Schrif­te­lijke vervolg­vragen over een inclusief Sinter­klaas­feest


Geacht college,

De Sint is weer het land uit, maar de maatschappelijke discussie rondom zwarte piet allerminst. Naar aanleiding van de antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen over een Inclusief Sinterklaasfeest in maart en de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen maanden stellen wij graag de volgende vervolgvragen.

Het college gaf destijds aan: “Voor de intocht van sinterklaas in onze gemeente streven wij ernaar dat de traditioneel zwart gekleurde piet binnen een tijdsbestek van enkele jaren niet meer te zien zal zijn. Wij zoeken op dit punt aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen.” Naast het feit dat in 2019 veel gemeenten (waaronder Assen, Apeldoorn, Eindhoven, Haarlem) hebben aangegeven dit jaar of volgend jaar enkel nog roetveegpieten te hebben bij de intocht, heeft ook de NTR dit jaar bij het Sinterklaasjournaal ervoor gekozen alleen gebruik te maken van roetveegpieten.[1]Dit zijn heldere en concrete landelijke ontwikkelingen.

  1. In hoeverre heeft het college dit jaar stappen gezet om mee te gaan met deze landelijke ontwikkelingen, en op welke manier?
  2. Kan het college toezeggen dat in 2020 bij de grote intocht in de stad Groningen geen zwarte pieten meer aanwezig zullen zijn?

De afgelopen maand ontvingen we berichten over verschillende Sinterklaasvieringen in onze gemeente naast de grote intocht in de stad Groningen. Bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas in Onnen en Haren, het Sinterklaasfeest voor mensen met een Stadjerspas, en het Sinterklaasfeest van Personeelsvereniging STAD. Het merendeel van deze vieringen had een grote meerderheid aan zwarte pieten, of zelfs enkel zwarte pieten.

3. Welke Sinterklaasvieringen vinden er in de wijken en dorpen van de Gemeente Groningen allemaal plaats die bekostigd worden met geld van de gemeente of waar de gemeente zeggenschap en of invloed heeft binnen de organisatie?

4. Hoeveel van deze Sinterklaasvieringen hebben enkel roetveegpieten? Hoeveel hebben enkel zwarte pieten?

5. Is het college bereid om in 2020 ook met lokale of wijkgebonden verenigingen de dialoog aan te gaan over de inzet van zwarte pieten bij Sinterklaasvieringen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college het met ons eens dat Sinterklaasvieringen die door gemeentelijke instanties zelf werden georganiseerd, in lijn met het standpunt van het college van afgelopen mei, dit jaar al geen gebruik meer hadden moeten maken van zwarte pieten?

7. Op meerdere plekken werd bij communicatie vanuit de gemeente (wijknieuwsbrieven, affiches, website) gebruik gemaakt van beeldmateriaal waar enkel of grotendeels zwarte pieten op te zien waren. Voorbeelden hiervan zijn de flyer voor het Sinterklaasfeest van Personeelsvereniging STAD en de wijknieuwsbrief Haren over de Intocht in Onnen. Is het college het met ons eens dat de gemeente hierin het juiste voorbeeld moet geven en niet gebruik moet maken van beeldmateriaal met zwarte pieten?

We leven in een tijd van digitalisering waardoor afstanden steeds kleiner worden. In de economische agenda van de gemeente Groningen lezen we dat “profilering en citymarketing zorgen voor zichtbaarheid op nationaal en internationaal niveau, wat Groningen aantrekkelijk maakt voor talent, nieuwe bedrijven en investeerders”. Stichting Marketing Groningen gebruikt op haar website beeldmateriaal ter promotie van de Sinterklaasintocht met uitsluitend Zwarte Pieten.[2]

8. Is het college bekend met de internationale opvattingen over Black Pete, waaronder de recente uitspraak van de VN? [3]

9. Is het college het met ons eens dat gebruikmaken van dit beeldmateriaal op de website van Visit Groningen het doet lijken alsof we als lokale overheid trots zijn op een traditie met blackface? Vindt u met ons dat deze marketing een averechts effect kan hebben?

10. Past deze marketing bij het voornemen van het college om zwarte piet binnen enkele jaren uit te faseren? Zo nee, bent u als subsidieverlener bereid om Stichting Marketing Groningen te verzoeken zwarte piet niet meer voor promotiedoeleinden te gebruiken?

Het college antwoordde in mei tevens: “Wij zijn van mening dat de verandering die wij voorstaan bereikt kan worden door met organisatoren van de intocht en maatschappelijke organisaties het gesprek te blijven voeren over dit onderwerp.”

11. Welke gesprekken hebben in het kader hiervan plaatsgevonden met organisatoren en maatschappelijke organisaties? Tot welke resultaten heeft dit geleid?

12. Welke stappen gaat het college in 2020 ondernemen om tot het gewenste resultaat te komen?

13. Is het college bereid om in de subsidie- en of vergunningvoorwaarden voor de KVVV en andere verenigingen en instanties die met gemeentelijke gelden Sinterklaasvieringen organiseren concrete afspraken op te nemen over de inzet van roetveegpieten in plaats van zwarte piet?

Het Meertens Instituut van de KNAW stelt: “Voor de Nederlandse Zwarte Piet geldt dat deze steeds meer verweven is geraakt met dominante stereotype beelden van zwarte mensen, zoals dikke rode lippen, kroeshaar en oorbellen.”

14. Een geslaagde roetveegpiet is ontdaan van alle elementen die verwijzen naar blackface, slavernij, en het kolonialisme. Hieronder valt niet alleen de zwarte of donkerbruine schmink, maar ook de afropruiken, de gouden oorringen, en de overtrokken lippen. Is het college dit met ons eens? Zo ja, wordt ook over deze uiterlijke kenmerken het gesprek aangegaan met organisatoren? Zo nee, waarom niet?

Terence van Zoelen Wesley Pechler

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4851236/zwarte-piet-roetveegpiet-sinterklaas-sinterklaasjournaal-apeldoorn

[2] https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/evenementen/intocht-sinterklaas

[3] https://nos.nl/artikel/2305130-vn-rapporteur-nederlandse-regering-moet-racisme-actiever-bestrijden.html