Woord­voe­ringen Financiën en Veiligheid, actu­a­li­tei­ten­debat over kraken, Ruimte en Wonen, Beheer en Verkeer, 02-10-2019


2 oktober 2019

B1 Evaluatie alternatief vervoer binnenstad en haltes Zuiderdiep (Door Kirsten de Wrede).

Dankuwel voorzitter. In verband met de tijd kan ik me aansluiten bij de woordvoering van de SP.

(Bij dit punt voer ik het woord namens mijn fractiegenoot dhr. Pechler, die verhinderd is. Wegens de volle agenda hou ik het kort. 70% van de gebruikers van de pendelbus heeft moeite met lopen, en alhoewel het aantal van 300 gebruikers per week nog aan de lage kant is, gaat het hier dus wel om honderden mensen die anders niet of alleen met veel moeite in de binnenstad kunnen komen. Over dit gebruikersaantal hebben we overigens nog een vraag voor het college: de pendelbuschauffeur noemt dat in augustus 1700 passagiers gebruik hebben gemaakt van de pendelbus, dus 400 per week in plaats van 300. Klopt dit?

Ook horen we graag een reactie van het college over de opmerking dat er tot op heden steeds met dezelfde ploeg is gereden en er geen extra chauffeur ingeschakeld hoefde te worden, wat contrasteert met eerdere opmerkingen van de wethouder. Tot slot horen wij graag de visie van het college over het voorgestelde plan om de pendelbus alleen tijdens de piekuren te laten rijden. Dankuwel.

B3. Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen (Door Kirsten de Wrede).

Dankuwel voorzitter, ik zal het kort houden. In een aantal aspecten van het voorliggende bestemmingsplan kan de Partij voor de Dieren zich goed vinden. Te denken valt hierbij aan het maken van één geheel van het terrein, de aanpassingen van de Zernikelaan en de nieuwe bomen die daar worden toegevoegd, en het toevoegen van wandel- en fietspaden.

Wij zijn het echter met een aantal van de zienswijzen eens dat een bebouwingspercentage van 70% voor Zernike Campus te hoog is. Het mag volgens het college dan overeen komen met andere bedrijventerreinen in de stad, maar dat is in onze ogen geen geldig argument. Bedrijvenlocaties als Driebond, Euvelgunne of Westpoort zijn qua aard en sfeer totaal niet te vergelijken met Zernike Campus. Het Zerniketerrein moet juist een aantrekkelijk verblijfsgebied worden, in de woorden van het college, en daarvoor is een hoge mate van groen in plaats van bebouwing gewenst.

Vanzelfsprekend zijn wij ook tegen de mogelijke komst van een houtige biomassacentrale op Zernike of waar dan ook in onze gemeente, maar daarover vanavond meer.

(Overigens zijn wij in tegenstelling tot eerdere woordvoerders vandaag geen voorstander van studentenhuisvesting op Zernike Campus. Wij zijn van mening dat studenten verspreid door de stad moeten wonen, samen met stadjers, omdat wij geloven in het bevorderen van de onderlinge relaties en dynamiek tussen deze twee groepen inwoners. Daarnaast zou de bouw van een wooncampus de deur openzetten voor de RUG en Hanze om nog meer in te zetten op groei. Dit terwijl de groei van studentenaantallen van de afgelopen jaren meer problemen heeft opgeleverd dan enkel de huisvestingsproblematiek. Denk aan overvolle onderwijsgebouwen waardoor voor colleges zelfs moest worden uitgeweken naar kerken en zaterdagen, en een ongunstige student/staf ratio die de onderwijskwaliteit niet ten goede komt. Tot zover voorzitter.) --> onze zienswijze met betrekking tot de Zernike Campus

Actualiteitendebat met betrekking tot het gekraakte pand van Heijkens (Door Terence van Zoelen).

Dank voorzitter,

Natuurlijk is het voor de eigenaar van het Heijkens-pand vervelend dat hij nu niet kan beschikken over zijn pand, maar we moeten ook beseffen dat langdurige leegstand in een stad met een woningtekort onacceptabel is. Andere partijen zeggen wellicht dat het zijn eigendom is, dat anderen daar bezit van nemen, maar het is toch wrang dat we nota bene in de binnenstad panden hebben die leeg staan terwijl zoveel jonge mensen om betaalbare woonruimte verlegen zitten?

De krakers proberen met hun actie aandacht te vragen voor de situatie waarin zoveel, voornamelijk internationale studenten belandt zijn. Door het agressieve wervingsbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen zijn er steeds meer internationale studenten naar Groningen gekomen waardoor het lastig tot bijna onmogelijk is om betaalbare woonruimte te vinden. Deze kraakactie is daarom een wanhoopsdaad. Wij vinden daarom dat de gemeente moet instaan voor de kwetsbare groepen in onze samenleving die slecht woonruimte kunnen vinden.

Daarnaast is het zo dat studenten over het algemeen veel te veel huur betalen omdat zij zijn overgeleverd aan de grillen van pandjesbazen en huisjesmelkers. En ook starters hebben het moeilijk door de stijgende huizenprijzen. Voorzitter, het is dan toch niet te verkroppen dát terwijl veel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning, er zoveel gebouwen leegstaan?

We zouden graag zien dat het kraakverbod wordt teruggedraaid, maar dat kan enkel op landelijk niveau. We hopen dan ook dat de gemeente deze kraakactie gedoogd, in ieder geval tot de eigenaar heeft aangetoond concrete plannen te hebben voor het gebouw. Bovenal heeft De Hoge Raad in 2011 bepaald dat de politie een gekraakt pand niet zomaar mag ontruimen. We vragen het college dan ook om soepel om te gaan met de handhaving van het kraakverbod en niet zomaar tot ontruiming over te gaan. We zouden graag van het college willen weten of het mogelijk is een meldingsplicht in te stellen voor leegstand en of het ook mogelijk is leegstaande panden om te vormen naar tijdelijke studenten-of starterswoningen.

Collegebrief bBiomassa (Door Kirsten de Wrede)

De PvdD heeft met name een probleem met houtige biomassa, in tegenstelling tot andere biomassastromen, zoals de suikerbieten, dat is wel even belangrijk om op te merken. We willen twee dingen naar voren brengen. Houtige biomassa is niet duurzaam en wij zijn van mening dat de gevaren van biomassastook onvoldoende naar voren komen in deze collegebrief, waarin de lijn van het rijk wordt gevolgd. In de tweede plaats willen wij dat de gemeente stelling neemt tegen de rwecentrale in de Eemshaven, die vanaf 2030 geheel op biomassa zal stoken maar nu al voor zo’n 15%.

Biomassa. Op dit moment worden er nog met miljarden aan SDE subsidies voor bijv kolencentrales gestrooid voor biomassa. Echter, er bestaan vele zorgen over, die door bijv Natuur en Milieu maar ook door het Planbureau voor de Leefomgeving mooi zijn uitgewerkt in heldere rapporten. In dat rapport van N en M uit 2018 komt duidelijk naar voren dat er in de eerste plaats in Nederland onvoldoende biomassa is, volgend jaar al, om aan de vraag te voldoen, nog afgezien van de klimaatafspraken. Nederland is hier natuurlijk niet uniek in en de gevolgen zijn concurrentie met voedselvoorziening, biodiversiteitsverlies, bodemverslechtering en zoals Oxfam Novib heeft benadrukt: landroof. Duurzame, gecertificeerde aanvoer van bossen is een papieren letter.

In de tweede plaats stoot houtige biomassa meer co2 uit: 95% meer dan gas, 15% meer dan koolstof. Kortcyclisch, zegt men, kan immers zo weer teruggroeien en dan is dat weer opgenomen. Maar, zoals wetenschappers benadrukken, die eerstgekapte bomen nemen al die tijd geen co2 meer op en het duurt decennia voordat groen dat is teruggegroeid (en niet opnieuw gekapt) diezelfde co2 opname weer kan uitvoeren. En juist nu we zitten met het smelten van de poolkappen en de Russische toendra’s, is het zo belangrijk om de temperatuur mondiaal niet verder te laten stijgen. Positieve effecten over vijftig jaar zijn te laat.

De houtige biomassa die wij zelf gemeentelijk als duurzaam leveren, gaan in de centrale van Kardinge. De wilgentenen bij Roodehaan leveren ongeveer hout voor twee maanden Kardinge. Zelf in de gemeente veel meer produceren is dus niet echt haalbaar. Kan de wethouder iets zeggen over de backup centrale die in Zernike komt en op welke vorm van biomassa die moet draaien?

In oktober 2018 is er een motie aangenomen die stelt dat er alleen biomassa wordt gebruikt die afkomstig is uit de regio en uit regulier kap- en snoeiwerk. De PvdD staat uiteraard achter deze motie, maar wij vrezen een verschil in wens en uitvoering. Op dit moment is een deel van het snoeiwerk in handen van aannemers, die, nu biomassa een steeds schaarser en belangrijker goed wordt, wellicht geneigd zijn om wat “extra mee te nemen”, gezien de verdiensten. Het lijkt ons daarom erg belangrijk om al dat groene onderhoudswerk in eigen handen te nemen. De gemeente heeft hiervoor uitstekende en bevlogen mensen in huis, maar het team zal wel uitgebreid moeten worden. Kunt u ons iets vertellen over de mogelijkheden die u hiervoor ziet?

Uiteraard valt co2 neutraal in 2035 niet mee. In de routekaart lezen we dat er ook gekeken wordt naar import van warmte uit de Eemshaven. Dit creëert ten eerste een afhankelijkheidsrelatie, maar ten tweede, in hoeverre willen we restwarmte van de kolencentrale die in 2030 op biomassa draait? RWE heeft de vaargeulen tot 14 m diep laten uitbaggeren en twee grote schepen laten bouwen, die houtsnippers uit de Baltische staten halen, met name Estland. Niet van hier en zeer waarschijnlijk ook niet duurzaam. De PvdD wil van het college horen: wij gaan ook in de toekomst geen restwarmte van de RWE centrale benutten en op die wijze bijdragen aan het bestaansrecht van de centrale. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot, in de biomassa visie van Natuur en Milieu wordt aangeraden de biomassa uit de SDE te halen. Wat vindt u daarvan?