenteel aan de orde van de dag is in de buurten rondom de scholen. Auto’s die op de stoep staan of op kruisingen stilstaan om de kids af te zetten, niet alleen irritant maar ook gevaarlijk. Toch lijkt dit me in de nieuwe situatie niet een onoverkomelijk probleem. Stuur er regelmatig handhaving op af, helemaal in het begin, en na een paar boetes zullen ouders hopelijk wel twee keer nadenken voor ze weer iets doen dat niet hoort.

Een andere schrijver heeft het over mogelijke juridische problemen in verband met het bestemmingsplan en de maximale bouwhoogte, graag een reactie van het college daarop. Er is de afgelopen jaren wat af geprocedeerd tegen dit college, en vaak met succes. Het zou toch mooi zijn voor alle betrokken partijen als we rechtsgang een keer konden voorkomen.

Ook lijkt het erop dat, in tegenstelling tot eerst, er niet op grote schaal groen hoeft te sneuvelen. We zien overal bomen ingetekend op de kaart, er wordt gesproken van het behouden van houtwallen en monumentaal groen, en er is geen Bomen Effect Analyse voor kap toegevoegd. Kan de wethouder bevestigen dat er inderdaad geen bomenkap plaatsvindt voor deze plannen?

Ergens onderin staat in een bijzin genoemd dat er vleermuizen zijn aangetroffen en er een provinciale ontheffing nodig is voor de bouw. Dan vragen wij natuurlijk als Partij voor de Dieren: wat gaat het college doen om die vleermuizen ook in de nieuwe situatie welkom te heten en tijdens de bouw zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor onze fladderige vrienden?

Tot slot onze complimenten aan het ontwerp wat betreft het verhoogde plein, het groene schoolplein, de energieneutrale bouw, en het hergebruik van materialen uit het oude schoolgebouw. Is het hierbij mogelijk om net als vanochtend over De Nieuwe Poort werd voorgesteld te werken met een materialenpaspoort? Voorzitter, daar laat ik het bij.

Vleermuizen: Voorzieningen voor natuur, ook vleermuizen, nemen we op in het nieuwe plan.

Materialenpaspoort: Is onderdeel van circulair bouwen, kunnen onderzoeken of we circulariteit kunnen bevorderen, daar kunnen we naar kijken.

Bomenkap: Houtwallen worden beschermd. Geen verdere bomenkap nodig.

Juridisch: Geen bestemmingsplanwijziging voor nodig. Kruimelgevallenregeling in de WABO via omgevingsvergunning, met ruimtelijke en verkeersonderbouwing.

Agenda verduurzaming maatschappelijk vastgoed (Door Bart Hekkema)

Voorzitter,

Onze fractie kan zich vinden in de routekaart en de beoogde inrichting van het uitvoeringsprogramma. We onderschrijven de doelstellingen op het gebied van het in goed Nederlands ‘Paris proof’ maken van het maatschappelijk vastgoed, een grote opgave en waarbij ook het energiegebruik wordt begrensd. Mooi dat de gemeente dit als uitgangspunt zal nemen.

Wel stelt onze fractie vraagtekens bij het pleidooi voor nieuwbouw, dat terloops in de collegebrief wordt vermeld. De conclusie dat nieuwbouw dat Co2-reductie oplevert en daarmee ook kostenefficiënt is klopt, maar ook het materiaalgebruik en de uitstoot in de bouwfase moeten daarin dan worden meegenomen. Anders ga je de indirecte uitstoot niet meerekenen in de overweging om voor duurzame renovatie dan wel nieuwbouw te kiezen. Juist die verborgen impact is belangrijk. Ook in het kader van onze ambities op het gebied van circulariteit moet dit per geval worden overwogen. Dat vereist dus nader onderzoek, ook over vragen als hoe maak je bestaand vastgoed zowel energieneutraal als onderdeel van de energieopwekking maar bijvoorbeeld ook natuurinclusief. Dus goed om te lezen dat de komende jaren worden benut om dit te onderzoeken. Onze fractie kijkt uit naar het onderzoek naar deze vraagstukken en ziet dan graag ook kerncijfers en ambities over specifieke objecten in onze gemeente, bijvoorbeeld bij de pilotprojecten die zijn aangekondigd. In het onderzoek dat de gemeente samen met de Groningse scholen doet wordt dit al per object onderzocht, dat lijkt ons een goede werkwijze.

Dank voorzitter.

21.20 Lobbygesprek Verstedelijking en Mobiliteit (Door Wesley Pechler)

1. Hoe informeren/aanhaken van de raad bij de verdere uitwerking van het regeerakkoord op de onderdelen Deltaplan/Lelylijn en Verstedelijking en Mobiliteit

2. Suggesties aan het college voor de lobby voor middelen voor Station Suikerzijde en de Ring West, gerelateerd aan de vrijgemaakte 7,5 miljard voor infrastructurele ontsluiting en woningbouw

3. Suggesties aan het college voor het vervolg van de lobby op de bruggen, in het bijzonder de Busbaanbrug.

Ja dank voorzitter, fijn dat het college ons op deze manier concreet om input vraagt voor deze lobby. Ik kan vrij kort zijn over de drie gestelde vragen. Wat betreft de eerste vraag lijkt het me fijn en logisch om als raad geinformeerd te worden bij echte stappen die worden gezet als het gaat om het Deltaplan voor het Noorden en de Lelylijn, dus als er onderzoeken zijn afgerond, als gesprekken met het kabinet in een volgende fase terechtkomen. Misschien een algemene update twee keer per jaar, maar daarvoor kijk ik ook even de wethouders aan om te zien wat zij een logische termijn zouden vinden.

Wat betreft Ring West en in mindere mate ook Station Suikerzijde zou het natuurlijk fijn zijn om deze lobby breder dan als gemeente Groningen an sich op te pakken, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat niet alleen de provincie Groningen maar ook de gemeenten Tynaarlo, Westerkwartier en Het Hogeland belang hebben bij een snellere westelijke ringweg zonder stoplichten om door de stad van noord naar zuid te komen.

En wat betreft de lobby op de busbaanbrug: ook als het Oosterhamriktracé, waar wij als Partij voor de Dieren zoals bekend geen voorstander van zijn, er niet komt, moet de huidige busbaanbrug vervangen worden en is het ook hoog tijd voor een fietsverbinding ernaast. Dat lijkt ons de basis voor de insteek van die lobby. Daar laat ik het bij.