Woord­voe­ringen commissies, 22-09-2021


22 september 2021

Voortgangsrapportage rekenkamerrapport Beleid dat hout snijdt (Collegebrief 7-7-2021)(Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter en dank college voor de voortgangsrapportage

Groen, natuur en bomen zijn ongelooflijk belangrijk. Zij zijn het wapen tegen de klimaatverandering. Bomen zorgen voor een gezond leefklimaat voor mens en dier. Zij leveren een woongebied voor vogels en insecten, regelen verkoeling en zijn belangrijk voor afwatering en onze stedelijke ecologie in zijn geheel. Wij staan voor een grote opgave, er moeten veel meer bomen bij.

We zijn content met het feit dat naar aanleiding van de motie Transparant Kapbeleid en het rekenkamerrapport stappen zijn genomen het kapbeleid transparanter te maken en dat de gemeente heeft uitgesproken dat bomen waardevol zijn en kap moet worden tegengegaan.

De informatie op de gemeentelijke website is verbeterd. Er zijn twee kaarten verschenen. Een met daarop het gemeentelijke bomenbestand, de voorgenomen kap- en herplant en een andere kaart met boomwaarden zoals kroonvolumes en hitteplekken. We zien wel dat informatie versnippert wordt aangeleverd. Twee kaarten en een derde bij overheid.nl om de kapvergunningen in te zien. Had deze informatie niet op een centraal punt gebundeld kunnen worden? Bijvoorbeeld op een kaart?

Verder zijn we blij met een extra laag monumentale bomen. Dat geeft ons een klein beetje inzicht in ook het particuliere bomenbestand. Wij zouden het college willen vragen of ook met grote private instellingen als de RUG en het UMCG of ProRail aan een beleid te werken is die in samenhang met ons eigen beheer van bomen de ecologie verder versterkt. Graag een reactie hierop.

Het overzicht van omgevingsvergunningen blijft een probleem. Op de kaart van bekendmakingen is zo blijkt vaak niet up-to-date en het zoekformulier voor veel mensen best ingewikkeld. Wij zouden graag de koppeling die gemaakt is in de omgevingsalert app ook geïntegreerd zien op de gemeentelijke website. Dit moet niet ingewikkeld zijn want de data is voor iedereen door overheid.nl via dataservices beschikbaar gesteld.

Dan komen we ook bij onze motie Inzage BEA’s. Ik kan nergens een lijst met deze BEA’s vinden. We hadden gevraagd om een toegankelijke lijst die makkelijk raadpleegbaar is voor zowel burgers als raadsleden en belangengroepen. Waarom is data die openbaar kan worden aangeleverd niet op een overzichtelijke manier toegankelijk gemaakt? Wij zien deze motie dan ook niet als afgehandeld. Zou het college hier alsnog werk van willen maken?

Het is goed te lezen dat er aan beter overleg wordt gewerkt met de provincie. Vaak is niet duidelijk wie een vergunning afgeeft. Bij kap binnen de bebouwdekom geeft volgens de wet natuurbescherming de gemeente de vergunning af. Het is niet goed overzichtelijk hoe deze grenzen lopen. De provincie Drenthe heeft de bebouwde grenzen digitaal aangeleverd aan overheid.nl. Dan kan je snel zien waar je voor navraag of bezwaar moet zijn. Is het mogelijk dat de gemeente in overleg met de provincie deze grenzen ook digitaal intekent? Ik heb dit nagevraagd bij koopservices en zij hebben daarvoor een tool beschikbaar om dit te doen. Graag een reactie.

Het overleg met belangenorganisaties moet verbeterd worden. De gemeente heeft bij de gemeenten Arnhem en Nijmegen gekeken en daar lering op gedaan. Wij hopen een spoedige terugkoppeling hoe Groningen ook tot een goed adviesorgaan komt. Dan is vervolgens belangrijk dat deze adviezen ook gewicht hebben. Bij het Suiker Unie terrein zien we dat de gemeente en provincie wederom alle belangenorganisaties zich tegen het harnas heeft ingejaagd over voorgenomen bomenkap waarvan zo blijkt maar 6% gecompenseerd wordt. Nog steeds wordt er veel te veel gekapt.

Dan komen we bij compensatie. De bomenbalans is mooi maar nog verre van compleet. De bomenridders zien graag meer onderbouwing in deze gegevens. Kan het college in overleg treden om de ontbrekende informatie toe te voegen? Wij zouden ook graag een beter overzicht krijgen van het compensatiefonds. Hier hebben wij van wethouder de Rook bij voor de opzet van de begroting nieuwe stijl een toezegging op gekregen, maar we missen daarvan enige onderbouwing in de voortgangsrapportage. Hoe kunnen we zien dat het geld voor compensatie daar terecht komt waar het terecht moet komen? Ook in de vergunningverlening ontbreekt informatie voor hoeveel gecompenseerd wordt. Dat moet je herleiden aan de hand van regels uit de AVG maar je weet nooit op welke wijze deze regels toegepast zijn.

Tot slow zijn we blij met het onderzoek naar de i-Tree tool. Het lijkt alleen dat het college slechts geïnteresseerd is naar de financiële mogelijkheden van dit systeem. I- Tree leent zich juist voornamelijk goed in het in samenhang brengen van ecologische structuren. Welke soorten werken goed samen en hoe verstrekt nieuwe aanplant straks de ecologische structuur. Is het college voornemens verder te kijken dan alleen deze tool te gaan gebruiken als boekhoudpakket?

- Hoe zit het met de objectiviteit als de gemeente haar eigen kapaanvragen beoordeelt?

16.30 - 17.30: Leidraad Openbare Ruimte (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Zo zie ik stukken van 100 pagina’s of meer het allerliefst: voor de helft bestaand uit plaatjes. Mijn complimenten voor deze mooie conceptversie van de Leidraad Openbare Ruimte, waar de Partij voor de Dieren zich in hoofdlijnen goed in kan vinden. Meer ruimte voor groen en samenkomen, een sterkere ecologie en veilige straten. Ook voor dieren, die door de extra groenstroken veiliger van A naar B kunnen. En natuurlijk een verbeterde toegankelijkheid. We zijn blij dat de Werkgroep Toegankelijk Groningen vanaf het begin betrokken is geweest, en ik wil de wethouder vragen om op de opmerkingen van de inspreker in te gaan.

De voetganger als beginpunt, die niet langer veroordeeld is tot de smalle stoepen die overblijven als de autowegen al zijn ingetekend. De stad als spons die ons kostbare water koestert. Meer fietsenrekken in woonwijken. En geen industrieterreinen meer die voor 99% versteend zijn. Wat een verschil is deze visie vergeleken met een rechts stadsbestuur. Dit weekend was ik bij een PvdD-collega in Zaandam, die me vertelde dat daar het college de afgelopen jaren nog doodleuk groenstroken in straten heeft opgeofferd voor extra parkeerplaatsen. Onbegrijpelijk, zeker in tijden van klimaatcrisis.

Maar voorzitter, naast complimenten heb ik natuurlijk ook nog enkele vragen en opmerkingen. Deze leidraad gaat echt over straten, wat natuurlijk goed is, want dat is waar mensen wonen en tegenwoordig ook steeds vaker werken. Maar er zijn gebieden tussen parken en straten in die de afgelopen tijd een beetje tussen wal en schip zijn gevallen. Met de steeds verdere verdichting van onze compacte stad blijven er steeds minder kleine stukjes onbeschermd groen over. Grasveldjes waar kinderen kunnen voetballen of mensen over kunnen struinen, met of zonder hond. Denk bijvoorbeeld aan de kop van de Vrydemalaan, eerst een groene zone, straks een flat. Of het oosten van De Meeuwen: eerst een groen speelterrein voor buurtkinderen, nu nieuwe woningen. Volgens mij moet de visie ook over dit soort stukjes groen gaan, ook al zijn ze ecologisch laagwaardig of niet officieel aangemerkt als park. Graag een reactie.

Ook wordt de capaciteit van inprikkers vanuit de ring verkleind door de smallere wegen, terwijl we juist een robuust verkeersnetwerk willen en de voorspelling niet is dat het aantal auto’s enorm gaat dalen. Wij zijn bang dat dit gebruikt wordt als extra argument voor het Oosterhamriktracé, wat wij nog steeds niet zien zitten.

Een ander punt is natuurlijk hoe dit allemaal bekostigt moet gaan worden. De plannen zijn omvangrijk. Zelfs iets relatief kleins als het vergroenen van verharde bermen, waar ik er vandaag op Kardinge nog tientallen van zag, zal gemeentebreed miljoenen kosten. Waar moet dat geld vandaan komen als nu het budget voor de openbare ruimte, kijk naar de kwaliteit van sommige fietspaden zoals de Korreweg en in Beijum, nu al niet toereikend is voor een goed wegdek? Ook zullen er met zo’n verlaging van alle parkeerplekken op straat veel meer ondergrondse stallingen moeten komen, wat ook enorme investeringen zijn.

Tot slot: in het kader van toegankelijkheid, de lichtgroene letters op een witte achtergrond zijn vrij moeilijk te lezen. Een groter contrast is beter voor mensen die slechtziend zijn. Dankuwel.

Wethouder: Natuurlijk gaat het geld kosten, meer dan we nu hebben. Zullen dat niet in 10-15 jaar realiseren. Maatschappelijke, beleidsmatige veranderingen realiseren om de leidraad te realiseren. Zal in komende decennia veel veranderen. Maar gaat om een leidraad voor een fundamentele keuze. Elke keer bij wijkvernieuwing, nieuwe riolering, dorpsvernieuwing, leidraad toepassen.

Vanuit werkgroep aantal concrete invullingen gekregen, hoe je met richtlijnen om kan gaan. Nemen we integraal in de uitvoering over.

Voorbeelden van groengebieden die dhr. Pechler noemt waren al aangewezen als bouwterrein, maar in de pauzetijd (weinig bouw) heeft zich er groen ontwikkeld. Dat doet dan altijd pijn als het verdwijnt. Compacte stad betekent niet dat we groen opofferen, integendeel, we voegen groen toe.