Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 15-01-2020


16 januari 2020

Woordvoering over RKC rapport Kapbeleid (Door Kirsten de Wrede)

Ik heb natuurlijk vandaag, net zoals sommige anderen, mijn kruit een beetje verschoten bij het actualiteitendebat vanmiddag, waar ik onder andere naar voren heb gebracht dat woorden als Rode Lijst, natuurbeschermingswet, compensatie, instrumenten zijn geworden om gewoon dóór te kunnen gaan als er weer een boom in de weg staat.

We hebben de mond vol over vergroening, maar de meneer die net Toon Hermans citeerde, had helemaal gelijk: deze stad heeft steeds minder bomen. Ik kom daar zo op terug. Dhr. Vroom zei het terecht: we moeten een andere mindset hebben. Bomen zouden per definitie niet gekapt moeten worden, tenzij zij een gevaar vormen voor hun omgeving.

Wat betreft de binnenstedelijke transformatie die een negatieve invloed zou hebben op ons bomenbestand. Een conclusie uit het actualiteitendebat van vanmiddag is ook dat de mandatering aan Vergunningverlening, Toezichthouding en Handhaving anders moet. Ik zou willen voorstellen dat de Raad al vanaf vijf bomen kappen op de hoogte gebracht moet worden. De Partij voor de Dieren is best voorstander van de Compacte Stad, maar tegelijkertijd verdwijnt er hier toch wel veel groen, bijv. Betonbos. Terwijl aan veel buitenstedelijk agrarisch industrieel groen natuurlijk niet zoveel natuur verloren gaat.

We moeten meer toe naar kwaliteit bij bomen, dan kwantiteit. De gemeente streeft naar een duurzaam bomenbestand: maar wat is duurzaam? Bomen die langer floreren en waar minder omkijken naar voor nodig is? Kortom, weinig kosten? Maar is het niet zo dat alles dat gebouwd wordt, wordt beschouwd als een investering en alles dat in groen wordt gestoken, wordt beschouwd als kosten? De Partij voor de Dieren wil allebei, kwaliteit en kwantiteit.

En hoeveel bomen zijn er nu eigenlijk? In de visie Sterke Stammen zijn er 180000 in Stad, wethouder Chakor had het in een oogitem over 140000, maar in dit rapport staat dat er 113000 bomen met een paspoort zijn. Het aantal gaat wel naar beneden en die dreiging is ook groot, als we kijken naar ontwikkelingen als dat 1 op 1 compensatie niet gebeurt; duurzaam als rendement opleverend wordt beschouwd; er een aanzuigende werking is vanuit de houtoogst; stedelijke inbreiding. We moeten juist naar méér bomen.

Ik wil nog iets zeggen over de antwoorden op onze schriftelijke vragen van begin 2019. Daarin staat dat op grond van de APV kap zelfs mogelijk is bij rendementsverlies van een energie opwekker. Dat kan toch niet? En hierin kregen we ook te horen dat vanaf 30 mei 2018 tot 1 april 2019 1236 bomen gekapt waren. Dan gaat het wel snel.

B2 Cliëntervaringsonderzoek WMO (collegebrief 11-12-2019) (Door Wesley Pechler)


Dankuwel voorzitter. Het cliëntervaringsonderzoek laat bijna overal verbeteringen zien, en we halen ook vrijwel overal minstens het landelijke gemiddelde. Dat is mooi, maar wel met de kanttekening die de SP en GroenLinks ook plaatsten over de mensen die niet hebben meegedaan aan dit onderzoek, en de 20% die niet tevreden is. Alleen in Ten Boer is bij 4 van de 10 vragen de score wat gezakt. Ambtelijk navraag leert dat het aantal respondenten in gebied Ten Boer 129 was, wat weinig is, maar niet zo weinig dat een ontevreden enkeling het beeld kan vertekenen. Kan de wethouder toelichten waarom mensen in Ten Boer in 2018 gemiddeld minder tevreden waren over de kwaliteit van de ondersteuning?

We vinden het erg jammer dat nog steeds minder dan 1 op de 3 mensen zich bewust is van de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Op welke manier kan de gemeente dit nog beter onder de aandacht brengen? Het aantal cliënten dat een keukentafelgesprek heeft gehad is hoger dan het aantal dat van de cliëntondersteuner afweet, dus het lijkt me in ieder geval handig om bij elk gesprek aan te geven dat die mogelijkheid bestaat. Het is mooi dat veel cliënten al vrienden of familieleden meenemen ter ondersteuning, maar een onafhankelijke cliëntondersteuner zal vaak net beter weten wat er mogelijk is.

Wij kijken als fractie reikhalzend uit naar de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019. We zijn erg benieuwd wat de introductie van het GON heeft betekend voor de zorgkwaliteit die mensen ervaren. Dankuwel.

Wethouder: We gaan aan de bak om aan nog meer mensen te vertellen dat een cliëntondersteuner mogelijk is.

B3 Meerjarenprogramma Energie 2020-2023 (raadsvoorstel 19-12-2019) (Door Wesley Pechler)


Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. In de inleiding staat de aanleiding voor de energietransitie op een treffende wijze omschreven: “De urgentie om ons aan te passen aan de klimaatverandering wordt met elk nieuw te warm en te droog jaar duidelijker.” Vanochtend was het 11 graden, mid-januari. “It giet oan” wordt met elke winter minder kansrijk. We staan voor een grote opgave om te komen tot een rechtvaardig klimaat. Met wat hier in het meerjarenprogramma energie is beschreven is duidelijk dat we er nog lang niet zijn, maar ook dat er hoop gloort aan de horizon.

Initiatieven als Grunneger Power, Paddepoel Energiek en Buurtwarmte 050 stemmen positief. Zeker ook omdat verder in het meerjarenprogramma staat dat wordt gekeken naar de mogelijkheden “om deel te nemen aan de renovatieversneller” van het Klimaatakkoord, waarvan “de kern ligt in vraagbundeling”. Met dit soort organisaties die de vraag al mooi bundelen moet daaraan deelnemen makkelijk mogelijk zijn, zou je zeggen.

De mogelijkheid om Vinkhuizen-Noord aan te sluiten op het warmtenet voor het moment waarop Enexis de broze gasleidingen uiterlijk vervangen moet hebben stemt ook hoopvol, maar de planning gaat er nogal om spannen lees ik. Hoe groot schat het college de kans dat dit inderdaad gaat lukken?

Het is ook goed om te lezen dat de groei van zonnepanelen een jaar voorligt op schema. Wel noemt het college dat “de groei van zonnepanelen op bedrijfsdaken achterblijft bij de verwachting”, en dat wordt gekeken naar een geografische aanpak per bedrijventerrein. Een van de zaken die bij bedrijfspanden speelt is dat dakconstructies vaak niet sterk genoeg zijn voor zonnepanelen. Zou het mogelijk zijn om via bijvoorbeeld bestemmingsplannen af te dwingen dat nieuwe bedrijfspanden dakconstructies moeten hebben die stevig genoeg zijn voor zonnepanelen?

Het is ook zorgwekkend dat we binnen afzienbare tijd al de maximale capaciteit van het stroomnetwerk aan de oostelijke kant van de stad bereiken. Tevens valt te lezen dat “een pilot met het bijmengen van waterstof in een gasgestookte ketel afgerond is en succesvol lijkt”. Is het dan een idee om als we binnenkort die capaciteitsgrens van het net echt bereikt hebben maar er nog wel nieuwe zonnepanelen worden aangelegd, die extra stroom te benutten in de vorm van een aanvullend waterstoftankstation? Of verwacht het college dat de netuitbreiding toch net op tijd gaat lukken?

Het is duidelijk dat we als Partij voor de Dieren geen voorstander zijn van houtige biomassa, die discussie hoeven we hier nu niet wederom te voeren. Het college geeft aan wel mogelijkheden te zien voor houtige biomassa, mits "de verbrandingsinstallatie geen schade aanricht voor de omgeving." Hoe wordt dit beoordeeld, aangezien de uitstoot van de biomassacentrale van bijvoorbeeld Kardinge niet wordt gemonitord? Ook wordt genoemd dat de productie van groen gas de komende jaren omhoog moet naar 75 miljoen kubieke meter. Op welke manier heeft het college dit voor ogen? Met het nieuwe afvalbeleid gaat wat er bij Attero wordt verstookt hopelijk omlaag omdat er minder restafval zal zijn, bij de Suikerfabriek wordt het afval ook al vergist. Welke reststromen zijn er dan nog over? Verwacht het college meer kap- en snoeihout?

Voorzitter, als laatste nog een opmerking. Niet om Wim Koks te zijn, maar de hoeveelheid Engels is in dit stuk weer aan de hoge kant. Het is begrijpelijk dat de termen van Europese subsidies gewoon in het Engels worden overgenomen, maar voor termen als “human capital” en “launching customer” moet toch een Nederlands alternatief gevonden kunnen worden. Dankuwel.

Interruptie richting D66: De motie De Groene Revolutie van twee jaar geleden is mede-ingediend door D66, en ik was wel benieuwd wat D66 vindt van de reactie van het college dat zij deze motie als afgehandeld beschouwen omdat corporaties ook al zelf zonnepanelen op sociale huurwoningen plaatsen.

D66: Ik zie de uitwerking van de motie niet duidelijk terug, misschien staat dit in de prestatieafspraken, ben benieuwd naar de reactie van de wethouder.

Wethouder: We zijn met Enexis in gesprek om dit zo efficiënt mogelijk te doen in Vinkhuizen-Noord. Wettelijk is het niet mogelijk om bedrijven te verplichten zonnepanelen te plaatsen op daken en te zorgen dat die daken sterk genoeg zijn. We zijn wel in gesprek met bedrijven. Enexis is bereid om te investeren en geld uit de markt te halen om de uitbreiding van de netcapaciteit te bekostigen. Voor de kleine projecten van de komende tijd zal de netcapaciteit nog voldoende zijn. We hebben niet genoeg groen gas en we weten niet hoe we dat probleem oplossen.

Nijestee is met Grunneger Power een samenwerking gestart, zijn inmiddels 1000 panelen gezet. Nijestee en Patrimonium nemen het leggen van zonnepanelen automatisch mee met groot onderhoud. Wij zien voor het college geen rol hierin.