Schrif­te­lijke vragen over Het Groninger Winter­festijn


Indiendatum: jan. 2020

Groningen, 14 januari 2020

Geacht college,

In het kader van de ambities van het college, die we voor het gemak even zullen samenvatten aan de hand van de titel van het collegeakkoord, namelijk een gezond, groen en gelukkig Groningen, waren we ietwat verwonderd over de aard der festiviteiten die tijdens de kerstvakantie op de Grote Markt voor vertier mochten zorgen.

Argeloze bezoekers van de Grote Markt, waaronder ondergetekenden, die in deze tijd uit hoofde van hun raadswerk de Grote Markt veelvuldig bezochten, sloegen te pletter op een mix van een zich voortdurend herhalend deuntje. Als Sirenen uit de Odyssee lokten luidsprekers bezoekers met een fragment uit “We speak no Americano” naar een goktent. Alsof dit geschetter niet voldoende was, vervloog iedere herinnering aan waar het bij kerst ooit om draaide (laten we zeggen: naastenliefde en wereldvrede), bij de aanblik van andere verleidingen, zoals dode dieren in de vorm van hamburgers en braadworsten. Hoogtepunt van dit alles was de Coca-Cola truck, waarvan de stoutmoedigsten in onze fractie schoorvoetend durfden toe te geven dat hij in het echt ook nog eens veel minder mooi bleek dan op de beelden.

Ja! Voor heus winterplezier zorgde de ijsbaan, want ’s winters vriest het niet meer zo vaak, maar geschaatst moet er worden. We speak no Americano, maar onder de grote kerstboom was het net Cultura Americana. Collegiale ambities konden wij hier niet bespeuren. Onder het motto “Make kerst in Groningen great again” hebben we daarom enkele vragen.

  1. Zou u alvast, om voor volgend jaar in de kerststemming te komen en voordat u deze vragen gaat beantwoorden, het liedje, ‘We Speak no Americano’, in een loop willen zetten en een tijdje willen aanhoren? https://www.youtube.com/watch?v=a0r0jznFjA8.
  2. Dit jaar werd de invulling van het Winterfestijn op de Grote Markt verzorgd door een samenwerkingsverband van de Gemeente met 4PM Entertainment, Dutch7, CocaCola, GCC, DvhN en Bakker Bart. Hoe kijkt u na afloop tegen deze samenwerking aan?
  3. In vergelijking met de organisatie door Stichting Evenementen Groningen, bent u het met ons eens dat bovenstaande partijen met goedkoop commercieel vertier op de proppen zijn gekomen? Zo nee, waarom niet?
  4. Vond u het festijn duurzaam? Zo ja, waarom? Kon het duurzamer?
  5. Een filosoof uit het oude Griekenland, Herakleitos, zei ooit: niemand stapt ooit tweemaal in dezelfde rivier, waarmee hij bedoelde dat alles voortdurend verandert. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het tijd is om de associatie tussen winter en ijs los te laten, omdat deze twee zaken vermoedelijk steeds minder vaak zullen samenvallen?
  6. Bent u het met ons eens dat een ijsbaan in deze tijd van klimaatproblematiek niet meer te verantwoorden is? Kunt u een inschatting geven van de hoeveelheid elektriciteit die hiermee gemoeid is geweest? Waar kwam deze stroom vandaan?
  7. Hoe kijkt u aan tegen de vercommercialisering van de openbare ruimte, waar met deze invulling sprake van was? Bent u het met ons eens dat dit niet wenselijk is?
  8. Op de website van Het Groninger Winterfestijn[1] werden ons lekkernijen als chocolademelk, oliebollen, poffertjes, grillgerechten en gluhwijn voorgeschoteld. Wat vond u van het vegetarisch en plantaardig aanbod?
  9. Kunt u aangeven of u voornemens bent volgend jaar het evenement op dezelfde wijze te ( laten) organiseren? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk lijkt dat de gemeente zelf de regie gaat voeren teneinde een mooi en duurzaam winterfestijn te stimuleren?

Naast het kappen van een gezonde boom om op de Grote Markt te plaatsen, zijn er ook andere argumenten om op zoek te gaan naar alternatieven voor een gekapte kerstboom. Namelijk veiligheid. Men heeft vernielingen aan de boom proberen aan te richten en vanwege het vuurwerk moest de boom hals overkop gesnoeid worden.[2][3]

10. Bent u het met ons eens dat het kappen van een zeer grote mooie boom om een paar weken als kerstboom te dienen óók niet meer van deze tijd is? Is het college bereid alternatieven te zoeken voor de gekapte kerstboom op de Grote Markt?

11. Tot slot. In hoeverre vond u dit winterfestijn een uitstraling hebben die past bij het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’?

Met hartelijke groet,

Terence van Zoelen

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.hetgroningerwinterfestijn.nl/

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216718/Video-Vandaal-vernielt-kerstboomverlichting-Grote-Markt

[3] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217242/Kerstboom-Grote-Markt-wordt-weer-afgevoerd-Anders-gaat-de-fik-erin

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 13 feb. 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer T. van Zoelen en mevrouw K. van de Wrede van de Partij voor de Dieren betreffende Het Groninger Winterfestijn. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

Aanleiding tot het stellen van vragen zijn de festiviteiten die tijdens de kerstvakantie op de Grote Markt voor vertier mochten zorgen.

Voordat we inhoudelijk ingaan op de gestelde vragen hechten wij er waarde aan kort het proces inzake het Winterfestijn te schetsen. Stichting evenementen Groningen is vorig jaar (ondanks dat ze een vergunning hadden aangevraagd en gekregen) op het laatste moment afgehaakt. Vanuit de raad (schriftelijke vragen van PvdA, 02-07-2019, ex art 38 RvO, ‘IJsbaan op de Grote Markt’) en het college is de wens geuit om te onderzoeken of een ijsbaan in de binnenstad toch doorgang kon vinden. Organisatie 4PM entertainment is uiteindelijk in het gat gesprongen.

We evalueren het Winterfestijn intern en met de samenwerkingspartners. Duurzaamheid is hierin een thema. De evaluatie gebruiken we als input voor het Winterfestijn 2020. Daarin zoeken we een balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

Gezien de korte voorbereidingstijd constateren we dat veel van onze inwoners, van jong tot oud, hebben kunnen genieten van een mooi evenement. De bezoekersaantallen waren vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Ook de organisator, 4PM entertainment, heeft aangegeven tevreden terug te kijken op het gehouden Winterfestijn.

Beantwoording vragen

1. Zou u alvast, om voor volgend jaar in de kerststemming te komen en

voordat u deze vragen gaat beantwoorden, het liedje, ‘We Speak no

Americano’, in een loop willen zetten en een tijdje willen aanhoren?

2. Dit jaar werd de invulling van het Winterfestijn op de Grote Markt

verzorgd door een samenwerkingsverband van de Gemeente met 4PM

Entertainment, Dutch7, CocaCola, GCC, DvhN en Bakker Bart. Hoe

kijkt u na afloop tegen deze samenwerking aan?

Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij naar de inleiding.

Daarnaast is het goed te vermelden dat de Coca-Cola kersttruck op de

Grote Markt geen onderdeel heeft uitgemaakt van het Winterfestijn,

maar onderdeel is geweest van de actie ‘3FM Serious Request: The

Lifeline 2019’. Met deze actie heeft 3FM in samenwerking met het

Rode Kruis geld opgehaald voor de slachtoffers van mensenhandel.

3. In vergelijking met de organisatie door Stichting Evenementen

Groningen, bent u het met ons eens dat bovenstaande partijen met

goedkoop commercieel vertier op de proppen zijn gekomen? Zo nee,

waarom niet?

Of het aangeboden vertier ‘goedkoop’ is geweest, laten we voor uw

rekening. Deze waardering is subjectief en zal per persoon verschillen.

Feit is dat het Groninger Winterfestijn veel bezoekers heeft getrokken

die gebruik hebben gemaakt van het geboden vertier. Er zijn

bijvoorbeeld rond de 14.000 schaatsen verhuurd. Dit aantal is

vergelijkbaar met eerdere edities. Daarbij vinden we ook het sociale

aspect van belang en hebben we gratis kaartjes verstrekt via stichting

Lutje Geluk en de Stadjerspas.

4. Vond u het festijn duurzaam? Zo ja, waarom? Kon het duurzamer?

Een ijsbaan in de open lucht is per definitie niet duurzaam. Echter de

energie voor de ijsbaan is wel duurzaam middels groene stroom

opgewekt.

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de gemeente Groningen.

Bij elke activiteit wordt er steeds gekeken of het nóg duurzamer kan.

Dit geldt uiteraard ook voor het winterfestijn. Mede op basis van de

evaluatie van afgelopen Winterfestijn bekijken we mogelijkheden om

komend Winterfestijn duurzamer in te richten.


5. Een filosoof uit het oude Griekenland, Herakleitos, zei ooit: niemand

stapt ooit tweemaal in dezelfde rivier, waarmee hij bedoelde dat alles

voortdurend verandert. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens

dat het tijd is om de associatie tussen winter en ijs los te laten, omdat

deze twee zaken vermoedelijk steeds minder vaak zullen samenvallen?


We vinden dat het evenement past bij de maand december. Zoals

eerder aangegeven evalueren we het festijn. Daarin zoeken we steeds

naar de balans tussen leefbaarheid en levendigheid.


6. Bent u het met ons eens dat een ijsbaan in deze tijd van

klimaatproblematiek niet meer te verantwoorden is? Kunt u een

inschatting geven van de hoeveelheid elektriciteit die hiermee

gemoeid is geweest? Waar kwam deze stroom vandaan?


Voor de keuze verwijzen we naar de inleiding en vraag 4.

Er is in totaal 77000 kW gebruikt. Dit kwam overeen met de schatting

die van tevoren is gemaakt. De groene energie kwam uit de bestaande

stroompunten van de Grote Markt.

7. Hoe kijkt u aan tegen de vercommercialisering van de openbare

ruimte, waar met deze invulling sprake van was? Bent u het met ons

eens dat dit niet wenselijk is?

Zoals in de inleiding aangegeven evalueren we afgelopen

Winterfestijn en gebruiken we de uitkomsten van de evaluatie voor het

volgende Winterfestijn.

Daarnaast zal bij de inrichting van het volgende Winterfestijn het

college kijken naar de economische dragers onder het festijn.

8. Op de website van Het Groninger Winterfestijn werden ons

lekkernijen als chocolademelk, oliebollen, poffertjes, grillgerechten en

glühwein voorgeschoteld. Wat vond u van het vegetarisch en

plantaardig aanbod?

We streven naar een aanbod waarin de behoeften van alle bezoekers

wordt voorzien. De ondernemer heeft een evenwichtig (voor een deel

vegetarisch) assortiment aangeboden passend bij de wintersfeer.

9. Kunt u aangeven of u voornemens bent volgend jaar het evenement op

dezelfde wijze te ( laten) organiseren? Bent u het met de Partij voor

de Dieren eens dat het wenselijk lijkt dat de gemeente zelf de regie

gaat voeren teneinde een mooi en duurzaam winterfestijn te

stimuleren?


Wij constateren met deze vraag dat de Partij van de Dieren ook in

2020 een winterfestijn wenselijk vindt. Dit vinden wij positief. Voor

het overige deel van uw vraag verwijzen we naar de inleiding.

Naast het kappen van een gezonde boom om op de Grote Markt te plaatsen,

zijn er ook andere argumenten om op zoek te gaan naar alternatieven voor

een gekapte kerstboom. Namelijk veiligheid. Men heeft vernielingen aan de

boom proberen aan te richten en vanwege het vuurwerk moest de boom hals

overkop gesnoeid worden.

10. Bent u het met ons eens dat het kappen van een zeer grote mooie

boom om een paar weken als kerstboom te dienen óók niet meer van

deze tijd is? Is het college bereid alternatieven te zoeken voor de

gekapte kerstboom op de Grote Markt?

Nee, dit zijn we niet met u eens.

De kerstboom op de Grote Markt is een traditie waar veel inwoners

en bezoekers van de stad Groningen plezier aan beleven.

De kerstboom op de Grote Markt wordt ieder jaar namens de

Groninger City Club geschonken aan de stad. In een vroeg stadium

wordt op RTV Noord en in het Dagblad van het Noorden de oproep

geplaatst aan particulieren of er bomen zijn die op de nominatie staan

gekapt te worden. Uit dit aanbod wordt een keuze gemaakt. De

kerstboom wordt uit veiligheidsredenen (in verband met vuurwerk) op

oudejaarsdag weer weggehaald.

11. Tot slot. In hoeverre vond u dit winterfestijn een uitstraling hebben

die past bij het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’?

Zoals eerder aangegeven evalueren we het Winterfestijn. Daarbij

zoeken we naar een zo passend mogelijke invulling van het

evenement.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda