Monde­linge vragen over boeren­pro­testen voor debat


Indiendatum: jul. 2020

Geacht college,

Gisteravond hebben opnieuw boze boeren in de stad op tractors gedemonstreerd. Onderwerp van de onvrede is opnieuw het stikstofdebat. Nu wil minister Schouten dat koeien minder eiwitten binnenkrijgen. Daardoor zouden ze minder stikstof uitstoten.

Enkele tientallen leden van de zogenaamde Farmers Defence Force wisten de Grote Markt te bereiken. Naar eigen zeggen was dat makkelijk gegaan. Bij KFC werden boeren de rondweg opgeleid, richting het Julianaplein: “… en daar stond verder niks, dus toen hebben wij ons plan getrokken richting de Grote Markt en dat ging zonder horten en stoten”. [1]

GROENLINKS en de Partij voor de Dieren maken zich ernstige zorgen over de openbare orde en veiligheid bij demonstraties in deze vorm en omvang.

Graag willen wij u de volgende vragen stellen.

 1. Op welke wijze en langs welk tijdpad raakten u en de veiligheidsregio op de hoogte van deze demonstratie?
 2. Heeft u de demonstratie verboden?
  1. Zo ja, welke maatregelen heeft u getroffen om te verhinderen dat deze dan alsnog door zou gaan?
  2. Zo nee, heeft u voorwaarden gesteld aan de demonstratie en welke maatregelen heeft u getroffen om ervoor te zorgen dat de demonstranten zich aan die voorwaarden hielden?
 3. Er stond een veevoedertruck op de Grote Markt (fout) geparkeerd. Is de eigenaar bekeurd?
 4. Hoe kunt u verklaren dat sommige boeren zonder enige tegenstand van politie de Grote Markt konden bereiken?
 5. De demonstranten zijn ook over het vliegveld van Eelde heen gereden. Heeft de traumahelikopter van het UMCG hier ook hinder van ondervonden?
 6. Is er overigens sprake geweest van verkeersovertredingen en vernielingen? Zo ja, is daartegen verbaliserend opgetreden?
 7. Wat zijn de consequenties voor de deelnemende boeren, die hebben gedemonstreerd zonder dat hiervoor een vergunning was afgegeven?
 8. Zijn er kosten verbonden aan de niet- vergunde demonstratie en zo ja, op welke wijze gaat u dat verhalen?

De vragenstellers zijn van mening van mening dat drie keer tractors in deze omvang en bijbehorende risico’s in de binnenstad onacceptabel is. Het is echter niet ondenkbaar dat de boeren weer zullen proberen dwars door de binnenstad te rijden.

9. Hoe bereidt u zich voor op het voorkomen van een dergelijke risicovolle gebeurtenis?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede, Terence van Zoelen, Mirjam Wijnja (GROENLINKS)

[1] https://www.oogtv.nl/2020/07/omgeving-provinciehuis-afgezet-vanwege-mogelijke-actie-boeren/