Schrif­te­lijke vragen over aanwe­zigheid dieren op Vindicat feestjes


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

Vorige week lazen wij op de nieuwssite Sikkom dat studentenvereniging Vindicat feestjes viert met leeuwenwelpjes, een alligator en entertainers op pony’s. Ook het Dagblad van het Noorden berichtte enkele jaren geleden met foto over de aanwezigheid van de leeuwenwelpjes tussen dronken studenten op een feestje van Vindicat.

In 2015 is het gebruik van wilde zoogdieren tijdens feesten en evenementen verboden. Voor andere dieren geldt dit verbod niet, maar er gelden wel regels omtrent het dierenwelzijn waarop het NVWA controleert en handhaaft.

In 2018 trokken de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool (HG) de accreditatie van het Groningse corps in, vanwege onder meer geweldsincidenten en de manier waarop vrouwelijke leden werden behandeld, zoals het publiceren van een zogenaamde bangalijst. De studentenbeurzen kwamen te vervallen en de vereniging mocht niet langer officiële gelegenheden bijwonen. Sinds november 2019 is het corps onder voorwaarden opnieuw geaccrediteerd. Eén van deze voorwaarden is het rapporteren van het veranderproces, hetgeen noodzakelijk wordt geacht voor een cultuurverandering binnen het corps.

Hierover stellen wij u graag de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel dat vorige week op Sikkom verscheen waarin Vindicat opnieuw in een kwaad daglicht wordt gesteld?
  2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de aanwezigheid van levende dieren op een nachtelijk studentenfeest het fysieke en niet-fysieke welzijn van dieren in gevaar brengt?
  3. Vindt u, als gemeente die zegt “oog te hebben voor dieren” met ons dat het gebruik van dieren ter vermaak ook onderdeel moet zijn van de cultuurverandering binnen Vindicat?
  4. De Colleges van Bestuur van de RUG en de Hanzehogeschool hebben Vindicat onder een aantal voorwaarden opnieuw geaccrediteerd. Bent u het met ons eens dat het gebruik van dieren ter amusement hier ook onder dient te vallen?
  5. Bent u bereid om contact op te nemen met de Colleges van Bestuur van de RUG en de Hanze Hogeschool en hierbij aan te dringen op zowel het opnemen van een verbod op het gebruik van levende dieren in de voorwaarden voor accreditatie als een gesprek tussen beider colleges met het bestuur van Vindicat over de plaats van dieren in de cultuurverandering binnen het corps?
  6. Bent u bereid als college het gesprek aan te gaan met Vindicat en hierbij te wijzen op de stress die het voor dieren met zich meebrengt om studenten op nachtelijke en luidruchtige feestjes te moeten entertainen? Bent u bereid Vindicat erop te wijzen dat dergelijk gebruik van dieren niet past in een gemeente die dierenwelzijn een warm hart toedraagt?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

https://www.sikkom.nl/vindicat-viert-feest-met-tijgerwelpjes-alligator-en-entertainers-op-ponys/

https://www.dvhn.nl/archief/Ophef-om-tijgers-Vindicat-20734296.html

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 22 jan. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mw. K. de Wrede namens de Partij voor de Dieren gestelde vragen ex art. 38 RvO over de aanwezigheid van dieren op Vindicat feestjes. De beantwoording van de vragen is na overleg met Vindicat tot stand gekomen.

De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

Vragen Partij voor de Dieren:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel dat vorige week op Sikkom verscheen waarin Vindicat opnieuw in een kwaad daglicht wordt gesteld?

Ja.

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de aanwezigheid van levende dieren op een nachtelijk studentenfeest het fysieke en niet-fysieke welzijn van dieren in gevaar brengt?

Ja, indien daarmee de regels voor dierenwelzijn niet in acht worden genomen.

3. Vindt u, als gemeente die zegt “oog te hebben voor dieren” met ons dat het gebruik van dieren ter vermaak ook onderdeel moet zijn van de cultuurverandering binnen Vindicat?

Er is met regelmaat overleg met Vindicat over onder meer de cultuurverandering binnen de vereniging. Ook hetgeen gesteld wordt in het artikel van Sikkom, naar aanleiding van een column door een entertainer/danseres uit Leeuwarden, is besproken met Vindicat. Daarbij is door Vindicat aangegeven dat in het verleden wel acts met
dieren hebben plaatsgevonden op de sociëteit, waarbij dat plaatsvond
door het inhuren van organisatoren van evenementen/acts, die daarbij
voldeden aan de regels voor dierenwelzijn. Het houden van acts met
wilde dieren wordt overigens niet herkend. Als voorbeeld van acts die
hebben plaatsgevonden wordt genoemd een act tijdens de opening van
het lustrum, waarbij een slang om de nek van een danseres heeft
gehangen.
Vindicat realiseert zich en erkent dat het gebruik van dieren bij acts
niet meer passend is binnen de activiteiten van de vereniging en heeft
recent bepaald dat dit niet meer zal plaatsvinden.

4. De Colleges van Bestuur van de RUG en de Hanzehogeschool hebben
Vindicat onder een aantal voorwaarden opnieuw geaccrediteerd. Bent
u het met ons eens dat het gebruik van dieren ter amusement hier ook
onder dient te vallen?

Het gebruik van dieren ter amusement is in Nederland toegestaan
zolang wordt voldaan aan de regels voor dierenwelzijn. Wij vinden
het wel verstandig dat het bestuur van Vindicat heeft besloten geen
acts met dieren meer te laten plaatsvinden. Op dit moment is er
daarom geen aanleiding om te constateren dat er sprake is van
wantoestanden die betrokken zouden moeten worden bij de
accreditatie.

5. Bent u bereid om contact op te nemen met de Colleges van Bestuur
van de RUG en de Hanze Hogeschool en hierbij aan te dringen op
zowel het opnemen van een verbod op het gebruik van levende dieren
in de voorwaarden voor accreditatie als een gesprek tussen beider
colleges met het bestuur van Vindicat over de plaats van dieren in de
cultuurverandering binnen het corps?

Nee, zie ons antwoord op vraag 4.

6. Bent u bereid als college het gesprek aan te gaan met Vindicat en
hierbij te wijzen op de stress die het voor dieren met zich meebrengt
om studenten op nachtelijke en luidruchtige feestjes te moeten
entertainen? Bent u bereid Vindicat erop te wijzen dat dergelijk
gebruik van dieren niet past in een gemeente die dierenwelzijn een
warm hart toedraagt?

Ja, zoals aangegeven wordt een en ander besproken met het bestuur
van Vindicat.