Motie: "Huur­ders­raad­pleging"


3 maart 2021

Constaterende dat:

-De Woningwet huurdersorganisaties het recht geeft om besluiten voor te leggen aan de huurders. Bijvoorbeeld over het voorgestelde huurbeleid, of ze tevreden over het onderhoud, wat vinden ze van de voorstellen tot energiebesparing maar ook over tal van andere onderwerpen.

-Deze huurdersraadpleging ook door de gemeente(raad) geïnitieerd kan worden.

Overwegende dat:

-Na bespreking van de problemen van huurders van woningbouwcorporaties in mei 2018 er wederom vele huurders zijn die zich bij vragen, klachten en problemen door de corporaties niet gehoord voelen.

-De zeggenschap van huurders over hun eigen leef- en woonomgeving en over hun corporatie versterkt en verbeterd kan en moet worden.

-Dit ook betrokkenheid en binding van huurders met hun leef- en woonomgeving en woningbouworganisatie kan versterken.

Verzoekt het college:

-Met de bestaande huurdersorganisaties een huurdersraadpleging te organiseren waarin vragen over betaalbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en verduurzaming aan alle huurders voorgelegd worden.

-Hierbij specifiek de vraag voor te leggen of huurders willen dat hun woningstichting of -corporatie wordt omgezet in een woningbouwvereniging.

-De raad hierover voor 1 september 2021 te informeren

Motie samen met SP.


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, PvdD, S&S

Tegen

alleanderepartijen