Monde­linge vragen over confetti in de buiten­lucht


Indiendatum: 25 mei 2022

III Vragen van de PvdD-fractie over het wegschieten van confetti in de buitenlucht (Janette Bosma).

De motie ‘Confisqueer de confetti’ werd op 27 november 2019, tijdens een bespreking van de

collegebrief ‘Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid’, ingediend door de Partij voor de Dieren en

GroenLinks. De motie kreeg een toezegging van de wethouder. In januari 2021 hebben wij nog eens

ambtelijk nagevraagd hoe de motie is opgevolgd. Toen bleek dat in de nota ‘Vergunningen

evenementen 2021’ is opgenomen dat het oplaten van ballonnen en het gebruik van confetti met

ingang van 1 januari 2021 niet meer is toegestaan. Een verbod op het oplaten van ballonnen is

opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (artikel 4:5a), een verbod confetti enkel in

het evenementenbeleid.

De afgelopen twee maanden zijn er twee evenementen/festiviteiten geweest waarvan wij weten dat

er confetti is afgeschoten (zie foto’s). In de praktijk blijkt het vaak lastig om alles op te ruimen en

zoals u weet is achtergebleven confetti schadelijk voor stadsnatuur en dieren. In de buitenlucht

gebruikte en daarmee en op de grond en in het water terechtgekomen confetti valt onder zwerfafval:

confetti wordt vaak van kunststof gemaakt en van een metallic coating voorzien. Ook kan de inkt bij

papieren confetti vervuilend zijn.

Naar aanleiding van deze twee voorvallen stelt de Partij voor de Dieren graag enkele vragen.

1. Mogelijkerwijs is het bij organisaties en particulieren die een evenement of festiviteit

organiseren nog niet bekend dat het wegschieten van confetti in de buitenlucht niet meer is

toegestaan. Bent u bereid hier extra aandacht aan te schenken, bijvoorbeeld in de

gemeentelijke nieuwsbrief en door het nadrukkelijker in het vergunningsverleningsproces op

te nemen?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verbod op het wegschieten van

confetti beter zou worden nageleefd wanneer dit – net als een verbod op het oplaten van

ballonnen - is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen? Bent u

bereid dit bij de volgende herijking te doen?

Indiendatum: 25 mei 2022
Antwoorddatum: 25 mei 2022