Woord­voe­ringen commissies, 19-05-2021.


19 mei 2021

Regionale Energie Strategie 2.0 (Door Kirsten de Wrede)

Ook voor de Partij voor de Dieren zijn de klimaatdoelen erg belangrijk. Wij benaderen die echter liever via aanpassingen in ons consumptiepatroon, zoals industrie, voedsel en energiegebruik, dan via nieuwe industriële productie.

Ik wil me graag aansluiten bij wat door mevrouw Boogaard van de PvdA is gezegd over netcapaciteit en de prioriteit die naar het faciliteren van zon op daken moet gaan.

Ik heb ook even doorgelinkt naar een stuk waarnaar in de visie verwezen werd, het Naslagwerk Regionale Structuur Warmte. Hier is een flinke plek ingeruimd voor biomassa. De energieregio’s Groningen en Fryslân zouden samen een onderzoek doen naar biomassa omdat er anders weinig groen gas zou zijn. Ook wordt er opgemerkt dat biomassa voor de industrie een interessant perspectief is, blz. 38 is dat in dit document. Om wat voor biomassa gaat het dan? Graag een reactie van de wethouder.

Ten aanzien van mestvergisting staat er ook van alles in. Ook wat me echt onzin lijkt, maar ik zal daar omwille van de tijd niet te gedetailleerd ingaan. Aan dit stuk is een notitie gekoppeld van de New Energy Coalition: Groen gas en haar bijdrage aan de energietransitie. Hoe staat dit college vs mestvergisting en haar rol voor groen gas?

Terug naar de visie. We lezen: in de tweede helft van 2021 maken we met de actualisatie van de routekaart inzichtelijk of nieuwe ambities nodig zijn voor onze gemeente. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Welke ambities? En hoe worden wij als raad daarin meegenomen? En welke gevolgen heeft dit voor de gemiddelde beleidskaders over ecologie en nieuwe energie? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar; of is de gemeentelijke regelgeving naadloos inpasbaar in de RES? En welke gevolgen heeft de invoering van de omgevingswet voor die regels? Het is in de bouw zo dat de omgevingswet ertoe zal leiden dat ondernemers meer verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van participatie bijvoorbeeld. Ergens wordt de Crisis- en Herstelwet genoemd als voorbode voor de Omgevingswet, dat voorspelt dan weinig goeds op het gebied van burgerparticipatie. Graag een reactie van het college op deze vragen.

Tot slot. We lezen in het voorstel verder dat er ook dingen nodig zijn van het Rijk, op ’t gebied van financiën en wetgeving bijvoorbeeld. De Partij voor de Dieren zou graag willen dat de vraag ook bij het Rijk wordt neergelegd of we niet een maatschappelijk gesprek zouden moeten hebben over de toekomst van ons energieverbruik en of we het wenselijk moeten achten dat er grote datacenters komen, of andere bedrijven, die heel veel water en energie slurpen, en die zoals die datacenters misschien toch niet zo goed zijn in het leveren van restwarmte. Want wat we nu zien is dat die windmolens en zonnepanelen wel gebouwd en geplaatst worden, in die economie die zo zijn heel eigen, moeilijk te temmen dynamiek heeft. Graag een reactie van het college hierover.

Reacties wethouder:

- de restwarmte vanuit de Eemshaven is voldoende om die van de RWE-centrale, die deels op biomassa draait, niet nodig te hebben en die keuze kunnen wij ook maken;

- toezegging om bij de stuurgroep neer te leggen dat het Rijk een maatschappelijke discussie zou moeten opstarten over de toekomst van onze economie en daaraan gekoppelde energieverbruik.

- het gaat bij de RES om gezamenlijk genomen beslissingen, het is geen extra bestuurslaag.

Woordvoering Herijking Stadspark en drafbaan/ evenemententerrein ( Door Kirsten de Wrede)

Plannen drafbaan:

De Partij voor de Dieren staat achter het feit dat het huurcontract met de drafsportvereniging is opgezegd. Bij deze sport is sprake van instrumenteel gebruik van dieren, waarbij hun welzijn niet centraal staat. Dit alles gebeurt voor een handjevol bezoekers en staat meer in het teken van gokken dan van sport. Het zijn niet de pikeurs die topsport bedrijven, het zijn de paarden, die hiertoe worden gedwongen.

Plannen drafbaan/ evenemententerrein:

Kanoën, zwemmen, skaten, een openluchtcinema… wij vinden het allemaal hartstikke leuk, wij zijn er erg enthousiast over. Maar niet in het Stadspark, op de drafbaan. Rust in het Stadspark, reuring op de drafbaan. Die voorgestelde zonering vinden wij een trucje, dat is net zoiets als de Lagelandpolder opeens Meerstad noord gaan noemen, een manier om het allemaal wat minder erg te laten klinken.

Het college wil grootschalige evenementen gaan houden op de voormalige drafbaan. Dat zal vooral gaan gebeuren in de broedperiode. In de quick-scan en het andere bijgevoegde ecologische onderzoek komt naar voren dat de flora en fauna hier soms zeer ernstig last van zullen hebben, vanwege de bijkomende verlichting, het geluid, de trillingen en ook het risico op vertrapping door mensen. Maar wat hieruit ook duidelijk wordt, is dat de ecologische onderzoeken voorlopig wegens tijdgebrek alleen zijn gebeurd voor het terrein van de drafbaan. Wat de gevolgen zullen zijn voor de dieren en de planten in het Stadspark is dus nog helemaal niet onderzocht! Verder wordt duidelijk dat de gevolgen alleen al voor het groen op de drafbaan betekenen dat er niet zomaar even een ontheffing van de Wet natuurbescherming af gegeven zal worden door de provincie.

Maar ook voor mensen zijn deze plannen verschrikkelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat arme mensen wonen in lawaaierige wijken en mensen met hogere inkomens in rustige gebieden met weinig lawaai. Omwonenden zijn laaiend over de plannen en terecht. Wat het college hiermee doet is een grote groep mensen ernstig duperen. Er komt steeds meer aandacht voor het belang van stilte in stedelijke gebieden en zeker in een snel groeiende, steeds drukkere stad in Groningen is het juist zo belangrijk dat er gebieden overblijven die echt stil zijn. Stilte is niet alleen de afwezigheid van lawaai, het is iets an sich, met veel positieve gevolgen voor lichaam en geest. Er zullen vast mensen zijn die wel meer evenenementen in het Stadspark willen, maar dat zijn dan over het algemeen niet de omwonenden. De lasten en lusten zijn hier niet evenredig verdeeld.

In de bijlagen over ecologie staat ook nog dat er niet is getoetst op de Gemeentelijke Ecologische Structuur, op het feit dat het Stadspark daar een belangrijk onderdeel van is. Veel nieuwe paden zullen door leefgebieden van de dieren gaan. Met de ecologische monitoring uit 2012 schijnt niets gedaan te zijn. Die uit 2020 is niet meegenomen in de herijking. En bij recent onderhoud is leefruimte voor de ijsvogel aangetast. De belangen van de ecologie in het Stadspark lijken geen enkele rol te spelen voor dit college.