Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 08-01-2020


8 januari 2020

Mobiliteitsvisie (Door Kirsten de Wrede)

Over het algemeen denken wij dat er in deze gemeente heel goed wordt nagedacht over het openbaar vervoer en hoe dat er in de toekomst uit moet zien. Wij zijn dan eigenlijk ook best wel enthousiast over de stukken die voor ons liggen. Een paar kleine opmerkingen.

Vandaag zien we in het Meerjarenprogramma verkeer en vervoer dat het busvervoer in de toekomst minder ver de dorpen en wijken in zal gaan en dat de nadruk meer ligt op snel en hoogwaardig busvervoer. De Partij voor de Dieren is daar niet voor. Wij zijn van mening dat ook mensen die zelf niet zo goed ter been zijn, de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te maken van openbaar vervoer en mobiel te blijven.

Voorts vinden wij het belangrijk, zoals ook al door andere partijen is gezegd dat bij nieuwe stadswijken altijd een goede verbinding met het openbaar vervoer is geregeld en dat de fietspaden in orde zijn, zoals dat nu ook al vaak gebeurt.

Qua visies op de toekomstige mobiliteit zien wij eigenlijk de doorwaadbare Stad, waar in het gehele centrum niet harder dan 30 km wordt gereden, als de mooiste oplossing.

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer (Door Kirsten de Wrede)

In de eerste plaats wil ik dhr. Spoelstra even bijvallen me zijn opmerking over het totale bedrag dat aan dit programma is opgehangen: namelijk 1,3 miljard, wat een geld. Een aantal opmerkingen.

Wat betreft het herwinnen van de openbare ruimte en het doen terugdringen van de auto: het gaat hier ook om zwerffietsen, die voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen erg vervelend zijn.

Daarnaast hebben wij zorgen over de zeg maar Snelfietserij, speedpedelecs en mountainbikes, de wethouder heeft daar al eens wat over gezegd en ik weet dat dit probleem de aandacht heeft.

De grootste projecten zijn de aanpak van de Zuidelijke Ringweg en de Spoorzone. Wij zagen nu ook dat de Zuidelijke Ringweg pas in 2025 gereed is. Het is geen geheim dat de Partij voor de Dieren nooit voorstander is gweest van dit project, dat juist tot meer druk op het binnenstedelijke wegennetwerk leidt, dat er niet toe leidt dat Groningen beter bereikbaar is maar wel dat mensen er veel sneller doorheen kunnen rijden en dat er ok toe leidt dat verkeer vanuit Assen er juist langer over doet om de stad in te komen. Volgende week vindt de technische sessie plaats waar de SP en wij om gevraagd hebben. We zullen verdere opmerkingen tot dan toe opschorten. Het viel ons nog wel op dat de weg nu pas in 2025 klaar is en dat er weer een jaar bij de bouw opgeteld kan worden.

De Spoorzone is ook zo’n groot project, maar hier staan wij wel achter, daar moet echt een en ander aan gebeuren. Het project heeft gedeeltelijk dezelfde aannemers als Ring Zuid en wij vragen ons af, gezien de situatie daar, of dat verstandig is. Welke gevoel heeft de wethouder hierbij? Het geeft ons namelijk een wat onrustig gevoel.

Voorts heb ik een tijdje geleden middels een rondvraag gevraagd om een oplossing voor het kruispunt laan Corpus den Hoorn/ Paterswoldse weg. Doordat het leerlingenbestand van twee scholen, die samen één school zijn maar twee lokaties hebben, door elkaar is gehusseld, is het hier veel drukker geworden. Het probleem is ’s ochtends tussen 815 en 830, fietsers hebben dan amper genoeg tijd om over te steken en dreigen op elkaar te knallen. Ik heb helaas sindsdien geen verbetering gezien.

Tot slot wil ik naar voren brengen dat ik dit wel een zeer antropocentrische visie op de mobiliteit van onze stad vind. Het gaat alleen om het verkeer van mensen, terwijl ook dieren zich door een stad heen moeten bewegen. Dat noemen we eigenlijk alleen als het gaat om de Stedelijke Ecologische Structuur, maar zou een onderdeel moeten zijn de stedelijke visie op mobiliteit. Zo is bekend dat Laan Corpus den Hoorn een struikelblok is, maar ook dat het Stadspark erg omsloten is en dat dieren zich hier moeilijk uit kunnen begeven, om bijvoorbeeld een partner te vinden.

Meerjarenprogramma wonen (Door Kirsten de Wrede)

Geld is tegenwoordig niet meer zozeer een smeermiddel dat het uitruilen van goederen en diensten tussen mensen vergemakkelijkt, maar een spaak in het wiel van het maatschappelijk leven, zoals bij huizenbeleggers. Gelukkig heeft dit laatste de aandacht van het college. De Partij voor de Dieren staat achter oplossingen als de woonplicht of uitbreiding van het puntensysteem om hier iets aan te doen.

Het college zet in op middenhuur, dan krijg je huren als 1200 voor een tweekamer appartement, dat vinden wij veel. Wij willen graag meer sociale huur. Kan de wethouder, die toch een rood hart lijkt te hebben, hier niet iets aan doen?

Het CDA vroeg aandacht voor bouwen in dorpen. Bij een dorpenvisie avond in Ten Boer een tijdje geleden, wethouder Jongman was daarbij, en de Partij voor de Dieren dus, was een jongeman van 25 jaar die eigenlijk graag in Ten Boer wilde blijven wonen, maar dat kon niet, want: geen huurhuizen. Hij moest nu naar een kamer in de stad. Zou dat niet anders kunnen? Kan daar niet wat worden bijgebouwd?

In het stuk wordt bij bouwprojecten gesproken over een instrumentarium voor natuurinclusief bouwen. Dat is mooi, want we zien wel ambities, maar nog niet zoveel extra groen van dit college tot nu toe. Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van een voorstel voor natuurinclusief bouwen, samen met Groenlinks, de PvdA was er vanochtend ook bij en we gaan proberen met z’n allen daar iets moois van te maken dat ook draagvlak krijgt in de hele raad.

Via de mail kregen we nog een vraag over de zogenaamde slakkenhuizen en alleen al omdat die term zo mooi is, willen wij daar nog even op ingaan. Het gaat hier om mensen met een psychische beperking die niet zo lang op één plek kunnen blijven. Deze vraag kwam vlak voor de commissie begon, binnen. Kan het college hier eens naar kijken?

Verder willen wij geen inzet op meer studenten. En zijn wij het eens me de SP, dat studenten een individueel huurcontract moeten krijgen. Daarnaast weten wij niet zo of we wel voor meer kwalitatief hoge huisvesting voor studenten zijn. Wat is er mis in je studententijd met het delen van een keuken en dergelijke? Nu krijg je appartementen van 25m² die 800 euro kosten, welke student kan dat nu betalen?

De compacte stad lijkt hier en daar wel wat op z’n grenzen te stuiten. Het is ook belangrijk dat er wat ruimte overblijft in de stad, om te spelen, te sporten, voor dieren, als stepping stone… In hoeverre is er nog ruimte om in te breiden op industrieterreinen?

Groen is voor van alles en nog wat erg belangrijk in de stad. In de prestatieafspraken met corporaties zien we niets over de rol van groen, maar wel van alles over de energietransitie. Kan de wethouder daar ook verandering in brengen?

Leefkwaliteit (Door Kirsten de Wrede)

Er komt een groenplan, dat horen we al een tijdje. Het zijn mooie ambities, maar het blijft allemaal een beetje vaag. De VVD doet leuke voorstellen om het wat concreter te maken.

Leefkwaliteit is ook: rust en ruimte. Dat is een belangrijke reden waarom wij geen fancy toestanden in het Stadspark willen. Het woord “rust” staat maar twee keer in dit stuk en voor een stuk over leefkwaliteit is dat weinig.

En dan nog over de luchtkwaliteit. Bij de ringweg komt de lucht er straks ongefilterd uit, bij de openingen. Er is daar dan op die plaatsen sprake van een slechte luchtkwaliteit. Kan daar nu niet wat aan veranderd worden?

Het is belangrijk dat burgers de waarde van groen leren inzien, van tuintjes met gras, van ongemaaide, ecologische gebiedjes, van liefdevolle verwaarlozing. Iets als actie Steenbreek is leuk, maar kan het college nog meer verzinnen om mensen méér mee te nemen over het belang van groen in de stad?