Motie: 'Even aan een student vragen, ik zweer dat je dat zei, maar navragen maakt mij blij'


27 januari 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 27 januari 2021, besprekende het “Meerjarenprogramma Wonen 2021-2025“

Constaterende dat

-De gemeente zich sinds 2016 baseert op de Kences Studentenmonitor waar het gaat om informatie over studentenhuisvesting;

-Het voordien gebruikelijk was om zelf onderzoek te doen onder studenten in Groningen;

-De uitkomsten van de monitor anno 2020 wel worden gestaafd bij de convenantpartners onder het Akkoord van Groningen, maar niet bij individuele studenten;

-Signalen vanuit de eigen bevolking niet lijken te stroken met de uitkomsten van de monitor;

-Ook andere onderzoeken1 niet lijken te rijmen met de Kences monitor

Overwegende dat

-Het belangrijk is voor de gemeenteraad om een goed beeld te hebben van wat er speelt in de samenleving om gedegen keuzes te kunnen maken, onder andere over studentenhuisvesting.

Verzoekt het college

-Voor het Meerjarenprogramma Wonen 2021 zelf een representatief onderzoek te doen naar de behoeften van jongeren in Groningen omtrent huisvesting, bestaande uit:

1)Een kwalitatief onderzoek uit te voeren bij ca 30 studenten waarbij interpretatie van de Kences monitor centraal staat.

2)Een kwantitatief onderzoek uit te voeren bij ca 300 studenten waarbij onderzocht wordt of de landelijke Kences monitor ook van toepassing is op de situatie in Groningen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren / Student en Stad

Kirsten de Wrede / Steven BoschStatus

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PvdA, Stad&Ommeland, Student&Stad

Tegen

alleanderepartijen