Schrif­te­lijke vragen: Gebruik dieren bij Sinter­klaas­in­tocht


Indiendatum: 30 nov. 2023

Schriftelijke vragen ex art. 36 RvO Partij voor de Dieren: Gebruik dieren bij Sinterklaasintocht

Zaterdag 18 november was de intocht van Sinterklaas. Een feestelijke gebeurtenis voor kinderen uit onze gemeente. Als fractie kregen wij foto’s en berichten van ongeruste inwoners over de dieren die tijdens de optocht aan halsbanden en lijnen meeliepen. Uit de vergunningsaanvraag bleek dat er twee ezels, vier schapen, en twee honden zouden meelopen naast een ongespecificeerd aantal paarden en pony’s. In het echt liepen er geen vier schapen mee, maar zeven.

De aanwezigheid van al deze dieren verbaasde ons ten zeerste, aangezien de gemeente een voorkeursbeleid heeft voor evenementen zonder dieren. Op de website van de gemeente wordt verwezen naar artikel 1.3 van de Wet Dieren. In dit wetsartikel wordt onder andere fysiek en fysiologisch ongerief, angst en stress, en de beperking van het natuurlijke gedrag van dieren benoemd. Schapen kunnen stress ervaren van menselijk contact [1] en zijn tijdens een intocht als deze niet in staat om hun natuurlijke vluchtgedrag te vertonen. Aangelijnd lopen in een stadse omgeving door een menigte met veel geluid en versterkte muziek zorgt voor veel stress bij dieren. Dit is een andere en meer prikkelrijke omgeving dan een kinderboerderij of manege waar ze gewoonlijk staan.

In de evenementenvisie staat dat het gebruik van dieren stevig wordt ontmoedigd en dat we streven naar een toekomst waarin het gebruik van dieren tijdens evenementen alleen is toegestaan als dit gebruik wezenlijk onderdeel uitmaakt van traditionele Groningse evenementen. [2] Sinterklaas wordt hierbij als voorbeeld gebruikt. Echter, als wij de feestelijkheden rondom Sinterklaas bekijken, zien wij daar geen traditionele rol voor honden, schapen, ezels of pony’s. Deze dieren hebben geen essentiële rol bij de festiviteiten, een geringe toegevoegde waarde voor de beleving en viering van het Sinterklaasfeest, en dergelijke dieren worden op verschillende andere intochten in het land niet ingezet.

Om deze reden stellen wij graag de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college het met ons eens dat de aanwezigheid van honden, schapen, ezels en pony’s geen noodzakelijk deel uitmaakt van de ‘’Groningse traditie’’ rondom de Sinterklaasintocht en bijbehorende festiviteiten?

2. In het evenementenbeleid staat onder actie 2.9: ‘’Het maken van overgangsafspraken met organisatoren over verder beperken gebruik dieren.’’ [2] Zijn er afspraken gemaakt met de KVVV over het afbouwen van het gebruik van dieren tijdens Sinterklaas en andere evenementen die zij organiseren? Zo ja, welke?

3. Is het college bereid om met KVVV in gesprek te gaan om het gebruik van dieren tijdens dit soort evenementen met ingang van 2024 te stoppen of in ieder geval verder af te bouwen?

4. In het evenementenbeleid staat: ‘We gaan in gesprek met organisatoren. Daarbij onderzoeken we of we het verlagen of weigeren van subsidie kunnen inzetten als instrument om ons doel te bereiken.’ [2]

- Zijn er afspraken gemaakt over het verlagen of verminderen van de subsidie als instrument om geen dieren bij evenementen te hebben, niet alleen bij KVVV maar ook bij andere organisaties?

- Overwegen jullie om dit toe te passen?

5. In vergunningsaanvragen worden beloftes en afspraken beschreven waaraan organisatoren van evenementen zich hebben te houden. Hier is dat aantoonbaar niet gebeurd, kijkend naar de hoeveelheid schapen die uiteindelijk meeliep vergeleken met het aantal benoemd in de vergunningsaanvraag.

- Is het college het met ons eens dat het niet wenselijk is dat afspraken uit vergunningsaanvragen niet worden nagekomen?

- In hoeverre vindt op deze naleving handhaving plaats bij evenementen met dieren?

- Is het college van mening dat eventueel aanwezige BOA’s voldoende op de hoogte zijn van de beloftes en afspraken uit een vergunningsaanvraag?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler Partij voor de Dieren

Bronnen: [1] https://prezi.com/lgoam8atvhcf... [2] https://gemeenteraad.groningen... pagina 18

Indiendatum: 30 nov. 2023
Antwoorddatum: 7 feb. 2024

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de vragen ex art. 36 RvO van de heer Pechler van de Partij voor de Dieren. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

In de eerste plaats wil het college haar waardering uitspreken voor de intocht van Sinterklaas die ook dit jaar door de vrijwilligers van de KVvV is georganiseerd. Veel kinderen en hun ouders stonden langs de route te zwaaien naar de Sint en de Pieten. Bij de intocht liep ook een aantal dieren mee. Hierover zijn vragen gesteld.

Wij waarderen het dat u aandacht hebt voor dieren bij evenementen. Wij hebben de ambitie om minder of geen dieren in te zetten bij evenementen. Veranderingen kosten echter tijd. Wij zijn in goed gesprek met de KVvV en blijven onze ambitie bij hen en andere organisatoren onder de aandacht houden.

Beantwoording vragen

1. Is het college het met ons eens dat de aanwezigheid van honden, schapen, ezels en pony’s geen noodzakelijk deel uitmaakt van de “Groningse traditie”rondom de Sinterklaasintocht en bijbehorende festiviteiten?

Ja, daar zijn wij het mee eens.

2. In het evenementenbeleid staat onder actie 2.9: ‘’Het maken van overgangsafspraken met organisatoren over verder beperken gebruik dieren.’’[2] Zijn er afspraken gemaakt met de KVvV over het afbouwen van het gebruik van dieren tijdens Sinterklaas en andere evenementen die zij organiseren? Zo ja, welke?

We zijn in goed overleg met de KVvV over het gebruik van dieren tijdens evenementen. Daarbij hebben wij hen gevraagd de inzet van dieren bij evenementen af te bouwen. Zie ook de beantwoording van vraag 3.

3. Is het college bereid om met KVvV in gesprek te gaan om het gebruik van dieren tijdens dit soort evenementen met ingang van 2024 te stoppen of in ieder geval verder af te bouwen?

We streven naar een toekomst waarin het gebruik van dieren alleen is toegestaan als dit gebruik een wezenlijk onderdeel uitmaakt van traditionele Groningse evenementen. Vanuit de KVvV is er bereidheid getoond het gebruik van dieren bij evenementen zoals de Sinterklaasintocht tot een minimum te beperken. Wij ondersteunen de KVvV bij deze transitie waar mogelijk en hebben er begrip voor dat dit tijd kost om te realiseren.

4. In het evenementenbeleid staat: ‘We gaan in gesprek met organisatoren. Daarbij onderzoeken we of we het verlagen of weigeren van subsidie kunnen inzetten als instrument om ons doel te bereiken.’ [2]

- Zijn er afspraken gemaakt over het verlagen of verminderen van de subsidie als instrument om geen dieren bij evenementen te hebben, niet alleen bij KVVV maar ook bij andere organisaties?

- Overwegen jullie om dit toe te passen?

Er zijn geen afspraken gemaakt over het verlagen of verminderen van subsidie. Het al dan niet gebruiken van subsidie als sturingsinstrument om de inzet van dieren bij evenementen te verminderen zouden we in de toekomst kunnen overwegen. We blijven in ieder geval in gesprek met organisatoren om het gebruik van dieren bij evenementen te ontmoedigen.

5. In vergunningsaanvragen worden beloftes en afspraken beschreven waaraan organisatoren van evenementen zich hebben te houden. Hier is dat aantoonbaar niet gebeurd, kijkend naar de hoeveelheid schapen die uiteindelijk meeliep vergeleken met het aantal benoemd in de vergunningsaanvraag.

Is het college het met ons eens dat het niet wenselijk is dat afspraken uit vergunningsaanvragen niet worden nagekomen?

Het is niet wenselijk dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Anderzijds heeft de KVvV uitgebreid in het draaiboek opgenomen hoe de dieren worden behandeld. Zo zijn er vaste begeleiders, is er een dierenarts aanwezig en worden de dieren na afloop direct veilig naar hun stallen vervoerd. Wij hebben geen signalen gekregen dat deze maatregelen niet zouden zijn genomen.

In hoeverre vindt op deze naleving handhaving plaats bij evenementen met dieren?

De boa’s zien toe op de naleving van de vergunningvoorwaarden. Zij hebben als taak de openbare orde en veiligheid te handhaven. Per situatie beoordelenzij welke handhavingsstrategie het meest passend is. In dit geval is niet gehandhaafd op het aantal dieren dat meeloopt tijdens het evenement.

Is het college van mening dat eventueel aanwezige boa’s voldoende op de hoogte zijn van de beloftes en afspraken uit een vergunningsaanvraag?

Zie antwoord hierboven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.