Woord­voe­ringen commissies Ruimte en Wonen & Financiën en Veiligheid, 3 april 2019


3 april 2019

Convenant studenten en jongerenhuisvesting (Door: Kirsten de Wrede)

De ingezette acties lijken ons ok. Het uitgangspunt dat Groningen zich verder ontwikkelt als inclusieve en ongedeelde stad ook. We gaan ervan uit dat dit “ongesegregeerd” betekent. Voor de PvdD is het belangrijk dat er niet gestreefd wordt naar nog meer studenten in onze stad, internationale studenten of uit eigen land. Het is treurig dat het voor universiteiten loont om meer studenten te hebben, ook al gaat de onderwijskwaliteit naar beneden. Zie het artikel “hoe de universiteit een megastal werd” op Correspondent.nl van Jasper Been, gl raadslid en onze eigen Bart hekkema oa.

De PvdD is dan ook geen voorstander van een campus op Zernike.

Tot slot nog een vraag. Het onderzoek naar de alternatieven voor short stay zou eind deze maand klaar zijn maar we krijgen het pas na de zomer. Waarom dan pas?

Mbt de gemiste deadline inzake de onttrekkingsaanvraag zijn wij eerst benieuwd naar de reactie van het college.

B2 Uitvoeringsplan Groenewei en de Zeilen (Door: Kirsten de Wrede)

Alle mooie plannen en woorden ten spijt, daalt de biodiversiteit behalve mondiaal ook in ons eigen land steeds verder. De PvdD is van mening dat al het mogelijke gedaan moet worden om dat tij te keren. Het nieuws over de verdere achteruitgang van de vlinders heeft ons geprikkeld om dit college te bevragen over ecologisch beheer en u kunt één dezer dagen die vragen van ons verwachten. Wet- en regelgeving lijken niet voldoende om dieren en natuur te beschermen. Er moet een mentaliteitsverandering komen. Wij zijn blij met de aandacht van GL voor dit onderwerp en ja: wij vinden het van belang dat de gemeente en bouwende partijen op deze punten strikter aan de regels gehouden moeten worden. Wij willen dan ook aan het college vragen wat u gaat doen met de opmerkingen van de provincie. Mbt natuurinclusief bouwen: in het plan wordt eea verteld over hofjes, maar hoe de bebouwde omgeving zelf kan bijdragen aan de biodiversiteit wordt niet helder: krijgen we ingebouwde nestkastjes via gevelstenen voor gierzwaluwen, groene muren, groene daken, aangepaste verlichting etc? Terecht dat gl zegt: een omissie. De pvdd is van mening dat bij bouwplannen de bestaande beplanting zoals bomen uitgangspunt moet zijn en dat idd biodiversiteit moet kunnen groeien bij bebouwing. Graag horen we van het college hoe zij hieraan denkt bij te kunnen dragen. Vooral ook omdat de menselijke woonomgeving steeds belangrijker wordt voor dieren; de biodiversiteit in steden wordt steeds groter vergeleken met die op het platteland. Daarbij kunnen interessante nieuwe ecosystemen ontstaan, zoals zeearenden die op schoothondjes prederen. Een expertmeeting over natuurinclusief bouwen juichen wij toe, maar concrete maatregelen in deze geest vinden wij belangrijker. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college.

B4

Het rijk heeft geweigerd om een deel van deze lijn ondergronds te leggen en in ruil daarvoor hebben we compensatiegelden gekregen, om de landschapspijn te verzachten.

Bijzonder is het het gebruik van het woord landschapspijn hier: het heeft bekendheid gekregen door columniste Jantien de Boer, die het woord gebruikte, maar niet bedacht, om haar en andermans gevoelens te duiden die het gevolg zijn van de verschraling van de landschappelijke waarden van het platteland als gevolg van de intensieve landbouw, het verdwijnen van bloemen en weidevogels ed. Maar nu ook hier.

Er loopt nog een procedure bij de RvS maar toch zijn er alvast plannen gemaakt om de gevolgen voor natuur en landschap te verzachten. Er is 14,9 miljoen euro voor landschapscompensatie en 4,9 miljoen voor natuurcompensatie. De lijn loopt namelijk dwars door verschillende gebieden die belangrijk zijn voor weidevogels, waaronder het reitdiepgebied in onze eigen gemeente. Echter, het geld gaat allemaal naar de Medenertilsterpolder, waar de provincie een groot weidevogelgebied inricht dat ook de status van NNN zal gaan krijgen.

De PvdD zet nogal zijn vraagtekens bij het creëren van weidevogelgebieden: immers, andere dieren moeten ervoor wijken of worden ervoor gedood en steeds weer blijkt dat het toch niet werkt en slechts fungeert om een beeld neer te zetten dat overheden, agrariërs en jagers goed bezig zijn met de natuur op het platteland, terwijl dat eerder niet zo is dan wel.

Wat opvallend is echter voor de gemeente Groningen, is dat er hier wel natuurgebieden worden geraakt, maar dat er dus geen natuurcompensatiegelden naar onze gemeente gaan. Wij zijn benieuwd of de andere fracties en het college denken dat met de landschapscompensatiegelden ook de ecologie kan worden gecompenseerd in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld met de plannen voor ecologische overhoekjes in Hoogkerk en de kikkerpoelen op het station van Vierverlaten? Bent u het eens met deze verdeling van de gelden? Het is duidelijk dat de inspreker van de Poffert van menning is dat er méér moet gebeuren.

De Partij voor de Dieren heeft verder moeite met de manier waarop de “open zichtlijnen van de provincie Groningen” weer als standaard worden gebruikt, terwijl er honderd jaar geleden nog veel meer bossen waren in onze provincie. Dit zal in onze gemeente verder wel niet zo relevant zijn, maar het is wel duidelijk dat er volgens dit programma niet zomaar overal even groen kan worden toegevoegd, uit esthetische overwegingen. Voor de PvdD is het duidelijk dat biodiversiteit vóór vage geconstrueerde landschappelijke identiteiten als “open zichtlijnen zijn een kenmerk van deze regio” moet gaan. Wij zijn benieuwd wat de andere fracties en het college daarvan vinden.

B1 Voortgangsbrief gaswinningsdossier (collegebrief 1 maart 2019) i.c.m. Lokaal Plan van aanpak versterking 2019 (collegebrief 25 maart 2019) + Review Hazard en Risk Assessment model (HRA) m.b.t. gaswinning Groningen (collegebrief 29-3-2019) (Door: Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

We sluiten ons aan bij PvdA dat het terugwinnen van vertrouwen essentieel is daarbij zijn we blij dat SodM groen licht geeft voor het Lokale Plan van Aanpak. We zijn bezorgd over het almaar groeiende stuwmeer aan te beoordelen objecten en we pleiten voor het uitbreiden van de capaciteit voor de beoordeling en uitvoering van woningen en panden. We begrijpen de opmerkingen van de SP over het HRA-model. Het is goed dat het model gaandeweg verbeterd wordt, maar dat roept ook nieuwe vragen en ontwikkelingen op. Het toevoegen van nieuwe woningen mag de huidige operatie niet verstoren. We willen dat zo snel mogelijk een begin wordt gemaakt aan de versterkingsoperatie, die ook de basis vormt voor wijkvernieuwing en verduurzaming van woningen. Tot slot sluiten we ons aan bij opmerkingen van GL over de psychische gezondheid en het zo snel mogelijk wegnemen van onzekerheden van de inwoners die door mijnbouwschade getroffen zijn.

B2 Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (raadsvoorstel 14 maart 2019) i.c.m. Uitwerking kader Nationaal Programma Groningen (collegebrief 27-3-2019) (Door: Terence van Zoelen)

Dank voorzitter en dank inspreker. Wij zijn het eens met de inspreker als het gaat aan om een duurzame langetermijnvisie en duurzame investeringen vanuit een bottom-up benadering. We gaan akkoord met het voorstel dat er nu ligt nu de hoofddoelen nader ingevuld kunnen worden. We zijn benieuwd hoe de agenda en participatie van raad en burgers er straks uit gaat zien en vorm wordt gegeven. We sluiten ons aan bij GroenLinks wat betreft samenwerking met andere raden van andere gemeenten. We sluiten ons ook aan bij PvdA wat betreft de schadeafhandeling en versterking als randvoorwaarden en de opmerkingen over de inpassingskosten. Daarbij sluiten we ons aan bij het verzoek van de PVV om de ambtelijke kosten goed in beeld te brengen. En we sluiten ons aan bij D66 wat betreft het samenvoegen van oude (lopende) en nieuwe plannen.

B3 Vervolg op actualiteitendebat inzake interview burgemeester met Shell (bespreekpunten SP 22 maart 2019) (Door: Terence van Zoelen)

1. Wij begrijpen dat de burgemeester gesprekken voert met bedrijven die operationeel zijn in de regio, het lijkt ons omslachtig dat de burgemeester ons over ieder bezoek moet informeren. Wat betreft Shell zouden we graag meer updates willen hebben over de vraag hoe Shell zich opstelt in de schade afhandeling en wanneer het vanuit eigen beweging over de brug komt met extra geld.

2. Shell zal gaan voor winstmaximalisatie de vraag is of gezien het commerciële belang in de fossiele industrie dit bedrijf een betrouwbare partner is in de overgang naar schone energie. Wij willen namelijk dat deze transitie voor iedereen betaalbaar zal zijn. Wij vinden dat Shell belangeloos moet bijdragen om te herstellen zij in Groningen kapot hebben gemaakt, daarbij valt ook te denken aan overdracht van kennis en middelen om de energietransitie te versnellen. Mogelijk dat Shell als afzijdige cofinancieerder kan optreden bij projecten die voortkomen uit het NPG. We werden door de VVD er op geattendeerd - na afloop van het actualiteiten debat - dat de Shell zelfs al tot Grunniger power is doorgedrongen, de vraag is dan, hoe krijg je de invloed van Shell teruggedrongen?

3. Wij delen de zorgen van de SP maar we willen New Energy Coalition een kans geven. Een voorwaarde voor ons is dat partnerbedrijven met een commercieel belang geen sturing mogen gaan geven aan het onderwijs waarin de New Energy Coalition ook actief is. Wij vragen ons af in hoeverre wij als raad invloed kunnen uitoefenen op de directie en raad van toezicht van deze organisatie. Indien het komt tot een verdergaande samenwerking dan zouden we kunnen overwegen en een plek in de raad van toezicht op te eisen.