Woord­voe­ringen commissies en jaar­re­kening


17 juni 2020

Jaarrekening (Door Terence van Zoelen)

Veiligheid

Goed dat het aantal woninginbraken is afgenomen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is toegenomen maar het aantal opgelegde huisverboden afgenomen. De oorzaak die wordt genoemd is een reorganisatie bij de politie. Dit vinden wij zorgelijk. Naast de uitgesproken verwachting dat het aantal huisverboden weer zullen toenemen verwachten wij ook een onderzoek welke impact deze reorganisatie heeft gehad op het aantal extra slachtoffers van huiselijk geweld. Graag een reactie.

Over de aardbevingen wil ik de opmerking maken dat als we het Lokaal Plan van Aanpak lezen er nog maar heel weinig bereikt is. Er zijn slecht een handje vol huizen versterkt en duizenden mensen zitten al jarenlang in de ellende. Partijen als Shell zijn wel zeer proactief als het gaat om zich een positie te verwerven in nieuwe gemeentelijke energieprojecten maar bij de gedupeerden laten ze zich niet zien. Wij vinden het belangrijk dat het college zich nadrukkelijk uitspreekt dat Shell niet gewenst is bij energietransitie gesprekken waarin het voornaamste doel van deze fossiele multinational het behalen van zoveel mogelijk winst is.

Dienstverlening

We vinden het een goede zaak dat nu onderzocht gaat worden op welke wijze de gemeentelijke website te vertalen. Hier hebben Student en Stad en de PvdD meerdere malen om gevraagd. Het college ziet zich hier nu min of meer toe gedwongen vanwege EU-regels en het is goed dat het college zich ten doel stelt dit in 2020 te gaan realiseren.

We merken overigens wel op aan de website dat er geen of weinig informatie wordt verstrekt als het gaat om het welzijn van dieren. Bijvoorbeeld vragen wat doe je als burger bij het vinden van een gewond dier? Waar kan je terecht als je te maken krijgt met een agressieve hond of waar chip ik mijn kat. Wij zouden graag zien dat het college dit meeneemt bij het maken van de dierenwelzijnsnota. Graag een reactie.

Algemene inkomsten en de post onvoorzien

Als we kijken naar inkomsten als OZB, Roerende zaakbelasting, overige belastingen, dan zien we dat er veel meer binnenkomt dat begroot. Het argument dat er een dekking benodigd is voor wegvallen van de hondenbelasting kan worden weggenomen als we over een aantal jaren terugkijken naar het resultaat van de jaarrekening. De heer Bolle van het CDA meldde eerder in de commissie al dat dat teruggaand tot 2012 deze altijd positief is geweest. Wij willen dat het college ter overweging neemt de inkomsten van hondenbelasting in de nieuwe begroting niet meer mee te rekenen. Graag een reactie.

Overhead en ondersteuning organisatie.

Wij maken ons zorgen over de toename van het ziekteverzuim. We zijn blij te vernemen dat het aantal vrouwen in leidinggevende posities toeneemt. De gemiddelde leeftijd van de organisatie is hoog en binnen tien jaar zullen veel medewerkers met pensioen gaan. We zien graag dat het college middels strategische persoonsplanning inzet op meer diversiteit in het personeelsbestand. Dit ook ten opzichte van een diversiteit in culturele achtergrond of mensen met een handicap zodanig dat de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling is van de samenleving en waar eenieder zich gehoord voelt. Wij vragen ons ook af of de middelen nu begroot zijn voor de basisbaan niet beter ingezet kunnen worden voor het creëren van meer vacatureruimte voor dit doel binnen de gemeentelijke organisatie.

Leges. De leges voor evenementen zijn niet kostendekkend. Al jaren staat het dekkingspercentage op 17% in geld legt de gemeente jaarlijks ongeveer een half miljoen euro toe op het organiseren van evenementen. Wij zien deze leges graag kostendekkend. Welke stappen is het college voornemens hiertoe te zetten?

Tot slot over de jaarrekening in het algemeen. Mijn collega Pechler zei het al eerder vandaag. Evalueren is zeker nuttig, maar kan soms toch aanvoelen als mosterd na de maaltijd. Dit jaar nog meer dan anders, omdat we nog zo in het duister tasten wat betreft de gevolgen van COVID-19 op de toekomstige situatie van onze gemeentelijke financiën.
Wij denken dat het belangrijk is goed in kaart te brengen waar de financiële klappen gaan vallen en druk zetten bij het Rijk om tijdig noodvoorzieningen te kunnen opzetten. Wij zijn daarom ook zeer blij met de handtekening van de burgemeester in de brief naar Dan Haag over de impact van Corona op de kwetsbare wijken.

Rekening (Door Kirsten de Wrede)

Het college wil niet afzien van biomassa, alhoewel deze wel lokaal en duurzaam moet zijn. Maar duurzame biomassa kan niet: de CO2 uitstoot is groter van die van gas. Maar die CO2 uitstoot hoeft niet te worden meegenomen. Het klimaatakkoord lijkt zo toch wat een papieren tijger. De energietransitie lijkt in onze gemeente vooral in het teken te staan van innovatie, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Maar kunnen we een leefbare planeet houden met een focus op economische groei? Wij denken van niet. Dit probleem kunnen we hier niet oplossen, maar het is wel goed om deze uitdaging, deze problemen te benoemen. Voorts zijn we het eens met D66, er moet meer nadruk komen op besparing en minder op het produceren van allerlei energieopwekkende dingen.

Duurzaamheid is óók voedsel, innderdaad, voedsel is eigenlijk het belangrijkste wat betreft duurzaamheid en we hopen dat we dierlijke eiwitten aan bod zullen zien komen bij de voedselvisie in het najaar.

Ecologie. We zijn blij dat er natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd bij de Pioenvijver en bij de Hoornse meer, dat is mooi. Maar verder is het ons niet helemaal duidelijk wat er nu gebeurt. Het ecologisch beheer is voortgezet, maar wat is dat dan? Uitgevoerd zal worden een nieuwe analyse gemeentelijke biodiversiteit die kan dienen als indicator- nulmeting, ja wat is dat nou en waarom staat er alleen deze regel in de rekening en weten we daar verder niets vanaf? En hoe zit het met het oude doelsoortenbeleid?

Bij wat er dan wel is gebeurd, geeft u aan dat via verschillende beleidskaders zoals de zonnneparken is ingezet op versterking van de ecologie en landschapswaarden. Maar daar is nog niets gebeurd, dat dat hier staat betekent gewoon helemaal niks. En bij het Hampshire Hotel zou verbetering van de ecologische kwaliteit zijn gerealiseerd. Pardon? Er is hier een prachtig bosje gesneuveld, zodat het Hampshire hotel kan adverteren met “hotel aan het water”. En hier is publieke ruimte gesneuveld ten gunste van een groot hotel. Hoe kan dit college dat als gunstig becommentariëren en wat zegt dit over dit college?

We zijn blij met 20000 extra voor de biodiversiteit en een bredere, gericht op vergroten van het aantal natuurlijke vijanden, aanpak eikenprocessierups, waar wij al eerder om hebben gevraagd.

Dierenwelzijn. Hoe zit het met de nota dierenwelzijn? Verder, u heeft niets gedaan aan het voorkomen van het doodschieten van vossen op uw eigen gronden, daar zullen wij met de voorjaarsnota op terugkomen. En u heeft verder uw plichten ten aanzien van dierenwelzijn netjes afgekocht bij de dierenbescherming.

Verkeer. De Partij voor de Dieren blijft zorgen houden over de bouw van Ring Zuid. Dank voor de uitgebreide beantwoording van onze schriftelijke vragen, die ik snel zal bestuderen. De damwanden van de ring blijven zitten, is onlangs bekend gemaakt. Die zijn aanmerkelijk dieper dan de tunnel, nl ongeveer 30 m versus 15, en zouden diepe grondwaterstromen kunnen belemmeren. Normaal blijven die damwanden bij dit soort projecten nooit zitten. Dat grondwater loopt van zuid naar noord. Deze situatie zou kunnen leiden tot vernatting van het Sterrebos. Gaat combinatie Herepoort dat overtollige water ook wegpompen ná de aanleg van Ring Zuid? Heeft mevrouw Graeper van de provincie, die de damwanden heeft voorgeschoten, ook betaald voor het weer uit de grond halen van die dingen? Want dat is wel in het belang van de gemeente, dat dat gebeurt.


Jaarrekening W&I en O&W, 17 juni 2020 (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Een jaarrekening behandelen voelt altijd een beetje vreemd, halverwege het jaar erna, in een periode dat we alweer bezig zijn met de eerste stappen voor de begroting van het volgende jaar. Evalueren is zeker nuttig, maar kan soms toch aanvoelen als mosterd na de maaltijd. Dit jaar nog meer dan anders, omdat we nog zo in het duister tasten wat betreft de gevolgen van COVID-19 op de toekomstige situatie van onze gemeentelijke financiën, mevrouw Folkerts noemde het ook al. Als het Rijk niet met voldoende aanvullende middelen richting de gemeenten komt wordt de gemeenterekening over 2020 echt een dieptriest plaatje, terwijl de bezuinigingen ook zonder de coronacrisis al erg fors waren. Zonder voldoende aanvullende middelen evalueren we nu beleid waar later geen geld meer voor is. Zo ver is het echter nog niet. Laat ik namens mijn fractie dan ook uitspreken dat wij er vanuit gaan dat een regering die tot 4 miljard besteedt aan het redden van KLM, niet schroomt om met dergelijke bedragen ook de lokale overheden uit de brand te helpen.

ONDERWIJS
Op het vlak van onderwijs zijn er een aantal mooie resultaten bereikt. Het grote bereik van de taalhuizen, de hoge deelname aan de VVE, en ook de resultaten die daar worden geboekt. De 80% leerwinst is inderdaad nog niet gehaald maar dat ruim 2 op de 3 leerlingen van groep 2 meer leerwinst hebben dan het landelijke gemiddelde en daarmee minder moeite zullen hebben met de overgang naar groep 3 is toch een mooie score. Wat betreft de gelijke kansen in het onderwijs hebben we bij een werkbezoek aan het Floreshuis in maart nog een prachtig voorbeeld gehoord over drie basisscholen in de Korrewegwijk die hun inschrijfdeadline gelijk hebben getrokken. We kijken uit naar meer van dit soort voorbeelden in het maatschappelijk akkoord over sociale inclusie in het onderwijs dat we dit jaar tegemoet kunnen zien.

Over de zomerscholen een vraag: ik neem aan dat vanwege de coronacrisis en het maandenlange gebrek aan fysiek onderwijs de leerachterstand bij leerlingen die al moeilijk meekwamen onevenredig veel is toegenomen. Wordt het zomerschoolprogramma hierop dit jaar ook aangepast en uitgebreid?

Het is begrijpelijk maar jammer om te lezen dat bijna alle scholen in Ten Boer het centrum voor NDE te ver weg vinden. We lezen dat de Harense scholen van NME gebruikmaken, maar lezen voor Ten Boer niets vervangends over natuureducatie. Terwijl dit volgens mij heel goed moet kunnen bijvoorbeeld in het Plukbos. Kan het college voor deze scholen niet andere vormen van duurzaamheidseducatie subsidiëren?

Gisteren stond er in de Trouw nog een artikel over het Passend Onderwijs, met onderzoeksresultaten waaruit bleek dat 40% van de ouders met kinderen in het passend onderwijs hier ontevreden over zijn. In de rekening zijn hier geen indicatoren over opgenomen. Mijn fractie ontvangt met enige regelmaat negatieve geluiden over passend onderwijs in Groningen, en de SP-fractie heeft hier 3 maanden geleden ook nog schriftelijke vragen over gesteld. Is er zicht op hoe tevreden Groningse ouders nou eigenlijk zijn met Passend Onderwijs?

WELZIJN
Voorzitter, dan welzijn. We lezen de ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden, en zijn benieuwd naar het maatschappelijke preventieakkoord dat we dit jaar mogen verwachten. In het kader van gezonde voeding kijken wij ook bijzonder uit naar de Voedselvisie die dit najaar komt voor te liggen. Wij hopen en verwachten dat daarin het “verminderen van de consumptie van dierlijke producten”, zoals dat in het coalitieakkoord staat, nader wordt uitgewerkt.

In de rekening staat het goed verwoord: “een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor participatie”. Het is heel mooi om te zien dat 25 samenwerkingspartners zich hebben verbonden aan de diversiteitsagenda, meer dan beoogd. Alle activiteiten die worden genoemd zijn echter wel gerelateerd aan gender en geaardheid. Op welke manier kunnen we ook meer aandacht schenken aan het bestrijden van validisme, wat het discrimineren van mensen met een beperking is, en aan het bestrijden van racisme?

De tevredenheidspercentages van de WMO zien er goed uit, maar het blijft zorgwekkend om te zien dat 1 op de 3 mensen die met een hulpvraag komt bij een WIJ team niet of niet echt tevreden is met de geboden ondersteuning.

Over de gecertificeerde instellingen - hoe ver is het college inmiddels in de gesprekken over samenwerking wat betreft de wachtlijsten en de tarieven? Wat betreft de onderbesteding in het sociaal domein sluit ik me aan bij de opmerkingen van de heer Koks.

SPORT
Over sport hebben we de afgelopen tijd al veel gesproken, en terecht. Maar dan hou ik het nu kort. Buitensportplekken zijn belangrijker dan ooit, dus het is goed om te lezen dat bij herinrichtingsopgaven nu standaard sportambtenaren aan tafel zitten om te adviseren over het bewegings-inclusief inrichten van de openbare ruimte. Toch wil ik hierbij benoemen dat de bestaande situatie echt al complimenten verdiend. Vergeleken met de andere grote steden in ons land is het in Groningen bijzonder prettig fietsen en wandelen, met snelle routes en weinig stoplichten. Het kan ongetwijfeld nog beter, maar het is goed om af en toe ook stil te staan bij hoe goed we het al hebben. Wat betreft het overige sportbeleid sluit ik me aan bij de woorden van de heer de Haan.

CULTUUR
Wat betreft cultuur willen wij als Partij voor de Dieren, alhoewel niet gerelateerd aan deze jaarrekening, onze blijdschap uiten over het feit dat in de nieuwe Cultuurnota ook het Groninger Museum, Noorderzon, Club Guy & Roni en waarschijnlijk het Grand nieuw zijn opgenomen in de culturele BIS. Een prachtig resultaat voor de inzet van deze instellingen en de lobby vanuit de gemeente, waarvoor onze complimenten. Wat betreft de toegankelijkheid van cultuur sluiten wij ons aan bij de opmerkingen van de heer Koks, en wat betreft de financiële gevolgen van corona voor onze cultuursector bij de vraag van de heer Boter.

WERK & INKOMEN
Dan nu namens mijn fractiegenoot dhr. van Zoelen enkele opmerkingen over de programma’s werk & inkomen. Over 2019 zien we dat het redelijk goed gaat met de activering van mensen naar werk, en dat mensen de schuldhulpverlening beter weten te vinden. Wat betreft het Armoedeplan Toekomst met Perspectief vinden we het belangrijk dat de aandacht voor verlichting ook blijft behouden. We zien met lede ogen aan dat de StadjersPas wordt uitgekleed.

In de jaarrekening komt naar voren dat veel winkeliers last hebben van de hoge huurprijzen en de verslechterende concurrentiepositie met de grote fast fashion ketens. Wij hebben heel vaak aangegeven dat we de komst van deze ketens zoals Primark en de New Yorker een zeer slechte ontwikkeling vinden. Achter deze ketens gaat veelal een verhaal schuil van slecht betaald werk, milieuvervuiling en uitbuiting in lagelonenlanden. Hoe ziet het college deze ontwikkeling? Is het niet beter om kleine, lokale, en duurzame ondernemers te stimuleren in plaats van New Yorkers en Primarks proberen de stad binnen te halen? Welk beleid gaat het college hierop ontwikkelen?

We vinden het positief dat het college extra inzet op jongeren zonder startkwalificatie. Maar nog steeds zien we het zwaartepunt van het beleid liggen op high-tech en high-talent sectoren. We willen graag binnen de economische paragrafen meer aandacht voor zorg, onderwijs, ambacht en de lokale maakindustrie. We moeten nu echt op weg naar een duurzame, natuurvriendelijke economie. Dat houdt in dat we onder andere een duidelijkere visie op de eiwittransitie en de schaarste van natuurlijke grond- en hulpstoffen moeten hebben. Een economie waarin het streven naar het sprookje van eeuwige groei niet meer vanzelfsprekend is, maar waar blijven binnen de grenzen van de aarde de leidende factor is. Dankuwel.

Reactie college:

Gezondste gemeente NL/preventieakkoord: Zijn we dapper mee bezig maar corona heeft een beetje roet in het eten gegooid.
Natuureducatie Ten Boer? Ze worden regelmatig benaderd, maar we nemen uw suggestie mee.
Passend onderwijs? Naar aanleiding van de vraag van de PvdD kan ik toezeggen dat we in het najaar een beeldvormende sessie over het passend onderwijs zullen organiseren voor u als raad.
Aandacht voor bestrijden validisme en racisme? Deze mensen kunnen ook het discriminatiemeldpunt bereiken en die pakken deze zaken op.
Beleid fast fashion ketens? New Yorker is niet door de gemeente gebeld met de vraag “kom alsjeblieft”, zo’n bedrijf heeft gewoon een vestigingswens, ziet een pand, huurt dat, gemeente komt in principe niet tussen zo’n wens van zo’n bedrijf om hier te komen. Zowel inhoudelijk als formeel is het niet aan ons om daar op te sturen, om dat te voorkomen. Aan de andere kant hebben we wel invloed, hoe zorgen we ervoor dat er ook lokale/duurzame ondernemers in de binnenstad komen. Daarom werken we met GCC aan het zo aantrekkelijk mogelijk maken van detailhandel en ondernemerschap, zeker voor lokaal en duurzaam. Die inzet doen we niet door het aan de ene kant af te remmen, maar wel door het aan de andere kant te stimuleren.

Isebrandtheerd (Door Kirsten de Wrede)

De Partij voor de Dieren vindt dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Een belangrijke reden om tegen nieuwe woningbouwplannen te zijn, is meestal dat er veel leefruimte voor dieren verloren gaat, die immmers in aantallen en soorten door menselijk ingrijpen zo achteruit gaan. De Partij voor de Dieren is heel blij dat twee van onze insprekers en wat ontzettend goed dat jullie dat hebben gedaan, Kaj en Ief, daar aandacht voor hebben. Ons inziens echter, gaat er hier niet zoveel groen verloren. En dat dit project puur zou draaien om winst en scoringsdrang, dat lijkt ons niet.

Drie punten. 1) De normale procedures moeten doorlopen worden, zoals het voorbereidingsbesluit 2) hoeveel speelruimte is daar, kan er nabij nog wat extra geïntensiveerd worden en 3) De PvdD zou het liefst woningen bouwen in industrieel raaigras. De compacte stad lijkt aardig vol. Is de wethouder dat met ons eens?